Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/232 ze dne 15. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 232/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 44/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/232
   ze dne 15. prosince 2015,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 173 odst. 1 a čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a stanoví zvláštní pravidla pro organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborové organizace. Nařízením (EU) č. 1308/2013 se Komisi svěřuje pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby byla zajištěna efektivní činnost těchto organizací a sdružení podle nového právního rámce, je třeba přijmout některá pravidla.
            
   
               (2)
            
               Existují již zvláštní pravidla pro některé aspekty spolupráce producentů v odvětví ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a v odvětví olivového oleje a stolních oliv. Za účelem zajištění kontinuity by tato zvláštní pravidla pro uvedená odvětví měla platit i nadále. Pro aspekty spolupráce producentů, na které se uvedená zvláštní pravidla nevztahují, by se mělo použít toto nařízení v přenesené pravomoci.
            
   
               (3)
            
               V článku 155 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví, že členské státy mohou uznaným organizacím producentů nebo uznaným sdružením organizací producentů povolit, aby kteroukoli ze svých činností s výjimkou produkce svěřily vnějším subjektům v odvětvích, pro která Komise externí zajišťování činností povolila. Externí zajišťování činností je v současnosti umožněno v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví olivového oleje a stolních oliv. S ohledem na hospodářské aspekty a výhody, které může externí zajišťování některých činností organizacím producentů a sdružením organizací producentů a jejich členům přinést, by toto externí zajišťování činností mělo být k dispozici pro všechna odvětví.
            
   
               (4)
            
               Měla by být stanovena pravidla pro uznávání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací, jakož i pravidla jasně vymezující odpovědnost dotčených členských států. Aniž by byla dotčena svoboda usazování, mělo by být uznávání nadnárodních organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů v pravomoci členského státu, v němž mají takové organizace a sdružení významný počet členů nebo významný objem či hodnotu tržní produkce. V případě nadnárodních mezioborových organizací by o jejich uznávání měl rozhodovat členský stát, v němž se nachází jejich sídlo.
            
   
               (5)
            
               Je třeba stanovit pravidla týkající se zavádění administrativní pomoci v případě nadnárodní spolupráce. Taková pomoc by měla zejména zahrnovat předávání informací, jež by příslušnému členskému státu umožnily posoudit, zda nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborová organizace splňuje podmínky pro uznání. Takové informace jsou nutné rovněž proto, aby příslušný členský stát mohl v případě nedodržení pravidel přijmout příslušná opatření. Tato pomoc zároveň umožní příslušným členským státům na vyžádání předávat informace těm členským státům, v nichž se členové takových organizací či sdružení nacházejí.
            
   
               (6)
            
               Aby bylo zajištěno řádné fungování opatření v rámci společné zemědělské politiky a pro účely sledování, analýzy a řízení trhu se zemědělskými produkty a zajištění harmonizovaného a zjednodušeného přístupu by měly být upřesněny informace požadované při oznámení o rozhodnutí o povolení externího zajišťování činností a o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání organizaci producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborové organizaci.
            
   
               (7)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 223/2008 (3) a (ES) č. 709/2008 (4) stanoví pravidla pro organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborové organizace. Některá ustanovení uvedených nařízení jsou zastaralá nebo nebyla nikdy použita. Za účelem zajištění souladu s novými právními předpisy o společné organizaci zemědělských trhů by tedy uvedená nařízení měla být zrušena,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů. Jeho použitím nejsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v těchto nařízeních:
   
               a)
            
               v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (5), pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny,
            
   
               b)
            
               v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 (6) a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 511/2012 (7), pokud jde o odvětví mléka a mléčných výrobků, a
            
   
               c)
            
               v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 (8), pokud jde o odvětví olivového oleje a stolních oliv.
            
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               a)
            
               „nadnárodní organizací producentů“ každá organizace producentů, podniky jejíchž členů se nacházejí ve více než jednom členském státě;
            
   
               b)
            
               „nadnárodním sdružením organizací producentů“ každé sdružení organizací producentů, jehož členské organizace se nacházejí ve více než jednom členském státě;
            
   
               c)
            
               „nadnárodní mezioborovou organizací“ každá mezioborová organizace, jejíž členové jsou zapojeni do produkce, zpracování nebo obchodu s produkty, na které se vztahují její činnosti ve více než jednom členském státě.
            
   Článek 3
   Externí zajišťování činností
   1.   Odvětví, ve kterých členské státy mohou povolit externí zajišťování činností podle článku 155 nařízení (EU) č. 1308/2013, jsou stanovena v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.
   2.   Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů využívající externí zajišťování jakékoli ze svých činností uzavře obchodní dohodu formou písemné dohody, která zajistí, aby si organizace producentů nebo sdružení organizací producentů uchovalo kontrolu a dohled nad zajišťovanou činností.
   Článek 4
   Uznávání nadnárodních organizací a sdružení
   1.   S výhradou části II hlavy II kapitoly III oddílů 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 rozhoduje o uznání organizace nebo sdružení členský stát, v němž má nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů významný počet členů nebo členských organizací nebo významný objem či hodnotu tržní produkce, nebo členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodní mezioborové organizace.
   2.   Členský stát uvedený v odstavci 1 zahájí nezbytnou administrativní spolupráci s ostatními členskými státy, v nichž se nacházejí členové takové organizace nebo takového sdružení, aby ověřily dodržování podmínek pro uznávání podle článků 154, 156 a 157 nařízení (EU) č. 1308/2013.
   3.   Ostatní členské státy, v nichž se nacházejí členové nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů či nadnárodních mezioborových organizací, poskytnou členskému státu uvedenému v odstavci 1 veškerou nezbytnou administrativní pomoc.
   4.   Členský stát uvedený v odstavci 1 poskytne na vyžádání druhému členskému státu, v němž se nacházejí členové takové organizace nebo takového sdružení, veškeré relevantní informace.
   Článek 5
   Oznámení
   Členské státy oznámí Komisi do 31. března každého roku následující informace za předchozí kalendářní rok:
   
               a)
            
               rozhodnutí o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání organizacím producentů, sdružením organizací producentů nebo mezioborovým organizacím, včetně data vydání rozhodnutí, názvů, dotčených odvětví a shrnutí důvodů pro zamítnutí a odebrání uznání;
            
   
               b)
            
               v případě uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů hodnotu produkce uváděné na trh.
            
   Článek 6
   Zrušení
   Nařízení (ES) č. 223/2008 a (ES) č. 709/2008 se zrušují.
   Článek 7
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 223/2008 ze dne 12. března 2008, kterým se stanoví podmínky a postupy uznávání organizací producentů bource morušového (Úř. věst. L 69, 13.3.2008, s. 10).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 709/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o mezioborové organizace a dohody v odvětví tabáku (Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 23).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů (Úř. věst. L 263, 28.9.2012, s. 8).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 39).
   
      (8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 55).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.