Nařízení Komise (EU) 2016/246 ze dne 3. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státních podpor v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 246/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 51/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/246
   ze dne 3. února 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státních podpor v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (2) stanoví pravidla pro formát, obsah a další aspekty oznámení státních podpor. Je v něm stanoveno, že doplňující informace nutné k posouzení opatření státní podpory v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými dokumenty použitelnými na státní podporu se mají poskytovat v doplňkových informačních listech uvedených v části III přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 794/2004 kromě toho stanoví, že kdykoli jsou příslušné pokyny nebo rámce upraveny či nahrazeny, Komise odpovídající formuláře a informační listy upraví.
            
   
               (3)
            
               Poté, co Komise přijala pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (3), došlo ke změně pravidel, která Komise používá při posuzování slučitelnosti opatření státní podpory s vnitřním trhem. Z tohoto důvodu je nutno nahradit informační listy pro oznamování státních podpor v odvětvích zemědělství a lesnictví uvedené v části III přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (ES) č. 794/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 794/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1, ve znění Úř. věst. C 390, 24.11.2015, s. 4.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 794/2004 se části III.12.A až III.12.Q nahrazují tímto:
      
         ‘ČÁST III. 12
         
         
            OBECNÝ INFORMAČNÍ LIST K POKYNŮM EVROPSKÉ UNIE KE STÁTNÍ PODPOŘE V ODVĚTVÍCH ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ A VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
         
         
            Tento obecný informační list pro oznamování státní podpory platí pro všechna odvětví, na která se vztahují pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (1) (dále jen „pokyny“). U všech opatření, na něž se uvedené pokyny uplatňují, se navíc musí vyplnit příslušný doplňkový informační list.
         
         0.   OBECNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ SLUČITELNOSTI
         
         
                     1.
                  
                     Vyhovuje dané opatření státní podpory následujícím obecným zásadám pro posuzování slučitelnosti?
                     
                                 
                              
                                 Opatření přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu.
                              
                                 
                              
                                 Potřeba státního zásahu: opatření státní podpory se musí zaměřovat na situaci, kdy podpora může napravením přesně vymezeného selhání trhu přinést výrazné zlepšení, které trh samotný poskytnout nemůže.
                              
                                 
                              
                                 Vhodnost opatření podpory: navrhované opatření podpory musí být politickým nástrojem vhodným k řešení cíle společného zájmu.
                              
                                 
                              
                                 Motivační účinek: podpora musí změnit chování daného podniku či podniků tak, aby začaly vyvíjet další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory nevykonávaly nebo by ji vykonávaly v omezené míře či jinak.
                              
                                 
                              
                                 Přiměřenost podpory (omezení podpory na nezbytné minimum): výše podpory musí být omezena na minimum potřebné k podnícení činnosti v dotčeném odvětví.
                              
                                 
                              
                                 Zabránění vážnějším a nepatřičným negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy: negativní účinky podpory musí být dostatečně omezeny tak, aby celková bilance opatření byla kladná.
                              
                                 
                              
                                 Transparentnost podpory: členské státy, Komise, hospodářské subjekty a veřejnost musí mít snadný přístup ke všem relevantním aktům a k příslušným informacím ohledně podpory, jež se na základě těchto aktů poskytuje.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Následující podmínky představují porušení práva Evropské unie. Je dané opatření státní podpory s některou z nich nevyhnutelně spojeno?
                     
                                 
                              
                                 Příjemce musí mít ústředí v příslušném členském státě nebo musí být usazen převážně v tomto členském státě (2).
                              
                                 
                              
                                 Příjemce je povinen využívat zboží či služby pocházející z příslušného členského státu.
                              
                                 
                              
                                 Příjemci jsou omezeni v možnosti využívat výsledků výzkumu, vývoje a inovací v jiných členských státech.
                              
                                 
                              
                                 Opatření státní podpory je nevyhnutelně spojeno s jinou podmínkou, která představuje porušení práva Evropské unie.
                              
                     Pokud je odpověď u některého z těchto bodů kladná, připomínáme, že podle 41. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         1.   PŘÍSPĚVEK KE SPOLEČNÉMU CÍLI
         
         
                     1.1.
                  
                     Zajistí daná podpora životaschopnou produkci potravin a podpoří účinné a udržitelné využívání zdrojů tak, aby se dosáhlo inteligentního a udržitelného růstu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.2.
                  
                     Platí, že tato podpora úzce souvisí se společnou zemědělskou politikou a je v souladu s cíli v oblasti rozvoje venkova uvedenými v 10. bodě pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 44. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     1.3.
                  
                     Pokud jde o zemědělské produkty, je podpora slučitelná s pravidly společné organizace trhů se zemědělskými produkty?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 44. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
            Cíle v oblasti rozvoje venkova
         
         
                     1.4.
                  
                     Pokud jde o opatření podobná opatřením pro rozvoj venkova, může členský stát doložit, jak podpora zapadá do příslušných programů rozvoje venkova a je s nimi v souladu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, k tomuto oznámení je třeba připojit příslušnou dokumentaci.
                  
         
            Dodatečné podmínky pro individuálně oznamovanou investiční podporu založenou na určitém režimu
         
         
                     1.5.
                  
                     Poskytuje-li se podpora na individuálně oznamované investiční projekty v rámci určitého režimu, může poskytující orgán potvrdit, že vybraný projekt přispěje k plnění cílů daného režimu, a tudíž i k plnění cílů podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech? V této souvislosti může členský stát vycházet z informací, které poskytl žadatel o podporu a ve kterých musí být popsány pozitivní účinky investice.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
            Environmentální cíle
         
         
                     1.6.
                  
                     Je v oznámení státní podpory obsaženo posouzení toho, zda lze čekat, že podporovaná činnost bude mít nějaký dopad na životní prostředí?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.7.
                  
                     Bude mít podpora dopad na životní prostředí?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, členský stát musí k oznámení připojit informace, jimiž prokáže, že podpora nepovede k porušení příslušných předpisů Unie v oblasti ochrany životního prostředí.
                  
         
                     1.8.
                  
                     Oznamuje-li se státní podpora, která je součástí programu rozvoje venkova, klade dané opatření státní podpory tentýž požadavek na ochranu životního prostředí jako předmětné opatření v oblasti rozvoje venkova?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že podle 52. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         2.   VHODNOST PODPORY
         
         
                     2.1.
                  
                     Je oznamovaná podpora současně uvedena v příslušném programu rozvoje venkova?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, může členský stát uvést výhody takového vnitrostátního nástroje podpory ve srovnání s předmětným programem rozvoje venkova?
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     2.2.
                  
                     Pokud jde o investiční podporu, která nespadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3) jako součást programu rozvoje venkova nebo jako doplňkové financování takového opatření pro rozvoj venkova, je tato podpora poskytována ve formách, které přinášejí přímou finanční výhodu (např. přímé dotace, osvobození od daní, dávek na sociální zabezpečení či jiných povinných dávek nebo jejich snížení apod.)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, členský stát musí uvést, proč jsou jiné, potenciálně méně rušivé formy podpory, jako např. vratné zálohy nebo formy podpory založené na dluhových nebo kapitálových nástrojích (jako úvěry s nízkou úrokovou sazbou, úrokové subvence, státní záruky nebo jiná forma poskytnutí kapitálu za výhodných podmínek) méně vhodné.
                     …
                     …
                  
         
                     2.3.
                  
                     Spadá předmětná podpora do rámce pro podporu v odvětví lesnictví sledující ekologické, ochranné a rekreační cíle, jak je uvedeno v oddíle 2.8 kapitoly 2 části II pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, členský stát musí prokázat, že sledovaných ekologických, ochranných a rekreačních cílů nelze dosáhnout opatřeními v oblasti lesnictví podobnými opatřením pro rozvoj venkova uvedenými v oddílech 2.1 až 2.7 kapitoly 2 části II pokynů.
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     2.4.
                  
                     Je součástí opatření některá z následujících kategorií podpory?
                     
                                 
                              
                                 Podpora na náklady na studie trhu, na návrh a design produktů a na přípravu žádostí o uznání režimů jakosti
                              
                                 
                              
                                 Podpora na předávání znalostí a informační akce
                              
                                 
                              
                                 Podpora na poradenské služby
                              
                                 
                              
                                 Podpora na zástup v zemědělském podniku
                              
                                 
                              
                                 Podpora na propagační opatření
                              
                                 
                              
                                 Podpora na kompenzaci nákladů na prevenci a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin
                              
                                 
                              
                                 Podpora pro odvětví živočišné výroby
                              
                     Podpora musí být konečným příjemcům udělena nepřímo formou nepeněžního plnění, v podobě subvencovaných služeb. V těchto případech musí být podpora vyplacena subjektu, který dané služby nebo činnosti zajišťuje.
                  
         3.   MOTIVAČNÍ ÚČINEK
         
         
                     3.1.
                  
                     Budou příjemci před zahájením prací na předmětném projektu či činnosti předkládat členskému státu žádost o podporu, která bude obsahovat alespoň jméno/název žadatele, údaje o velikosti podniku, popis projektu nebo činnosti včetně jejich umístění a data zahájení a ukončení, výši podpory potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a způsobilé náklady?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 70. bodu pokynů nemůže být tato podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, ledaže by patřila do některé z kategorií uvedených v otázce 3.6 tohoto obecného informačního listu.
                  
         
                     3.2.
                  
                     Bude se podpora poskytovat velkým podnikům?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, budou příjemci v žádosti vysvětlovat, co by se dělo bez podpory (tzn. uvádět hypotetický srovnávací scénář), a budou jimi popisovaný hypotetický srovnávací scénář konkrétně dokládat?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.3.
                  
                     Jedná se o investiční podporu na dodržování norem poskytovanou velkým podnikům v souladu s bodem 148 písm. c) pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, bude se od předmětného podniku vyžadovat, aby prokázal, že bez podpory by mu hrozilo ukončení činnosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.4.
                  
                     Bude v případě podpory udělované velkým podnikům poskytující orgán kontrolovat důvěryhodnost hypotetického srovnávacího scénáře a potvrzovat, že podpora má požadovaný motivační účinek?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 73. bodu pokynů je hypotetický srovnávací scénář důvěryhodný tehdy, je-li věrohodný a týká-li se rozhodovacích faktorů převládajících v okamžiku, kdy příjemce o daném projektu nebo činnosti rozhodoval.
                  
         
                     3.5.
                  
                     Má podpora formu daňového zvýhodnění, je poskytována malým a středním podnikům a jsou splněny následující podmínky:
                     
                                 a)
                              
                                 režim podpory zakládá právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci členského státu a
                              
                     
                                 b)
                              
                                 režim podpory byl schválen a vstoupil v platnost dříve, než byly zahájeny práce na subvencovaném projektu nebo činnosti (4)?
                              
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 73 pokynů.
                  
         
                     3.6.
                  
                     Spadá podpora pod jednu z následujících kategorií uvedených v pokynech?
                     
                                 a)
                              
                                 Režimy podpory na pozemkové úpravy v zemědělství a lesnictví v souladu s oddílem 1.3.4 a oddílem 2.9.2 části II pokynů a režimy podpory v odvětví lesnictví sledující ekologické, ochranné a rekreační cíle v souladu s oddílem 2.8 části II pokynů, pokud platí, že:
                                 
                                             i)
                                          
                                             režim podpory zakládá právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci členského státu;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             režim podpory byl schválen a vstoupil v platnost dříve, než příjemci vznikly způsobilé náklady v souladu s oddíly 1.3.4, 2.9.2 a 2.8 části II pokynů, a
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             režim podpory se vztahuje pouze na malé a střední podniky.
                                          
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 b)
                              
                                 Podpora na kompenzaci znevýhodnění v souvislosti s oblastmi Natura 2000 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (rámcovou směrnicí o vodě) (5) poskytovaná malým a středním podnikům v souladu s oddílem 1.1.6 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 c)
                              
                                 Podpora pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními v souladu s oddílem 1.1.7 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 d)
                              
                                 Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi v souladu s oddílem 1.2.1.1 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 e)
                              
                                 Podpora na náhradu škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, v souladu s oddílem 1.2.1.2 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 f)
                              
                                 Podpora na odškodnění za náklady na prevenci, kontrolu a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin a za ztráty způsobené těmito chorobami zvířat nebo škůdci rostlin podle oddílu 1.2.1.3 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 g)
                              
                                 Podpora na uhrazení nákladů na odklizení a neškodné odstranění mrtvých hospodářských zvířat v souladu s oddílem 1.2.1.4 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 h)
                              
                                 Podpora na náhradu škody způsobené chráněnými druhy zvířat v souladu s oddílem 1.2.1.5 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 i)
                              
                                 Podpora na náhradu škody, kterou v lesích způsobily druhy zvířat chráněné právními předpisy, v souladu s oddílem 2.8.5 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 j)
                              
                                 Investiční podpora na dodržování norem v souladu s bodem 148 písm. a) a b) pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 k)
                              
                                 Investiční podpora na dodržování norem poskytovaná malým a středním podnikům v souladu s bodem 148 písm. c) pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 l)
                              
                                 Podpora na investice ve prospěch zachování kulturního a přírodního dědictví v zemědělském podniku v souladu s oddílem 1.1.1.2 části II pokynů, s výjimkou jednotlivé podpory ve výši přesahující 500 000 EUR na podnik a investiční projekt
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 m)
                              
                                 Podpora na propagační opatření v souladu s bodem 464 písm. b), c) a d) pokynů?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 n)
                              
                                 Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a lesnictví v souladu s oddíly 1.3.6 a 2.9.1 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 o)
                              
                                 Podpora na zachování, obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty v souladu s bodem 644 písm. e) pokynů, s výjimkou investiční podpory spojené s kulturním a přírodním dědictvím vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, která přesahuje prahové hodnoty oznamovací povinnosti stanovené v bodě 37 písm. c) pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 p)
                              
                                 Podpora na vypracování a aktualizaci plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty v souladu s bodem 644 písm. a) pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 q)
                              
                                 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, škůdci rostlin, chorobami zvířat, katastrofickými událostmi a událostmi souvisejícími se změnou klimatu v souladu s oddílem 2.1.3 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů.
                              
                     
                                 r)
                              
                                 Podpora na náklady na ošetření a prevenci šíření napadení škůdci a chorob stromů a podpora určená k náhradě škod způsobených napadením škůdci a chorobami stromů v souladu s oddílem 2.8.1 části II pokynů
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, nepoužijí se body 70 až 74 pokynů
                              
                  
         
            Individuálně oznamovaná investiční podpora
         
         
                     3.7.
                  
                     Co se týče individuálně oznamované investiční podpory, poskytuje členský stát v oznámení jasné důkazy o tom, že daná podpora má skutečný dopad na volbu investice?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, upřesněte, jakým způsobem podpora tuto volbu ovlivňuje:
                     …
                     …
                     V případě kladné odpovědi je třeba pamatovat na 76. bod pokynů, ve kterém se uvádí, že aby bylo možné provést komplexní posouzení, musí členský stát poskytnout nejen informace ohledně podporovaného projektu, ale musí také plně popsat hypotetický srovnávací scénář, v němž by příjemce podporu od žádného veřejného orgánu neobdržel.
                     V případě záporné odpovědi připomínáme, že podle 76. bodu pokynů nelze tuto podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                     Pokud není žádný konkrétní hypotetický srovnávací scénář znám, lze motivační účinek předpokládat, když existuje mezera ve financování, tzn. když investiční náklady převyšují čistou současnou hodnotu očekávaných provozních zisků investice na základě předem vypracovaného podnikatelského plánu.
                  
         4.   PŘIMĚŘENOST PODPORY A JEJÍ KUMULACE
         
         
                     4.1.
                  
                     Přesáhne výše podpory způsobilé náklady?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, upozorňujeme, že podle 82. bodu pokynů nelze takovou podporu považovat za přiměřenou, a nelze ji tudíž poskytnout.
                  
         
                     4.2.
                  
                     Spadá podpora do působnosti oddílů 1.1.3 a 1.2.2 části II pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, nepoužije se bod 82 pokynů.
                  
         
                     4.3.
                  
                     Vypočte poskytující orgán při udělování podpory maximální intenzitu a výši podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že se jedná o podmínku stanovenou v 85. bodě pokynů.
                  
         
                     4.4.
                  
                     Budou způsobilé náklady podloženy písemnými doklady, které budou jasné, konkrétní a aktuální?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pro účely výpočtu intenzity podpory a způsobilých nákladů se všechny použité číselné údaje musí uvádět před srážkou daně nebo jiných poplatků. Daň z přidané hodnoty (DPH) není pro podporu způsobilá, s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních právních předpisů o DPH neodečitatelná.
                  
         
                     4.5.
                  
                     Poskytuje se podpora jinak než formou dotace?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, odpovídá výše podpory hrubému grantovému ekvivalentu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.6.
                  
                     Je podpora splatná v několika splátkách?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, bude podpora diskontována na hodnotu v době jejího poskytnutí?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Připomínáme, že způsobilé náklady musí být diskontovány na hodnotu platnou v době poskytnutí podpory. Úrokovou sazbou, která se použije pro účely diskontování, je diskontní sazba platná k datu poskytnutí podpory.
                  
         
                     4.7.
                  
                     Poskytuje se podpora prostřednictvím daňového zvýhodnění?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, dochází k diskontování jednotlivých tranší podpory na základě diskontní sazby platné v jednotlivých dnech, kdy nastane účinnost daňového zvýhodnění?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.8.
                  
                     Jedná se v případě dané podpory o investiční podporu ve venkovských oblastech?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, maximální intenzita podpory pro velké investiční projekty musí být snížena použitím upravené výše podpory definované v bodě 35 odst. 31 pokynů. Velké investiční projekty navíc nemohou využívat zvýšených intenzit podpory určených pro malé a střední podniky.
                  
         
                     4.9.
                  
                     Jsou-li závazky uvedené v oddílech 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 a 3.4 části II pokynů vyjádřeny v jiných jednotkách, než jaké jsou uvedeny v příloze II nařízení (EU) č. 1305/2013, mohou členské státy vypočítat platby na základě těchto jiných jednotek. Zajišťuje v takových případech členský stát, že budou dodrženy roční maximální výše podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.10.
                  
                     U opatření nebo u druhů operací uvedených v oddílech 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 a 3.5 části II pokynů mohou členské státy stanovit výši podpory na základě standardních předpokladů dodatečných nákladů a ušlých příjmů. Členský stát musí v těchto případech zajistit, aby výpočty a příslušná podpora:
                     
                                 
                              
                                 obsahovaly pouze ověřitelné údaje;
                              
                                 
                              
                                 byly založeny na hodnotách stanovených na základě náležitého odborného posouzení;
                              
                                 
                              
                                 jasně uváděly zdroj použitých hodnot;
                              
                                 
                              
                                 byly odlišeny tak, aby případně braly v úvahu regionální nebo místní podmínky a skutečné využití půdy a
                              
                                 
                              
                                 neobsahovaly prvky související s investičními náklady.
                              
                  
         
            Dodatečné podmínky pro individuálně oznamovanou investiční podporu a investiční podporu poskytovanou velkým podnikům v rámci oznámených režimů
         
         
                     4.11.
                  
                     Pokud jde o individuálně oznamovanou investiční podporu, odpovídá výše podpory čistým dodatečným nákladům na realizaci investice v dané oblasti, zváží-li se hypotetický srovnávací scénář bez podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, obecně platí, že individuálně oznamovaná investiční podpora bude považována za omezenou na minimum.
                  
         
                     4.12.
                  
                     Poskytuje se investiční podpora velkým podnikům v rámci oznámených režimů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, zajišťuje členský stát, že bude výše podpory omezena na minimum na základě „přístupu vycházejícího z čistých dodatečných nákladů“?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Výše podpory by neměla přesáhnout minimum nezbytné k tomu, aby byl projekt dostatečně ziskový, např. by neměla zvýšit míru vnitřní návratnosti tohoto projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem u jiných investičních projektů podobného druhu, nebo jestliže tyto míry nejsou k dispozici, neměla by zvýšit míru vnitřní návratnosti projektu nad rámec kapitálových nákladů podniku jako celku nebo nad rámec míry návratnosti běžně pozorované v daném odvětví.
                  
         
                     4.13.
                  
                     Pokud je odpověď na otázku 4.12 kladná, zajišťuje členský stát, že bude výše podpory odpovídat čistým dodatečným nákladům na realizaci investice v dané oblasti, zváží-li se hypotetický srovnávací scénář bez podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Metoda popsaná v 96. bodě pokynů se musí používat společně se stropem v podobě maximálních intenzit podpory.
                  
         
                     4.14.
                  
                     Jedná se o investiční podporu podléhající individuální oznamovací povinnosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, Komise za pomoci metody uvedené v 96. bodě pokynů ověří, zda podpora nepřevyšuje minimum nezbytné k tomu, aby byl projekt dostatečně ziskový. Výpočty používané pro analýzu motivačního účinku lze využít i k posouzení přiměřenosti dané podpory.
                  
         
                     4.15.
                  
                     Prokažte prosím přiměřenost podpory na základě dokumentů, jako jsou například dokumenty uvedené v 77. bodě pokynů. Tento požadavek se nevztahuje na investiční podporu související se zemědělskou prvovýrobou.
                     …
                     …
                     …
                  
         
            Kumulace podpory
         
         
                     4.16.
                  
                     Bude se oznamovaná podpora poskytovat současně v rámci několika režimů nebo se kumulovat s podporou ad hoc?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, překračuje celková výše státní podpory na určitou činnost nebo projekt stropy podpory stanovené v pokynech?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.17.
                  
                     Bude mít oznamovaná podpora identifikovatelné způsobilé náklady?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, bude tato podpora kumulována s nějakou další státní podporou?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, budou se daná opatření týkat různých identifikovatelných způsobilých nákladů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle bodu 100 pokynů platí, že podpora s identifikovatelnými způsobilými náklady kumulovaná s jinou státní podporou ve vztahu k týmž způsobilým nákladům se může částečně či plně překrývat. Povede však taková kumulace k překročení nejvyšší intenzity podpory nebo výše podpory, která platí pro danou podporu podle pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.18.
                  
                     Bude se podpora povolená podle pokynů kumulovat s podporou de minimis?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, bude se podpora v tomto případě kumulovat ve vztahu k týmž způsobilým nákladům a povede tato kumulace k překročení hodnot intenzity a výše podpory stanovených v pokynech?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.19.
                  
                     Kumuluje se podpora ve prospěch zemědělského odvětví s platbami uvedenými v čl. 81 odst. 2 a článku 82 nařízení (EU) č. 1305/2013, které jsou určeny na tytéž způsobilé náklady, a povede taková kumulace k tomu, že intenzita podpory nebo její výše přesáhnou hodnoty stanovené v pokynech?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.20.
                  
                     Je podpora kombinující státní podporu s unijním financováním centrálně řízena orgány, agenturami, společnými podniky či jinými subjekty Unie?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Jestliže ano, platí, že pokud prostředky Unie nejsou pod přímou ani nepřímou kontrolou členského státu, při určování, zda jsou dodrženy prahové hodnoty oznamovací povinnosti a maximální intenzity a stropy podpory, se bude brát v potaz pouze státní podpora, a to za předpokladu, že celková výše veřejných finančních prostředků poskytnutých k úhradě týchž způsobilých nákladů nepřekročí nejvýhodnější sazbu financování, kterou stanoví příslušná ustanovení práva Unie.
                  
         
                     4.21.
                  
                     Jedná se o podporu na investice určené k obnově zemědělského produkčního potenciálu, jak je uvedeno v bodě 143 písm. e) pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, tato podpora by se neměla kumulovat s podporou na náhradu materiální škody podle oddílů 1.2.1.1, 1.2.1.2 a 1.2.1.3 části II pokynů.
                     Dvojí financování zemědělských činností, které jsou přínosem pro klima a životní prostředí, podle oddílů 1.1.5.1, 1.1.6, 1.1.8 a 3.5 části II pokynů a odpovídajících činností uvedených v článku 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (6) by mělo být vyloučeno. Dvojímu financování by mělo zabránit i ustanovení o přezkumu uvedené v 724. bodě pokynů.
                  
         
                     4.22.
                  
                     Jedná se o podporu na zahájení činnosti seskupení a organizací producentů v odvětví zemědělství uvedenou v oddíle 1.1.4 části II pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, tato podpora by se neměla kumulovat s podporou na zřizování seskupení a organizací producentů v odvětví zemědělství stanovenou v článku 27 nařízení (EU) č. 1305/2013.
                  
         
                     4.23.
                  
                     Jedná se o podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců a na zahájení činnosti v souvislosti s rozvojem malých zemědělských podniků uvedenou v oddíle 1.1.2 části II pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, tato podpora by se neměla kumulovat s podporou na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce nebo pro rozvoj malých zemědělských podniků uvedenou v čl. 19 odst. 1 písm. a) bodech i) a iii) nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud by výše podpory v důsledku takové kumulace přesáhla částky uvedené v pokynech.
                  
         5.   ÚČINKY NA HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ A OBCHOD
         
         
                     5.1.
                  
                     Co se týče režimů investiční podpory určených na zpracování zemědělských produktů a na uvádění zemědělských produktů na trh v odvětví lesnictví a ve venkovských oblastech, může členský stát prokázat, že negativní účinky budou omezeny na minimum, a to při zohlednění rozsahu daných projektů, výše jednotlivé i kumulované podpory, předpokládaných příjemců, charakteristik cílových odvětví aj.?
                     …
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     5.2.
                  
                     Pokud jde o režimy investiční podpory určené na zpracování zemědělských produktů a na uvádění zemědělských produktů na trh v odvětví lesnictví a ve venkovských oblastech, předložil členský stát nějaká posouzení dopadů, kterými disponuje, a zpětná hodnocení vypracovaná k podobným dřívějším režimům, aby Komise mohla u daného režimu podpory posoudit pravděpodobné negativní účinky?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     5.3.
                  
                     Pokud jde o negativní účinky individuální investiční podpory na zpracování zemědělských produktů a na uvádění zemědělských produktů na trh a individuální investiční podpory ve venkovských oblastech, poskytl členský stát v oznámení takové důkazy, které Komisi umožňují určit příslušné výrobkové trhy (tj. výrobky dotčené změnou chování příjemce podpory) a dotčené konkurenty a zákazníky/spotřebitele a zjistit a posoudit potenciální narušení hospodářské soutěže a obchodu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, uveďte podrobnosti:
                     …
                     …
                     …
                     …
                  
         6.   TRANSPARENTNOST
         
         
                     6.1.
                  
                     Zajistí členský stát, že budou na celostátní nebo regionální úrovni na souhrnné internetové stránce věnované státní podpoře zveřejněny následující informace?
                     
                                 
                              
                                 Úplné znění režimu podpory a jeho prováděcí ustanovení nebo právní základ jednotlivé podpory, nebo odkaz na ně
                              
                                 
                              
                                 Totožnost orgánu nebo orgánů, které podporu poskytují
                              
                                 
                              
                                 Totožnost jednotlivých příjemců, forma a výše podpory poskytnuté každému z nich, datum udělení, druh podniku (malé a střední podniky/velké podniky), region, v němž se příjemce nachází (na úrovni NUTS II), a hlavní hospodářské odvětví, v němž příjemce působí (na úrovni skupiny NACE). Od tohoto požadavku lze upustit, je-li přiznána jednotlivá podpora, která nepřesahuje tyto stropy:
                                 
                                             i)
                                          
                                             60 000 EUR u příjemců působících v oblasti zemědělské prvovýroby;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             500 000 EUR u příjemců působících v odvětvích zpracování zemědělských produktů, uvádění zemědělských produktů na trh, v odvětví lesnictví nebo u příjemců vykonávajících činnosti nespadající do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy.
                                          
                              
                  
         
                     6.2.
                  
                     Potvrďte, že u režimů podpory ve formě daňového zvýhodnění se informace o výši jednotlivých podpor uvádí v těchto rozpětích (v milionech EUR):
                     
                                 
                              
                                 0,06 až 0,5 pouze v případě zemědělské prvovýroby
                              
                                 
                              
                                 0,5 až 1
                              
                                 
                              
                                 1 až 2
                              
                                 
                              
                                 2 až 5
                              
                                 
                              
                                 5 až 10
                              
                                 
                              
                                 10 až 30
                              
                                 
                              
                                 30 a více
                              
                  
         
                     6.3.
                  
                     Potvrďte, že tyto informace:
                     
                                 
                              
                                 budou zveřejněny po přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory;
                              
                                 
                              
                                 budou uchovávány po dobu alespoň deseti let;
                              
                                 
                              
                                 budou bez omezení dostupné široké veřejnosti. (7)
                                 
                              
                     Připomínáme, že členské státy budou povinny zveřejňovat tyto informace až od 1. července 2016 (8).
                  
         
                     6.4.
                  
                     Pokud jde o udělení jednotlivé podpory, zveřejní členský stát informace o udělení této podpory na internetových stránkách věnovaných státní podpoře, které jsou zmiňovány v 128. bodě pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     6.5.
                  
                     Pokud ne, udělení jednotlivé podpory se nezveřejňuje, protože:
                     
                                 
                              
                                 předmětná podpora spadá do působnosti nařízení (EU) č. 1305/2013 a
                              
                                 
                              
                                 předmětná podpora je buď spolufinancována z EZFRV, nebo je udílena jako doplňkové vnitrostátní financování těchto spolufinancovaných opatření a
                              
                                 
                              
                                 udělení jednotlivé podpory již bylo zveřejněno v souladu s články 111, 112 a 113 nařízení (EU) č. 1306/2013 (9).
                              
                     V tomto případě by měl členský stát na internetových stránkách zmiňovaných v 128. bodě pokynů odkázat na internetové stránky uváděné v článku 111 nařízení (EU) č. 1306/2013.
                  
         7.   JINÉ OTÁZKY
         
         
                     7.1.
                  
                     Jedná se v případě daného opatření o podporu na činnosti související s vývozem do třetích zemí nebo členských států, která by byla přímo spojena s vyváženým množstvím, o podporu vázanou na používání domácího zboží na úkor zboží dováženého nebo o podporu, jejímž cílem je zřízení a provoz distribuční sítě nebo uhrazení jakýchkoli dalších výdajů v souvislosti s vývozními činnostmi?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, tato podpora nebude povolena.
                     Podporu vývozu v zásadě nepředstavuje podpora určená k pokrytí nákladů na účast na veletrzích nebo na studie či poradenské služby potřebné k uvedení nového nebo stávajícího produktu na nový trh.
                  
         
                     7.2.
                  
                     Je systém financování, například v podobě parafiskálních odvodů, nedílnou součástí opatření?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, systém financování je nutno oznámit.
                  
         8.   DRUH PODPORY
         
         Seznam druhů podpory, na které se pokyny vztahují:
         
                     1.
                  
                     Podpora ve prospěch podniků působících v oblasti prvovýroby, zpracování nebo uvádění zemědělských produktů na trh
                  
         
                     1.1.
                  
                     Opatření pro rozvoj venkova
                  
         
                     1.1.1.
                  
                     Podpora na investice
                  
         
                     1.1.1.1.
                  
                     Podpora na investice do hmotného majetku a nehmotného majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou
                  
         
                     1.1.1.2.
                  
                     Podpora na investice ve prospěch zachování kulturního a přírodního dědictví, které se nachází v zemědělských podnicích
                  
         
                     1.1.1.3.
                  
                     Podpora na investice týkající se přemístění zemědělských staveb
                  
         
                     1.1.1.4.
                  
                     Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh
                  
         
                     1.1.2.
                  
                     Podpora na zahájení činnosti mladých zemědělců a na rozvoj malých zemědělských podniků
                  
         
                     1.1.3.
                  
                     Podpora na převod zemědělských podniků
                  
         
                     1.1.4.
                  
                     Podpora na zahájení činnosti seskupení a organizací producentů v odvětví zemědělství
                  
         
                     1.1.5.
                  
                     Podpora na agroenvironmentální a klimatická opatření a závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat
                  
         
                     1.1.5.1.
                  
                     Podpora na agroenvironmentální a klimatické závazky
                  
         
                     1.1.5.2.
                  
                     Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat
                  
         
                     1.1.6.
                  
                     Podpora kompenzující znevýhodnění v souvislosti s oblastmi Natura 2000 a rámcovou směrnicí o vodě
                  
         
                     1.1.7.
                  
                     Podpora pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
                  
         
                     1.1.8.
                  
                     Podpora ekologického zemědělství
                  
         
                     1.1.9.
                  
                     Podpora na účast producentů zemědělských produktů v režimech jakosti
                  
         
                     1.1.10.
                  
                     Podpora na zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství
                  
         
                     1.1.10.1.
                  
                     Podpora na předávání znalostí a informační akce
                  
         
                     1.1.10.2.
                  
                     Podpora na poradenské služby
                  
         
                     1.1.10.3.
                  
                     Podpora na zástup v zemědělském podniku
                  
         
                     1.1.11.
                  
                     Podpora na spolupráci v odvětví zemědělství
                  
         
                     1.2.
                  
                     Řízení rizik a řešení krizí
                  
         
                     1.2.1.
                  
                     Podpory na náhradu škody na zemědělské výrobě nebo na prostředcích zemědělské výroby a na prevenci škod
                  
         
                     1.2.1.1.
                  
                     Podpora na náhradu škody způsobené přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi
                  
         
                     1.2.1.2.
                  
                     Podpora na náhradu škody způsobené nepříznivým klimatickým jevem, který může být přirovnán k přírodní pohromě
                  
         
                     1.2.1.3.
                  
                     Podpora na náklady na prevenci, kontrolu a eradikaci chorob zvířat a škůdců rostlin a podpora na náhradu škody způsobené chorobami zvířat a škůdci rostlin
                  
         
                     1.2.1.4.
                  
                     Podpora na mrtvá hospodářská zvířata
                  
         
                     1.2.1.5.
                  
                     Podpora na náhradu škody způsobené chráněnými druhy zvířat
                  
         
                     1.2.1.6.
                  
                     Podpora na platby pojistného
                  
         
                     1.2.1.7.
                  
                     Podpora na finanční příspěvky do vzájemných fondů
                  
         
                     1.2.2.
                  
                     Podpora na uzavírání výrobních kapacit
                  
         
                     1.2.2.1.
                  
                     Uzavírání kapacit z důvodů zdraví zvířat, rostlin nebo lidí, hygienických, etických nebo environmentálních důvodů
                  
         
                     1.2.2.2.
                  
                     Uzavírání kapacit z jiných důvodů
                  
         
                     1.3.
                  
                     Jiné druhy podpory v odvětví zemědělství
                  
         
                     1.3.1.
                  
                     Podpora pro odvětví živočišné výroby
                  
         
                     1.3.2.
                  
                     Podpora na propagační opatření týkající se zemědělských produktů
                  
         
                     1.3.3.
                  
                     Podpora pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři
                  
         
                     1.3.4.
                  
                     Podpora na pozemkové úpravy v zemědělství
                  
         
                     1.3.5.
                  
                     Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
                  
         
                     1.3.6.
                  
                     Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství
                  
         
                     2.
                  
                     Podpora pro odvětví lesnictví, která je spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a je poskytnuta jako doplňkové vnitrostátní financování těchto spolufinancovaných opatření nebo poskytnuta jako výlučná státní podpora
                  
         
                     2.1.
                  
                     Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
                  
         
                     2.1.1.
                  
                     Podpora na zalesňování a zakládání lesů
                  
         
                     2.1.2.
                  
                     Podpora na zavádění zemědělsko-lesnických systémů
                  
         
                     2.1.3.
                  
                     Podpora na ochranu lesů před lesními požáry, přírodními pohromami, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, jinými nepříznivými klimatickými jevy, škůdci rostlin a katastrofickými událostmi a obnovu lesů po těchto událostech
                  
         
                     2.1.4.
                  
                     Podpora na investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
                  
         
                     2.1.5.
                  
                     Podpora na investice do lesnických technologií a zpracování, uvolnění a uvádění lesnických produktů na trh
                  
         
                     2.1.6.
                  
                     Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením odvětví lesnictví
                  
         
                     2.2.
                  
                     Podpora na znevýhodnění související s lesními oblastmi sítě Natura 2000
                  
         
                     2.3.
                  
                     Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů
                  
         
                     2.4.
                  
                     Podpora na předávání znalostí a informační akce v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.5.
                  
                     Podpora na poradenské služby v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.6.
                  
                     Podpora na spolupráci v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.7.
                  
                     Podpora na zahájení činnosti seskupení a organizací producentů v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.8.
                  
                     Jiná podpora v odvětví lesnictví sledující ekologické, ochranné a rekreační cíle
                  
         
                     2.8.1.
                  
                     Podpora na specifické činnosti a zásahy v odvětví lesnictví, jejichž primárním cílem je přispět k zachování nebo obnovení lesního ekosystému, biologické rozmanitosti nebo tradiční krajiny
                  
         
                     2.8.2.
                  
                     Podpora v odvětví lesnictví na zachování a zlepšování kvality půdy a zajišťování vyváženého a zdravého růstu stromů
                  
         
                     2.8.3.
                  
                     Obnova a údržba přirozených stezek, krajinných prvků a znaků a přirozeného prostředí pro zvířata v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.8.4.
                  
                     Podpora na údržbu cest za účelem ochrany lesů před požáry
                  
         
                     2.8.5.
                  
                     Podpora na náhradu škody, kterou v lesích způsobily druhy zvířat chráněné právními předpisy
                  
         
                     2.8.6.
                  
                     Podpora na vypracování lesních hospodářských plánů
                  
         
                     2.9.
                  
                     Podpora v odvětví lesnictví uvedená do souladu s opatřeními podpory v odvětví zemědělství
                  
         
                     2.9.1.
                  
                     Podpora na výzkum a vývoj v odvětví lesnictví
                  
         
                     2.9.2.
                  
                     Podpora na pozemkové úpravy v lesnictví
                  
         
                     3.
                  
                     Podpory ve prospěch venkovských oblastí, které jsou spolufinancované z EZFRV nebo poskytované jako doplňkové vnitrostátní financování k těmto spolufinancovaným opatřením
                  
         
                     3.1.
                  
                     Podpora na investice týkající se zpracování zemědělských produktů na nezemědělské produkty, produkce bavlny nebo na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností
                  
         
                     3.2.
                  
                     Podpora na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech
                  
         
                     3.3.
                  
                     Podpora na zahájení podnikání pro nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
                  
         
                     3.4.
                  
                     Podpora na agroenvironmentální a klimatické závazky poskytovaná jiným správcům půdy a podnikům ve venkovských oblastech, které nepůsobí v odvětví zemědělství
                  
         
                     3.5.
                  
                     Podpora na znevýhodnění v souvislosti s oblastmi sítě Natura 2000 poskytovaná jiným správcům půdy
                  
         
                     3.6.
                  
                     Podpora na předávání znalostí a informační akce ve venkovských oblastech
                  
         
                     3.7.
                  
                     Podpora na poradenské služby ve venkovských oblastech
                  
         
                     3.8.
                  
                     Podpora na novou účast aktivních zemědělců v režimech jakosti pro bavlnu a potraviny
                  
         
                     3.9.
                  
                     Podpora na informační a propagační činnosti týkající se bavlny a potravin, na něž se vztahuje režim jakosti
                  
         
                     3.10.
                  
                     Podpora na spolupráci ve venkovských oblastech
                  
         
                     3.11.
                  
                     Podpora na zřizování vzájemných fondů
                  
         1.1.1.1   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE INVESTIC DO PODNIKŮ PŮSOBÍCÍCH V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ
         
            Tento informační list se týká státní podpory na investice do hmotného a nehmotného majetku v zemědělských podnicích, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou, jak jsou popsány v oddíle 1.1.1.1 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     1.1.
                  
                     Povedou investice, na které se podpora zaměřuje, na úrovni jednotlivých podniků, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení ke zvýšení produkce nad rámec omezení nebo k překročení limitů podpory Unie, které ukládá společná organizace trhu, včetně režimů přímé podpory, financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Jsou výhradními příjemci předmětné podpory podniky působící v zemědělské prvovýrobě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         2.   PODPORA NA INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH, KTERÉ SOUVISÍ SE ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBOU
         
         
                     2.1.
                  
                     Uskutečňuje jeden či více příjemců investici do hmotného a nehmotného majetku v zemědělských podnicích spojenou s prvovýrobou zemědělských produktů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.2.
                  
                     Pokud ne, týká se investice hmotného či nehmotného majetku využívaného jedním nebo více příjemci?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.3.
                  
                     Je podpora zaměřena na investice do hmotného a nehmotného majetku spojené s výrobou biopaliv nebo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, na otázky 2.4 až 2.17 není třeba odpovídat.
                  
         
                     2.4.
                  
                     Jedná se o investici do výroby biopaliv ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (10)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.5.
                  
                     Je-li odpověď na otázku 2.4 kladná, platí, že produkční kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která jsou způsobilá pro podporu, se nanejvýše rovná roční průměrné spotřebě pohonných hmot v zemědělském podniku?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.6.
                  
                     Prodává se vyrobené biopalivo na trhu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.7.
                  
                     Jedná se o investici do výroby tepelné energie a/nebo elektřiny z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.8.
                  
                     Pokud je odpověď na otázku 2.7 kladná:
                     
                                 a)
                              
                                 mají zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích, která jsou způsobilá pro podporu, pouze uspokojovat vlastní energetické potřeby podniku?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 a
                              
                     
                                 b)
                              
                                 platí, že produkční kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která jsou způsobilá pro podporu, se nanejvýše rovná kombinované průměrné roční spotřebě tepelné energie a elektřiny v zemědělském podniku, a to včetně domácnosti zemědělce?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                     Pokud je odpověď u některého z těchto dvou bodů záporná, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.9.
                  
                     Co se týče elektřiny, je dodržen roční limit vlastní spotřeby?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.10.
                  
                     Jestliže do výroby energie nebo biopaliv investuje více zemědělských podniků, jak se sčítá roční průměrná spotřeba?
                     …
                  
         
                     2.11.
                  
                     Existují na vnitrostátní úrovni nějaké minimální normy energetické účinnosti pro investice spojené se spotřebou nebo produkcí energie?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.12.
                  
                     Je-li odpověď na otázku 2.11 kladná, existuje na vnitrostátní úrovni požadavek, aby byly tyto minimální normy zmiňované v otázce 2.11 dodržovány?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.13.
                  
                     Zaměřuje se podpora konkrétně na investice do zařízení, která jsou primárně určena k výrobě elektřiny z biomasy?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.14.
                  
                     Je-li odpověď na otázku 2.13 kladná, využívají tato zařízení minimální procentní podíl vyráběné tepelné energie stanovený členský státem?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.15.
                  
                     Jsou na úrovni členského státu stanoveny pro různé typy zařízení prahové hodnoty pro maximální podíl obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin využívaných na výrobu bioenergie (včetně biopaliv)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.16.
                  
                     Je podpora na projekty v oblasti bioenergie omezena na bioenergii, která splňuje příslušná kritéria udržitelnosti stanovená v právních předpisech Unie, včetně čl. 17 odst. 2 až 6 směrnice 2009/28/ES?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.17.
                  
                     Převyšuje výrobní kapacita zařízení průměrnou roční spotřebu příjemce či příjemců?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, připomínáme, že členské státy musí splnit podmínky stanovené v pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (11), ledaže je daná podpora vyňata z oznamovací povinnosti (např. na základě obecného nařízení o blokových výjimkách (12)).
                  
         
                     2.18.
                  
                     Jaké má daná investice cíle?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Zlepšení přírodního prostředí, hygienických norem nebo norem dobrých životních podmínek zvířat, pokud je cílem dotyčné investice jít nad rámec platných norem Unie
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Zřízení nebo zlepšení infrastruktury související s rozvojem, přizpůsobením a modernizací zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě, pozemkových úprav a zlepšení vlastností půdy, dodávek a úspor energie a vody
                                 Pokud jsou zahrnuty i další činnosti sledující tento cíl, uveďte jaké:
                                 …
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Dosažení agroenvironmentálních a klimatických cílů, včetně ochrany stavu biologické rozmanitosti druhů a přírodních stanovišť, jakož i zvýšení společenské hodnoty oblasti sítě Natura 2000 nebo jiných systémů vysoké přírodní hodnoty, pokud se jedná o neproduktivní investice
                                 Pokud jsou zahrnuty i další činnosti sledující tento cíl, uveďte jaké:
                                 …
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Obnovení zemědělského produkčního potenciálu poškozeného přírodními pohromami, mimořádnými událostmi nebo nepříznivými klimatickými jevy, které je možno přirovnat k přírodním pohromám, chorobami zvířat, škůdci rostlin a chráněnými druhy zvířat a prevence škod způsobených výše uvedenými událostmi a faktory a snižování rizik jejich vzniku
                                 Pokud jsou zahrnuty i další činnosti sledující tento cíl, uveďte jaké:
                                 …
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 Podpora mladých zemědělců, kteří poprvé zakládají zemědělský podnik jako vedoucí tohoto podniku, v souvislosti s investicemi, které je třeba uskutečnit za účelem splnění norem Unie týkajících se zemědělské výroby, včetně bezpečnosti práce.
                                 Tento cíl opravňuje investiční podporu po dobu nejvýše 24 měsíců ode dne založení podniku. Je tato lhůta dodržena?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                                 
                              
                                 g)
                              
                                 Provedení směrnice Rady 91/676/EHS (13) (směrnice o dusičnanech) v Chorvatsku během nejvýše čtyř let ode dne přistoupení (podle čl. 3 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice)
                              
                                 
                              
                                 h)
                              
                                 Splnění nových požadavků, které právo Unie ukládá podnikům působícím v oblasti zemědělské prvovýroby.
                                 Tento cíl opravňuje investiční podporu po dobu nejvýše 12 měsíců od data, k němuž začaly tyto nové požadavky uložené právem Unie pro dotčený podnik povinně platit. Je tato lhůta dodržena?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                                 
                              
                                 i)
                              
                                 Jiné (upřesněte):
                                 …
                                 …
                                 Pokud investice sleduje jiné cíle, je třeba pamatovat na to, že podporu na investice do zemědělských podniků lze poskytnout pouze na investice, které sledují jeden nebo více cílů uvedených v písmenech a) až h).
                              
                  
         
                     2.19.
                  
                     Zahrnují způsobilé náklady následující položky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Výstavba, pořízení, včetně pořízení na leasing, nebo vylepšení nemovitého majetku
                                 Dosáhly náklady na nákup pozemků nejvýše 10 % celkových způsobilých nákladů operace?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ne, týká se operace zachování životního prostředí?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze připustit vyšší procentní podíl.
                                 Výjimečné a řádně odůvodněné případy prosím blíže popište, aby Komise mohla daný případ posoudit.
                                 …
                                 …
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Nákup, včetně nákupu na leasing, strojů a vybavení až do tržní hodnoty majetku
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Režijní náklady spojené s výdaji uvedenými v písmenech a) a b), jako jsou odměny architektům, inženýrům a odborníkům, poplatky spojené s poradenstvím ohledně ekologické nebo hospodářské udržitelnosti, včetně studií proveditelnosti. Náklady na studie proveditelnosti zůstávají způsobilé i v případě, že na základě jejich výsledků nevzniknou žádné výdaje uvedené v písmenech a) a b).
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Pořízení nebo vývoj počítačového softwaru a získání patentových práv, licencí, autorských práv a ochranných známek
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Výdaje na neproduktivní investice spojené s cíli uvedenými v bodě 143 písm. d) pokynů
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 V případě investic zaměřených na obnovení potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními pohromami, mimořádnými událostmi nebo nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, chorobami zvířat či škůdci rostlin nebo chráněnými druhy zvířat mohou způsobilé náklady zahrnovat náklady vzniklé v souvislosti s obnovením produkčního potenciálu až na úroveň, jaká existovala v době před výskytem těchto událostí.
                              
                                 
                              
                                 g)
                              
                                 V případě investic zaměřených na prevenci vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými klimatickými jevy, které mohou být přirovnány k přírodní pohromě, chorobami zvířat či škůdci rostlin nebo chráněnými druhy zvířat mohou způsobilé náklady zahrnovat náklady konkrétních preventivních opatření, jejichž cílem je snížit dopady těchto možných událostí.
                              
                                 
                              
                                 h)
                              
                                 Jiné (upřesněte):
                                 …
                                 …
                              
                  
         
                     2.20.
                  
                     Zahrnují způsobilé náklady následující položky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Nákup výrobních práv, převod platebních nároků a nákup jednoletých rostlin
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Výsadba jednoletých rostlin
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Nákup zvířat, s výjimkou investic
                                 
                                             i)
                                          
                                             do nákupu zvířat v souvislosti s cílem uvedeným v bodě 143 písm. e) pokynů
                                             a
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             do nákupu plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda; u této výjimky musí být splněny podmínky uvedené v otázce 2.23 tohoto doplňkového informačního listu.
                                          
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Investice za účelem splnění platných norem Unie, s výjimkou případů uvedených v 148. bodě pokynů
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Jiné náklady, než jsou náklady uvedené v 144. bodě pokynů, související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 Provozní kapitál
                              
                     Patří-li mezi způsobilé náklady kterékoli z nákladů uvedených v písmenech a) až f), podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.21.
                  
                     Zahrnují způsobilé náklady investice uskutečňované v souvislosti s cílem uvedeným v bodě 143 písm. e) pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.22.
                  
                     Zahrnují způsobilé náklady nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.23.
                  
                     Pokud je odpověď na otázku 2.22 kladná, jsou splněny tyto podmínky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Podporu lze poskytnout pouze na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda skotu, ovcí a koz.
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Způsobilé jsou pouze investice usilující o zlepšení genetické hodnoty hospodářských zvířat prostřednictvím nákupu velmi kvalitních plemenných zvířat, samců i samic, která jsou registrována v plemenných knihách.
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 V případě nahrazení stávajících plemenných hospodářských zvířat lze podporu poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize.
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Podporu lze poskytnout pouze aktivním zemědělcům.
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Kupují se jen taková zvířata, která zajistí optimální reprodukční potenciál po určité období; za tímto účelem lze podporu poskytnout pouze na nákup samic, které zatím nerodily první potomstvo.
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 Nakoupená zvířata musí zůstat ve stádě po dobu alespoň čtyř let.
                              
                     Aby byla v tomto konkrétním případě investiční podpora slučitelná s vnitřním trhem, podmínky uvedené v písmenech a) až f) musí být splněny kumulativně.
                  
         
                     2.24.
                  
                     Pokud jde o zavlažování v nových i stávajících zavlažovaných oblastech, jsou splněny následující podmínky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Komisi byl oznámen plán povodí požadovaný podle rámcové směrnice o vodě, a to pro celou oblast, v níž se má investice uskutečnit, i pro jakoukoli jinou oblast, jejíž životní prostředí může být investicí ovlivněno.
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 V příslušném programu opatření byla upřesněna opatření, která jsou prováděna podle plánu povodí v souladu s článkem 11 rámcové směrnice o vodě a která mají význam pro odvětví zemědělství.
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 V rámci investice existuje nebo bude zavedeno měření vody umožňující měření spotřeby vody na úrovni podpořené investice.
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Investice do vylepšení existujícího zavlažovacího zařízení nebo do prvku zavlažovacího systému je způsobilá pouze v případě, že předchozí posouzení vede k závěru, že podle technických parametrů stávajícího zařízení nebo systému lze tímto vylepšením dosáhnout úspor vody minimálně v rozmezí 5 % až 25 %.
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Týká-li se investice útvarů podzemních či povrchových vod, jejichž stav byl v příslušném plánu povodí označen za horší než dobrý z důvodů souvisejících s množstvím vody:
                                 
                                             
                                          
                                             i)
                                          
                                             investice musí zajišťovat skutečné snížení spotřeby vody (na úrovni investice) ve výši alespoň 50 % potenciální úspory vody, která byla díky ní umožněna;
                                          
                                             
                                          
                                             ii)
                                          
                                             v případě investice v rámci jednoho zemědělského podniku musí tato investice rovněž vést ke snížení celkové spotřeby vody tohoto zemědělského podniku ve výši alespoň 50 % potenciální úspory vody, která byla na úrovni této investice umožněna; do celkové spotřeby vody musí být započítána voda, kterou podnik prodá.
                                          
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 Žádná z podmínek v písmeni e) se nevztahuje na investice do existujících zařízení, které ovlivňují pouze energetickou účinnost, nebo na investice k výstavbě nádrže ani na investice za účelem používání recyklované vody, které nemají vliv na útvary podzemní či povrchové vody.
                              
                                 
                              
                                 g)
                              
                                 V případě investice, která vede k čistému zvětšení zavlažované plochy a má vliv na daný útvar podzemních nebo povrchových vod:
                                 
                                             
                                          
                                             i)
                                          
                                             nebyl stav tohoto vodního útvaru v příslušném plánu povodí z důvodů souvisejících s množstvím vody označen za horší než dobrý a
                                          
                                             
                                          
                                             ii)
                                          
                                             z environmentální analýzy vyplývá, že investice nebude mít žádný významný nepříznivý dopad na životní prostředí. Tuto analýzu dopadu na životní prostředí musí provést nebo schválit příslušný orgán a může se rovněž týkat skupin podniků.
                                          
                                 Aby byla v tomto konkrétním případě investiční podpora slučitelná s vnitřním trhem, musí být splněna obě kritéria uvedená v bodech i) a ii).
                              
                                 
                              
                                 h)
                              
                                 Podmínka písm. g) bodu i) neplatí u investic, které vedou k čistému zvětšení zavlažované plochy, pokud platí, že:
                                 
                                             
                                          
                                             i)
                                          
                                             investice se kombinuje s investicí do existujícího zavlažovacího zařízení nebo do prvku zavlažovacího systému, která byla posouzena ex ante a podle technických parametrů stávajícího zařízení nebo systému nabízí úsporu vody minimálně v rozmezí 5 % až 25 %, a
                                          
                                             
                                          
                                             ii)
                                          
                                             tato investice zajišťuje skutečné snížení spotřeby vody (na úrovni investice jako celku) ve výši alespoň 50 % potenciální úspory vody, která byla díky této investici do existujícího zavlažovacího zařízení nebo do prvku zavlažovacího systému umožněna.
                                          
                                 Aby neplatila podmínka uvedená v písm. g) bodě i), musí být splněny obě podmínky uvedené v bodech i) a ii) tohoto písmene.
                              
                                 
                              
                                 i)
                              
                                 Podmínka písm. g) bodu i) neplatí pro investice do instalace nového zavlažovacího zařízení zásobovaného vodou ze stávající nádrže schválené příslušnými orgány před 31. říjnem 2013, jsou-li splněny následující podmínky:
                                 
                                             
                                          
                                             i)
                                          
                                             daná nádrž je uvedena v příslušném plánu povodí a vztahují se na ni omezující požadavky stanovené v čl. 11 odst. 3 písm. e) rámcové směrnice o vodě;
                                          
                                             
                                          
                                             ii)
                                          
                                             dne 31. října 2013 platil buď maximální limit pro celkové odběry z nádrže, nebo minimální požadovaný průtok ve vodních útvarech ovlivněných používáním dané nádrže;
                                          
                                             
                                          
                                             iii)
                                          
                                             maximální limit nebo minimální požadovaný průtok podle bodu ii) tohoto písmene jsou v souladu s podmínkami stanovenými v článku 4 rámcové směrnice o vodě a
                                          
                                             
                                          
                                             iv)
                                          
                                             daná investice nevede k odběrům nad rámec maximálního limitu platného dne 31. října 2013 ani k poklesu průtoku v ovlivněných vodních útvarech pod minimální požadovanou úroveň platnou dne 31. října 2013.
                                          
                                 Aby neplatila podmínka uvedená v písm. g) bodě i), musí být splněny všechny čtyři podmínky uvedené v bodech i) až iv) tohoto písmene.
                              
                  
         
                     2.25.
                  
                     Byly pro účely určení čistého zvětšení zavlažované plochy za zavlažované plochy považovány plochy, které nejsou zavlažovány, ale na kterých bylo v nedávné minulosti zavlažovací zařízení používáno, a které stanoví s odůvodněním členský stát?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.26.
                  
                     Pokud jde o zavlažování, zajistí členský stát, aby se ve vztahu k povodí, kde bude investice zrealizována, od 1. ledna 2017 podílely různé způsoby využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby využívané v odvětví zemědělství v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou rámcové směrnice o vodě, přičemž případně zohlední sociální, environmentální a hospodářské dopady této úhrady, jakož i geografické a klimatické podmínky dotčeného regionu či dotčených regionů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.27.
                  
                     Uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilé investice:
                     
                                 a)
                              
                                 … způsobilých nákladů v nejvzdálenějších regionech;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 … způsobilých nákladů na menších ostrovech v Egejském moři;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 … způsobilých nákladů v Chorvatsku v souvislosti s prováděním směrnice o dusičnanech v souladu s bodem 148 písm. b) pokynů;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 … způsobilých nákladů v méně rozvinutých regionech a ve všech regionech, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele byl v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nižší než 75 % průměru EU-25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru EU-27;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 … způsobilých nákladů v ostatních regionech;
                              
                     
                                 f)
                              
                                 … způsobilých nákladů na nákup plemenných zvířat podle 147. bodu pokynů.
                              
                  
         
                     2.28.
                  
                     Jsou-li intenzity podpory uvedené v otázce 2.27 tohoto doplňkového informačního listu vyšší než intenzity uvedené v 152. bodě pokynů, objasněte, zda platí kterákoli z následujících výjimek, jež umožňují zvýšení o 20 procentních bodů:
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Jedná se o mladé zemědělce nebo zemědělce, kteří zahájili činnost během pěti let před datem podání žádosti o podporu.
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Jedná se o společné investice, jako jsou skladovací zařízení využívaná skupinou zemědělců nebo zařízení pro přípravu zemědělských produktů před jejich uvedením na trh, nebo o integrované projekty zahrnující několik opatření stanovených v nařízení (EU) č. 1305/2013, včetně těch, jež souvisejí se sloučením organizací producentů.
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Jedná se o investice v oblastech s přírodním nebo jiným zvláštním omezením podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013.
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Jedná se o operace financované v rámci evropského inovačního partnerství, jako jsou investice do nové stáje umožňující otestování nového způsobu ustájení, který vyvinula operační skupina složená ze zemědělců, vědců a nevládních organizací zabývajících se dobrými životními podmínkami zvířat.
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Jedná se o investice usilující o zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek nebo norem pro dobré životní podmínky zvířat podle bodu 143 písm. b) pokynů; v tomto případě se vyšší intenzita podpory uvedená ve zmiňovaném bodě vztahuje pouze na dodatečné náklady nezbytné k dosažení úrovně, která překračuje platné normy Unie a nevede k zvýšení produkční kapacity.
                              
                                 
                              
                                 f)
                              
                                 Investice zaměřené na zlepšení udržitelnosti zemědělského podniku, jak vyplývá z bodu 143 písm. a) pokynů, které souvisejí s agroenvironmentálními a klimatickými závazky a ekologickým zemědělstvím podle oddílů 1.1.5.1 a 1.1.8 části II pokynů.
                              
                     Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, maximální kombinovaná podpora nemůže přesáhnout 90 % investice.
                  
         
                     2.29.
                  
                     V rámci odchylky od stropů způsobilých nákladů podle bodů 152 a 153 pokynů prosím uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilých nákladů, u neproduktivních investic uváděných v bodě 143 písm. d) pokynů a investic do obnovení produkčního potenciálu uváděných v bodě 143 písm. e) pokynů:
                     … způsobilých nákladů.
                     Maximální intenzita podpory nemůže přesáhnout 100 % způsobilých nákladů.
                  
         
                     2.30.
                  
                     V rámci odchylky od stropů způsobilých nákladů podle bodů 152 a 153 pokynů prosím uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilých nákladů, u investic s cíli v oblasti prevence uváděných v bodě 143 písm. e) pokynů:
                     … způsobilých nákladů.
                     Maximální intenzita podpory nemůže, až na jednu výjimku, kterou se zabývají otázky 2.31 a 2.32, přesáhnout 80 % způsobilých nákladů.
                  
         
                     2.31.
                  
                     Je investice s cíli v oblasti prevence uskutečňována společně více než jedním příjemcem?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.32.
                  
                     Pokud jste na otázku 2.31 odpověděli kladně, uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilých nákladů.
                     … způsobilých nákladů.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.1.2   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA INVESTICE VE PROSPĚCH ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, KTERÉ SE NACHÁZÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH
         
            Tento informační list se týká státní podpory na investice ve prospěch zachování kulturního a přírodního dědictví, které se nachází v zemědělských podnicích, jak jsou popsány v oddíle 1.1.1.2 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     1.1.
                  
                     Povedou investice, na které se podpora zaměřuje, na úrovni jednotlivých podniků, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení ke zvýšení produkce nad rámec omezení nebo k překročení limitů podpory Unie, které ukládá společná organizace trhu, včetně režimů přímé podpory, financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Jsou výhradními příjemci předmětné podpory podniky působící v zemědělské prvovýrobě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         2.   PODPORA NA INVESTICE VE PROSPĚCH ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, KTERÉ SE NACHÁZÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH
         
         
                     2.1.
                  
                     Jedná se v případě podporovaného dědictví ve formě přírodní krajiny a staveb o kulturní nebo přírodní dědictví, které bylo za takové oficiálně uznáno příslušnými orgány veřejné moci členského státu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.2.
                  
                     Zahrnují způsobilé náklady následující položky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Náklady na investice do hmotného majetku
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Aktivovatelné výkony
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Jiné (upřesněte): ……………………………………………………….…
                                 …
                              
                     Jsou-li způsobilé jiné náklady než ty, které jsou uvedeny pod písmeny a) a b), podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.3.
                  
                     Uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilých investic (v písm. f) prosím uveďte částku v EUR/rok):
                     
                                 a)
                              
                                 V případě investic určených k zachování prvků produktivního dědictví, které se nachází v zemědělských podnicích, a za předpokladu, že předmětná investice nemá za následek zvýšení produkční kapacity:
                                 
                                             i)
                                          
                                             … skutečných nákladů vynaložených v oblastech s přírodním nebo jiným zvláštním omezením podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             … skutečných nákladů vynaložených v méně rozvinutých regionech;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             … skutečných nákladů vynaložených v jiných oblastech.
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 Dojde-li k zvýšení produkční kapacity:
                                 
                                             i)
                                          
                                             … způsobilých nákladů v nejvzdálenějších regionech;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             … způsobilých nákladů na menších ostrovech v Egejském moři;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             … způsobilých nákladů v Chorvatsku v souvislosti s prováděním směrnice o dusičnanech v souladu s bodem 148 písm. b) pokynů;
                                          
                                 
                                             iv)
                                          
                                             … způsobilých nákladů v méně rozvinutých regionech a ve všech regionech, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele byl v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nižší než 75 % průměru EU-25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru EU-27;
                                          
                                 
                                             v)
                                          
                                             … způsobilých nákladů v ostatních regionech;
                                          
                                 
                                             vi)
                                          
                                             … způsobilých nákladů na nákup plemenných zvířat podle 147. bodu pokynů.
                                          
                                 Jsou-li intenzity podpory uvedené v bodech i) až vi) této otázky vyšší než intenzity uvedené v 152. bodě pokynů, objasněte, zda platí kterákoli z následujících výjimek, jež umožňují zvýšení o 20 procentních bodů:
                                 
                                             
                                          
                                             a)
                                          
                                             Jedná se o mladé zemědělce nebo zemědělce, kteří zahájili činnost během pěti let před datem podání žádosti o podporu.
                                          
                                             
                                          
                                             b)
                                          
                                             Jedná se o společné investice, jako jsou skladovací zařízení využívaná skupinou zemědělců nebo zařízení pro přípravu zemědělských produktů před jejich uvedením na trh, nebo o integrované projekty zahrnující několik opatření stanovených v nařízení (EU) č. 1305/2013, včetně těch, jež souvisejí se sloučením organizací producentů.
                                          
                                             
                                          
                                             c)
                                          
                                             Jedná se o investice v oblastech s přírodním nebo jiným zvláštním omezením podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013.
                                          
                                             
                                          
                                             d)
                                          
                                             Jedná se o operace financované v rámci evropského inovačního partnerství, jako jsou investice do nové stáje umožňující otestování nového způsobu ustájení, který vyvinula operační skupina složená ze zemědělců, vědců a nevládních organizací zabývajících se dobrými životními podmínkami zvířat.
                                          
                                             
                                          
                                             e)
                                          
                                             Jedná se o investice usilující o zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek nebo norem pro dobré životní podmínky zvířat podle bodu 143 písm. b) pokynů; v tomto případě se vyšší intenzita podpory uvedená ve zmiňovaném bodě vztahuje pouze na dodatečné náklady nezbytné k dosažení úrovně, která překračuje platné normy Unie a nevede k zvýšení produkční kapacity.
                                          
                                             
                                          
                                             f)
                                          
                                             Investice zaměřené na zlepšení udržitelnosti zemědělského podniku, jak vyplývá z bodu 143 písm. a) pokynů, které souvisejí s agroenvironmentálními a klimatickými závazky a ekologickým zemědělstvím podle oddílů 1.1.5.1 a 1.1.8 části II pokynů.
                                          
                                 Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, maximální kombinovaná podpora nemůže přesáhnout 90 % investice.
                              
                     
                                 c)
                              
                                 … způsobilých nákladů u dodatečné podpory na uhrazení zvláštních nákladů vzniklých použitím tradičních materiálů nezbytných pro zachování historických prvků staveb, které se nacházejí v zemědělských podnicích;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 … způsobilých nákladů u podpor uvedených v písmenech a), b) a c), pokud se investice týká drobné infrastruktury;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 … výše nákladů vzniklých v souvislosti s investicemi určenými na zachování prvků dědictví, které neslouží produkci a nacházejí se v zemědělských podnicích, jako jsou např. archeologické nebo historické prvky;
                              
                     
                                 f)
                              
                                 … EUR ročně na aktivovatelné výkony.
                              
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.1.3   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA INVESTICE TÝKAJÍCÍ SE PŘEMÍSTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB
         
            Tento informační list se týká státní podpory na investice spojené s přemístěním zemědělských staveb, jak je popsáno v oddíle 1.1.1.3 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     1.1.
                  
                     Povedou investice, na které se podpora zaměřuje, na úrovni jednotlivých podniků, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení ke zvýšení produkce nad rámec omezení nebo k překročení limitů podpory Unie, které ukládá společná organizace trhu, včetně režimů přímé podpory, financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Jsou výhradními příjemci předmětné podpory podniky působící v zemědělské prvovýrobě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         2.   PODPORA NA INVESTICE TÝKAJÍCÍ SE PŘEMÍSTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB
         
         
                     2.1.
                  
                     Sleduje přemístění zemědělské stavby cíl veřejného zájmu stanovený v příslušných předpisech členského státu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Upozorňujeme, že právní základ pro předmětnou podporu v příslušných předpisech členského státu musí vysvětlovat, v čem spočívá veřejný zájem, jemuž má přemístění dané zemědělské stavby sloužit.
                  
         
                     2.2.
                  
                     Patří mezi způsobilé náklady související s přemístěním některé z následujících položek?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Skutečné náklady vzniklé rozebráním, přesunutím a znovupostavením stávajících zařízení
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Kromě nákladů uvedených v písmeni a) též náklady na modernizaci zařízení
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Kromě nákladů uvedených v písmeni a) též náklady na zvýšení produkční kapacity
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Činnosti v blízkosti venkovských sídel v zájmu zlepšení kvality života nebo zlepšení environmentálního profilu daného sídla týkající se drobné infrastruktury
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Jiné (upřesněte):…
                                 …
                              
                     Jsou-li způsobilé jiné náklady než ty, které jsou uvedeny pod písmeny a) až d), podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.3.
                  
                     Uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilé investice:
                     
                                 a)
                              
                                 … skutečných nákladů vzniklých rozebráním, přesunutím a znovupostavením stávajících staveb nebo zařízení;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 pokud jsou kromě nákladů uvedených v písmeni a) při přemisťování vynaloženy i náklady na modernizaci zařízení (14) nebo na zvýšení produkční kapacity:
                                 
                                             i)
                                          
                                             … nákladů souvisejících s modernizací zařízení nebo s navýšením produkční kapacity („příslušné náklady“) v nejvzdálenějších regionech;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             … příslušných nákladů na menších ostrovech v Egejském moři;
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             … příslušných nákladů v Chorvatsku v souvislosti s prováděním směrnice o dusičnanech v souladu s bodem 148 písm. b) pokynů;
                                          
                                 
                                             iv)
                                          
                                             … příslušných nákladů v méně rozvinutých regionech a ve všech regionech, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele byl v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nižší než 75 % průměru EU-25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru EU-27;
                                          
                                 
                                             v)
                                          
                                             … příslušných nákladů v ostatních regionech.
                                          
                                 Jsou-li intenzity podpory uvedené v bodech i) až v) vyšší než intenzity uvedené v 152. bodě pokynů, objasněte, zda platí kterákoli z následujících výjimek, jež umožňují zvýšení o 20 procentních bodů:
                                 
                                             
                                          
                                             Jedná se o mladé zemědělce nebo zemědělce, kteří zahájili činnost během pěti let před datem podání žádosti o podporu.
                                          
                                             
                                          
                                             Jedná se o společné investice, jako jsou skladovací zařízení využívaná skupinou zemědělců nebo zařízení pro přípravu zemědělských produktů před jejich uvedením na trh, nebo o integrované projekty zahrnující několik opatření stanovených v nařízení (EU) č. 1305/2013, včetně těch, jež souvisejí se sloučením organizací producentů.
                                          
                                             
                                          
                                             Jedná se o investice v oblastech s přírodním nebo jiným zvláštním omezením podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013.
                                          
                                             
                                          
                                             Jedná se o operace financované v rámci evropského inovačního partnerství, jako jsou investice do nové stáje umožňující otestování nového způsobu ustájení, který vyvinula operační skupina složená ze zemědělců, vědců a nevládních organizací zabývajících se dobrými životními podmínkami zvířat.
                                          
                                             
                                          
                                             Jedná se o investice usilující o zlepšení přírodního prostředí, hygienických podmínek nebo norem pro dobré životní podmínky zvířat podle bodu 143 písm. b) pokynů; v tomto případě se vyšší intenzita podpory uvedená ve zmiňovaném bodě vztahuje pouze na dodatečné náklady nezbytné k dosažení úrovně, která překračuje platné normy Unie a nevede k zvýšení produkční kapacity.
                                          
                                             
                                          
                                             Investice zaměřené na zlepšení udržitelnosti zemědělského podniku, jak vyplývá z bodu 143 písm. a) pokynů, které souvisejí s agroenvironmentálními a klimatickými závazky a ekologickým zemědělstvím podle oddílů 1.1.5.1 a 1.1.8 části II pokynů.
                                          
                                 Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, uplatnění těchto výjimek na intenzity podpory uvedené v bodech i) až v) nemůže ve výsledku přesáhnout 90 % investice.
                              
                     
                                 c)
                              
                                 … způsobilých nákladů na přemisťování v blízkosti venkovských sídel v zájmu zlepšení kvality života nebo zlepšení environmentálního profilu daného sídla v souvislosti s drobnou infrastrukturou.
                              
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.1.4   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA INVESTICE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A UVÁDĚNÍM ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH
         
            Tento informační list se týká státní podpory na investice související se zpracováním zemědělských produktů (15) a uváděním zemědělských produktů na trh (16), jak jsou popsány v oddíle 1.1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         
                     1.
                  
                     Povedou investice, na které se podpora zaměřuje, na úrovni jednotlivých podniků, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení ke zvýšení produkce nad rámec omezení nebo k překročení limitů podpory Unie, které ukládá společná organizace trhu, včetně režimů přímé podpory, financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.
                  
                     Poskytuje se podpora na biopaliva z potravinářských plodin?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem vzhledem k cíli, kterým je stimulovat přechod na produkci pokročilejších forem biopaliv, jak je uvedeno v horizontálních pravidlech pro státní podporu v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.
                  
         
                     3.
                  
                     Je podpora určena na investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se zpracováním zemědělských produktů a s uváděním zemědělských produktů na trh podle bodu 35 odst. 11 a bodu 35 odst. 12 pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     4.
                  
                     Členské státy mohou poskytnout podporu na investice v souvislosti se zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh, jestliže daná podpora splňuje všechny podmínky jednoho z níže uvedených nástrojů podpory. Upřesněte, na základě kterého nástroje podpory se má předmětná podpora poskytovat:
                     
                                 
                              
                                 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách) (17);
                              
                                 
                              
                                 pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (18);
                              
                                 
                              
                                 podmínky oddílu 1.1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů.
                              
                  
         
                     5.
                  
                     Poskytuje-li se podpora podle ustanovení nařízení (EU) č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách):
                     Zdůvodněte, proč by příslušný orgán přesto chtěl podat oznámení na základě pokynů. V tomto případě vyplňte příslušnou část obecného oznamovacího formuláře stanoveného v části I a konkrétní formulář stanovený v části III přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004 (19) nebo v případném nahrazujícím ustanovení.
                  
         
                     6.
                  
                     Poskytuje-li se podpora podle ustanovení pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020:
                     Splňuje podpora podmínky stanovené v pokynech k regionální státní podpoře na období 2014–2020?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle bodu 168 písm. b) pokynů nelze podporu prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                     Pokud ano, posouzení takové podpory se provede na základě pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020. Vyplňte prosím příslušnou část obecného oznamovacího formuláře (stanoveného v příloze nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 (20)).
                  
         
                     7.
                  
                     Bude-li se podpora poskytovat na základě oddílu 1.1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů, patří mezi způsobilé náklady následující položky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Výstavba, pořízení, včetně pořízení na leasing, nebo vylepšení nemovitého majetku
                                 Dosáhly náklady na nákup pozemků nejvýše 10 % celkových způsobilých nákladů operace?
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ne, nákup pozemků není pro podporu způsobilý.
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Nákup, včetně nákupu na leasing, strojů a vybavení až do tržní hodnoty majetku
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Režijní náklady spojené s výdaji uvedenými v písmenech a) a b), jako jsou odměny architektům, inženýrům a odborníkům, poplatky spojené s poradenstvím ohledně ekologické nebo hospodářské udržitelnosti, včetně studií proveditelnosti.
                                 Náklady na studie proveditelnosti zůstávají způsobilé i v případě, že na základě jejich výsledků nevzniknou žádné výdaje podle písmen a) a b).
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Pořízení nebo vývoj počítačového softwaru a získání patentových práv, licencí, autorských práv a ochranných známek
                              
                     
                                 
                              
                                 Jiné (upřesněte): …
                                 …
                              
                     Pokud investice sleduje jiné cíle, než jaké jsou uvedeny v písmenech a) až d), je třeba pamatovat na to, že pro podporu jsou způsobilé pouze investice, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a s uváděním zemědělských produktů na trh a které sledují jeden nebo více cílů vyjmenovaných ve výše uvedených písmenech.
                  
         
                     8.
                  
                     Patří mezi způsobilé náklady následující výdaje?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Jiné náklady, než jsou náklady uvedené v otázce 6 (viz 169. bod pokynů), související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Provozní kapitál
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Náklady související s investicemi za účelem dodržování platných norem Unie.
                              
                     Patří-li mezi způsobilé náklady kterékoli z výdajů uvedených v písmenech a), b) nebo c), podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     9.
                  
                     Uveďte maximální intenzitu podpory, vyjádřenou v procentech způsobilé investice:
                     
                                 a)
                              
                                 … způsobilých nákladů v nejvzdálenějších regionech;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 … způsobilých nákladů na menších ostrovech v Egejském moři;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 … způsobilých nákladů v méně rozvinutých regionech a ve všech regionech, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele byl v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nižší než 75 % průměru EU-25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru EU-27;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 … způsobilých nákladů v ostatních regionech.
                              
                  
         
                     10.
                  
                     Jsou-li intenzity uvedené v otázce 8 vyšší než intenzity uvedené v 171. bodě pokynů, objasněte, zda platí kterákoli z následujících výjimek, jež umožňují zvýšení o 20 procentních bodů:
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 jedná se o operaci související se spojením organizací producentů;
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 jedná se o operaci podporovanou v rámci evropského inovačního partnerství.
                              
                     Uplatňuje-li se některá z těchto výjimek, skutečnost doložte níže nebo poskytněte příslušnou dokumentaci v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu:
                     …
                     Aby byla podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, maximální kombinovaná podpora nemůže přesáhnout 90 % investice.
                  
         
                     11.
                  
                     Jaké výše (vyjádřeno v eurech) dosahují způsobilé náklady u jednotlivé investiční podpory na zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh?
                     EUR…
                     Pokud tato částka přesahuje 25 milionů EUR (viz bod 37 písm. a) pokynů), v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy musí být jednotlivá podpora zvlášť oznámena Komisi.
                  
         
                     12.
                  
                     Jaké výše (vyjádřeno v eurech) dosahuje hrubý grantový ekvivalent u jednotlivé investiční podpory na zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh?
                     EUR…
                     Pokud tato částka přesahuje 12 milionů EUR (viz bod 37 písm. a) pokynů), v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy musí být jednotlivá podpora zvlášť oznámena Komisi.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.2   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ A NA ROZVOJ MALÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
         
            Tento formulář musí členské státy používat pro oznamování opatření státní podpory, v jejichž rámci se má udělovat podpora na zahájení činnosti mladých zemědělců a na rozvoj malých zemědělských podniků, jak je popsáno v oddíle 1.1.2 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         
                     1.
                  
                     Jsou výhradními příjemci předmětné podpory podniky působící v zemědělské prvovýrobě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     2.
                  
                     Jsou příjemci předmětné podpory mladí zemědělci, jak je definuje bod 35 odst. 29 pokynů, kteří mají formu mikropodniků nebo malých podniků?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Jsou příjemci předmětné podpory malé zemědělské podniky, které jsou mikropodniky a malými podniky?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.
                  
                     Je-li odpověď na otázku 3 kladná, uveďte prosím kritéria, na jejichž základě jsou příjemci klasifikováni jako malé zemědělské podniky. Tato kritéria musí být objektivní.
                     …
                     …
                  
         
                     5.
                  
                     Jsou horní a spodní prahová hodnota pro přístup k podpoře na zahájení činnosti mladých zemědělců a na rozvoj malých zemědělských podniků definovány ve smyslu produkčního potenciálu zemědělského podniku, měřeno podle standardní produkce, jak je specifikováno v článku 5b nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 (21) a článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/220 (22), nebo podle jejího ekvivalentu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     6.
                  
                     Uveďte horní a spodní prahovou hodnotu pro přístup k podpoře na zahájení činnosti mladých zemědělců a na rozvoj malých zemědělských podniků.
                     
                                  
                              
                                 Mladí zemědělci
                              
                                 Rozvoj malých zemědělských podniků
                              
                                 Horní prahová hodnota
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 Spodní prahová hodnota
                              
                                  
                              
                                  
                              
                     Spodní prahová hodnota pro přístup k podpoře na zahájení činnosti mladých zemědělců musí být vyšší než horní prahová hodnota pro přístup k podpoře na rozvoj malých zemědělských podniků.
                  
         
                     7.
                  
                     Zakládají mladí zemědělci, kterým se poskytuje podpora na zahájení činnosti, zemědělský podnik ve formě právnické osoby?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     8.
                  
                     Je-li odpověď na otázku 7 kladná, vykonávají tito mladí zemědělci nad danou právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodování ve věcech řízení, výhod a finančních rizik?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Uveďte, jak je tato kontrola zjišťována:…
                     …
                  
         
                     9.
                  
                     Pokud je odpověď na otázku 8 kladná a na kapitálu nebo řízení právnické osoby se podílí několik fyzických osob, včetně osob, které nejsou mladými zemědělci, vykonává mladý zemědělec účinnou a dlouhodobou kontrolu buď sám, nebo společně s jinými osobami?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Uveďte, jak je skutečnost zjišťována:…
                     …
                  
         
                     10.
                  
                     Pokud je odpověď na otázku 8 kladná a nad předmětnou právnickou osobou má výhradní nebo společnou kontrolu jiná právnická osoba než mladý zemědělec, vykonává mladý zemědělec buď sám, nebo společně s jinými osobami účinnou a dlouhodobou kontrolu nad touto jinou právnickou osobou?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Uveďte, jak je skutečnost zjišťována: …
                     …
                  
         
                     11.
                  
                     Je podpora podmíněna tím, že je příslušnému orgánu členského státu předložen podnikatelský plán?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     12.
                  
                     Začne se podnikatelský plán realizovat do devíti měsíců ode dne vydání rozhodnutí o udělení podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     13.
                  
                     Je v případě podpory na zahájení činnosti mladých zemědělců v podnikatelském plánu uvedeno, že příjemce musí splňovat definici aktivního zemědělce podle článku 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 po dobu osmnácti měsíců ode dne zahájení činnosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     14.
                  
                     Je v případě podpory na zahájení činnosti mladých zemědělců, kteří nemají odpovídající profesní dovednosti a způsobilost, v podnikatelském plánu uvedeno, že se tito zemědělci zaváží získat uvedené dovednosti ve lhůtě 36 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o udělení podpory?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     15.
                  
                     Pokud jde o podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců, obsahuje podnikatelský plán následující údaje?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Popis původní situace zemědělského podniku
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Milníky a cíle pro rozvoj činností zemědělského podniku
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Podrobné informace o akcích, včetně akcí souvisejících s environmentální udržitelností a účinným využíváním zdrojů, které jsou potřebné pro rozvoj činností zemědělského podniku, jako jsou například investice, vzdělávání, poradenství či jakákoli jiná činnost
                              
                     Podmínky uvedené v písmenech a), b) a c) musí být splněny kumulativně.
                  
         
                     16.
                  
                     Pokud jde o podporu na rozvoj malých zemědělských podniků, obsahuje podnikatelský plán následující údaje?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Popis původní situace zemědělského podniku
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Podrobné informace o akcích, včetně akcí souvisejících s environmentální udržitelností a účinným využíváním zdrojů, které by mohly napomoci dosažení hospodářské životaschopnosti, jako jsou například investice, vzdělávání, spolupráce či jakákoli jiná činnost
                              
                     Podmínky uvedené v písmenech a) a b) musí být splněny kumulativně.
                  
         
                     17.
                  
                     Jak je podpora poskytována?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Ročně
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Nejméně ve dvou splátkách po dobu pěti let
                              
                     Uveďte prosím podrobnosti: …
                  
         
                     18.
                  
                     Je v případě podpory na zahájení činnosti mladých zemědělců poslední tranše nebo poslední splátka podpory podmíněna náležitým plněním podnikatelského plánu uvedeného ve 179. bodě pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.
                  
         
                     19.
                  
                     Jaká je maximální intenzita podpory v eurech?
                     
                                 a)
                              
                                 Na mladého zemědělce: … EUR
                              
                     
                                 b)
                              
                                 Na malý zemědělský podnik: … EUR
                              
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.3   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA PŘEVOD ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
         
            Tento formulář se musí použít pro oznámení jakéhokoli opatření státní podpory, v jehož rámci má být udělována podpora na převod zemědělských podniků, jak je popsáno v oddíle 1.1.3 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         Je podpora poskytována jen pod podmínkou dodržení všech pravidel uvedených v otázkách 1 až 7?
         
                     1.
                  
                     Podpora se poskytuje podnikům působícím v zemědělské prvovýrobě, které trvale převádějí svůj zemědělský podnik na jiný podnik působící v zemědělské prvovýrobě.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Podpora se poskytuje podnikům, které jsou způsobilé k účasti na režimu pro malé zemědělce zavedenému hlavou V nařízení (EU) č. 1307/2013.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Podpora se poskytuje podnikům, které byly ke dni podání žádosti o podporu k uvedené účasti způsobilé alespoň po dobu jednoho roku.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.
                  
                     Podpora se poskytuje podnikům, které se zaváží, že trvale převedou celý svůj zemědělský podnik a související platební nároky na jiný podnik působící v oblasti zemědělské prvovýroby.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     5.
                  
                     Podpora se vyplácí ve formě:
                     
                                 
                              
                                 roční platby
                              
                                 
                              
                                 jednorázové platby
                              
                     (Podle 188. bodu pokynů musí být podpora vyplácena prostřednictvím roční, nebo jednorázové platby.)
                  
         
                     6.
                  
                     Podpora se vyplácí od data převodu zemědělského podniku do 31. prosince 2020.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     7.
                  
                     Podpora odpovídá 120 % roční platby, k jejímuž vyplácení je příjemce způsobilý podle režimu pro malé zemědělské podniky.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.4   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI SESKUPENÍ A ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
         
            Tento formulář se musí použít pro oznámení jakéhokoli opatření státní podpory, v jehož rámci má být udělována podpora na zahájení činnosti seskupení a organizací producentů v odvětví zemědělství, jak je popsáno v oddíle 1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   DRUH PODPORY
         
         
                     1.1.
                  
                     Jedná se o podporu na zahájení činnosti pro nově vytvořená seskupení producentů a nově vytvořené organizace producentů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.2.
                  
                     Jsou dané seskupení a organizace producentů oficiálně uznané příslušným orgánem členského státu na základě předložení podnikatelského plánu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.3.
                  
                     Poskytuje se podpora až poté, co členský stát ověří, že bylo do pěti let ode dne oficiálního uznání seskupení nebo organizace producentů dosaženo cílů stanovených v podnikatelském plánu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.4.
                  
                     Poskytuje se podpora jiným organizacím, subjektům nebo institucím producentů, jako jsou společnosti nebo družstva, jejichž cílem je řízení jednoho nebo více zemědělských podniků, a které jsou tudíž ve skutečnosti jednotlivými producenty?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, připomínáme, že na podporu těmto organizacím, subjektům nebo institucím se oddíl 1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů nevztahuje.
                  
         
                     1.5.
                  
                     Poskytuje se podpora jiným zemědělským sdružením, která vykonávají práce, jako je vzájemná podpora, pomoc a služby související s vedením hospodářství v zemědělských podnicích členů, aniž by se účastnila společného přizpůsobování dodávek trhu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, připomínáme, že na podporu těmto sdružením se oddíl 1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů nevztahuje.
                  
         
                     1.6.
                  
                     Poskytuje se podpora seskupením nebo organizacím producentů na úhradu výdajů, které nesouvisejí s náklady na zahájení činnosti, jako jsou investice nebo propagační činnosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podpora bude posouzena v souladu s konkrétními pravidly pro takové podpory. Viz příslušné oddíly oznamovacího formuláře.
                  
         2.   PŘÍJEMCE
         
         
                     2.1.
                  
                     Poskytuje se podpora na zahájení činnosti výhradně seskupením a organizacím producentů, které spadají pod definici malých a středních podniků (23)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.2.
                  
                     Bude režim podpory podmíněn tím, že se v případě jakýchkoli změn v nařízeních, kterými se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, náležitě přizpůsobí?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle oddílu 1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů nemůže Komise takový režim podpory schválit.
                  
         3.   INTENZITA PODPORY A ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
         
         
                     3.1.
                  
                     Můžete potvrdit, že celková výše podpory poskytnuté určitému seskupení nebo organizaci producentů nepřekročí 500 000 EUR?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.2.
                  
                     Vylučuje režim podpory jasně vyplácení podpory na náklady, které vzniknou po uplynutí pěti let ode dne, kdy byly seskupení nebo organizace producentů oficiálně uznány příslušným orgánem?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.3
                  
                     Patří mezi způsobilé náklady pouze následující položky?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Nájem odpovídajících prostor
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Nákup kancelářského vybavení, včetně počítačového hardwaru a softwaru
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Náklady na administrativní pracovníky
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Režijní náklady
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Právní a správní poplatky
                              
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, viz seznam způsobilých nákladů v oddíle 1.1.4 kapitoly 1 části II pokynů.
                  
         
                     3.4.
                  
                     Vyplácí se podpora formou paušální podpory v ročních postupně se snižujících splátkách po dobu prvních pěti let ode dne, kdy byly seskupení nebo organizace producentů na základě svého podnikatelského plánu oficiálně uznány příslušným orgánem?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.5.
                  
                     Vyplatí členský stát poslední splátku až po ověření správné realizace podnikatelského plánu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.5.1   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ ZÁVAZKY
         
            Tento formulář se musí používat pro oznamování veškerých opatření státní podpory, v jejichž rámci má být udělována podpora ve prospěch metod zemědělské produkce určených k ochraně životního prostředí a udržení rázu krajiny (agroenvironmentálně-klimatických závazků), jak je popsáno v oddíle 1.1.5.1 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         
                     1.
                  
                     Týká se podpora pouze environmentálních investic (oddíl 1.1.1 pokynů)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, viz doplňkový informační list 1.1.1.4 o podpoře na investice týkající se zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh.
                  
         
                     2.
                  
                     Sleduje agroenvironmentální podpora jiné cíle, např. školení a poradenské služby určené k pomoci zemědělským producentům (oddíl 1.1.10 pokynů)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.
                  
                     Pokud ano, viz doplňkový informační list 1.1.10 o „podpoře na zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství“.
                  
         
                     4.
                  
                     Jiné informace
                     Uveďte prosím úplný popis opatření…
                  
         
                     5.
                  
                     Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že daná podpora zapadá do příslušného programu rozvoje venkova a že je s tímto programem v souladu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, doklady uveďte níže nebo dokumentaci předložte v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.
                     Pokud ne, připomínáme, že tato dokumentace je podle 47. bodu pokynů nutná.
                  
         1.   CÍL OPATŘENÍ
         
         
                     1.1.
                  
                     Potvrďte, že cílem daného podpůrného opatření je zachování a prosazování nezbytných změn v zemědělských postupech, které pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu:
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že se jedná o požadavek podle 209. bodu pokynů.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Kterému z následujících konkrétních cílů podpůrné opatření napomáhá?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Způsobům využití zemědělské půdy, které jsou slučitelné s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejích znaků, přírodních zdrojů, půdy a genetické rozmanitosti; snížení nákladů produkce
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Extenzifikaci zemědělství příznivé pro životní prostředí a řízení systému pastvin s nízkou intenzitou, zlepšení a reorganizaci produkce
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Zachování ohrožených zemědělsky využívaných území vysoké přírodní hodnoty a zvyšování jakosti
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Udržování krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 Využívání plánování týkajícího se životního prostředí v zemědělské praxi
                              
                     Pokud opatření nesleduje žádný z cílů uvedených pod písmeny a) až e), uveďte, jaké jsou jeho cíle, pokud jde o ochranu životního prostředí. Uveďte prosím podrobný popis.
                     …
                     …
                     Pokud již bylo předmětné opatření použito v minulosti, jaké byly výsledky co do ochrany životního prostředí?
                     …
                     …
                  
         2.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     2.1.
                  
                     Bude se podpora poskytovat zemědělským podnikům nebo skupinám zemědělských podniků, které přijmou agroenvironmentální a klimatické závazky na období pěti až sedmi let?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.2.
                  
                     Bude pro všechny nebo jednotlivé typy závazků zapotřebí delší období?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, zdůvodněte délku tohoto období.
                     …
                     …
                  
         
                     2.3.
                  
                     Potvrďte prosím, že podpora bude poskytována za účelem kompenzace agroenvironmentálních a klimatických závazků, které jdou nad rámec příslušných závazných norem stanovených podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013 a jiných příslušných povinností stanovených podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013, příslušných minimálních požadavků, jež se týkají hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, a dalších příslušných závazných požadavků stanovených vnitrostátním právem.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že 210. bod pokynů neumožňuje podporu na agroenvironmentální a klimatické závazky, které neobnášejí více než jen uplatnění těchto závazných norem a požadavků.
                  
         
                     2.4.
                  
                     Popište, o jaké závazné normy a požadavky v otázce 2.3 jde, a vysvětlete, proč dané agroenvironmentální a klimatické závazky obnášejí více než pouze uplatnění těchto norem a požadavků.
                     …
                     …
                  
         
                     2.5.
                  
                     Členské státy musí usilovat o zajištění toho, aby zemědělské podniky nebo skupiny zemědělských podniků, které učiní agroenvironmentální a klimatické závazky, měly k dispozici znalosti a informace potřebné k jejich realizaci, jako je např. odborné poradenství související s dotyčným závazkem a/nebo podmínění podpory v rámci tohoto opatření získáním příslušného vzdělání. Potvrďte prosím, že je splněna tato povinnost, a popište jak.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     …
                     …
                  
         
                     2.6.
                  
                     Je-li to relevantní, potvrďte, že budou dodržována pravidla pro platby na plochu stanovená v článku 47 nařízení (EU) č. 1305/2013 a ve veškerých aktech v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného ustanovení.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         3.   VÝŠE PODPORY
         
         
                     3.1.
                  
                     Uveďte maximální výši poskytované podpory podle plochy zemědělského podniku, na kterou se agroenvironmentální a klimatické závazky vztahují:
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 speciální vytrvalé plodiny … (maximální platba 900 EUR/ha ročně);
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 jednoleté plodiny … (maximální platba 600 EUR/ha ročně);
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 jiné způsoby využívání půdy … (maximální platba 450 EUR/ha ročně);
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 místní plemena, jejichž chov je ohrožen … (maximální platba 200 EUR na velkou dobytčí jednotku ročně);
                              
                                 
                              
                                 e)
                              
                                 jiné: …
                              
                     Pokud jsou maximální částky podpory uvedené v písmenech a) až e) této otázky překročeny, odůvodněte prosím slučitelnost podpory s požadavky oddílu 1.1.5.1 pokynů.
                  
         
                     3.2.
                  
                     Poskytuje se podpora ročně?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, jiný interval zdůvodněte:
                     …
                     …
                  
         
                     3.3.
                  
                     Výše roční podpory se počítá na základě:
                     
                                 —
                              
                                 a)
                              
                                 ušlých příjmů;
                              
                                 —
                              
                                 b)
                              
                                 dodatečných nákladů vyplývajících z daného závazku;
                              
                                 —
                              
                                 c)
                              
                                 potřeby poskytnout náhradu za transakční náklady, je-li to nutné.
                              
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Vysvětlete metodu výpočtu použitou při stanovení výše roční podpory a uveďte ušlé příjmy, dodatečné náklady a transakční náklady.
                     …
                  
         
                     3.4.
                  
                     Použijí se jako referenční úroveň pro výpočet ušlých příjmů a dodatečných nákladů, jež plynou z daných závazků, závazné normy a požadavky zmiňované v otázce 2.3?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, vysvětlete zohledněnou referenční úroveň.
                     …
                     …
                  
         
                     3.5.
                  
                     Provádějí se platby na produkční jednotku?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, vysvětlete, jaké důvody opodstatňují uvedenou metodu, a iniciativy podniknuté k zajištění toho, aby byly dodrženy maximální roční částky způsobilé k podpoře Unie stanovené v 228. bodě pokynů a v příloze nařízení (EU) č. 1305/2013.
                     …
                     …
                  
         
                     3.6.
                  
                     Hodlá členský stát poskytnout podporu na transakční náklady na pokračování agroenvironmentálních a klimatických závazků, které se již prováděly v minulosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.7.
                  
                     Pokud ano, prokažte, že takové náklady i nadále vznikají nebo že jsou hrazeny nové transakční náklady.
                     …
                  
         4.   USTANOVENÍ O PŘEZKUMU
         
         
                     4.1.
                  
                     Existuje u operací v rámci této podpory ustanovení o přezkumu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 724. bodu pokynů je členský stát povinen takové ustanovení uplatnit, aby se zajistilo přizpůsobení operací v případě, že by došlo ke změnám v příslušných závazných normách, požadavcích nebo povinnostech zmiňovaných v oddílu 1.5.1.1 pokynů, nad jejichž rámec musí jít závazky uvedené v tomto oddílu.
                  
         
                     4.2.
                  
                     Přesahuje daná podpora programové období pro rozvoj venkova 2014–2020?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 725. bodu pokynů musí být dáno ustanovení o přezkumu, aby bylo možné operace přizpůsobit právnímu rámci následujícího programového období pro rozvoj venkova.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.5.2   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT
         
            Tento formulář se musí používat pro oznamování veškerých opatření státní podpory, v jejichž rámci má být udělována podpora ve prospěch metod zemědělské produkce určených ke zlepšení životních podmínek zvířat, jak je popsáno v oddíle 1.1.5.2 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         
                     1.
                  
                     Týká se podpora pouze environmentálních investic (oddíl 1.1.1 pokynů)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, viz doplňkový informační list 1.1.1.4 o podpoře na investice týkající se zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh
                  
         
                     2.
                  
                     Sleduje environmentální podpora jiné cíle, např. školení a poradenské služby určené k pomoci zemědělským producentům (oddíl 1.1.10 pokynů)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, viz doplňkový informační list 1.1.10 o podpoře na zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství.
                  
         
                     3.
                  
                     Jiné informace
                     Uveďte prosím úplný popis opatření.….
                  
         
                     4.
                  
                     Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že daná státní podpora zapadá do příslušného programu rozvoje venkova a že je s tímto programem v souladu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, doklady uveďte níže nebo dokumentaci předložte v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.
                     …
                     Pokud ne, připomínáme, že tato dokumentace je podle 47. bodu pokynů nutná.
                  
         1.   CÍL OPATŘENÍ
         
         
                     1.1.
                  
                     Ve které z následujících oblastí jdou závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat nad rámec norem?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými potřebami chovu hospodářských zvířat
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Podmínky ustájení, například větší přidělený prostor, podlažní povrch, materiály používané k obohacení prostředí, přirozené světlo
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Přístup do venkovních prostor
                              
                                 
                              
                                 d)
                              
                                 Postupy, které se vyhýbají mrzačení anebo kastraci zvířat, nebo ve zvláštních případech, kdy je mrzačení nebo kastrace považována za nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky či imunokastrace
                              
                     Uveďte prosím podrobný popis.
                     …
                     …
                     Pokud již bylo předmětné opatření použito v minulosti, jaké byly výsledky, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat?
                     …
                  
         2.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     2.1.
                  
                     Bude se podpora poskytovat podnikům působícím v zemědělské prvovýrobě, které jsou aktivními zemědělci ve smyslu článku 9 nařízení (EU) č. 1307/2013?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že podle 232. bodu pokynů lze podporu poskytovat pouze podnikům působícím v zemědělské prvovýrobě, které jsou aktivními zemědělci.
                  
         
                     2.2.
                  
                     Potvrďte prosím, že podpora bude poskytována jen za účelem kompenzace za závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které jdou nad rámec příslušných závazných norem stanovených podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013 a dalších příslušných závazných požadavků.
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že 233. bod pokynů neumožňuje podporu na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které neobnášejí více než jen uplatnění závazných norem a požadavků.
                  
         
                     2.3.
                  
                     Popište, o jaké závazné normy a požadavky v otázce 2.2 jde, a vysvětlete, proč dané závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat obnášejí více než pouze uplatnění těchto norem a požadavků.
                     …
                     …
                  
         
                     2.4.
                  
                     Bude se podpora poskytovat výlučně zemědělcům, kteří se zavážou k provádění opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na dobu od jednoho roku do sedmi let s možností prodloužení?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.5.
                  
                     Bude se platnost smlouvy prodlužovat automaticky?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 236. bodu pokynů musí být prodloužení ve smlouvě podrobně popsáno a mechanismus prodloužení musí být v rámci oznámení sdělen Komisi.
                  
         3.   VÝŠE PODPORY
         
         
                     3.1.
                  
                     Uveďte maximální výši poskytované podpory na dobré životní podmínky zvířat:
                     … (maximální platba 500 EUR na velkou dobytčí jednotku)
                     Pokud částka přesáhne 500 EUR na velkou dobytčí jednotku, zdůvodněte její slučitelnost s ustanoveními oddílu 1.1.5.2 kapitoly 1 části II pokynů, přičemž uveďte i podrobný rozpis.
                  
         
                     3.2.
                  
                     Poskytuje se podpora ročně?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, jiný interval zdůvodněte:
                     …
                     …
                  
         
                     3.3.
                  
                     Výše roční podpory se počítá na základě:
                     
                                 —
                              
                                 a)
                              
                                 ušlých příjmů;
                              
                                 —
                              
                                 b)
                              
                                 dodatečných nákladů vyplývajících z daného závazku;
                              
                                 —
                              
                                 c)
                              
                                 potřeby poskytnout náhradu za transakční náklady, je-li to nutné.
                              
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Vysvětlete metodu výpočtu použitou při stanovení výše podpory a uveďte ušlé příjmy, dodatečné náklady a možné transakční náklady.
                     …
                     …
                  
         
                     3.4.
                  
                     Použijí se jako referenční úroveň pro výpočet ušlých příjmů a dodatečných nákladů, jež plynou z daných závazků, závazné normy a požadavky zmiňované v otázce 2.2?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, vysvětlete zohledněnou referenční úroveň.
                     …
                     …
                  
         
                     3.5.
                  
                     Provádějí se platby na velkou dobytčí jednotku?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, vysvětlete, jaké důvody opodstatňují vybranou metodu, a iniciativy podniknuté k zajištění toho, aby byla dodržena maximální roční částka stanovená v 240. bodě pokynů a v příloze nařízení (EU) č. 1305/2013.
                  
         
                     3.6.
                  
                     Hodlá členský stát poskytovat podporu na transakční náklady vzniklé přijetím závazků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, tyto transakční náklady prosím doložte (můžete například předložit porovnání nákladů s náklady podniků, které takové závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat nepřijaly).
                  
         
                     3.7.
                  
                     Hodlá členský stát poskytovat podporu na transakční náklady na pokračování závazků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, které se již prováděly v minulosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, prokažte, že takové transakční náklady i nadále vznikají nebo že jsou hrazeny nové transakční náklady.
                  
         
                     3.8.
                  
                     Budou se transakční náklady vypočítávat na základě průměrných nákladů a/nebo podle průměrných zemědělských podniků?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 239. bodu pokynů prokažte, že zejména velkým podnikům nebudou poskytovány nadměrné kompenzace.
                  
         4.   USTANOVENÍ O PŘEZKUMU
         
         
                     4.1.
                  
                     Existuje u operací v rámci této podpory ustanovení o přezkumu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 724. bodu pokynů je členský stát povinen uplatnit ustanovení o přezkumu, aby se zajistilo přizpůsobení operací v případě, že by došlo ke změnám v příslušných závazných normách, požadavcích nebo povinnostech zmiňovaných v oddílu 1.5.1.2 kapitoly 1 části II pokynů, nad jejichž rámec musí jít závazky uvedené v tomto oddílu.
                  
         
                     4.2.
                  
                     Přesahuje daná podpora programové období pro rozvoj venkova 2014–2020?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 725. bodu pokynů musí být dáno ustanovení o přezkumu, aby bylo možné operace přizpůsobit právnímu rámci následujícího programového období pro rozvoj venkova.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.6   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PLATEB V SOUVISLOSTI S RÁMCOVOU SMĚRNICÍ O VODĚ
         
            Tento formulář musí členské státy používat pro oznamování státních podpor kompenzujících znevýhodnění v souvislosti s oblastmi Natura 2000 a rámcovou směrnicí o vodě (24), o nichž pojednává oddíl 1.1.6 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   CÍL OPATŘENÍ
         
         
                     1.1
                  
                     Týká se opatření kompenzací pro podniky působící v zemědělské prvovýrobě nebo pro jiné správce půdy?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud se opatření týká i jiných správců půdy, v souladu s 243. bodem pokynů podrobně zdůvodněte.
                     …
                  
         
                     1.2.
                  
                     Má opatření vyrovnat zemědělcům náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění v dotčených oblastech v souvislosti s prováděním směrnice Rady 92/43/EHS (25) (směrnice o ochraně přírodních stanovišť), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (26) (směrnice o ochraně ptáků) a rámcové směrnice o vodě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že 244. bod pokynů neumožňuje, aby podpora vyrovnávala jiné náklady než náklady související se znevýhodněním ve spojitosti s prováděním směrnice o ochraně přírodních stanovišť, směrnice o ochraně ptáků a rámcové směrnice o vodě.
                  
         
                     1.3.
                  
                     Poskytuje se podpora související se směrnicí o ochraně přírodních stanovišť a směrnicí o ochraně ptáků pouze ve vztahu ke znevýhodněním vyplývajícím z požadavků, které jdou nad rámec dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle článku 94 a přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušných kritérií a minimálních činností stanovených podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     1.4.
                  
                     Poskytuje se podpora související s rámcovou směrnicí o vodě pouze ve vztahu ke zvláštním požadavkům uvedeným v 246. bodě pokynů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že 246. bod pokynů neumožňuje, aby podpora vyrovnávala jiné náklady než náklady související se zvláštními požadavky v něm stanovenými.
                  
         2.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
         
         
                     2.1.
                  
                     Vyplývají vzniklé náklady a ušlé příjmy ze znevýhodnění v dotčených oblastech v souvislosti s prováděním směrnice o ochraně přírodních stanovišť, směrnice o ochraně ptáků a rámcové směrnice o vodě?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.1.1.
                  
                     Pokud ano, uveďte veškeré podrobnosti ohledně relevantních ustanovení předmětné směrnice (předmětných směrnic).
                     …
                     …
                  
         
                     2.1.2.
                  
                     Pokud ne, připomínáme, že 244. bod pokynů neumožňuje, aby podpora vyrovnávala jiné náklady než náklady plynoucí ze znevýhodnění ve spojitosti s prováděním směrnice o ochraně přírodních stanovišť, směrnice o ochraně ptáků a rámcové směrnice o vodě.
                  
         
                     2.2.
                  
                     Poskytuje se podpora pouze ve vztahu ke zvláštním požadavkům, které byly zavedeny rámcovou směrnicí o vodě, jsou v souladu s programy opatření v rámci plánů povodí za účelem dosažení environmentálních cílů uvedené směrnice a přesahují rámec opatření nezbytných k provádění dalších právních předpisů Unie na ochranu vod?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.2.1.
                  
                     Pokud ne, odůvodněte slučitelnost podpory s ustanoveními oddílu 1.1.6 pokynů.
                     …
                     …
                  
         
                     2.3.
                  
                     Poskytuje se podpora ve vztahu ke zvláštním požadavkům, které jdou nad rámec úrovně ochrany stanovené v právu Unie, jež existovala v době přijetí rámcové směrnice o vodě, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 9 uvedené směrnice, a ukládají významné změny způsobu využití půdy nebo významná omezení postupů zemědělského hospodaření, jež mají za následek značnou ztrátu příjmů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.3.1.
                  
                     Pokud ne, uveďte veškerá fakta, jež odůvodňují slučitelnost podpory s ustanoveními oddílu 1.1.6 pokynů.
                     …
                     …
                  
         3.   VÝŠE PODPORY
         
         
                     3.1.
                  
                     Uveďte maximální výši podpory na základě využívané zemědělské půdy:
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 … (počáteční maximální platba v rámci sítě Natura 2000 na dobu nejvýše pěti let ve výši 500 EUR/ha)
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 … (obvyklá maximální platba v rámci sítě Natura 2000 ve výši 200 EUR/ha)
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 … (minimální platba ve výši 50 EUR/ha ve spojitosti s rámcovou směrnicí o vodě)
                              
                  
         
                     3.2.
                  
                     Vysvětlete, jaká opatření byla přijata, aby se platby stanovovaly na úrovni, na níž nedochází k nadměrnému vyrovnání.
                     …
                  
         4.   DALŠÍ INFORMACE
         
         
                     4.1.
                  
                     Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že daná státní podpora zapadá do příslušného programu rozvoje venkova a že je s tímto programem v souladu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, doklady uveďte níže nebo dokumentaci předložte v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.
                     Pokud ne, připomínáme, že tato dokumentace je podle 47. bodu pokynů nutná.
                  
         
                     4.2.
                  
                     Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
                     …
                  
         1.1.7   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
         
            Tento formulář se musí používat pro oznamování státní podpory zaměřené na kompenzování přírodních nebo jiných zvláštních omezení v určitých oblastech, kterou se zabývá oddíl 1.1.7 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“). Tento oddíl se vztahuje na podniky působící v zemědělské prvovýrobě.
         
         
                     1.
                  
                     Oblasti s přírodním či jiným zvláštním omezením musí být vymezeny v souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 1305/2013. Uveďte odstavec článku 32, v jehož rámci je oblast vymezena, a předmětné omezení popište.
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     2.
                  
                     Vypočtěte platby (dodatečné náklady a ušlé příjmy) v porovnání s oblastmi, jež přírodními či jinými zvláštními omezeními postiženy nejsou, a přihlédněte přitom k platbám podle hlavy III kapitoly 4 nařízení (EU) č. 1307/2013.
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     3.
                  
                     Bude členský stát při výpočtu dodatečných nákladů a ušlých příjmů v řádně odůvodněných případech rozlišovat výši jednotlivých plateb s přihlédnutím k závažnosti popsaných trvalých přírodních omezení ovlivňujících zemědělské činnosti a k zemědělskému systému?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.
                  
                     Bude se podpora poskytovat ročně na hektar zemědělské plochy?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 257. bodu pokynů nelze podporu poskytnout.
                  
         
                     5.
                  
                     Jaká bude minimální a maximální roční výše podpory, kterou příjemce v průměru obdrží na hektar plochy?
                     Minimální výše: … Maximální výše: …
                     Je třeba mít na paměti, že podpora musí být stanovena v rozmezí mezi minimální a maximální výší: musí být stanovena na minimálně 25 EUR na hektar ročně (průměru plochy příjemce podpory) a na maximálně 250 EUR na hektar ročně, přičemž v horských oblastech definovaných v čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 může maximální výše podpory dosáhnout 450 EUR na hektar ročně.
                  
         
                     6.
                  
                     Pokud jsou tyto maximální částky vyšší, než je povolené maximum, může členský stát ozřejmit zvláštní okolnosti, které takové částky opravňují?
                     …
                     …
                     …
                  
         
                     7.
                  
                     Členské státy musí zajistit postupné snižování podpory po překročení určité prahové úrovně plochy na jednotlivý zemědělský podnik, která bude vymezena, s výjimkou případů, kdy se poskytnutí podpory týká pouze minimální výše na hektar za rok, jak vyplývá z 258. bodu pokynů. Může členský stát v této souvislosti uvést velikost zemědělských podniků, které budou předmětnou podporu přijímat?
                     …
                  
         
                     8.
                  
                     Bude členský stát kromě podpory stanovené v tomto režimu udílet v rámci tohoto opatření i podporu příjemcům v oblastech, které byly způsobilé pro podporu podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (27)?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, platí, že u příjemců v oblastech, které již po novém vymezení vyplývajícím z čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 nejsou způsobilé, se bude podpora postupně snižovat, a to během maximálně čtyř let počínaje dnem, kdy bylo dokončeno nové vymezení oblastí podle čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013, a nejpozději v roce 2018, přičemž počáteční výše takové podpory nebude činit více než 80 % průměru plateb stanovených v programu rozvoje venkova na období 2007–2013 nebo v případě, že opatření bylo financováno výlučně z vnitrostátních zdrojů, v příslušném rozhodnutí o státní podpoře, a to v souladu s čl. 36 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1698/2005, a poskytování podpory skončí nejpozději v roce 2020, kdy její konečná výše nebude činit více než 20 %?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Uveďte výši plateb:
                     …
                     Je třeba mít na paměti, že jakmile výše platby v důsledku postupného snižování dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat v poskytování podpory na této úrovni až do skončení období postupného ukončování.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.8   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
         
            Tento formulář se musí používat pro oznamování veškerých opatření státní podpory, v jejichž rámci má být udělována podpora na ekologické zemědělství, jak je popsáno v oddíle 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   OBECNÉ PODMÍNKY A PŮSOBNOST
         
         
                     1.1.
                  
                     Je podpora vyhrazena pouze pro zemědělskou prvovýrobu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu poskytnout jen na zemědělskou prvovýrobu.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Jsou příjemci zemědělské podniky nebo skupiny zemědělských podniků, které se dobrovolně zaváží k přechodu na postupy a způsoby ekologického zemědělství či k zachování těchto postupů a způsobů, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (28), a které jsou aktivními zemědělci?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu poskytnout jen tehdy, jsou-li tyto podmínky splněny.
                  
         2.   ZÁVAZKY
         
         
                     2.1.
                  
                     Poskytuje se podpora pouze na závazky, které jdou nad rámec níže uvedených norem a požadavků?
                     
                                 a)
                              
                                 Příslušných závazných norem zakotvených v hlavě VI kapitole 1 nařízení (ES) č. 1306/2013
                              
                     
                                 b)
                              
                                 Relevantních kritérií a minimálních činností stanovených podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013
                              
                     
                                 c)
                              
                                 Relevantních minimálních požadavků na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
                              
                     
                                 d)
                              
                                 Jiných příslušných závazných požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy
                              
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu poskytnout jen na závazky, které jdou nad rámec uvedených norem a požadavků.
                  
         
                     2.2.
                  
                     Budou závazky plněny po počáteční období pěti až sedmi let?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu poskytnout jen tehdy, je-li dodrženo uvedené počáteční období, s výhradou výjimek a prodloužení zmiňovaných v otázkách 2.3, 2.4 a 2.5.
                  
         
                     2.3.
                  
                     Je-li podpora poskytována na přechod na ekologické zemědělství, bude stanoveno kratší počáteční období odpovídající období přechodu, než které je uvedeno v otázce 2.2?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, jak bude toto období dlouhé?
                     … roky/let
                  
         
                     2.4.
                  
                     Je-li podpora poskytována na zachování ekologického zemědělství, bude po uplynutí počátečního období uvedeného v otázce 2.2 stanoveno roční prodloužení?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     2.5.
                  
                     Pokud jde o nové závazky, které se týkají zachování ekologického zemědělství a přímo následují po závazcích uskutečněných v počátečním období uvedeném v otázce 2.2, bude stanoveno kratší období?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, jak bude toto období dlouhé?
                     … roky/let
                  
         
                     2.6.
                  
                     Je-li to relevantní, vysvětlete, jak budou dodržována pravidla pro platby na plochu stanovená v článku 47 nařízení (EU) č. 1305/2013 a ve veškerých aktech v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného ustanovení.
                     …
                  
         3.   FREKVENCE A ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
         
         
                     3.1.
                  
                     Bude podpora pokrývat následující způsobilé náklady?
                     
                                 a)
                              
                                 Část dodatečných nákladů a ušlých příjmů vyplývajících ze závazků
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                                 Pokud ano, bude se jednat o … % nákladů.
                              
                     
                                 b)
                              
                                 Celkové dodatečné náklady a ušlé příjmy vyplývající ze závazků
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                     
                                 c)
                              
                                 Transakční náklady až do výše 20 % prémie vyplacené na závazek
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                     
                                 d)
                              
                                 V případě závazků přijatých skupinami zemědělských podniků transakční náklady až do výše 30 % prémie vyplacené na závazek
                                 
                                             
                                          
                                             Ano
                                          
                                             
                                          
                                             Ne
                                          
                              
                  
         
                     3.2.
                  
                     Budou se podpory zmiňované v otázkách 3.1 c) a 3.1. d) vyplácet jednou za rok?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu vyplácet jen v ročních intervalech.
                  
         
                     3.3.
                  
                     Je-li předmětem oznámení kompenzace transakčních nákladů vzniklých přijetím závazků v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, předložte prosím přesvědčivé důkazy o existenci vzniku takových nákladů (předložte například porovnání nákladů s náklady zemědělských podniků, které takové závazky nepřijaly).
                     …
                  
         
                     3.4.
                  
                     Má být poskytována státní podpora na transakční náklady na pokračování závazků v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, které již byly přijaty v minulosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     3.5.
                  
                     Pokud ano, prokažte, že takové náklady i nadále vznikají nebo že jsou hrazeny nové transakční náklady.
                     …
                  
         
                     3.6.
                  
                     Pokud se transakční náklady vypočítávají na základě průměrných nákladů nebo podle průměrných zemědělských podniků, doložte, že zejména velkým podnikům není poskytována nadměrná kompenzace.
                     …
                  
         
                     3.7.
                  
                     Můžete potvrdit, že se nebude poskytovat podpora na závazky, na něž se vztahují agroenvironmentální nebo klimatická opatření, ani na náklady, na něž se vztahuje podpora na podněcování účasti v režimech jakosti?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že podle oddílu 1.1.8 kapitoly 1 části II pokynů nesmí být v ekologickém zemědělství poskytnuta podpora na závazky, na něž se vztahují agroenvironmentální nebo klimatická opatření, nebo na náklady, na něž se vztahuje podpora na povzbuzení účasti v režimech jakosti.
                  
         
                     3.8.
                  
                     Má být poskytována podpora na investice do prvovýroby a do zpracování ekologických produktů a jejich uvádění na trh?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, vyplňte prosím příslušný doplňkový informační list 1.1.1.1, nebo 1.1.1.4.
                  
         4.   DRUH PODPORY A JEJÍ VÝŠE
         
         
                     4.1.
                  
                     Jaký druh podpory se má poskytovat?
                     
                                 
                              
                                 a)
                              
                                 Podpora na jednoleté plodiny na hektar ročně
                              
                                 
                              
                                 b)
                              
                                 Podpora na speciální trvalé plodiny na hektar ročně
                              
                                 
                              
                                 c)
                              
                                 Podpora na jiné způsoby využívání půdy na hektar ročně
                              
                  
         
                     4.2.
                  
                     Uveďte, v jaké výši hodláte podporu poskytovat:
                     
                                 a)
                              
                                 podpora na jednoleté plodiny: … EUR/ha (maximálně 600 EUR/ha);
                              
                     
                                 b)
                              
                                 podpora na speciální trvalé plodiny: … EUR/ha (maximálně 900 EUR/ha);
                              
                     
                                 c)
                              
                                 podpora na jiné způsoby využívání půdy: … EUR/ha (maximálně 450 EUR/ha).
                              
                  
         
                     4.3.
                  
                     Zamýšlí se překročení stropu, který je stanoven pro druh (druhy) podpory, jenž má být poskytován?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                  
         
                     4.4.
                  
                     Pokud ano, uveďte, v jaké výši má být podpora poskytována, vysvětlete mimořádné okolnosti, z nichž Váš záměr poskytovat podporu v dané výši vychází, a navrhovanou výši zdůvodněte daty:
                     …
                  
         5.   USTANOVENÍ O PŘEZKUMU
         
         
                     5.1.
                  
                     Existuje u operací v rámci této podpory ustanovení o přezkumu?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, podle 724. bodu pokynů je členský stát povinen uplatnit ustanovení o přezkumu, aby se zajistilo přizpůsobení operací v případě, že by došlo ke změnám v příslušných závazných normách, požadavcích nebo povinnostech zmiňovaných v oddíle 1.1.8 pokynů, nad jejichž rámec musí jít závazky uvedené v tomto oddílu.
                  
         
                     5.2.
                  
                     Přesahuje daná podpora programové období pro rozvoj venkova 2014–2020?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ano, podle 725. bodu pokynů musí být dáno ustanovení o přezkumu, aby bylo možné operace přizpůsobit právnímu rámci následujícího programového období pro rozvoj venkova.
                  
         
            DALŠÍ INFORMACE
         
         Uveďte jakékoli další informace, které považujete za důležité k posouzení předmětného opatření podle tohoto oddílu pokynů.
         …
         1.1.9   DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ÚČAST PRODUCENTŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ V REŽIMECH JAKOSTI
         
            Tento formulář se musí používat pro oznamování veškerých opatření státní podpory, jež mají podněcovat účast producentů zemědělských produktů v režimech jakosti, jak je popsáno v oddíle 1.1.9 kapitoly 1 části II pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (dále jen „pokyny“).
         
         1.   OBECNÉ PODMÍNKY A PŮSOBNOST
         
         
                     1.1.
                  
                     Je podpora vyhrazena pouze pro producenty zemědělských produktů?
                     
                                 
                              
                                 Ano
                              
                                 
                              
                                 Ne
                              
                     Pokud ne, připomínáme, že v souladu s oddílem 1.1.9 kapitoly 1 části II pokynů lze podporu poskytnout jen tehdy, je-li splněna tato podmínka.
                  
         
                     1.2.
                  
                     Je podpora uvedená v bodě 280 písm. a) pokynů vyhrazena pouze pro aktivní zemědělce?
                     
                                 