Nařízení Komise (EU) 2016/314 ze dne 4. března 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 314/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 60/59
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/314
   ze dne 4. března 2016,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Látka diethylenglykolmonoethylether (DEGEE) s názvem INCI Ethoxydiglycol, která se používá v kosmetických prostředcích, ještě není regulována nařízením (ES) č. 1223/2009.
            
   
               (2)
            
               Látka DEGEE byla předmětem posouzení rizika provedeného Francií, na základě kterého Francie rozhodla (2), že tato látka je pro spotřebitele bezpečná ve všech kosmetických přípravcích kromě přípravků pro ústní hygienu, pokud je použita v koncentraci do 1,5 %. Toto rozhodnutí bylo oznámeno Komisi a členským státům v souladu s článkem 12 směrnice Rady 76/768/EHS (3). V důsledku toho pověřila Komise Vědecký výbor pro spotřební zboží (SCCP) vydáním stanoviska týkajícího se bezpečnosti každého z glykoletherů omezeného rozhodnutím Francie.
            
   
               (3)
            
               Výbor SCCP, který byl následně v souladu s rozhodnutím Komise 2008/721/ES (4) nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (SCCS), přijal vědecká stanoviska týkající se látky DEGEE dne 19. prosince 2006 (5), 16. prosince 2008 (6), 21. září 2010 (7) a 26. února 2013 (8).
            
   
               (4)
            
               Výbor SCCS dospěl k závěru, že použití látky DEGEE v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů v maximální koncentraci 7 % hmotnostních, v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů v maximální koncentraci 5 % hmotnostních a v ostatních přípravcích, které se oplachují, v maximální koncentraci 10 % hmotnostních nepředstavuje riziko pro zdraví spotřebitelů. Výbor SCCS rovněž dospěl k závěru, že použití látky DEGEE nepředstavuje riziko pro zdraví spotřebitelů v maximální koncentraci 2,6 % hmotnostních v ostatních kosmetických přípravcích, které nejsou ve spreji, a v následujících přípravcích ve spreji: v parfémech, lacích na vlasy, antiperspirantech a deodorantech. Výbor SCCS však neposuzoval použití látky DEGEE v přípravcích pro ústní hygienu a v přípravcích na oči, a nelze jej tedy považovat za bezpečné pro spotřebitele.
            
   
               (5)
            
               S ohledem na tato stanoviska výboru SCCS se Komise domnívá, že neexistencí regulace pro látku DEGEE vzniká potenciální riziko pro lidské zdraví.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Použití výše uvedených omezení by mělo být odloženo, aby výrobní odvětví mohlo provést nezbytné úpravy složení přípravků. Především by měla být podnikům po vstupu tohoto nařízení v platnost poskytnuta dvanáctiměsíční lhůta na to, aby uvedly na trh přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením, a stáhly z trhu přípravky, které v souladu s tímto nařízením nejsou.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Ode dne 25. března 2017 musí být na trh Unie uváděny a dodávány pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
   
      (2)  Ministère de la Santé et des Solidarités. Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol, Journal officiel, no 291 du 15 décembre 2005, http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html.
   
      (3)  Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. září 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21).
   
      (5)  SCCP/1044/06, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_082.pdf.
   
      (6)  SCCP/1200/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_161.pdf.
   
      (7)  SCCS/1316/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_039.pdf.
   
      (8)  SCCS/1507/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_119.pdf.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje tato položka:
      
         
                     Referenční číslo
                  
                     Identifikace látky
                  
                     Omezení
                  
                     Znění podmínek použití a upozornění
                  
                     Chemický název/INN
                  
                     Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                  
                     Číslo CAS
                  
                     Číslo ES
                  
                     Druh výrobku, části těla
                  
                     Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                  
                     Jiné
                  
                      
                  
                     a
                  
                     b
                  
                     c
                  
                     d
                  
                     e
                  
                     f
                  
                     g
                  
                     h
                  
                     i
                  
                     „x
                     
                  
                     2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
                     Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE)
                  
                     Ethoxydiglycol
                  
                     111-90-0
                  
                     203-919-7
                  
                     
                                 a)
                              
                                 Oxidační přípravky k barvení vlasů
                              
                  
                     
                                 a)
                              
                                 7 %
                              
                  
                     a) až e):
                     
                                  
                              
                                 Obsah nečistot ethylenglykolu v látce Ethoxydiglycol musí být ≤ 0,1 %.
                              
                     
                                  
                              
                                 Nepoužívat v přípravcích na oči a přípravcích pro ústní hygienu.“
                              
                  
                      
                  
                     
                                 b)
                              
                                 Neoxidační přípravky k barvení vlasů
                              
                  
                     
                                 b)
                              
                                 5 %
                              
                  
                     
                                 c)
                              
                                 Přípravky, které se oplachují, jiné než přípravky k barvení vlasů
                              
                  
                     
                                 c)
                              
                                 10 %
                              
                  
                     
                                 d)
                              
                                 Ostatní kosmetické přípravky, které nejsou ve spreji
                              
                  
                     
                                 d)
                              
                                 2,6 %
                              
                  
                     
                                 e)
                              
                                 Následující přípravky ve spreji: parfémy, laky na vlasy, antiperspiranty a deodoranty
                              
                  
                     
                                 e)
                              
                                 2,6 %


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.