Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/257 ze dne 24. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 257/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 49/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/257
   ze dne 24. února 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 (2) stanoví čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a částky uvolňované pro rozpočtové roky 2014 až 2020 pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podle čl. 10c odst. 2 a článků 136, 136a a 136b nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (3) a podle článku 14 a čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4).
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou odhadované prostředky získané ze snížení plateb, oznámené členskými státy podle čl. 11 odst. 6 uvedeného nařízení do 1. srpna 2014, k dispozici jako podpora Unie na opatření v rámci programů rozvoje venkova, která jsou financována z EZFRV podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5). Příslušné vnitrostátní stropy byly přizpůsobeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 (6).
            
   
               (3)
            
               Ve Spojeném království byly právní předpisy, jimiž se provádí právní předpisy Unie pro přímé platby ve Walesu, zrušeny nařízením vnitrostátního soudu. V důsledku toho přijalo Spojené království nová rozhodnutí o provádění přímých plateb ve Walesu a oznámilo je Komisi. Jelikož tato nová rozhodnutí mají vliv na odhadované prostředky získané ze snížení plateb Spojeného království podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013, příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení (EU) č. 1307/2013 byly přizpůsobeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/142 (7).
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (8) musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (5)
            
               V důsledku těchto změn je nezbytné upravit čistý zůstatek pro EZZF stanovený prováděcím nařízením (EU) č. 367/2014. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV.
            
   
               (6)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 367/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 ze dne 10. dubna 2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF (Úř. věst. L 108, 11.4.2014, s. 13).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 16).
   
      (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/142 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 28, 4.2.2016, s. 8).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
                        (v milionech EUR - v běžných cenách)
                     
                        Rozpočtový rok
                     
                        Částky vyčleněné pro EZFRV
                     
                        Částky převedené z EZFRV
                     
                        Čistý zůstatek pro výdaje EZZF
                     
                        Článek 10b nařízení (ES) č. 73/2009
                     
                        Článek 136 nařízení (ES) č. 73/2009
                     
                        Článek 136b nařízení (ES) č. 73/2009
                     
                        Článek 66 nařízení (EU) č. 1307/2013
                     
                        Ustanovení čl. 136a odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013
                     
                        Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013
                     
                        Ustanovení čl. 136a odst. 2 nařízení č. 73/2009 a čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013
                     
                        2014
                     
                        296,3
                     
                        51,6
                     
                         
                     
                        4,0
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        43 778,1
                     
                        2015
                     
                         
                     
                         
                     
                        51,600
                     
                        4,000
                     
                        621,999
                     
                         
                     
                        499,384
                     
                        44 189,785
                     
                        2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        4,000
                     
                        1 138,146
                     
                        108,659
                     
                        573,047
                     
                        43 950,242
                     
                        2017
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        4,000
                     
                        1 174,732
                     
                        111,026
                     
                        572,440
                     
                        44 145,682
                     
                        2018
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        4,000
                     
                        1 184,257
                     
                        110,213
                     
                        571,820
                     
                        44 162,350
                     
                        2019
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        4,000
                     
                        1 131,292
                     
                        111,358
                     
                        571,158
                     
                        44 240,508
                     
                        2020
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        4,000
                     
                        1 132,133
                     
                        112,041
                     
                        570,356
                     
                        44 263,182“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.