Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 322/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 64/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/322
   ze dne 10. února 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 415 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) stanoví postupy, podle nichž jsou instituce povinny podávat informace týkající se jejich souladu s požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 obecně, a zvláště též s ustanoveními týkajícími se požadavku krytí likvidity, jenž se vyjadřuje poměrovým ukazatelem krytí likvidity (LCR). Jelikož regulační rámec pro LCR stanovený nařízením (EU) č. 575/2013 byl pozměněn nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (3), mělo by být prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 odpovídajícím způsobem aktualizováno, aby tyto změny regulačního rámce pro LCR pro úvěrové instituce odráželo. V aktualizaci se mimo jiné odráží nová povaha podávání zpráv o LCR, neboť cílem je přejít od pouhého monitorovacího nástroje z období před přijetím nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ke skutečnému nástroji přezkumu orgánem dohledu po finalizaci uvedeného nařízení, k níž se má tímto přispět.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by mělo být aktualizováno také proto, aby dále upřesnilo pokyny a definice používané při podávání zpráv institucí pro účely dohledu a aby byly opraveny tiskové chyby, chybné odkazy a nesrovnalosti ve formátování, které byly zjištěny během uplatňování uvedeného nařízení.
            
   
               (3)
            
               Jelikož nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 upravuje pouze LCR pro úvěrové instituce, ustanovení o LCR v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014 platí stále pro všechny ostatní instituce s výjimkou úvěrových.
            
   
               (4)
            
               Vhledem ke specifikacím LCR v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, které pro účely dohledu rozšiřuje používání šablon, je nezbytné navrhnout nové šablony a odpovídající pokyny pro úvěrové instituce. Aktualizace šablon a pokynů je jinými slovy nutná proto, aby byly zahrnuty všechny prvky nezbytné pro výpočet příslušného poměrového ukazatele. Tato aktualizace je navíc vhodná vzhledem k tomu, že položky, které mají být nyní vykazovány podle aktualizovaných šablon, v podstatě odrážejí položky vykazované dříve podle původních šablon a vyžaduje se pouze vykazování podrobnější a ve struktuře a formátu odpovídajícím specifikaci LCR podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
            
   
               (5)
            
               Podávání zpráv orgánům dohledu obecně, a v souvislosti s LCR zvláště, je potřebné k tomu, aby příslušné orgány mohly ověřit, zda instituce splňují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, a v tomto konkrétním případě požadavky týkající se LCR. Jelikož se musí celkově ověřit skutečné dodržení LCR, měly by šablony pro podávání zpráv o LCR pro účely dohledu zahrnovat položky, které přímo souvisejí s výpočtem samotného ukazatele LCR, jakož i jiné položky (tzv. doplňkové položky), které jsou s ukazatelem LCR úzce spojeny a napomáhají správnému pochopení LCR v kontextu širšího profilu likvidity instituce.
            
   
               (6)
            
               Aby orgány dohledu a instituce měly dostatek času k přípravě na používání nových šablon pro podávání zpráv a nových pokynů, mělo by být datum pro jejich první použití odloženo o šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
            
   
               (7)
            
               Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4).
            
   
               (8)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 15 se nahrazuje tímto:
               „Článek 15
               Formát a četnost podávání zpráv o požadavku krytí likvidity
               1.   Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o požadavku krytí likvidity podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 postupují instituce takto:
               
                           a)
                        
                           úvěrové instituce předkládají informace stanovené v příloze XXII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XXIII s měsíční periodicitou;
                        
               
                           b)
                        
                           všechny ostatní instituce s výjimkou institucí podle písmene a) předkládají informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII s měsíční periodicitou.
                        
               2.   Informace stanovené v přílohách XII a XXII zohledňují informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích dané instituce v průběhu následujících 30 kalendářních dní.“
            
   
               2)
            
               Doplňují se přílohy XXII a XXIII ve znění uvedeném v přílohách I a II tohoto nařízení.
            
   
               3)
            
               V článku 18 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Pro období od 10. září 2016 do 10. března 2017 je lhůta pro předkládání údajů týkajících se požadavku krytí likvidity úvěrových institucí vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na třicátý kalendářní den po referenčním datu pro podávání zpráv.“
            
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 10. září 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            PŘÍLOHA XXII
            
               PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ
            
            
                        
                           ŠABLONY PRO LIKVIDITU
                        
                     
                        
                           Číslo šablony
                        
                     
                        
                           Kód šablony
                        
                     
                        
                           Název šablony/skupiny šablon
                        
                     
                        
                           ŠABLONY PRO KRYTÍ LIKVIDITY
                        
                     
                        
                           ČÁST I – LIKVIDNÍ AKTIVA
                        
                     
                        72
                     
                        C 72.00
                     
                        KRYTÍ LIKVIDITY – LIKVIDNÍ AKTIVA
                     
                        
                           ČÁST II – ODTOK
                        
                     
                        73
                     
                        C 73.00
                     
                        KRYTÍ LIKVIDITY – ODTOK
                     
                        
                           ČÁST III – PŘÍTOK
                        
                     
                        74
                     
                        C 74.00
                     
                        KRYTÍ LIKVIDITY – PŘÍTOK
                     
                        
                           ČÁST IV – KOLATERÁLOVÉ SWAPY
                        
                     
                        75
                     
                        C 75.00
                     
                        KRYTÍ LIKVIDITY – KOLATERÁLOVÉ SWAPY
                     
                        
                           Část V – VÝPOČTY
                        
                     
                        76
                     
                        C 76.00
                     
                        KRYTÍ LIKVIDITY – VÝPOČTY
                     
            
               
            
            
               C 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – LIKVIDNÍ AKTIVA
            
            
               Měna
            
            
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           Výše / tržní hodnota
                        
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Hodnota aktiv podle článku 9
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        010
                     
                        1
                     
                        
                           Neupravená likvidní aktiva celkem
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        020
                     
                        1.1
                     
                        
                           Neupravená aktiva úrovně 1 celkem
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        030
                     
                        1.1.1
                     
                        Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality celkem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        040
                     
                        1.1.1.1
                     
                        Mince a bankovky
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        050
                     
                        1.1.1.2
                     
                        Čerpatelné rezervy v centrální bance
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        060
                     
                        1.1.1.3
                     
                        Aktiva ve vztahu k centrálním bankám
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        070
                     
                        1.1.1.4
                     
                        Aktiva ve vztahu k ústředním vládám
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        080
                     
                        1.1.1.5
                     
                        Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        090
                     
                        1.1.1.6
                     
                        Aktiva ve vztahu k subjektům veřejného sektoru
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        100
                     
                        1.1.1.7
                     
                        Uznatelná aktiva ve vztahu k ústředním vládám a centrálním bankám v národní a zahraniční měně
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        110
                     
                        1.1.1.8
                     
                        Aktiva ve vztahu k úvěrovým institucím (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        120
                     
                        1.1.1.9
                     
                        Aktiva ve vztahu k mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        130
                     
                        1.1.1.10
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou mince/bankovky a/nebo expozice vůči centrální bance
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        140
                     
                        1.1.1.11
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                        0,95
                     
                         
                     
                         
                     
                        150
                     
                        1.1.1.12
                     
                        Alternativní likviditní přístupy: úvěrové přísliby od centrální banky
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        160
                     
                        1.1.1.13
                     
                        Ústřední instituce: aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        170
                     
                        1.1.1.14
                     
                        Alternativní likviditní přístupy: zahrnutí aktiv úrovně 2A uznaných jako aktiva úrovně 1
                     
                         
                     
                        0,80
                     
                         
                     
                         
                     
                        180
                     
                        1.1.2
                     
                        Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality ÚROVNĚ 1 celkem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        190
                     
                        1.1.2.1
                     
                        Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                        0,93
                     
                         
                     
                         
                     
                        200
                     
                        1.1.2.2
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                        0,88
                     
                         
                     
                         
                     
                        210
                     
                        1.1.2.3
                     
                        Ústřední instituce: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        220
                     
                        1.2
                     
                        
                           Neupravená aktiva úrovně 2 celkem
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        230
                     
                        1.2.1
                     
                        Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2A celkem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        240
                     
                        1.2.1.1
                     
                        Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (členský stát, riziková váha 20 %)
                     
                         
                     
                        0,85
                     
                         
                     
                         
                     
                        250
                     
                        1.2.1.2
                     
                        Aktiva ve vztahu k centrálním bankám nebo ústředním/regionálním vládám nebo místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (třetí země, riziková váha 20 %)
                     
                         
                     
                        0,85
                     
                         
                     
                         
                     
                        260
                     
                        1.2.1.3
                     
                        Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)
                     
                         
                     
                        0,85
                     
                         
                     
                         
                     
                        270
                     
                        1.2.1.4
                     
                        Kryté dluhopisy vysoké kvality (třetí země, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,85
                     
                         
                     
                         
                     
                        280
                     
                        1.2.1.5
                     
                        Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,85
                     
                         
                     
                         
                     
                        290
                     
                        1.2.1.6
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 2A
                     
                         
                     
                        0,80
                     
                         
                     
                         
                     
                        300
                     
                        1.2.1.7
                     
                        Ústřední instituce: aktiva úrovně 2A, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        310
                     
                        1.2.2
                     
                        Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2B celkem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        320
                     
                        1.2.2.1
                     
                        Cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        330
                     
                        1.2.2.2
                     
                        Cenné papíry zajištěné aktivy (automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        340
                     
                        1.2.2.3
                     
                        Kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)
                     
                         
                     
                        0,70
                     
                         
                     
                         
                     
                        350
                     
                        1.2.2.4
                     
                        Cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,65
                     
                         
                     
                         
                     
                        360
                     
                        1.2.2.5
                     
                        Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3)
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        370
                     
                        1.2.2.6
                     
                        Korporátní dluhové cenné papíry – neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 1/2/3)
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        380
                     
                        1.2.2.7
                     
                        Akcie (hlavní akciový index)
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        390
                     
                        1.2.2.8
                     
                        Neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 3–5)
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        400
                     
                        1.2.2.9
                     
                        Závazné likviditní přísliby centrálních bank s omezeným použitím
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        410
                     
                        1.2.2.10
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,70
                     
                         
                     
                         
                     
                        420
                     
                        1.2.2.11
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)
                     
                         
                     
                        0,65
                     
                         
                     
                         
                     
                        430
                     
                        1.2.2.12
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                        0,60
                     
                         
                     
                         
                     
                        440
                     
                        1.2.2.13
                     
                        Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3), akcie (hlavní akciový index) nebo neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 3–5)
                     
                         
                     
                        0,45
                     
                         
                     
                         
                     
                        450
                     
                        1.2.2.14
                     
                        Vklady člena sítě u ústřední instituce (bez povinné investice)
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        460
                     
                        1.2.2.15
                     
                        Likviditní financování, jež má člen sítě k dispozici od ústřední instituce (blíže neurčená kolateralizace)
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        470
                     
                        1.2.2.16
                     
                        Ústřední instituce: aktiva úrovně 2B, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
                        
                     
                        480
                     
                        
                           2
                        
                     
                        
                           Alternativní likviditní přístupy: dodatečná aktiva úrovně 1/2A/2B zahrnutá v důsledku toho, že se z titulu alternativního likviditního přístupu neuplatní požadavek týkající se měnového souladu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        490
                     
                        
                           3
                        
                     
                        
                           Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice do aktiv úrovně 1 kromě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        500
                     
                        
                           4
                        
                     
                        
                           Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice do aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        510
                     
                        
                           5
                        
                     
                        
                           Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice do aktiv úrovně 2A)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        520
                     
                        
                           6
                        
                     
                        
                           Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice do aktiv úrovně 2B)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        530
                     
                        
                           7
                        
                     
                        
                           Úpravy aktiv v důsledku čistého odtoku likvidity vlivem předčasného uzavření zajišťovacího vztahu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        540
                     
                        
                           8
                        
                     
                        
                           Úpravy aktiv v důsledku čistého přítoku likvidity vlivem předčasného uzavření zajišťovacího vztahu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        550
                     
                        
                           9
                        
                     
                        
                           Bankovní aktiva zaručená členskými státy, která podléhají ustanovení o zachování právních účinků
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        560
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Agentury pro správu znehodnocených aktiv zřízené členskými státy, které podléhají přechodným ustanovením
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        570
                     
                        
                           11
                        
                     
                        
                           Sekuritizace zajištěné úvěry na obytné nemovitosti, které podléhají přechodným ustanovením
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        580
                     
                        
                           12
                        
                     
                        
                           Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z měnových důvodů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        590
                     
                        
                           13
                        
                     
                        
                           Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z provozních důvodů kromě měnových důvodů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        600
                     
                        
                           14
                        
                     
                        
                           Neúročená aktiva úrovně 1 (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        610
                     
                        
                           15
                        
                     
                        
                           Neúročená aktiva úrovně 2A (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
               C 73.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – ODTOK
            
            
               Měna
            
            
                         
                     
                        
                           Výše
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota poskytnutého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Hodnota poskytnutého kolaterálu podle článku 9
                        
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Odtok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        010
                     
                        020
                     
                        030
                     
                        040
                     
                        050
                     
                        060
                     
                        010
                     
                        
                           1
                        
                     
                        
                           ODTOK
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        020
                     
                        
                           1.1
                        
                     
                        
                           Odtok z nezajištěných transakcí/vkladů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        030
                     
                        1.1.1
                     
                        Retailové vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        040
                     
                        1.1.1.1
                     
                        Vklady, u kterých bylo dohodnuto plnění během následujících 30 dnů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        050
                     
                        1.1.1.2
                     
                        Vklady podléhající vyšší sazbě odtoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        060
                     
                        1.1.1.2.1
                     
                        Kategorie 1
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0.10-0.15
                     
                         
                     
                         
                     
                        070
                     
                        1.1.1.2.2
                     
                        Kategorie 2
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0.15-0.20
                     
                         
                     
                         
                     
                        080
                     
                        1.1.1.3
                     
                        Stabilní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        090
                     
                        1.1.1.4
                     
                        Stabilní vklady, na něž se vztahují odchylky
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,03
                     
                         
                     
                         
                     
                        100
                     
                        1.1.1.5
                     
                        Vklady ve třetích zemích, v nichž se uplatňuje vyšší sazba odtoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        110
                     
                        1.1.1.6
                     
                        Jiné retailové vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,10
                     
                         
                     
                         
                     
                        120
                     
                        1.1.2
                     
                        Provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        130
                     
                        1.1.2.1
                     
                        Držené za účelem clearingu, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        140
                     
                        1.1.2.1.1
                     
                        Kryté systémem pojištění vkladů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        150
                     
                        1.1.2.1.2
                     
                        Nekryté systémem pojištění vkladů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        160
                     
                        1.1.2.2
                     
                        Držené v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        170
                     
                        1.1.2.2.1
                     
                        Vklady, s nimiž se nezachází jako s likvidními aktivy vkládající instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        180
                     
                        1.1.2.2.2
                     
                        Vklady, s nimiž se zachází jako s likvidními aktivy vkládající úvěrové instituce
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        190
                     
                        1.1.2.3
                     
                        Držené v rámci (jiného) zavedeného operačního vztahu s nefinančními zákazníky
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        200
                     
                        1.1.2.4
                     
                        Držené za účelem využívání služeb hotovostního clearingu a služeb ústřední úvěrové instituce v rámci sítě
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        210
                     
                        1.1.3
                     
                        Neprovozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        220
                     
                        1.1.3.1
                     
                        Vklady pocházející z korespondenčního bankovnictví a poskytování makléřských služeb
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        230
                     
                        1.1.3.2
                     
                        Vklady finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        240
                     
                        1.1.3.3
                     
                        Vklady jiných zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        250
                     
                        1.1.3.3.1
                     
                        Kryté systémem pojištění vkladů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,20
                     
                         
                     
                         
                     
                        260
                     
                        1.1.3.3.2
                     
                        Nekryté systémem pojištění vkladů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,40
                     
                         
                     
                         
                     
                        270
                     
                        1.1.4
                     
                        Dodatečný odtok
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        280
                     
                        1.1.4.1
                     
                        Jiný kolaterál než aktiva úrovně 1 složený v souvislosti s deriváty
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,20
                     
                         
                     
                         
                     
                        290
                     
                        1.1.4.2
                     
                        Kolaterál tvořený aktivy ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 složený v souvislosti s deriváty
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,10
                     
                         
                     
                         
                     
                        300
                     
                        1.1.4.3
                     
                        Podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvěrové kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        310
                     
                        1.1.4.4
                     
                        Dopad nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce, transakce financování a jiné smlouvy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        320
                     
                        1.1.4.4.1
                     
                        Přístup zpětného pohledu
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        330
                     
                        1.1.4.4.2
                     
                        Přístup pokročilé metody pro dodatečný odtok
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        340
                     
                        1.1.4.5
                     
                        Odtok z derivátů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        350
                     
                        1.1.4.6
                     
                        Krátké pozice
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        360
                     
                        1.1.4.6.1
                     
                        Pozice zajištěné kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        370
                     
                        1.1.4.6.2
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        380
                     
                        1.1.4.7
                     
                        Přebytečný kolaterál, o který může protistrana požádat
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        390
                     
                        1.1.4.8
                     
                        Kolaterál, který má být složen
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        400
                     
                        1.1.4.9
                     
                        Kolaterál tvořený likvidními aktivy, která lze nahradit nelikvidními aktivy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        410
                     
                        1.1.4.10
                     
                        Ztráta financování u strukturovaných nástrojů financování
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        420
                     
                        1.1.4.10.1
                     
                        Strukturované nástroje financování
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        430
                     
                        1.1.4.10.2
                     
                        Nástroje financování
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        440
                     
                        1.1.4.11
                     
                        Aktiva vypůjčená bez zajištění
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        450
                     
                        1.1.4.12
                     
                        Interní zápočet pozic klienta
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        460
                     
                        1.1.5
                     
                        Závazné přísliby
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        470
                     
                        1.1.5.1
                     
                        Úvěrové přísliby
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        480
                     
                        1.1.5.1.1
                     
                        Retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        490
                     
                        1.1.5.1.2
                     
                        Jiným nefinančním zákazníkům než retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,10
                     
                         
                     
                         
                     
                        500
                     
                        1.1.5.1.3
                     
                        Úvěrovým institucím
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        510
                     
                        1.1.5.1.3.1
                     
                        Za účelem financování podpůrných úvěrů retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        520
                     
                        1.1.5.1.3.2
                     
                        Za účelem financování podpůrných úvěrů nefinančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,10
                     
                         
                     
                         
                     
                        530
                     
                        1.1.5.1.3.3
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,40
                     
                         
                     
                         
                     
                        540
                     
                        1.1.5.1.4
                     
                        Jiným regulovaným finančním institucím než úvěrovým institucím
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,40
                     
                         
                     
                         
                     
                        550
                     
                        1.1.5.1.5
                     
                        V rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        560
                     
                        1.1.5.1.6
                     
                        V rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, pokud vkládající instituce zachází s příslibem jako s likvidním aktivem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        570
                     
                        1.1.5.1.7
                     
                        Jiným finančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        580
                     
                        1.1.5.2
                     
                        Likviditní přísliby
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        590
                     
                        1.1.5.2.1
                     
                        Retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        600
                     
                        1.1.5.2.2
                     
                        Jiným nefinančním zákazníkům než retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,30
                     
                         
                     
                         
                     
                        610
                     
                        1.1.5.2.3
                     
                        Soukromým investičním podnikům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,40
                     
                         
                     
                         
                     
                        620
                     
                        1.1.5.2.4
                     
                        Sekuritizačním jednotkám pro speciální účel
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        630
                     
                        1.1.5.2.4.1
                     
                        K nákupu jiných aktiv než cenných papírů od nefinančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,10
                     
                         
                     
                         
                     
                        640
                     
                        1.1.5.2.4.2
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        650
                     
                        1.1.5.2.5
                     
                        Úvěrovým institucím
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        660
                     
                        1.1.5.2.5.1
                     
                        Za účelem financování podpůrných úvěrů retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,05
                     
                         
                     
                         
                     
                        670
                     
                        1.1.5.2.5.2
                     
                        Za účelem financování podpůrných úvěrů nefinančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,30
                     
                         
                     
                         
                     
                        680
                     
                        1.1.5.2.5.3
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,40
                     
                         
                     
                         
                     
                        690
                     
                        1.1.5.2.6
                     
                        V rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        700
                     
                        1.1.5.2.7
                     
                        V rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, pokud vkládající instituce zachází s příslibem jako s likvidním aktivem
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,75
                     
                         
                     
                         
                     
                        710
                     
                        1.1.5.2.8
                     
                        Jiným finančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        720
                     
                        1.1.6
                     
                        Ostatní produkty a služby
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        730
                     
                        1.1.6.1
                     
                        Jiné podrozvahové a podmíněné závazky financování
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        740
                     
                        1.1.6.2
                     
                        Nevyčerpané úvěry a zálohové platby profesionálním protistranám
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        750
                     
                        1.1.6.3
                     
                        Sjednané, ale dosud nevyčerpané hypoteční úvěry
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        760
                     
                        1.1.6.4
                     
                        Kreditní karty
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        770
                     
                        1.1.6.5
                     
                        Přečerpání
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        780
                     
                        1.1.6.6
                     
                        Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvěrů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        790
                     
                        1.1.6.6.1
                     
                        Přebytek financování nefinančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        800
                     
                        1.1.6.6.1.1
                     
                        Přebytek financování retailovým zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        810
                     
                        1.1.6.6.1.2
                     
                        Přebytek financování nefinančním podnikům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        820
                     
                        1.1.6.6.1.3
                     
                        Přebytek financování ústředním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám a subjektům veřejného sektoru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        830
                     
                        1.1.6.6.1.4
                     
                        Přebytek financování jiným právním subjektům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        840
                     
                        1.1.6.6.2
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        850
                     
                        1.1.6.7
                     
                        Plánované platby z derivátů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        860
                     
                        1.1.6.8
                     
                        Produkty související s podrozvahovým financováním obchodu
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        870
                     
                        1.1.6.9
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        880
                     
                        1.1.7
                     
                        Jiné závazky
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        890
                     
                        1.1.7.1
                     
                        Závazky vyplývající z provozních nákladů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        900
                     
                        1.1.7.2
                     
                        Ve formě dluhových cenných papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        910
                     
                        1.1.7.3
                     
                        Jiné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        920
                     
                        
                           1.2
                        
                     
                        
                           Odtok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        930
                     
                        1.2.1
                     
                        Protistranou je centrální banka
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        940
                     
                        1.2.1.1
                     
                        Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        950
                     
                        1.2.1.2
                     
                        Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        960
                     
                        1.2.1.3
                     
                        Kolaterál úrovně 2A
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        970
                     
                        1.2.1.4
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        980
                     
                        1.2.1.5
                     
                        Kryté dluhopisy úrovně 2B
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        990
                     
                        1.2.1.6
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        1000
                     
                        1.2.1.7
                     
                        Kolaterál tvořený jinými aktivy úrovně 2B
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        1010
                     
                        1.2.1.8
                     
                        Kolaterál tvořený nelikvidními aktivy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        1020
                     
                        1.2.2
                     
                        Protistranou není centrální banka
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1030
                     
                        1.2.2.1
                     
                        Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        1040
                     
                        1.2.2.2
                     
                        Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,07
                     
                         
                     
                         
                     
                        1050
                     
                        1.2.2.3
                     
                        Kolaterál úrovně 2A
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,15
                     
                         
                     
                         
                     
                        1060
                     
                        1.2.2.4
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        1070
                     
                        1.2.2.5
                     
                        Kryté dluhopisy úrovně 2B
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,30
                     
                         
                     
                         
                     
                        1080
                     
                        1.2.2.6
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,35
                     
                         
                     
                         
                     
                        1090
                     
                        1.2.2.7
                     
                        Kolaterál tvořený jinými aktivy úrovně 2B
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,50
                     
                         
                     
                         
                     
                        1100
                     
                        1.2.2.8
                     
                        Kolaterál tvořený nelikvidními aktivy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1110
                     
                        1.2.2.8.1
                     
                        Protistranou je ústřední vláda, subjekt veřejného sektoru s rizikovou váhou nejvýše 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        0,25
                     
                         
                     
                         
                     
                        1120
                     
                        1.2.2.8.2
                     
                        Jiná protistrana
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1,00
                     
                         
                     
                         
                     
                        1130
                     
                        
                           1.3
                        
                     
                        
                           Odtok z kolaterálových swapů celkem
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
                        
                     
                        1140
                     
                        
                           2
                        
                     
                        
                           Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností méně než 30 dnů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1150
                     
                        
                           3
                        
                     
                        
                           Retailové vklady vyjmuté z výpočtu odtoku
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1160
                     
                        
                           4
                        
                     
                        
                           Neposouzené retailové vklady
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1170
                     
                        
                           5
                        
                     
                        
                           Odtok likvidity, který se započte proti vzájemně závislému přítoku
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           6
                        
                     
                        
                           Provozní vklady držené za účelem clearingu, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1180
                     
                        6.1
                     
                        Složené úvěrovými institucemi
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1190
                     
                        6.2
                     
                        Složené jinými finančními zákazníky než úvěrovými institucemi
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1200
                     
                        6.3
                     
                        Složené ústředními vládami, centrálními bankami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veřejného sektoru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1210
                     
                        6.4
                     
                        Složené jinými zákazníky
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           7
                        
                     
                        
                           Neprovozní vklady držené finančními zákazníky a jinými zákazníky
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1220
                     
                        7.1
                     
                        Složené úvěrovými institucemi
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1230
                     
                        7.2
                     
                        Složené jinými finančními zákazníky než úvěrovými institucemi
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1240
                     
                        7.3
                     
                        Složené ústředními vládami, centrálními bankami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veřejného sektoru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1250
                     
                        7.4
                     
                        Složené jinými zákazníky
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1260
                     
                        
                           8
                        
                     
                        
                           Závazky poskytnout financování nefinančním zákazníkům
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1270
                     
                        
                           9
                        
                     
                        
                           Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality složený v souvislosti s deriváty
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1280
                     
                        
                           10
                        
                     
                        
                           Sledování transakcí financování s využitím cenných papírů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           11
                        
                     
                        
                           Odtok uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1290
                     
                        11.1
                     
                        Z toho: vůči finančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1300
                     
                        11.2
                     
                        Z toho: vůči nefinančním zákazníkům
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1310
                     
                        11.3
                     
                        Z toho: zajištěné
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1320
                     
                        11.4
                     
                        Z toho: úvěrové přísliby bez preferenčního zacházení
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1330
                     
                        11.5
                     
                        Z toho: likviditní přísliby bez preferenčního zacházení
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1340
                     
                        11.6
                     
                        Z toho: provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1350
                     
                        11.7
                     
                        Z toho: neprovozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1360
                     
                        11.8
                     
                        Z toho: závazky ve formě dluhových cenných papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1370
                     
                        
                           12
                        
                     
                        
                           Devizový odtok
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1380
                     
                        
                           13
                        
                     
                        
                           Odtok ze třetích zemí – omezení převodu nebo nepřevoditelné měny
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        1390
                     
                        
                           14
                        
                     
                        
                           Další zůstatky, jež je třeba umístit do rezerv v centrální bance
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
               C 74.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – PŘÍTOK
            
            
               Měna
            
            
                         
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota přijatého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        
                           050
                        
                     
                        010
                     
                        
                           1
                        
                     
                        
                           PŘÍTOK CELKEM
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        020
                     
                        
                           1.1
                        
                     
                        
                           Přítok z nezajištěných transakcí/vkladů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        030
                     
                        1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        040
                     
                        1.1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank), které neodpovídají splátce jistiny
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        050
                     
                        1.1.1.2
                     
                        Jiné peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        060
                     
                        1.1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od retailových zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        070
                     
                        1.1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních podniků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        080
                     
                        1.1.1.2.3
                     
                        Peněžní částky splatné od ústředních vlád, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        090
                     
                        1.1.1.2.4
                     
                        Peněžní částky splatné od jiných právnických osob
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                         
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutý z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           060
                        
                     
                        
                           070
                        
                     
                        
                           080
                        
                     
                        
                           090
                        
                     
                        
                           100
                        
                     
                        010
                     
                        
                           1
                        
                     
                        
                           PŘÍTOK CELKEM
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        020
                     
                        
                           1.1
                        
                     
                        
                           Přítok z nezajištěných transakcí/vkladů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        030
                     
                        1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        040
                     
                        1.1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank), které neodpovídají splátce jistiny
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        050
                     
                        1.1.1.2
                     
                        Jiné peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        060
                     
                        1.1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od retailových zákazníků
                     
                         
                     
                        0.50
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        070
                     
                        1.1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních podniků
                     
                         
                     
                        0.50
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        080
                     
                        1.1.1.2.3
                     
                        Peněžní částky splatné od ústředních vlád, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru
                     
                         
                     
                        0.50
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        090
                     
                        1.1.1.2.4
                     
                        Peněžní částky splatné od jiných právnických osob
                     
                         
                     
                        0.50
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Hodnota přijatého kolaterálu podle článku 9
                        
                     
                        
                           Přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           110
                        
                     
                        
                           120
                        
                     
                        
                           130
                        
                     
                        
                           140
                        
                     
                        
                           150
                        
                     
                        
                           160
                        
                     
                        010
                     
                        
                           1
                        
                     
                        
                           PŘÍTOK CELKEM
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        020
                     
                        
                           1.1
                        
                     
                        
                           Přítok z nezajištěných transakcí/vkladů
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        030
                     
                        1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        040
                     
                        1.1.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank), které neodpovídají splátce jistiny
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        050
                     
                        1.1.1.2
                     
                        Jiné peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        060
                     
                        1.1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od retailových zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        070
                     
                        1.1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních podniků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        080
                     
                        1.1.1.2.3
                     
                        Peněžní částky splatné od ústředních vlád, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        090
                     
                        1.1.1.2.4
                     
                        Peněžní částky splatné od jiných právnických osob
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota přijatého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        
                           050
                        
                     
                        100
                     
                        1.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        110
                     
                        1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        120
                     
                        1.1.2.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, může-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        130
                     
                        1.1.2.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, nemůže-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        140
                     
                        1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků nezařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        150
                     
                        1.1.2.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        160
                     
                        1.1.2.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        170
                     
                        1.1.3
                     
                        Přítok, který odpovídá odtoku v souladu s přísliby podpůrných úvěrů uvedenými v čl. 31 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                         
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutý z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           060
                        
                     
                        
                           070
                        
                     
                        
                           080
                        
                     
                        
                           090
                        
                     
                        
                           100
                        
                     
                        100
                     
                        1.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        110
                     
                        1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        120
                     
                        1.1.2.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, může-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        130
                     
                        1.1.2.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, nemůže-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                        0.05
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        140
                     
                        1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků nezařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        150
                     
                        1.1.2.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        160
                     
                        1.1.2.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        170
                     
                        1.1.3
                     
                        Přítok, který odpovídá odtoku v souladu s přísliby podpůrných úvěrů uvedenými v čl. 31 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Hodnota přijatého kolaterálu podle článku 9
                        
                     
                        
                           Přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           110
                        
                     
                        
                           120
                        
                     
                        
                           130
                        
                     
                        
                           140
                        
                     
                        
                           150
                        
                     
                        
                           160
                        
                     
                        100
                     
                        1.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        110
                     
                        1.1.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        120
                     
                        1.1.2.1.1
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, může-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        130
                     
                        1.1.2.1.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, nemůže-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        140
                     
                        1.1.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků nezařazené jako provozní vklady
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        150
                     
                        1.1.2.2.1
                     
                        Peněžní částky splatné od centrálních bank
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        160
                     
                        1.1.2.2.2
                     
                        Peněžní částky splatné od finančních zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        170
                     
                        1.1.3
                     
                        Přítok, který odpovídá odtoku v souladu s přísliby podpůrných úvěrů uvedenými v čl. 31 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota přijatého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        
                           050
                        
                     
                        180
                     
                        1.1.4
                     
                        Peněžní částky splatné z transakcí financování obchodu
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        190
                     
                        1.1.5
                     
                        Peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        200
                     
                        1.1.6
                     
                        Aktiva s neurčeným datem ukončení smlouvy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        210
                     
                        1.1.7
                     
                        Peněžní částky splatné z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        220
                     
                        1.1.8
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů a jakýchkoli dalších příslibů poskytnutých centrálními bankami, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        230
                     
                        1.1.9
                     
                        Přítok z uvolnění rezerv držených na oddělených účtech v souladu s regulačními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        240
                     
                        1.1.10
                     
                        Přítok z derivátů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        250
                     
                        1.1.11
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, povolily-li příslušné orgány uplatnění vyšší sazby přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        260
                     
                        1.1.12
                     
                        Jiný přítok
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                         
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutý z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           060
                        
                     
                        
                           070
                        
                     
                        
                           080
                        
                     
                        
                           090
                        
                     
                        
                           100
                        
                     
                        180
                     
                        1.1.4
                     
                        Peněžní částky splatné z transakcí financování obchodu
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        190
                     
                        1.1.5
                     
                        Peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        200
                     
                        1.1.6
                     
                        Aktiva s neurčeným datem ukončení smlouvy
                     
                         
                     
                        0.20
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        210
                     
                        1.1.7
                     
                        Peněžní částky splatné z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        220
                     
                        1.1.8
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů a jakýchkoli dalších příslibů poskytnutých centrálními bankami, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        230
                     
                        1.1.9
                     
                        Přítok z uvolnění rezerv držených na oddělených účtech v souladu s regulačními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        240
                     
                        1.1.10
                     
                        Přítok z derivátů
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        250
                     
                        1.1.11
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, povolily-li příslušné orgány uplatnění vyšší sazby přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        260
                     
                        1.1.12
                     
                        Jiný přítok
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Hodnota přijatého kolaterálu podle článku 9
                        
                     
                        
                           Přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           110
                        
                     
                        
                           120
                        
                     
                        
                           130
                        
                     
                        
                           140
                        
                     
                        
                           150
                        
                     
                        
                           160
                        
                     
                        180
                     
                        1.1.4
                     
                        Peněžní částky splatné z transakcí financování obchodu
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        190
                     
                        1.1.5
                     
                        Peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        200
                     
                        1.1.6
                     
                        Aktiva s neurčeným datem ukončení smlouvy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        210
                     
                        1.1.7
                     
                        Peněžní částky splatné z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        220
                     
                        1.1.8
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů a jakýchkoli dalších příslibů poskytnutých centrálními bankami, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        230
                     
                        1.1.9
                     
                        Přítok z uvolnění rezerv držených na oddělených účtech v souladu s regulačními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        240
                     
                        1.1.10
                     
                        Přítok z derivátů
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        250
                     
                        1.1.11
                     
                        Přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, povolily-li příslušné orgány uplatnění vyšší sazby přítoku
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        260
                     
                        1.1.12
                     
                        Jiný přítok
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota přijatého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        
                           050
                        
                     
                        270
                     
                        
                           1.2
                        
                     
                        
                           Přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        280
                     
                        1.2.1
                     
                        Kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        290
                     
                        1.2.1.1
                     
                        Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        300
                     
                        1.2.1.2
                     
                        Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        310
                     
                        1.2.1.3
                     
                        Kolaterál úrovně 2A
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        320
                     
                        1.2.1.4
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        330
                     
                        1.2.1.5
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený krytými dluhopisy vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        340
                     
                        1.2.1.6
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        350
                     
                        1.2.1.7
                     
                        Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        360
                     
                        1.2.2
                     
                        Kolaterál je použit na zajištění krátké pozice
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        370
                     
                        1.2.3
                     
                        Kolaterál, který se nepovažuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                         
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutý z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           060
                        
                     
                        
                           070
                        
                     
                        
                           080
                        
                     
                        
                           090
                        
                     
                        
                           100
                        
                     
                        270
                     
                        
                           1.2
                        
                     
                        
                           Přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        280
                     
                        1.2.1
                     
                        Kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        290
                     
                        1.2.1.1
                     
                        Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                        1.00
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        300
                     
                        1.2.1.2
                     
                        Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                        0.93
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        310
                     
                        1.2.1.3
                     
                        Kolaterál úrovně 2A
                     
                         
                     
                        0.85
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        320
                     
                        1.2.1.4
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry)
                     
                         
                     
                        0.75
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        330
                     
                        1.2.1.5
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený krytými dluhopisy vysoké kvality
                     
                         
                     
                        0.70
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        340
                     
                        1.2.1.6
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám)
                     
                         
                     
                        0.65
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        350
                     
                        1.2.1.7
                     
                        Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
                     
                         
                     
                        0.50
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        360
                     
                        1.2.2
                     
                        Kolaterál je použit na zajištění krátké pozice
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        370
                     
                        1.2.3
                     
                        Kolaterál, který se nepovažuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Hodnota přijatého kolaterálu podle článku 9
                        
                     
                        
                           Přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           110
                        
                     
                        
                           120
                        
                     
                        
                           130
                        
                     
                        
                           140
                        
                     
                        
                           150
                        
                     
                        
                           160
                        
                     
                        270
                     
                        
                           1.2
                        
                     
                        
                           Přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        280
                     
                        1.2.1
                     
                        Kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        290
                     
                        1.2.1.1
                     
                        Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        300
                     
                        1.2.1.2
                     
                        Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        310
                     
                        1.2.1.3
                     
                        Kolaterál úrovně 2A
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        320
                     
                        1.2.1.4
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        330
                     
                        1.2.1.5
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený krytými dluhopisy vysoké kvality
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        340
                     
                        1.2.1.6
                     
                        Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        350
                     
                        1.2.1.7
                     
                        Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        360
                     
                        1.2.2
                     
                        Kolaterál je použit na zajištění krátké pozice
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        370
                     
                        1.2.3
                     
                        Kolaterál, který se nepovažuje za likvidní aktivum
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                        
                           Tržní hodnota přijatého kolaterálu
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutá z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           010
                        
                     
                        
                           020
                        
                     
                        
                           030
                        
                     
                        
                           040
                        
                     
                        
                           050
                        
                     
                        380
                     
                        1.2.3.1
                     
                        Maržové úvěry: kolaterál je nelikvidní
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        390
                     
                        1.2.3.2
                     
                        Kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        400
                     
                        1.2.3.3
                     
                        Veškerý jiný nelikvidní kolaterál
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        410
                     
                        
                           1.3
                        
                     
                        
                           Přítok z kolaterálových swapů celkem
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        420
                     
                        
                           1.4
                        
                     
                        
                           (Rozdíl mezi celkovým váženým přítokem a celkovým váženým odtokem z transakcí ve třetích zemích, kde existují omezení převodu, nebo které jsou denominovány v nesměnitelných měnách)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        430
                     
                        
                           1.5
                        
                     
                        
                           (Přebytek přítoku z přidružené specializované úvěrové instituce)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
                        
                     
                        440
                     
                        
                           2
                        
                     
                        
                           Vzájemně závislý přítok
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        450
                     
                        
                           3
                        
                     
                        
                           Devizový přítok
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        460
                     
                        
                           4
                        
                     
                        
                           Přítok ve skupině nebo v institucionálním systému ochrany
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        470
                     
                        
                           4.1
                        
                     
                        Peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                         
                     
                         
                     
                        
                           Standardní váha
                        
                     
                        
                           Použitelná váha
                        
                     
                        
                           Vyjmutáz limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 75 %
                        
                     
                        
                           Podléhající limitu pro přítok 90 %
                        
                     
                        
                           Vyjmutý z limitu pro přítok
                        
                     
                        
                           Řádek
                        
                     
                        
                           ID
                        
                     
                        
                           Položka
                        
                     
                        
                           060
                        
           &nb