Nařízení Komise (EU) 2016/235 ze dne 18. února 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 235/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 44/7
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/235
   ze dne 18. února 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 stanovuje, že lihoviny kategorie 32 „likér“ jsou vyrobeny aromatizací lihu zemědělského původu nebo destilátu zemědělského původu nebo jedné nebo více lihovin nebo jejich směsí, jsou slazeny a obsahují přídavek produktů zemědělského původu nebo potravin, jako jsou smetana, mléko nebo jiné mléčné výrobky, ovoce, víno nebo aromatizované víno. K získání základních organoleptických vlastností typických pro tuto kategorii lihovin však není zapotřebí aromatizace i přídavek produktů zemědělského původu nebo potravin. Použití pouze jedné z uvedených metod je dostačující k získání výrobku s vlastnostmi, které jsou spotřebiteli likérů obecně očekávány. Proto by zařazení lihovin do kategorie 32 „likér“, které jsou vyrobeny buď aromatizací lihu nebo destilátu zemědělského původu nebo jedné nebo více lihovin nebo jejich směsí nebo přidáním produktů zemědělského původu nebo potravin, mělo být povoleno.
            
   
               (2)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (3)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.
   
   
      PŘÍLOHA
      V písmenu a) kategorie 32 přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 se bod ii) nahrazuje tímto:
      
         
                     „ii)
                  
                     vyrobená použitím lihu zemědělského původu nebo destilátu zemědělského původu nebo jedné nebo více lihovin nebo jejich směsí, která byla oslazena a do níž byla přidána jedna nebo více látek určených k aromatizaci, produkty zemědělského původu nebo potraviny.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.