Nařízení Komise (EU) 2016/239 ze dne 19. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 239/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 45/3
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/239
   ze dne 19. února 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
            
   
               (2)
            
               Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „komise CONTAM“) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) přijala stanovisko o tropanových alkaloidech v potravinách a krmivech (3).
            
   
               (3)
            
               Tropanové alkaloidy jsou sekundární metabolity, které se přirozeně vyskytují v rostlinách několika čeledí, včetně brukvovitých (Brassicaceae), lilkovitých (Solanaceae) a rudodřevovitých (Erythroxylaceae). Dosud bylo zjištěno více než 200 tropanových alkaloidů. Nejvíce zkoumanými tropanovými alkaloidy jsou (–)-hyoscyamin a (–)-skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky.
            
   
               (4)
            
               Přítomnost tropanových alkaloidů u rodu Datura je dobře známa. Datura stramonium je rostlina široce rozšířená v oblastech mírného a tropického pásu, a z toho důvodu byla semena Datura stramonium zjištěna jako nečistoty ve lněných semenech, sóji, čiroku, prosu, slunečnici a pohance a produktech z nich. Semena Datura stramonium nelze z čiroku, prosa a pohanky snadno odstranit tříděním a čištěním, a proto bývá u čiroku, prosa a pohanky a produktů z nich odvozených a u obilných potravin, které je obsahují, zjištěna kontaminace tropanovými alkaloidy.
            
   
               (5)
            
               Komise CONTAM stanovila skupinovou akutní referenční dávku (ARfD) ve výši 0,016 μg/kg tělesné hmotnosti (TH) vyjádřenou jako sumu (–)-hyoscyaminu a (–)-skopolaminu, za předpokladu rovnocenné účinnosti. Komise CONTAM dospěla k závěru, že na základě omezených dostupných informací by dietární expozice batolat mohla významně překročit skupinovou ARfD.
            
   
               (6)
            
               Proto je vhodné stanovit maximální limit pro (–)-hyoscyamin a (–)-skopolamin v obilných příkrmech pro kojence a malé děti obsahujících proso, čirok, pohanku nebo produkty z nich odvozené. Avšak vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, je vhodné stanovit maximální limit pro atropin a skopolamin. Jelikož při syntéze tropanových alkaloidů v rostlinách vznikají (–)-hyoscyamin a (–)-skopolamin, a nikoli (+)-hyoscyamin, odrážejí výsledky analýzy přítomnosti atropinu v potravinách rostlinného původu výskyt (–)-hyoscyaminu.
            
   
               (7)
            
               Je vhodné stanovit pravidla pro odběr vzorků, která se použijí pro kontrolu dodržování maximálních limitů.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Odběr vzorků pro kontrolu dodržování maximálních limitů se provede v souladu s pravidly stanovenými v příloze I části J nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (4).
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
   
      (3)  Komise CONTAM úřadu EFSA (komise úřadu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci), 2013. Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2013;11(10):3386, 113 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      V oddíle 8 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
                     Potraviny (1)
                  
                     Maximální limit (μg/kg)
                  
                     „8.2
                  
                     
                        Tropanové alkaloidy
                         (1)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     Atropin
                  
                     Skopolamin
                  
                     8.2.1
                  
                     Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku nebo produkty z nich odvozené (29)
                  
                     1,0 μg/kg
                  
                     1,0 μg/kg
                  
      
      
      
         (1)  Tropanové alkaloidy, na něž se odkazuje, jsou atropin a skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky. Vzhledem k tomu, že z analytických důvodů není vždy možné rozlišit enantiomery hyoscyaminu, jsou maximální limity stanoveny pro atropin a skopolamin.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.