Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 248/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 46/8
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248
   ze dne 17. prosince 2015,
   kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 64 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) a stanoví nová pravidla týkající se projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (dále jen „projekt“). Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. V zájmu zajištění hladkého fungování projektu v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (5), které bylo zrušeno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 (6).
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musejí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracovat nejdříve strategii pro jeho provádění. Aby bylo možné vyhodnotit provádění projektu, měly by se vymezit prvky této strategie.
            
   
               (3)
            
               V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy provádějící projekt měly podávat žádost o podporu Unie každý rok a obsah této žádosti by měl být vymezen.
            
   
               (4)
            
               Měl by se určit obsah a četnost, s jakou mohou žadatelé o podporu žádost o podporu podávat, jakož i pravidla pro podávání žádostí. Kromě toho je třeba upřesnit, jaké doklady se požadují jako podklad pro žádosti o podporu. Měly by se také stanovit sankce, které uloží příslušný orgán v případě, že žádost o podporu byla podána pozdě.
            
   
               (5)
            
               Měly by se dále objasnit podmínky pro výplatu podpory, aby se zohlednilo rozlišení mezi podporou na dodávku a distribuci produktů a podporou na provádění sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření. Měl by být upřesněn obsah písemných dokladů požadovaných jako podklad každé žádosti o výplatu podpory.
            
   
               (6)
            
               Za účelem posouzení účinnosti projektu by členské státy měly Komisi sdělovat výsledky a zjištění svého sledování a hodnocení projektu. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit lhůtu pro předání hodnotící zprávy a sdělení výsledků sledování Komisi. Komise by tyto dokumenty měla zveřejnit.
            
   
               (7)
            
               Z důvodu ochrany finančních zájmů Unie by k zamezení nesrovnalostí a podvodů měla být přijata vhodná kontrolní opatření. Tato kontrolní opatření by měla zahrnovat kompletní správní kontrolu doplněnou o kontroly na místě. Rozsah, obsah, časové rozvržení a vykazování takových kontrolních opatření by měly být stanoveny tak, aby byl zajištěn spravedlivý a jednotný přístup k jednotlivým členským státům, zohledňující jejich rozdílné provádění tohoto projektu.
            
   
               (8)
            
               Neoprávněně vyplacené částky by měly být v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014 (7) získány zpět.
            
   
               (9)
            
               V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí být veřejnost dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na tento projekt. V návaznosti na ustanovení týkající se plakátu uvedená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 je vhodné stanovit pravidla pro propagaci projektu a používání znaku Unie. Je také vhodné umožnit na omezenou dobu přechodné využívání plakátů a jiných propagačních nástrojů, které se používají v současnosti.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti a definice
   1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1370/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (dále jen „produkty“) dětem a na některé související náklady v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ uvedeného v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „projekt“).
   2.   Pro účely tohoto projektu se „školním rokem“ rozumí období od 1. srpna do 31. července následujícího roku.
   Článek 2
   Strategie členských států
   1.   Strategie členského státu podle čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 obsahuje alespoň tyto prvky:
   
               a)
            
               zeměpisnou a správní úroveň, na které se bude tento projekt provádět;
            
   
               b)
            
               dobu trvání strategie;
            
   
               c)
            
               jsou-li k dispozici, informace o výši spotřeby dotčených produktů;
            
   
               d)
            
               operační cíle strategie v rámci projektu a cíle, jichž má být dosaženo;
            
   
               e)
            
               pokud se stávající vnitrostátní projekt na základě finančních prostředků Unie prodlužuje nebo zefektivňuje, opatření zavedená s cílem zajistit přidanou hodnotu projektu;
            
   
               f)
            
               odhad rozpočtu nebo procentuální podíl rozpočtu pro hlavní prvky projektu;
            
   
               g)
            
               cílovou skupinu;
            
   
               h)
            
               seznam produktů, které se budou v rámci projektu dodávat;
            
   
               i)
            
               cíle a obsah doprovodných opatření;
            
   
               j)
            
               popis způsobu, jakým budou zapojeny příslušné zúčastněné strany;
            
   
               k)
            
               informace o mechanismu distribuce produktů a výběrových řízeních na dodavatele;
            
   
               l)
            
               opatření na propagaci poskytování podpory Unie, včetně případů, kdy strategie povoluje konzumaci jídel v rámci pravidelného školního stravování současně s konzumací produktů financovaných v rámci projektu;
            
   
               m)
            
               strukturu a formu sledování a hodnocení projektu v souladu s článkem 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a kontrol stanovených v článcích 7 a 8 tohoto nařízení.
            
   2.   Komise strategie členských států zveřejní.
   Článek 3
   Žádosti o podporu, které podávají členské státy
   Členské státy podávají žádosti o podporu týkající se následujícího školního roku do 31. ledna každého roku. Žádosti o podporu obsahují tyto údaje:
   
               a)
            
               orientační přidělení podpory uvedené v příloze;
            
   
               b)
            
               požadovanou částku, pokud si stát nepřeje využít celou částku orientačního přidělení;
            
   
               c)
            
               přání využít více prostředků, než je orientačně přiděleno, a maximální dodatečnou částku, o kterou se žádá, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;
            
   
               d)
            
               celkovou požadovanou částku.
            
   Částky uvedené v tomto článku jsou vyjádřeny v eurech.
   Článek 4
   Žádosti o podporu, které podávají žadatelé o podporu
   1.   Členské státy určí formu, obsah a četnost žádostí o podporu v souladu se svou strategií a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 7.
   2.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto údaje:
   
               a)
            
               množství distribuovaných produktů;
            
   
               b)
            
               název a adresu nebo identifikační číslo vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jimž byla tato množství distribuována;
            
   
               c)
            
               počet dětí pravidelně navštěvujících příslušná vzdělávací zařízení oprávněná přijímat produkty spadající do projektu během období, na něž se vztahuje žádost o podporu.
            
   3.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů se vztahují na období nejvýše pěti měsíců.
   4.   Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří měsíců od konce období, na které se vztahují.
   5.   Žádosti o podporu týkající se hodnotící zprávy uvedené v čl. 6 odst. 2 se podávají ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byla tato zpráva podle uvedeného odstavce předložena.
   6.   Pokud je lhůta stanovená v odstavcích 4 a 5 překročena o méně než 60 dní, podpora se vyplatí, ale její částka se sníží takto:
   
               a)
            
               o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 dní;
            
   
               b)
            
               o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 dní.
            
   Jakmile je lhůta překročena o více než 60 dní, podpora se za každý další den prodlení dále sníží o 1 % zbývající částky.
   7.   Částky v žádostech o podporu se dokládají písemnými doklady, v nichž je uvedena cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo rovnocenným dokladem. Členské státy upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí o podporu předkládají.
   V případě žádostí o podporu týkajících se sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření obsahují písemné doklady finanční rozpis podle jednotlivých činností a údajů souvisejících nákladů.
   Článek 5
   Výplata podpory
   1.   Podpora týkající se dodávek a distribuce produktů se vyplácí pouze:
   
               a)
            
               po předložení stvrzenky na skutečně dodaná a distribuovaná množství nebo
            
   
               b)
            
               na základě zprávy příslušného orgánu o kontrole provedené před konečnou výplatou podpory, v níž je uvedeno, že podmínky nezbytné pro výplatu byly splněny, nebo
            
   
               c)
            
               pokud to povolí členský stát, po předložení náhradního dokladu o úhradě množství dodaných a distribuovaných pro účely projektu.
            
   2.   Podpora týkající se sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření se vyplácí pouze na základě dodání dotčeného materiálu nebo služeb a po předložení souvisejících písemných dokladů, jež požadují příslušné orgány členských států.
   3.   Příslušný orgán vyplatí podporu do tří měsíců ode dne předložení žádosti o podporu.
   Článek 6
   Sledování a hodnocení
   1.   Sledování podle čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 čerpá z údajů vyplývajících z řídicích a kontrolních povinností včetně těch, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.
   Členské státy sdělí Komisi výsledky sledování do 30. listopadu následujícího po skončení dotyčného školního roku.
   2.   Členské státy předloží Komisi hodnotící zprávu obsahující výsledky hodnocení uvedeného v čl. 8 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 za prováděcí období předchozích pěti školních let do 1. března roku, který následuje po uplynutí tohoto období.
   První hodnotící zprávu předloží dne 1. března 2017 nebo dříve.
   3.   Komise zveřejní výsledky sledování členských států a hodnotící zprávy.
   Článek 7
   Správní kontroly
   1.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k dodržování tohoto nařízení. Uvedená opatření zahrnují správní kontrolu všech žádostí o podporu.
   2.   Správní kontroly prováděné u podpor poskytovaných na dodávku a distribuci produktů zahrnují přezkum dokladů vymezených členským státem a souvisejících s dodávkou a distribucí produktů.
   Správní kontroly prováděné u podpor poskytnutých na sledování, hodnocení, propagaci a doprovodná opatření zahrnují ověření, že materiál a služby byly dodány a výdaje uvedené v žádosti jsou věcně správné.
   3.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů a doprovodných opatření jsou správní kontroly doplněny kontrolami na místě v souladu s článkem 8.
   Článek 8
   Kontroly na místě
   1.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů se provádějí kontroly na místě, které zahrnují zejména ověření:
   
               a)
            
               záznamů uvedených v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy nebo výpisy z bankovních účtů;
            
   
               b)
            
               využití produktů v souladu s tímto nařízením.
            
   2.   Kontroly na místě se provádějí v každém školním roce. Týkají se činností prováděných v průběhu předcházejících dvanácti měsíců.
   Kontroly na místě lze provádět v průběhu provádění doprovodných opatření.
   3.   Celkový počet kontrol na místě se vztahuje na nejméně 5 % podpor rozdělených na celostátní úrovni a nejméně 5 % všech žadatelů o podporu, kteří se zabývají dodávkou a distribucí produktů a doprovodnými opatřeními.
   Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než sto, provádějí se kontroly na místě v prostorách nejméně pěti žadatelů.
   Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než pět, provádějí se kontroly na místě v prostorách všech žadatelů.
   Žádá-li o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů žadatel, který není vzdělávacím zařízením, doplní se kontrola na místě prováděná v prostorách daného žadatele o kontroly na místě v prostorách nejméně dvou vzdělávacích zařízení nebo alespoň 1 % vzdělávacích zařízení zaznamenaných žadatelem v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 podle toho, který počet je větší.
   Žádá-li žadatel o podporu týkající se doprovodných opatření, lze kontroly na místě v prostorách tohoto žadatele nahradit na základě analýzy rizik kontrolami na místě v místech, kde se doprovodná opatření provádějí. Členské státy stanoví na základě analýzy rizik úroveň těchto kontrol na místě.
   4.   Příslušný orgán vybere na základě analýzy rizik žadatele, kteří budou podrobeni kontrolám na místě.
   Pro tento účel příslušný orgán zejména zohlední:
   
               a)
            
               různé zeměpisné oblasti;
            
   
               b)
            
               opakovaný výskyt chyb a zjištění kontrol provedených v minulých letech;
            
   
               c)
            
               výši dotyčné podpory;
            
   
               d)
            
               druh žadatelů;
            
   
               e)
            
               druh případných doprovodných opatření.
            
   5.   Není-li tím ohrožen účel kontrol, může být kontrola předem oznámena, ale jen s co nejmenším časovým předstihem.
   6.   Příslušný kontrolní orgán vypracuje z každé kontroly na místě kontrolní zprávu. Tato zpráva obsahuje přesný popis jednotlivých kontrolovaných položek.
   Kontrolní zpráva je rozdělena do následujících částí:
   
               a)
            
               všeobecná část obsahující, je-li to relevantní, tyto údaje:
               
                           i)
                        
                           strategii projektu, jež se uplatní, období, kterého se kontrola týká, kontrolované žádosti o podporu, množství produktů, zúčastněná vzdělávací zařízení, odhad na základě dostupných údajů o počtu dětí, na které byla podpora vyplacena, a příslušnou finanční částku;
                        
               
                           ii)
                        
                           přítomné zodpovědné osoby;
                        
            
   
               b)
            
               část popisující zvlášť jednotlivé provedené kontroly a obsahující zejména tyto údaje:
               
                           i)
                        
                           kontrolované doklady;
                        
               
                           ii)
                        
                           povahu a rozsah provedených kontrol;
                        
               
                           iii)
                        
                           poznámky a zjištění.
                        
            
   7.   Členské státy sdělí Komisi do 30. listopadu následujícího po skončení školního roku, jaké kontroly na místě byly provedeny, a příslušná zjištění.
   Článek 9
   Zpětné získání neoprávněně vyplacených částek
   Pro zpětné získání neoprávněně vyplacených částek se obdobně použije článek 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
   Článek 10
   Propagace finančního příspěvku Unie na projekt
   1.   Pokud se členské státy rozhodnou plakát uvedený v článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 nepoužít, musí ve své strategii jasně vysvětlit, jak budou veřejnost o finančním příspěvku Unie na svůj projekt informovat.
   2.   Prostředky komunikace a propagační opatření uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 zviditelňují v mezích proveditelnosti evropskou vlajku, uvádějí název projektu Unie „Ovoce do škol“ nebo jeho zkratku a zmiňují finanční podporu Unie.
   3.   Pomůcky a vzdělávací materiály, které se mají použít v rámci doprovodných opatření, uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, zviditelňují v mezích proveditelnosti evropskou vlajku, uvádějí název projektu Unie „Ovoce do škol“ nebo jeho zkratku a zmiňují finanční podporu Unie.
   4.   Odkazy na finanční příspěvek Unie jsou zviditelněny alespoň ve stejné míře jako odkazy na příspěvky od jiných soukromých nebo veřejných subjektů podporujících projekt členského státu.
   5.   Členské státy mohou nadále používat stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které byly v souladu s nařízením (ES) č. 288/2009 vytištěny před 26. únorem 2016.
   Článek 11
   Sdělení
   Sdělení členských států Komisi stanovená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (8).
   Článek 12
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se na podpory ve školním roce 2016/2017 a v následujících školních rocích.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (3)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ (Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (viz strana 1 tohoto Úředního věstníku).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
   
      (8)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Orientační přidělení podpory Unie jednotlivým členským státům
      
      
                  Členský stát
               
                  Míra spolufinancování (v %)
               
                  Děti 6–10 let absolutní počet
               
                  EUR
               
                  Rakousko
               
                  75
               
                  406 322
               
                  2 239 273
               
                  Belgie
               
                  75
               
                  611 450
               
                  3 369 750
               
                  Bulharsko
               
                  90
               
                  316 744
               
                  2 094 722
               
                  Chorvatsko
               
                  90
               
                  205 774
               
                  1 360 845
               
                  Kypr
               
                  75
               
                  44 823
               
                  290 000
               
                  Česká republika
               
                  88
               
                  480 495
               
                  3 124 660
               
                  Dánsko
               
                  75
               
                  328 182
               
                  1 808 638
               
                  Estonsko
               
                  90
               
                  66 436
               
                  439 361
               
                  Finsko
               
                  75
               
                  290 308
               
                  1 599 911
               
                  Francie
               
                  76
               
                  4 051 279
               
                  22 500 145
               
                  Německo
               
                  75
               
                  3 575 991
               
                  19 707 575
               
                  Řecko
               
                  81
               
                  529 648
               
                  3 143 600
               
                  Maďarsko
               
                  86
               
                  482 160
               
                  3 031 022
               
                  Irsko
               
                  75
               
                  319 126
               
                  1 758 729
               
                  Itálie
               
                  80
               
                  2 853 098
               
                  16 719 794
               
                  Lotyšsko
               
                  90
               
                  95 861
               
                  633 957
               
                  Litva
               
                  90
               
                  136 285
               
                  901 293
               
                  Lucembursko
               
                  75
               
                  29 473
               
                  290 000
               
                  Malta
               
                  75
               
                  19 511
               
                  290 000
               
                  Nizozemsko
               
                  75
               
                  986 118
               
                  5 434 576
               
                  Polsko
               
                  88
               
                  1 802 733
               
                  11 645 350
               
                  Portugalsko
               
                  85
               
                  527 379
               
                  3 284 967
               
                  Rumunsko
               
                  89
               
                  1 054 185
               
                  6 869 985
               
                  Slovensko
               
                  89
               
                  262 703
               
                  1 709 502
               
                  Slovinsko
               
                  83
               
                  91 095
               
                  554 291
               
                  Španělsko
               
                  75
               
                  2 337 457
               
                  12 939 604
               
                  Švédsko
               
                  75
               
                  518 322
               
                  2 856 514
               
                  Spojené království
               
                  76
               
                  3 494 635
               
                  19 401 935
               
                  
                     EU 28
                  
               
                  
                     79 
               
                  
                     25 917 593
                  
               
                  
                     150 000 000


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.