Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/302 ze dne 25. února 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 302/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 58/21
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/302
   ze dne 25. února 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. února 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek má formu plastové kreslicí tabule o rozměrech přibližně 31 × 32 cm se světlým vrstveným plastovým magnetickým povrchem určeným ke kreslení a mazání. Povrch je ohraničen a upevněn plastovým rámem.
                  Součástí je kreslicí pero vyrobené z plastu s kovovým hrotem, připevněné k tabuli pomocí provázku, kterým lze díky magnetickým vlastnostem při kontaktu s povrchem kreslit obrázky, písmena, atd. V rámu jsou volně vloženy čtyři malá magnetická razítka vyrobená z plastu, jejichž motivy lze na povrch otiskovat.
                  Mazání funguje na principu nadzvedávání svrchní vrstvy plastu, mechanismus, který nadzvedává horní vrstvu a ruší magnetickou funkci, je vestavěn ve spodní části kreslicí tabule.
                  Výrobek je určený k dětské zábavě.
                  Viz obrázek (1).
               
                  9503 00 95
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 a), 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9503 00 a 9503 00 95.
                  Zařazení výrobku do čísla 9610 mezi břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení je vyloučeno, protože výrobek není určen pro psaní nebo kreslení břidlicovými pisátky, křídami nebo popisovači s plstěnými nebo vláknovými hroty (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9610).
                  Výrobek má vlastnosti hračky čísla 9503. Jelikož číslo 9503 obsahuje nejpřesnější popis, je zařazení výrobku do čísla 3926 jako ostatní výrobky z plastů také vyloučeno.
                  Jedná se o složený výrobek ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 3 b). Skládá se z plastu a magnetického povrchu, které dohromady tvoří celek (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k všeobecnému pravidlu pro výklad 3 b), IX).
                  Rám a povrch jsou vyrobeny z plastu. Plastové součásti převládají a dodávají výrobku jeho podstatné rysy ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 3 b).
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9503 00 95 jako ostatní hračky z plastů.
               
      
      
      
         (1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.