Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/330 ze dne 8. března 2016 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2017–2019

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 330/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 62/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/330
   ze dne 8. března 2016
   o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2017–2019
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 se celní preference v rámci obecného režimu všeobecného systému preferencí (dále jen „systém GSP“) pozastaví v případě produktů pocházejících ze země zvýhodněné v rámci systému GSP a patřících do určité třídy systému GSP, pokud průměrná hodnota těchto produktů dovážených do Unie z dotčené země zvýhodněné v rámci systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené v příloze VI zmíněného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 a na základě obchodních statistik týkajících se kalendářních let 2009–2011 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2012 (2) stanovilo seznam tříd produktů, pro něž byly celní preference pozastaveny od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 978/2012 by Komise měla každé tři roky tento seznam revidovat prostřednictvím prováděcího aktu za účelem pozastavení nebo obnovení celních preferencí. Revidovaný seznam by měl platit po dobu tří let počínaje 1. lednem 2017. Seznam vychází z obchodních statistik týkajících se kalendářních let 2012–2014, které byly dostupné ke dni 1. září 2015, a zohledňuje dovoz ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 978/2012 ve znění platném k uvedenému dni. Nezohledňuje však hodnotu dovozu ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, které od 1. ledna 2017 již nebudou využívat celní preference podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 978/2012.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné celní preference,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam produktů patřících do tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčeným zemím zvýhodněným v rámci systému GSP, je stanoven v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2012 ze dne 17. prosince 2012 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 348, 18.12.2012, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      Seznam tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčené zemi zvýhodněné v rámci systému GSP:
      
         
            Sloupec A
         : název země
      
         
            Sloupec B
         : třída systému GSP (čl. 2 písm. j) nařízení o systému GSP)
      
         
            Sloupec C
         : popis
      
                  A
               
                  B
               
                  C
               
                  Indie
               
                  S-5
               
                  Nerostné produkty
               
                  S-6a
               
                  Anorganické a organické chemikálie
               
                  S-11a
               
                  Textilie
               
                  S-14
               
                  Perly a drahé kovy
               
                  S-15a
               
                  Železo, ocel a výrobky ze železa a oceli
               
                  S-15b
               
                  Obecné kovy (kromě železa a oceli), výrobky z obecných kovů (kromě výrobků ze železa a oceli)
               
                  S-17b
               
                  Motorová vozidla, jízdní kola, letadla a kosmické lodě, lodě a čluny
               
                  Indonésie
               
                  S-1a
               
                  Živá zvířata a živočišné produkty, kromě ryb
               
                  S-3
               
                  Živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky
               
                  Keňa
               
                  S-2a
               
                  Živé rostliny a květinářské produkty
               
                  Ukrajina
               
                  S-17a
               
                  Železniční a tramvajová vozidla a výrobky
               
                  S-3
               
                  Živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.