Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 293/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 55/4
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/293
   ze dne 1. března 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 850/2004 se provádějí závazky Unie podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) schválené rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2) a podle Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (dále jen „protokol“) schváleného rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).
            
   
               (2)
            
               Příloha A úmluvy (Odstraňování) obsahuje chemické látky, jejichž výroba, používání, dovoz a vývoz by měly být zakázány a u nichž by měly být přijaty právní a správní opatření za účelem odstranění těchto chemických látek.
            
   
               (3)
            
               Konference smluvních stran úmluvy v souladu s čl. 8 odst. 9 úmluvy na svém šestém zasedání rozhodla změnit přílohu A úmluvy s cílem zařadit hexabromcyklododekan (dále jen „HBCDD“) do uvedené přílohy. Tato změna obsahuje zvláštní výjimku pro výrobu a používání HBCDD v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 22 odst. 3 úmluvy vstupují změny jejích příloh A, B a C v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne sdělení depozitáře o změně, což bylo v případě HBCDD dne 26. listopadu 2014.
            
   
               (5)
            
               Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/2004 by měl být HBCDD zařazen na seznam v příloze I uvedeného nařízení, aby bylo možné provést v Unii zákaz výroby, použití, dovozu a vývozu této látky.
            
   
               (6)
            
               HBCDD je v současné době uveden na seznamu v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), podle kterého lze HBCDD uvádět na trh nebo používat po dni 21. srpna 2015, pouze pokud je takové uvádění na trh nebo použití povoleno v souladu s hlavou VII nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo jestliže byla žádost o takové povolení předložena před dnem 21. února 2014 a rozhodnutí o této žádosti ještě nebylo přijato.
            
   
               (7)
            
               Na základě ustanovení hlavy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, která se pro HBCDD použijí ode dne 21. srpna 2015, Komise zaslala dne 25. listopadu 2014 depozitáři úmluvy v souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b) úmluvy oznámení, ve kterém jej informovala, že Unie nemůže přijmout změnu přílohy A úmluvy před 21. srpnem 2015. Jelikož toto datum již uplynulo, měl by být HBCDD zapsán do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.
            
   
               (8)
            
               Veškerá povolení udělená pro použití HBCDD či jeho uvádění na trh by měla být omezena rozsahem působnosti zvláštní výjimky, jež je uvedena ve změně přílohy A úmluvy, která povoluje používání HBCDD pouze v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách a jeho výrobu pouze pro tento účel. Jelikož v Unii nebyly podány žádné žádosti o povolení používání HBCDD v extrudovaném polystyrenu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, uvedené použití by již nemělo být povoleno.
            
   
               (9)
            
               Podle změny přílohy A úmluvy, a konkrétně nové části VII zařazené do uvedené přílohy, musí být expandovaný polystyren a extrudovaný polystyren, který obsahuje HBCDD a je uváděn na trh, snadno identifikovatelný během jeho životního cyklu pomocí označování nebo jiných prostředků. Tento požadavek by měl být proveden v rámci Unie.
            
   
               (10)
            
               V zájmu lepšího praktického používání zákazu uvedeného v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 a jeho důsledného prosazování v Unii by měla být pro HBCDD jako nezáměrnou stopovou kontaminující látku v látkách, přípravcích a výrobcích stanovena mezní hodnota. Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by Komise tuto mezní hodnotu do tří let od data vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumat za účelem jejího snížení.
            
   
               (11)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 by měla být změněna tak, aby v souladu s čl. 4 odst. 4 úmluvy uváděla, že zvláštní výjimka pro HBCDD skončí dne 26. listopadu 2019, což je pět let po vstupu v platnost úmluvy ohledně HBCDD, pokud Unie neoznámí sekretariátu dřívější datum konce platnosti a neuvede je v rejstříku zvláštních výjimek.
            
   
               (12)
            
               Aby se zajistilo přechodné období pro přizpůsobení se pravidlům tohoto nařízení, zákaz stanovený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 by se měl na výrobky z expandovaného polystyrenu a extrudovaného polystyrenu obsahující HBCDD, které byly vyrobeny přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo v den jeho vstupu v platnost, použít nejdříve tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (13)
            
               Je nutné vyjasnit, že ani zákaz výroby, uvedení na trh a použití uvedený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004, ani požadavek na identifikaci uvedený v 9. bodě odůvodnění se nepoužijí na výrobky obsahující HBCDD, které byly v době vstupu tohoto nařízení v platnost již používány.
            
   
               (14)
            
               V případě, že bylo použití HBCDD ve výrobcích z expandovaného polystyrenu povoleno v souladu s hlavou VII nařízení (ES) č. 1907/2006, měly by být dovoz a používání výrobků z expandovaného polystyrenu obsahujících HBCDD rovněž povoleny po dobu trvání platnosti uvedeného povolení.
            
   
               (15)
            
               Jelikož výbor zřízený podle článku 29 směrnice Rady 67/548/EHS (5) nezaujal k opatřením stanoveným v tomto nařízení stanovisko, předložila Komise Radě návrh týkající se uvedených opatření a předala jej Evropskému parlamentu. Rada během dvouměsíční lhůty stanovené článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES (6) nerozhodla, a Komise proto návrh bez prodlení předložila Evropskému parlamentu. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament se nevyslovil proti návrhu ve lhůtě čtyř měsíců od data, kdy byl poprvé předložen Parlamentu, Komise by nyní měla návrh přijmout,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
   
      (5)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).
   
      (6)  Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
                     Látka
                  
                     Číslo CAS
                  
                     Číslo ES
                  
                     Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace
                  
                     „Hexabromcyklododekan
                     ‚hexabromocyklododekanem‘ se rozumí: hexabromocyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromocyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromocyklododekan; β-hexabromocyklododekan a γ-hexabromocyklododekan
                  
                     25637-99-4,
                     3194-55-6,
                     134237-50-6,
                     134237-51-7,
                     134237-52-8
                  
                     247-148-4,
                     221-695-9
                  
                     
                                 1.
                              
                                 Pro účely této položky a s výhradou přezkumu ze strany Komise do 22. března 2019 se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromocyklododekanu činící 100 mg/kg (0,01 % hmotnostních) nebo méně, pokud je obsažen v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků.
                              
                     
                                 2.
                              
                                 Používání hexabromocyklododekanu jako takového nebo v přípravcích při výrobě výrobků z expandovaného polystyrenu, jakož i výroba a uvádění hexabromocyklododekanu na trh pro takové použití je povoleno za předpokladu, že toto používání bylo povoleno v souladu s hlavou VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1), nebo je předmětem žádosti o povolení, jež byla podaná ke dni 21. února 2014, a rozhodnutí o této žádosti ještě nebylo přijato.
                                 Uvádění hexabromcyklododekanu na trh a jeho používání jako takového nebo v přípravcích v souladu s tímto odstavcem je povoleno pouze do 26. listopadu 2019, popřípadě do dne skončení přezkumného období podle rozhodnutí o povolení nebo do dne odnětí platnosti uvedeného povolení podle hlavy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, podle toho, co nastane dříve.
                                 Uvádění výrobků z expandovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku a jsou vyráběny v souladu se výjimkou podle tohoto odstavce, na trh a jejich používání v budovách je povoleno po dobu 6 měsíců po dni skončení platnosti uvedené výjimky. Takové výrobky, které již byly k tomuto datu používány, mohou být používány i nadále.
                              
                     
                                 3.
                              
                                 Aniž je dotčena výjimka podle odstavce 2, je uvádění výrobků z expandovaného polystyrenu a výrobků z extrudovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku a byly vyrobeny před 22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, na trh a jejich používání v budovách povoleno do 22. června 2016. Odstavec 6 se použije, pokud tyto výrobky byly vyrobeny v souladu s výjimkou v odstavci 2.
                              
                     
                                 4.
                              
                                 Výrobky, které obsahují hexabromocyklododekan jako svou složku a které již byly používány před 22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, je povoleno i nadále používat a dále uvádět na trh a odstavec 6 se nepoužije. Na takovéto výrobky se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.
                              
                     
                                 5.
                              
                                 Uvádění výrobků z dovezeného expandovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku, na trh a jejich používání v budovách je povoleno do dne skončení platnosti výjimky uvedené v odstavci 2 a odstavec 6 se použije, jako by byly tyto výrobky vyrobeny podle výjimky v odstavci 2. Takové výrobky, které již byly k tomuto datu používány, mohou být používány i nadále.
                              
                     
                                 6.
                              
                                 Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí být expandovaný polystyren, ve kterém byl hexabromocyklododekan použit v souladu s výjimkou uvedenou v odstavci 2, identifikovatelný pomocí označování nebo jiných prostředků během jeho životního cyklu.
                              
                  
      
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.