Nařízení Komise (EU) 2016/238 ze dne 19. února 2016, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 238/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 45/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/238
   ze dne 19. února 2016,
   kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 (2) stanoví odchylku od bodu 4 kapitoly IV přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní lodní přepravu tekutých olejů a tuků (dále jen „oleje nebo tuky“), které jsou určeny nebo mohou být za určitých podmínek použity k lidské spotřebě.
            
   
               (2)
            
               Zmíněné podmínky se týkají přepravního zařízení a postupů a také kritérií pro látky, které tvoří předchozí náklad přepravovaný v námořním plavidle. Látky, které splňují zmíněná kritéria, jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 579/2014 (seznam přijatelných předchozích nákladů).
            
   
               (3)
            
               Kombinovaná položka pro „roztok dusičnanu amonného a roztok dusičnanu vápenatého (CN-9) a jejich podvojnou sůl“, která je uvedena v seznamu přijatelných předchozích nákladů, dostatečně nepopisuje náklad, což mate nájemce lodí. Proto by měl být seznam přijatelných předchozích nákladů změněn, aby zohledňoval jiné formy, které dusičnan vápenatý obsahuje, jako je např. dusičnan amonno-vápenatý, dusičnan vápenatý bezvodý a dusičnan vápenatý tetrahydrát. Všechny tyto formy mají stejné profily nebezpečnosti a liší se pouze množstvím krystalické vody obsažené v molekulách.
            
   
               (4)
            
               Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na svém 68. plenárním zasedání (3) potvrdila, že tyto různé formy roztoků dusičnanu vápenatého se liší pouze v hydratačním čísle, a dospěla k závěru, že jejich přítomnost nemá vliv na toxikologické vlastnosti a chemickou reaktivitu v porovnání s látkami, které byly původně uvedeny v kombinované položce.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné změnit seznam přijatelných předchozích nákladů v příloze nařízení (EU) č. 579/2014.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 579/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Úř. věst. L 160, 29.5.2014, s. 14).
   
      (3)  Zápis ze 68. plenárního zasedání vědecké komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (EFSA/CONTAM/2330), k dispozici na internetové adrese http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/141125b-m.pdf
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha nařízení (EU) č. 579/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Ve 12. řádku se kombinovaná položka pro „roztok dusičnanu amonného a roztok dusičnanu vápenatého (CN-9) a jejich podvojnou sůl“ nahrazuje samostatnými položkami, které znějí:
                  
                              „Roztok dusičnanu amonného
                           
                              6484-52-2
                           
                              Dusičnan amonno-vápenatý
                           
                              15245-12-2“
                           
               
      
                  2)
               
                  Za 13. řádek (položka „roztok chloridu vápenatého“) se vkládají nové položky, které znějí:
                  
                              „Dusičnan vápenatý
                           
                              10124-37-5
                           
                              Dusičnan vápenatý bezvodý
                           
                              35054-52-5
                           
                              Dusičnan vápenatý tetrahydrát
                           
                              13477-34-4“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.