Nařízení Komise (EU) 2016/324 ze dne 7. března 2016, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 324/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 61/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/324
   ze dne 7. března 2016,
   kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek povolených ve všech kategoriích potravin
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
   
               (3)
            
               Seznam potravinářských přídatných látek Unie byl vytvořen na základě potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES (3), 94/36/ES (4) a 95/2/ES (5) a po prověření jejich souladu s články 6, 7, 8 a 16 nařízení (ES) č. 1333/2008. Na seznamu Unie jsou uvedeny potravinářské přídatné látky podle kategorií potravin, do nichž se tyto přídatné látky smějí přidávat.
            
   
               (4)
            
               Z důvodu obtíží, které vyvstaly při převodu potravinářských přídatných látek do nového systému kategorií stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, výživa pro kojence a malé děti nebyla převedena z čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice 95/2/ES do tabulky 1 části A přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Mělo by být zajištěno, aby se zásada přenosu na tyto potraviny nevztahovala. Uvedená tabulka by proto měla být opravena tak, aby zahrnovala potraviny pro kojence a malé děti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (6) nahrazené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (7).
            
   
               (5)
            
               S ohledem na článek 16 nařízení (ES) č. 1333/2008 o používání potravinářských přídatných látek ve výživě pro kojence a malé děti je důležité vyjasnit podmínky použití potravinářských přídatných látek uvedených v kategorii potravin 0. „Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ v části E přílohy II uvedeného nařízení a změnit název uvedené kategorie.
            
   
               (6)
            
               Proto by seznam potravinářských přídatných látek Unie měl být objasněn, aby odrážel všechna použití v souladu s články 6, 7, 8 a 16 nařízení (ES) č. 1333/2008.
            
   
               (7)
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že seznam Unie se mění tak, aby objasňoval použití, která již jsou v souladu se směrnicemi 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES, jedná se o aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Není tudíž nutné o stanovisko úřadu požádat.
            
   
               (8)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a opravena.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1).
   
      (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V tabulce 1 části A se za položku „12. Sušené těstoviny, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES“ doplňuje nová položka 13, která zní:
                  
                              „13
                           
                              Potraviny pro kojence a malé děti podle nařízení (EU) č. 609/2013 (1), včetně potravin pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti
                           
               
      
                  2)
               
                  Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              název kategorie potravin „0. Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ se nahrazuje tímto:
                              
                                          „0
                                       
                                          Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin, kromě potravin pro kojence a malé děti, není-li výslovně stanoveno jinak“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              položky pro přídatné látky v kategorii potravin „0. Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin“ se nahrazují tímto:
                              
                                           
                                       
                                          „E 290
                                       
                                          Oxid uhličitý
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 338 – 452
                                       
                                          Kyselina fosforečná – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany
                                       
                                          10 000
                                       
                                          (1) (4) (57)
                                       
                                          pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy
                                       
                                           
                                       
                                          E 459
                                       
                                          Beta-cyklodextrin
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy
                                       
                                           
                                       
                                          E 551 – 553
                                       
                                          Oxid křemičitý – křemičitany
                                       
                                          10 000
                                       
                                          (1) (57)
                                       
                                          pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy
                                       
                                           
                                       
                                          E 551 – 553
                                       
                                          Oxid křemičitý – křemičitany
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                          (1)
                                       
                                          pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy
                                       
                                           
                                       
                                          E 938
                                       
                                          Argon
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 939
                                       
                                          Helium
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 941
                                       
                                          Dusík
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 942
                                       
                                          Oxid dusný
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 948
                                       
                                          Kyslík
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti
                                       
                                           
                                       
                                          E 949
                                       
                                          Vodík
                                       
                                          quantum satis
                                       
                                           
                                       
                                          smí se použít v potravinách pro kojence a malé děti“
                                       
                           
               
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.