Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/294 ze dne 1. března 2016, kterým se po dvě stě čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 294/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 55/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/294
   ze dne 1. března 2016,
   kterým se po dvě stě čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 11. a 23. února 2016 rozhodl o změně šesti záznamů na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. března 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazují takto:
      
                  (a)
               
                  Záznam „Salah Eddine Gasmi (také znám jako a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1974. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: Alžírsko. Další informace: a) matka se jmenuje Yamina Soltane; b) otec se jmenuje Abdelaziz. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.7.2008.“ se nahrazuje tímto:
                  „Salah Eddine Gasmi (také znám jako a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1971. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: Alžírsko. Další informace: a) matka se jmenuje Yamina Soltane; b) otec se jmenuje Abdelaziz. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.7.2008.“
               
      
                  (b)
               
                  Záznam „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: a) L 191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.2.1996 s platností do 27.2.2001), b) 04643632 (národní identifikační číslo vydané dne 18. června 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (italské daňové číslo). Adresa: 50th Street, číslo 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Další informace: a) velitel bezpečnostního křídla Ansar al-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) jméno matky je Ourida Bint Mohamed. c) deportován z Itálie do Tuniska dne 1. prosince 2004. d) V srpnu 2013 zatčen v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.“ se nahrazuje tímto:
                  „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: a) L 191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.2.1996 s platností do 27.2.2001), b) 04643632 (tuniský cestovní pas vydaný dne 18. června 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (italské daňové číslo). Adresa: 50th Street, číslo 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Další informace: a) velitel bezpečnostního křídla Ansar al-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) jméno matky je Ourida Bint Mohamed. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 24.4.2002.“
               
      
                  (c)
               
                  Záznam „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Tunisko. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003, platný do 12.9.2007). Další informace: a) italskými orgány je od července 2008 považován za osobu uprchlou; b) od 2010 pod správním kontrolním opatřením v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.“ se nahrazuje tímto:
                  „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: No 2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisko. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003, platný do 12.9.2007), b) 05258253 (národní identifikační číslo). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“
               
      
                  (d)
               
                  Záznam „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adresa: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Datum narození: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Místo narození: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Libye; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.6.1996, platný do 31.5.2001). Další informace: a) vydán z Itálie do Tuniska dne 13. prosince 2008; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) jméno matky je Mabrukah al-Yazidi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.“ se nahrazuje tímto:
                  „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit. Adresa: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Datum narození: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Místo narození: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Libye; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.6.1996, platný do 31.5.2001), b) 05093588 (národní identifikační číslo). Další informace: jméno matky je Mabrukah al-Yazidi. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“
               
      
                  (e)
               
                  Záznam „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (soukromá adresa). Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999, platný do 22.4.2004). Další informace: a) italské daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) v prosinci 2009 ve vazbě v Tunisu, Tunisko, c) matka se jmenuje Jamilah. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“ se nahrazuje tímto:
                  „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (soukromá adresa). Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999, platný do 22.4.2004), b) 01846592 (národní identifikační číslo). Další informace: a) italské daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) matka se jmenuje Jamilah. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.6.2004.“
               
      
                  (f)
               
                  Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (také znám jako Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (obvyklý pobyt). Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M788439 (tuniský cestovní pas vydaný dne 20.10.2001, platný do 19.10.2006). Další informace: a) italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) v prosinci 2009 ve vazbě Tunisku, c) matka se jmenuje Fatima bint al-Mukhtar. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“ se nahrazuje tímto:
                  Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (také znám jako Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisko. Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Tmim, Nabul, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) M788439 (tuniský pas vydaný dne 20.10.2001, platný do 19.10.2006), b) 01817002 (národní identifikační číslo). Další informace: a) italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) matka se jmenuje Fatima al-Galasi. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.6.2004.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.