Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/283 ze dne 24. února 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 283/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 53/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/283
   ze dne 24. února 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Výbor pro celní kodex nevydal stanovisko v časové lhůtě stanovené svým předsedou,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení
                  (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Převážně plastový výrobek ve tvaru zašpičatělého válce (tzv. „LED lampa s glitry“) o výšce přibližně 17 cm. Výrobek se sbíhá do špice, má širší základnu a střední část je vyrobena z průhledného plastu. Střední část má uvnitř dekoraci stylizovanou do postavy dívky a je naplněna průhlednou tekutinou obsahující třpytivé částečky.
                  Základna obsahuje několik diod napájených baterií vyzařujících světlo (LED). Když se výrobkem zatřese, vyzařuje střední část slabé světlo v různých barvách. Světlo je vyzařováno jen krátce – přibližně minutu poté, co se výrobkem zatřáslo.
                  Viz obrázek (1).
               
                  3926 40 00
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 a 3926 40 00.
                  Výrobek nelze zařadit jako lampu čísla 9405, neboť není primárně určen k tomu, aby osvětloval (např. místnost) ani aby sloužil jako speciální lampa (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému HS k číslu 9405, bod I, odst. 1 a 3).
                  Výrobek není vzhledem k jeho objektivním vlastnostem primárně určen k zábavě osob (dospělých nebo dětí) (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9503, část D). Zařazení do čísla 9503 jako hračka je proto rovněž vyloučeno.
                  Vzhledem k jeho objektivním vlastnostem je výrobek navržen převážně pro dekorativní účely. Osvětlení pouze zdůrazňuje okrasný účel.
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3926 40 00 jako ostatní ozdobné předměty z plastů.
               
      
      
      
         (1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.