Nařízení Rady (EU) 2016/277 ze dne 25. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 277/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 52/22
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/277
   ze dne 25. února 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (2) upravuje zmrazení majetku prezidenta Lukašenka a některých představitelů Běloruska, jakož i majetku osob odpovědných za vážné porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice a osob či subjektů majících prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporujících, k nimž patří zejména osoby a subjekty poskytující finanční či materiální pomoc tomuto režimu.
            
   
               (2)
            
               Zmrazení majetku by se mělo i nadále vztahovat na čtyři osoby uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.
            
   
               (3)
            
               Všechny osoby a subjekty uvedené na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 765/2006, u nichž bylo pozastaveno uplatňování zmrazení majektu, by měly být vyškrtnuty a pozastavení uplatňování zákazu by mělo být ukončeno.
            
   
               (4)
            
               Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provedení je tudíž nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s cílem zajištění jeho jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:
   
               1)
            
               v článku 2 se zrušuje odstavec 6;
            
   
               2)
            
               článek 8b se zrušuje;
            
   
               3)
            
               příloha IV se zrušuje.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. února 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K.H.D.M. DIJKHOFF
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.