Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/226 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 226/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 41/13
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/226
   ze dne 17. února 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) („základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 2022/95 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amonného kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90 pocházejícího z Ruska. Na základě dalšího šetření, v rámci kterého se zjistilo, že se clo nepromítá do ceny výrobku, byla opatření pozměněna nařízením Rady (ES) č. 663/98 (3). V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (4) uložila Rada nařízením (ES) č. 658/2002 (5) konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amonného kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90 pocházejícího z Ruska ve výši 47,07 EUR za tunu. Následně byl proveden prozatímní přezkum definice výrobku podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 a nařízením Rady (ES) č. 945/2005 (6) bylo na dovoz pevných hnojiv, jejichž obsah dusičnanu amonného je vyšší než 80 % hmotnostních, v současnosti kódů KN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 a ex 3105 90 20 pocházejících z Ruska uloženo konečné antidumpingové clo v rozmezí od 41,42 EUR za tunu do 47,07 EUR za tunu.
            
   
               (2)
            
               V návaznosti na druhý přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a druhý částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 byla nařízením Rady (ES) č. 661/2008 (7) antidumpingová opatření uvedená v předchozím bodě odůvodnění (ve znění nařízení (ES) č. 945/2005) zachována, kromě opatření vůči skupině EuroChem, pro kterou se pevná částka cla pohybovala v rozmezí od 28,88 EUR do 32,82 EUR za tunu.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2008/577/ES (8) přijala Komise závazky s množstevním stropem, které nabídli mimo jiné ruští výrobci Open Joint Stock Company (JSC, v ruštině OAO) Acron a JSC Dorogobuzh.
            
   
               (4)
            
               Rozsudkem ze dne 10. září 2008 (9) ve znění rozsudku ze dne 9. července 2009 (10) Soud prvního stupně zrušil nařízení (ES) č. 945/2005 v rozsahu, ve kterém se týká JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (dále jen „Kirovo“), který je součástí OJSC UCC UralChem (dále jen „UralChem“). Nařízením (ES) č. 989/2009 (11) Rada příslušným způsobem změnila nařízení (ES) č. 661/2008. V důsledku toho se u společnosti Kirovo vztahuje antidumpingové clo (47,07 EUR za tunu) pouze na dovoz dusičnanu amonného v současnosti kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90.
            
   
               (5)
            
               V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise prováděcím nařízením (EU) č. 999/2014 (12) zachovala antidumpingová opatření (ve znění nařízení (ES) č. 989/2009).
            
   
               (6)
            
               Dne 16. září 2015 společnost Kirovo oznámila Komisi svoji plánovanou reorganizaci v rámci skupiny společností Uralchem. Ode dne 1. října 2015 společnost Kirovo již není společností Joint Stock Company v rámci OJSC UCC Uralchem (Uralchem), ale stala se pobočným závodem společnosti Uralchem s názvem Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat Branch of OJSC UCC Uralchem (dále jen „pobočný závod v Kirovo-Čepecku“). Společnost uvedla, že cílem reorganizace bylo zlepšit řízení celé skupiny Uralchem.
            
   
               (7)
            
               Uralchem má další výrobní provoz, pobočný závod Azot ve městě Berezniki (Rusko), u kterého se antidumpingové clo (47,07 EUR za tunu) vztahuje na všechny druhy dusičnanu amonného uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 999/2014. Vzhledem k tomu, že nyní v rámci jednoho právního subjektu existují dva pobočné závody (v Bereznikách a Kirovo-Čepecku) vyrábějící dusičnan amonný, je nutné vyhodnotit riziko obcházení.
            
   
               (8)
            
               Komise tedy analyzovala informace poskytnuté uvedenou společností a veškeré další informace, které měla k dispozici, a shledala, že riziko obcházení antidumpingových opatření prostřednictvím pobočných závodů skupiny Uralchem je z níže uvedených důvodů nízké.
            
   
               (9)
            
               Za prvé, od změny opatření nařízením (ES) č. 989/2009 (kdy se antidumpingové clo, jemuž podléhala společnost Kirovo, vztahovalo pouze na dovoz dusičnanu amonného v současnosti kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90) nelze prokázat, že by Uralchem zneužil výjimky udělené společnosti Kirovo. Od změny opatření totiž dovoz dusičnanu amonného, který nespadá pod kódy KN 3102 30 90 a 3102 40 90, zůstal stabilní. Komise navíc nemá k dispozici žádné informace svědčící o tom, že by závod v Bereznikách nesprávně deklaroval svoji produkci jako produkci vyprodukovanou závodem v Kirovo-Čepecku, čímž by zneužil výjimku udělenou společnosti Kirovo.
            
   
               (10)
            
               Za druhé, Uralchem uvedl, že v souladu s platnými vnitrostátními předpisy Ruska podléhají hnojiva povinné registraci a označování, včetně uvedení současného právního názvu výrobce a fyzické adresy výrobního provozu. Výrobní provoz výrobce musí být uveden rovněž na řadě dalších úředních listin. A konečně je-li dusičnan amonný vyvážen, musí být výrobní provoz uveden na řadě povinných dokumentů, např. na vývozním celním prohlášení, osvědčení původu a nákladních listech. Je tudíž nepravděpodobné, že po přidělení doplňkového kódu TARIC A959 pobočnému závodu Uralchemu v Kirovo-Čepecku by jej některý jiný výrobní závod Uralchemu zneužil.
            
   
               (11)
            
               Za třetí, dopisem Komisi zaslaným dne 13. října 2015 se Uralchem zavázal, že nepodnikne činnosti, jež by mohly vést ke zneužití doplňkového kódu TARIC A959, konkrétně vývoz výrobků nevyrobených pobočným závodem sídlícím v Kirovo-Čepecku v Kirovské oblasti pod tímto kódem TARIC do Unie.
            
   
               (12)
            
               Za čtvrté, Komisi je známa maximální kapacita závodů v Bereznikách a Kirovo-Čepecku, přičemž vybudování nových provozů a zvýšení stávající kapacity by trvalo několik let. Jakékoli zvýšení vývozu v bezprostřední budoucnosti, zejména na úroveň maximální kapacity závodu v Kirovo-Čepecku, by tedy mohlo vést k šetření z moci úřední týkající se obcházení platných anti-dumpingových opatření.
            
   
               (13)
            
               Nicméně aby bylo riziko obcházení minimalizováno, je nutné zavést zvláštní opatření, která zajistí uplatňování individuálních antidumpingových cel platných pro jednotlivé pobočné závody skupiny Uralchem. Uralchem tak bude muset celním orgánům členských států předkládat platnou obchodní fakturu. Tato faktura musí vyhovovat požadavkům uvedeným v článku 1 třetím odstavci tohoto nařízení. Na dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, by se pak měla vztahovat celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.
            
   
               (14)
            
               Komise všechny zúčastněné strany informovala o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě hodlá změnit nařízení (EU) č. 999/2014. Těmto stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k uvedeným informacím předložit své připomínky. Připomínky předložily Uralchem a vláda Ruské federace. Tyto připomínky byly vzaty v úvahu.
            
   
               (15)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 999/2014 se písmeno b) nahrazuje tímto:
   
      
                  „b)
               
                  Pro zboží vyrobené pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku (doplňkový kód TARIC A959):
                  
                              Popis zboží
                           
                              Kód KN
                           
                              Kód TARIC
                           
                              Pevná výše cla (v EUR za jednu tunu)
                           
                              Dusičnan amonný jiný než ve vodných roztocích
                           
                              3102 30 90
                           
                              —
                           
                              47,07
                           
                              Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami obsahující více než 28 % hmotnostních dusíku
                           
                              3102 40 90
                           
                              —
                           
                              47,07
                           
                  U zboží zmíněného v odstavci 1 vyrobeného pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku, které není uvedeno v tabulce výše, se antidumpingové clo nepoužije.
                  Nepoužití antidumpingového cla na některé zboží vyrobené pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku je podmíněno předložením platné obchodní faktury společností Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem celním orgánům členských států, jejíž součástí je datované prohlášení podepsané úředníkem zastupujícím subjekt vydávající takovou fakturu s uvedením jeho jména a funkce ve znění: ‚Já, níže podepsaný (podepsaná), potvrzuji, že dusičnan amonný v objemu (objem) prodávaný na vývoz do Evropské unie podle této faktury byl vyroben (pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku a adresa) (doplňkový kód TARICA959) v Rusku. Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.‘ Není-li taková faktura předložena, použije se na všechny druhy zboží s obsahem dusičnanu amonného vyrobeného pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku sazba cla platná pro všechny ostatní společnosti.“
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2022/95 ze dne 16. srpna 1995 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 198, 23.8.1995, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 663/98 ze dne 23. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2022/95 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 93, 26.3.1998, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (ES) č. 658/2002 ze dne 15. dubna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 102, 18.4.2002, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 945/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny (Úř. věst. L 160, 23.6.2005, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (ES) č. 661/2008 ze dne 8. července 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 1).
   
      (8)  Rozhodnutí Komise 2008/577/ES ze dne 4. července 2008 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a Ukrajiny (Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 43).
   
      (9)  Věc T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. Rada, 10. září 2008, Sb. rozh., 2008 II-00159, bod 1 výroku.
   
      (10)  Věc T-348/05 INTP: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. Rada, 9. července 2009, Sb. rozh., 2009 II-00116, bod 1 výroku.
   
      (11)  Nařízení Rady (ES) č. 989/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 661/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 278, 23.10.2009, s. 1).
   
      (12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 999/2014 ze dne 23. září 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 280, 24.9.2014, s. 19).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.