Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 247/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 46/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/247
   ze dne 17. prosince 2015,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 24 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanoví nová pravidla týkající se projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (dále jen „projekt“). Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. V zájmu zajištění hladkého fungování projektu v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (4), které by proto mělo být zrušeno.
            
   
               (2)
            
               Cílem projektu je zvýšit krátkodobou i dlouhodobou spotřebu ovoce a zeleniny a podporovat zdravé stravovací návyky.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, nejdříve na celostátní nebo regionální úrovni vypracovat strategii pro jeho provádění a stanovit nezbytná doprovodná opatření. Pokud se členské státy rozhodnou pro realizaci projektu na regionální úrovni, měly by vypracovat strategii pro každý takový region zvlášť.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (5) je Komise povinna stanovit předběžné rozdělení podpory Unie určené na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, na které se tento projekt vztahuje (dále jen „produkty“). Za účelem maximálního využití potenciálu dostupných finančních prostředků je vhodné umožnit přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi ty zúčastněné členské státy, které Komisi oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí předběžné přidělení podpory Unie.
            
   
               (5)
            
               Pro podporu Unie by měly být způsobilé náklady na nákup produktů, jakož i některé související náklady, které přímo souvisejí s prováděním projektu, pokud jsou uvedeny ve strategii členského státu. Nicméně aby byla zachována účinnost projektu, měla by být na uvedené související náklady vyčleněna jen malá část podpory. Tyto náklady by pro účely finančního řízení a kontroly neměly překročit určité prahové hodnoty.
            
   
               (6)
            
               V zájmu řádné správy a řízení a kontroly rozpočtu by měly být stanoveny podmínky poskytování podpory a výběru a schvalování žadatelů o podporu.
            
   
               (7)
            
               Za účelem posouzení účinnosti projektu a umožnění vzájemného hodnocení a výměny osvědčených postupů by měly členské státy provádění svých projektů pravidelně sledovat a hodnotit a získané výsledky a poznatky předávat Komisi.
            
   
               (8)
            
               Měly by být určeny sankce, které by žadatele odrazovaly od podvodného jednání a hrubé nedbalosti.
            
   
               (9)
            
               V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 by veřejnost měla být dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na tento projekt. Členské státy by za tímto účelem měly mít možnost využít plakát, který by se mohl vyvěsit v zúčastněných vzdělávacích zařízeních. Plakát by se měl vytvořit v souladu s určitými minimálními požadavky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů (dále jen „produkty“) dětem a na některé související náklady v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, na nějž odkazuje článek 23 uvedeného nařízení (dále jen „projekt“).
   Článek 2
   Strategie členských států
   1.   Členské státy si při vypracovávání strategie uvedené v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou zvolit zeměpisnou a správní úroveň, na které chtějí tento projekt realizovat. Jestliže se rozhodnou projekt realizovat na regionální úrovni, vypracují strategii pro každý takový region zvlášť.
   Členský stát, který projekt realizuje na regionální úrovni, zřídí jednotné kontaktní místo pro poskytování informací a oznámení Komisi.
   Strategie se může týkat více než jednoho školního roku ve smyslu čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/248 (6).
   2.   Doprovodná opatření uvedená v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí podporovat distribuci produktů a musí přímo souviset s cíli projektu. Uvedená opatření mohou zahrnovat i rodiče a učitele.
   3.   Členské státy, které se hodlají uvedeného projektu zúčastnit, oznámí Komisi svou strategii do 31. ledna roku, jenž předchází zahájení školního roku, na který se strategie vztahuje.
   4.   Změní-li členský stát svou strategii, oznámí Komisi svou pozměněnou strategii do 31. ledna roku následujícího po provedení změny.
   Článek 3
   Přerozdělení podpory Unie
   1.   Jestliže členské státy nepožádaly o podporu Unie ve lhůtě uvedené v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/248 nebo požádaly pouze o část podpory, která jim byla předběžně přidělena podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a stanovena v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/248, tento předběžný příděl nebo jeho nevyžádaná část se přerozdělí mezi ty členské státy, které Komisi v téže lhůtě oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí předběžné přidělení podpory.
   2.   Výše přerozdělení se omezí podle míry, v jaké dotčený členský stát ve školním roce, který skončil před podáním žádosti o podporu, využil konečné přidělení podpory Unie. Míra využití se stanoví na základě výkazů výdajů zaslaných Komisi do 15. října následujícího školního roku v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (7).
   Limity pro přerozdělení se stanoví takto:
   
               a)
            
               činí-li využití konečného přidělení podpory 50 % nebo méně, žádný dodatečný příděl se neposkytne;
            
   
               b)
            
               je-li využití konečného přidělení podpory vyšší než 50 %, ale nižší nebo rovno 75 %, maximální výše dodatečného přídělu činí 50 % předběžného přidělení;
            
   
               c)
            
               je-li využití konečného přidělení podpory vyšší než 75 %, maximální výše dodatečného přídělu není limitována.
            
   Tyto limity se však neuplatní během prvních dvou školních roků realizace projektu členským státem.
   Článek 4
   Způsobilé náklady
   1.   Pro podporu Unie jsou způsobilé níže uvedené náklady:
   
               a)
            
               náklady na produkty dodávané v rámci projektu a distribuované dětem ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 nařízení (EU) č. 1308/2013, včetně nákladů na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení používaného při dodávkách a distribuci produktů podle strategie členského státu;
            
   
               b)
            
               tyto související náklady, které přímo souvisejí s realizací projektu:
               
                           i)
                        
                           náklady související s povinností členského státu provádět sledování a hodnocení podle článku 8 tohoto nařízení;
                        
               
                           ii)
                        
                           náklady na propagaci projektu, které jsou přímo zaměřeny na informování širší veřejnosti o projektu, včetně:
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na plakát podle článku 10 tohoto nařízení,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na informační kampaně prostřednictvím vysílání, elektronické komunikace, novin a podobných komunikačních prostředků,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na informační setkání, konference, semináře a workshopy zaměřené na informování širší veřejnosti o projektu a podobných událostech,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na informační a propagační materiály, jako jsou dopisy, letáky, brožury, upomínkové předměty a podobně;
                                    
                        
               
                           iii)
                        
                           náklady na doprovodná opatření podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení, včetně:
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na organizaci ochutnávek, organizaci a provádění zahrádkářských setkání, pořádání exkurzí do zemědělských podniků a podobné činnosti zaměřené na to, aby si děti vytvořily kontakt se zemědělstvím,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nákladů na opatření, jejichž cílem je vzdělávat děti v oblastech zemědělství, zdravých stravovacích návyků a environmentálních otázek týkajících se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny.
                                    
                        
            
   2.   Jsou-li přeprava a distribuce produktů fakturovány samostatně, jsou tyto náklady způsobilé pro podporu Unie pouze tehdy, jestliže nepřesahují 3 % nákladů na tyto produkty.
   Jsou-li produkty dodávány do vzdělávacích zařízení bezplatně, mohou být náklady na přepravu a distribuci těchto produktů způsobilé pro podporu Unie na základě faktur, a to až do maximální výše stanovené ve strategii členského státu.
   3.   Náklady na propagaci a doprovodná opatření nesmějí být financovány v rámci jiných režimů podpory Unie.
   4.   Daň z přidané hodnoty (DPH) a výdaje spojené s personálními náklady nejsou způsobilé pro podporu Unie, jestliže jsou tyto personální náklady financovány z veřejných prostředků daného členského státu.
   5.   Celková výše způsobilých nákladů na propagaci nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 5 % roční výše konečného přidělení podpory podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.
   Celková výše způsobilých nákladů na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení a nákladů na sledování a hodnocení nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 10 % roční výše konečného přidělení podpory.
   Celková výše způsobilých nákladů na doprovodná opatření nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 15 % roční výše konečného přidělení podpory.
   Článek 5
   Obecné podmínky pro poskytnutí podpory a výběr žadatelů o podporu
   1.   Podpora poskytnutá členskému státu v rámci projektu se vyplatí žadatelům, kteří předložili příslušnému orgánu žádost o podporu týkající se realizace jednoho nebo více z těchto prvků:
   
               a)
            
               dodání a/nebo distribuce produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu;
            
   
               b)
            
               činností v oblasti sledování a hodnocení;
            
   
               c)
            
               propagace;
            
   
               d)
            
               doprovodných opatření.
            
   Žádost o podporu mohou podat pouze ti žadatelé, kteří byli schváleni v souladu s článkem 6.
   2.   Členské státy mohou žadatele o podporu vybírat z těchto subjektů:
   
               a)
            
               vzdělávací zařízení;
            
   
               b)
            
               vzdělávací orgány;
            
   
               c)
            
               dodavatelé a/nebo distributoři produktů;
            
   
               d)
            
               organizace jednající jménem jednoho nebo více vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů a zvlášť zřízené za tímto účelem;
            
   
               e)
            
               jakýkoli jiný veřejný nebo soukromý subjekt, který se podílí na řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1.
            
   Článek 6
   Podmínky pro schválení žadatelů o podporu
   1.   Žadatele o podporu musí schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází škola, do které se produkty dodávají a/nebo ve které se produkty distribuují. Schválení je podmíněno tím, že žadatel přijme tyto písemné závazky:
   
               a)
            
               zajistit, aby produkty financované Unií v rámci projektu mohly být spotřebovány dětmi ve vzdělávacích zařízeních, pro které se o podporu žádá;
            
   
               b)
            
               využít podporu přidělenou na sledování a hodnocení, propagaci nebo doprovodná opatření v souladu s účelem projektu;
            
   
               c)
            
               vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro podporu Unie;
            
   
               d)
            
               vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná opatření, zjistí-li se, že tato opatření nebyla řádně provedena;
            
   
               e)
            
               zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady;
            
   
               f)
            
               umožnit jakoukoli kontrolu, o které rozhodne příslušný orgán, zejména prověření záznamů a fyzickou kontrolu.
            
   2.   V případě žádostí o podporu na dodávky a distribuci produktů předloží žadatelé o podporu dodatečný písemný závazek, že budou uchovávat záznamy o názvech a adresách školských zařízení, nebo popřípadě vzdělávacích orgánů, a o produktech a množstvích, která těmto zařízením nebo orgánům prodali nebo dodali.
   3.   V případě žádostí o podporu na sledování, hodnocení nebo propagaci se použije pouze odst. 1 písm. b) a e).
   4.   V případě žádostí o podporu na doprovodná opatření se použije pouze odst. 1 písm. b), d), e) a f). Příslušný orgán může kromě toho stanovit jakékoli písemné závazky, které má žadatel přijmout, zejména pokud jde o:
   
               a)
            
               doprovodná opatření prováděná ve školách, jestliže tyto školy nejsou žadateli o podporu;
            
   
               b)
            
               doprovodná opatření zahrnující distribuci produktů.
            
   Článek 7
   Pozastavení a odejmutí schválení
   Jestliže schválený žadatel o podporu nedodrží povinnosti stanovené v tomto nařízení, příslušný orgán pozastaví schválení žadatele na dobu od jednoho do dvanácti měsíců, nebo schválení odejme, a to v závislosti na závažnosti nedodržení povinností a s ohledem na zásadu proporcionality.
   Taková opatření se nepoužijí v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo v případě, že je nedodržení povinností méně závažné povahy.
   Příslušný orgán může na žádost žadatele, pokud byly důvody pro odejmutí odstraněny, obnovit schválení žadatele, a to po uplynutí doby minimálně dvanácti měsíců ode dne, kdy důvody k odnětí schválení pominuly.
   Článek 8
   Sledování a hodnocení
   1.   Členské státy stanoví vhodné struktury a způsoby provádění, které jsou k zajištění každoročního sledování realizace projektu nutné.
   2.   Členské státy hodnotí realizaci projektu, aby posoudily jeho účinnost v porovnání s jeho cíli.
   3.   Jestliže členský stát nepředloží Komisi hodnotící zprávu s výsledky hodnocení podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtách uvedených v čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/248, výše následujícího konečného přidělení podpory se sníží:
   
               a)
            
               o 5 %, je-li lhůta překročena o 1 až 30 dní;
            
   
               b)
            
               o 10 %, je-li lhůta překročena o 31 až 60 dní.
            
   Je-li lhůta překročena o více než 60 dní, snižuje se konečné přidělení podpory o 1 % za každý další den prodlení, přičemž se vypočte z výše zůstatku.
   Článek 9
   Sankce
   V případě neoprávněných plateb, které nebyly způsobeny zjevnými chybami, a v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti, za kterou žadatel zodpovídá, žadatel jednak vrátí neoprávněně vyplacené částky a jednak uhradí částku, která se rovná rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok.
   Článek 10
   Plakát projektu Unie „Ovoce a zelenina do škol“
   Členské státy mohou pro účely čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 využít plakát splňující minimální požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení, který musí být trvale umístěn na dobře viditelném místě u hlavního vchodu do zúčastněného vzdělávacího zařízení tak, aby byl dobře čitelný.
   Článek 11
   Zrušení
   Nařízení (ES) č. 288/2009 se zrušuje.
   Článek 12
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se na podpory na školní rok 2016/2017 a na následující školní roky.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ (Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a o stanovení předběžného přidělení této podpory (viz strana 8 tohoto Úředního věstníku).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Minimální požadavky na plakát uvedený v článku 10
      
      
         Formát plakátu: A3 nebo větší
      
         Písmena: 1 cm nebo větší
      
         Název: Projekt Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“
      
         Obsah: Minimálně toto znění:
      „Naše [upřesněte typ vzdělávacího zařízení (např. jesle/školka/škola)] se účastní projektu Evropské unie ‚Ovoce a zelenina do škol‘ s finanční podporou Evropské unie.“
      Plakát musí obsahovat emblém Unie.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.