Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/276 ze dne 25. února 2016, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 276/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 52/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/276
   ze dne 25. února 2016,
   kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.
            
   
               (2)
            
               Dne 25. února 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/280, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (2), jímž se prodlužuje platnost omezujících opatření do dne 28. února 2017, mění příloha I a vypouští příloha II uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. února 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K.H.D.M. DIJKHOFF
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/280 ze dne 25. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
               
                  Osoby podle čl. 2 odst. 1
               
            
            
                         
                     
                        Jméno
                        angl. přepis z běloruštiny
                        angl. přepis z ruštiny
                     
                        Jméno
                        (v běloruštině)
                     
                        Jméno
                        (přepis do ruštiny)
                     
                        Identifikační údaje
                     
                        Důvody pro zařazení na seznam
                     
                        1.
                     
                        Navumau, Uladzimir Uladzimiravich
                        Naumov, Vladimir Vladimirovich
                     
                        НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч
                     
                        НАУМОВ, Владимир Владимирович
                     
                        DN: 7.2.1956
                        MN: Smolensk (Rusko)
                     
                        Nepodnikl žádné kroky v zájmu vyšetření případů neobjasněného zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý ministr vnitra a rovněž bývalý velitel bezpečnostní služby prezidenta. Jako ministr vnitra byl až do svého odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů dne 6. dubna 2009 odpovědný za potlačování pokojných demonstrací. Od úřadu prezidenta získal rezidenci ve čtvrti Drozdy v Minsku, v níž žijí nomenklaturní kádry. V říjnu 2014 mu prezident Lukašenko udělil Řád ‚Za zásluhy‘ III. stupně.
                     
                        2.
                     
                        Paulichenka, Dzmitry Valerievich
                        Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)
                     
                        ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч
                     
                        ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич
                     
                        DN: 1966
                        MN: Vitebsk
                        
                                    Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ‚Честь‘
                                 
                                    220028, Минск Маяковского, 111
                                 
                     
                        Klíčová osoba v případech neobjasněného zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý velitel skupiny zvláštní reakce při ministerstvu vnitra (SOBR).
                        Podnikatel, předseda ‚Cti‘ – sdružení veteránů zvláštních sil ministerstva vnitra.
                     
                        3.
                     
                        Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)
                        Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)
                     
                        ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч
                     
                        ШЕЙМАН, Виктор Владимирович
                     
                        DN: 26.5.1958
                        MN: Hrodenská oblast
                        Adresa:
                        
                                    Управлениe Делами Президента
                                 
                                    ул. К.Маркса, 38
                                 
                                    220016, г. Минск
                                 
                     
                        Vedoucí správního odboru úřadu prezidenta. Odpovědný za neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý tajemník bezpečnostní rady. Šejman je nadále zvláštním asistentem/poradcem prezidenta.
                     
                        4.
                     
                        Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)
                        Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich
                     
                        СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч
                     
                        СИВАКОВ, Юрий Леонидович
                     
                        DN: 5.8.1946
                        MN: Onory, Sachalinská oblast
                        Adresa:
                        
                                    Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ‚Честь‘
                                 
                                    220028, Минск Маяковского, 111
                                 
                     
                        Zorganizoval neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý ministr cestovního ruchu a sportu, bývalý ministr vnitra a bývalý zástupce vedoucího úřadu prezidenta.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.