Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/225 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 225/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 41/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/225
   ze dne 17. února 2016,
   kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 ze dne 15. října 2015 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (2), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 zahájilo dočasný a mimořádný režim podpory soukromého skladování některých sýrů a stanovilo výši podpory předem.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 stanovuje 15. ledna 2016 jako poslední den pro podávání žádostí o podporu.
            
   
               (3)
            
               Irsko, Francie, Itálie, Litva, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Spojené království oznámily Komisi své přání pokračovat v používání režimu podpory soukromého skladování.
            
   
               (4)
            
               Po 15. lednu 2016 zůstalo nevyužité množství 68 123 tun. Je proto vhodné zpřístupnit tato množství těm členským států, které oznámily své přání dále využívat režim podpory soukromého skladování, a stanovit konkrétní množství pro každý členský stát, přičemž se zohlední množství, o které členské státy požádaly do 15. ledna 2016.
            
   
               (5)
            
               Mělo by se stanovit nové období pro podávání žádostí o podporu.
            
   
               (6)
            
               Pravidla provádění režimu podpory soukromého skladování některých sýrů stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 by se měla uplatňovat obdobně při provádění režimu stanoveného tímto nařízením,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Maximální objem produktů pro každý členský stát, na které se vztahuje dočasný a mimořádný režim podpory soukromého skladování zbývajících nevyužitých množství sýrů, jak je stanoveno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852, je uveden v příloze tohoto nařízení.
   Pravidla provádění režimu stanovená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 se uplatňují obdobně na množství stanovená v příloze tohoto nařízení,
   Článek 2
   Žádosti o podporu
   Žádosti o podporu lze podávat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Žádosti je možno zasílat do 30. září 2016.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 15.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Členský stát
               
                  Maximální množství
                  (v tunách)
               
                  Irsko
               
                  4 127
               
                  Francie
               
                  6 340
               
                  Itálie
               
                  27 025
               
                  Litva
               
                  2 616
               
                  Nizozemsko
               
                  16 526
               
                  Finsko
               
                  694
               
                  Švédsko
               
                  2 126
               
                  Spojené království
               
                  8 669
               
                  Celkem
               
                  68 123


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.