Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/278 ze dne 26. února 2016 o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 278/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 52/24
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/278
   ze dne 26. února 2016
   o zrušení konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/476 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (1) (dále jen „zmocňovací nařízení WTO“), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   PLATNÁ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 91/2009 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“).
            
   
               (2)
            
               Dne 28. července 2011 orgán pro řešení sporů (dále jen „DSB“) Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) přijal zprávu odvolacího orgánu a zprávu skupiny odborníků ve znění zprávy odvolacího orgánu ve sporu „Evropská společenství – konečná antidumpingová opatření vztahující se na některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli z Číny“ (3) (dále jen „původní zprávy“). Po přezkumu a za účelem provedení původních zpráv přijala Rada prováděcí nařízení (EU) č. 924/2012 (4), kterým bylo změněno nařízení (ES) č. 91/2009.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (5) Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím prováděcího nařízení (ES) č. 2015/519 (6) potvrdila opatření ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 924/2012.
            
   
               (4)
            
               Opatření potvrzená prováděcím nařízením (EU) 2015/519 měla podobu valorického cla stanoveného pro jednotlivé čínské vyvážející výrobce zařazené do vzorku ve výši od 0,0 % do 69,7 %. Zároveň bylo antidumpingové clo pro spolupracující čínské vyvážející výrobce, kteří nebyli zařazeni do vzorku, stanoveno na úrovni 54,1 %, zatímco zbytkové clo pro nespolupracující čínské vyvážející výrobce činilo 74,1 %.
            
   
               (5)
            
               Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 723/2011 (7), naposledy pozměněným prováděcím nařízením (EU) č. 693/2012 (8), byla opatření rozšířena na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie či nikoli.
            
   B.   ZPRÁVY DSB WTO O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
   
   
               (6)
            
               Jak je uvedeno v 2. bodě odůvodnění, Rada provedla původní zprávy prostřednictvím prováděcího nařízení (EU) č. 924/2012.
            
   
               (7)
            
               Čína však měla za to, že opatření přijaté Evropskou unií prostřednictvím prováděcího nařízení (EU) č. 924/2012 za účelem provedení původních zpráv bylo v rozporu s některými ustanoveními antidumpingové dohody (dále též „ADA“) a dohody GATT 1994. Dne 30. října 2013 požádala Čína o konzultaci s Evropskou unií podle čl. 4 a 21.5 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (dále jen „DSU“) WTO. Dne 5. prosince 2013 požádala Čína o zřízení skupiny odborníků podle článku 21.5 DSU (dále jen „odborná skupina pro dodržování pravidel“). Dne 27. března 2014 byla tato odborná skupina zřízena generálním tajemníkem WTO.
            
   
               (8)
            
               Dne 7. srpna 2015 byla zpráva odborné skupiny pro dodržování pravidel (9) zaslána členům WTO. Dne 9. září 2015 Evropská unie v souladu s čl. 16.4 a 17 oznámila DSB své rozhodnutí předložit odvolacímu orgánu některé právní otázky obsažené ve zprávě odborné skupiny pro dodržování pravidel a rovněž určité právní výklady, k nimž skupina dospěla. Dne 14. září 2015 oznámila Čína DSB, že rovněž hodlá podat odvolání.
            
   
               (9)
            
               Dne 18. ledna 2016 byla členům WTO zaslána zpráva odvolacího orgánu (10). Zpráva odborné skupiny pro dodržování pravidel rozeslaná dne 7. srpna 2015 a zpráva odvolacího orgánu rozeslaná dne 18. ledna 2016 se dále uvádějí jako „zprávy o dodržování předpisů“.
            
   
               (10)
            
               Ve zprávách o dodržování předpisů bylo mimo jiné zjištěno, že EU jednala v rozporu s:
               
                           —
                        
                           článkem 2.4 antidumpingové dohody, pokud jde o zacházení s určitými informacemi ohledně vlastností výrobků výrobce ve srovnatelné zemi, jež byly použity při stanovení běžné hodnoty, dále pokud jde o rozdíly ve zdanění a rozdíly týkající se přístupu k surovinám, využívání elektrické energie vyrobené z vlastních zdrojů, účinnosti spotřeby surovin, účinnosti spotřeby elektrické energie a produktivity na jednoho zaměstnance;
                        
               
                           —
                        
                           článkem 2.4.2 antidumpingové dohody, pokud jde o vývozní transakce, u nichž neexistovalo odpovídající srovnání s prodejem realizovaným výrobcem ve srovnatelné zemi;
                        
               
                           —
                        
                           články 4.1 a 3.1 antidumpingové dohody, pokud jde o definici domácího výrobního odvětví a újmu;
                        
               
                           —
                        
                           článkem 6.1.2 antidumpingové dohody, pokud jde o to, zda měl být výrobce ve srovnatelné zemi považován za dotčenou stranu, a dále o to, že čínským výrobcům byly poskytnuty informace od výrobce ve srovnatelné zemi týkající se seznamu jím vyráběných výrobků a jejich vlastností;
                        
               
                           —
                        
                           články 6.4, 6.2, 6.5 a 6.5.1 antidumpingové dohody, pokud jde o zacházení s určitými informacemi ohledně vlastností výrobků výrobce ve srovnatelné zemi.
                        
            
   
               (11)
            
               Ve své zprávě o dodržování předpisů odvolací orgán doporučil, aby DSB vyzval Evropskou unii, aby svá opatření, u nichž byl konstatován rozpor s antidumpingovou dohodou, uvedla do souladu se závazky, které jí z uvedené dohody plynou.
            
   
               (12)
            
               Dne 12. února 2016 přijal DSB zprávy o dodržování předpisů.
            
   
               (13)
            
               S ohledem na závěry uvedené v 10. bodě odůvodnění má Komise za to, že v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) zmocňovacího nařízení WTO je vhodné zrušit antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 924/2012 a potvrzené prováděcím nařízením (EU) 2015/519 (dále jen „sporná opatření“).
            
   
               (14)
            
               Zrušení sporných opatření by mělo nabýt účinku dnem vstupu v platnost, a proto není základem pro vrácení cla vybraného před tímto datem.
            
   
               (15)
            
               Výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 nezaujal žádné stanovisko,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Konečné antidumpingové clo na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli, jiných než z nerezavějící oceli, tj. vrutů do dřeva (kromě vrtulí do pražců), závitořezných šroubů, ostatních šroubů a svorníků s hlavou (též s jejich maticemi nebo podložkami, ale kromě šroubů soustružených z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm a kromě šroubů a svorníků pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí) a podložek, v současnosti kódů KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00 (kódy TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 a 7318220098) a pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz zasílaný z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, se zrušuje a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.
   Článek 2
   Jak je stanoveno v článku 3, nabývá zrušení antidumpingového cla uvedeného v článku 1 účinku dnem vstupu tohoto nařízení v platnost a není základem pro vrácení cla vybraného před tímto datem.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 6.
   
      (2)  Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 1.
   
      (3)  WTO, Zpráva odvolacího orgánu, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15. července 2011. WTO, Zpráva skupiny odborníků, WT/DS397/R, 3. prosince 2010.
   
      (4)  Úř. věst. L 275, 10.10.2012, s. 1.
   
      (5)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (6)  Úř. věst. L 82, 27.3.2015, s. 78.
   
      (7)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 6.
   
      (8)  Úř. věst. L 203, 31.7.2012, s. 23.
   
      (9)  WTO, Zpráva skupiny odborníků, WT/DS397/RW, 7. srpna 2015.
   
      (10)  WTO, Zpráva odvolacího orgánu, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18. ledna 2016.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.