Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/241 ze dne 19. února 2016, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 241/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 45/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/241
   ze dne 19. února 2016,
   kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.
            
   
               (2)
            
               Podávání žádostí o dovozní licence týkající se pořadového čísla 09.4320 bylo pozastaveno prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1733 (3) počínaje dnem 29. září 2015.
            
   
               (3)
            
               Na základě oznámení o nevyužitých nebo částečně využitých dovozních licencích jsou pro toto pořadové číslo množství opět dostupná. Pozastavení podávání žádostí by proto mělo být v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 891/2009 zrušeno.
            
   
               (4)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pozastavení podávání žádostí o dovozní licence týkající se pořadového čísla 09.4320 stanovené nařízením (EU) 2015/1733 se zrušuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. února 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1733 ze dne 28. září 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2015 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 40).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.