Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/312 ze dne 4. března 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“ (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 312/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 60/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/312
   ze dne 4. března 2016,
   kterým se opravuje nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,
   s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vypracované Výborem pro veterinární léčivé přípravky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Komise byla upozorněna na skutečnost, že v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1492 (3) bylo, pokud jde o látku „tylvalosin“, indikátorové reziduum „tylvalosin“ chybně uvedeno jako indikátorové reziduum pro prasata.
            
   
               (2)
            
               Je třeba opravit přílohu nařízení (EU) č. 37/2010 tak, aby uváděla, že indikátorové reziduum pro prasata a pro kůži, tuk a játra drůbeže, je „suma tylvalosinu a 3-O-acetyltylosinu“ a že indikátorové reziduum „tylvalosin“ se vztahuje pouze na vejce drůbeže.
            
   
               (3)
            
               Toto nařízení by se mělo použít zpětně ode dne použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2015/1492, protože indikátorové reziduum pro prasata bylo uvedeno chybně, a tudíž je třeba ho opravit. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze nařízení (EU) č. 37/2010 se v tabulce 1 položka pro látku „tylvalosin“ nahrazuje tímto:
   
      
                  „tylvalosin
               
                  suma tylvalosinu a 3-O-acetyltylosinu
               
                  prasata
               
                  50 μg/kg
               
                  svalovina
               
                  ŽÁDNÁ
               
                  antiinfektiva/antibiotika“
               
                  50 μg/kg
               
                  kůže a tuk
               
                  50 μg/kg
               
                  játra
               
                  50 μg/kg
               
                  ledviny
               
                  drůbež
               
                  50 μg/kg
               
                  kůže a tuk
               
                  50 μg/kg
               
                  játra
               
                  tylvalosin
               
                  drůbež
               
                  200 μg/kg
               
                  vejce
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. listopadu 2015.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1492 ze dne 3. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“ (Úř. věst. L 231, 4.9.2015, s. 10).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.