Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/261 ze dne 24. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 261/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 50/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/261
   ze dne 24. února 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.
            
   
               (2)
            
               Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovoz některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (ES) č. 1484/95 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
                        Kód KN
                     
                        Popis zboží
                     
                        Reprezentativní cena
                        (EUR/100 kg)
                     
                        Jistota uvedená v článku 3
                        (EUR/100 kg)
                     
                        Původ (1)
                        
                     
                        0207 12 10
                     
                        70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zmrazená
                     
                        136,2
                     
                        0
                     
                        AR
                     
                        0207 12 90
                     
                        65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zmrazená
                     
                        158,9
                        147,1
                     
                        0
                        0
                     
                        AR
                        BR
                     
                        0207 14 10
                     
                        Dělené maso, vykostěné, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené
                     
                        294,0
                        200,4
                        296,4
                        240,5
                     
                        2
                        30
                        1
                        18
                     
                        AR
                        BR
                        CL
                        TH
                     
                        0207 27 10
                     
                        Vykostěné dělené maso z krůt, zmrazené
                     
                        338,0
                        239,0
                     
                        0
                        17
                     
                        BR
                        CL
                     
                        0408 91 80
                     
                        Vejce bez skořápky, sušená
                     
                        402,1
                     
                        0
                     
                        AR
                     
                        1602 32 11
                     
                        Tepelně neupravené přípravky z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus
                        
                     
                        260,0
                     
                        8
                     
                        BR
                     
         
      
      
      
         (1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚jiného původu‘.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.