Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/346 ze dne 10. března 2016, kterým se určují položky, jež se mají zahrnout do celního informačního systému

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 346/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 65/40
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/346
   ze dne 10. března 2016,
   kterým se určují položky, jež se mají zahrnout do celního informačního systému
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účelem celního informačního systému (CIS) je napomáhat příslušným orgánům při předcházení, vyšetřování a stíhání operací, které jsou v rozporu s celními nebo zemědělskými předpisy. K dosažení tohoto cíle příslušné orgány členských států vkládají do systému informace o relevantních událostech, například o zajištěném nebo zadrženém zboží. Aby mohl CIS i nadále sloužit potřebám příslušných orgánů, je třeba aktualizovat seznam položek, které v něm mají být obsaženy.
            
   
               (2)
            
               Každá událost hlášená v CIS obsahuje řadu základních atributů, jež jsou nezbytné pro smysluplnou interpretaci případu. Aby mohly příslušné orgány v CIS snadno identifikovat jednotlivé případy či události, mělo by být možné v CIS vyhledávat podle referenčního čísla případu, a proto je nutné zahrnout referenční číslo případu do CIS jako položku.
            
   
               (3)
            
               Podvodná činnost obvykle předpokládá aktivní účast jedné či více osob. Správná a jednoznačná identifikace osob podílejících se na činnostech, které jsou potenciálně podvodné, má zásadní význam pro úspěšné vyšetřování takových událostí. V CIS by proto měly být uváděny údaje týkající se podniků a osob zapojených do podvodné či potenciálně podvodné činnosti.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že způsob provedení obchodního podvodu i metoda jeho utajení závisí na dopravních prostředcích, je důležité mezi požadované položky v CIS zahrnout podrobné údaje o dopravním prostředku.
            
   
               (5)
            
               Dopravní trasy, jež nejsou ekonomicky odůvodnitelné, se považují za důležité náznaky některých typů podvodu, jako je například nesprávné prohlášení o původu. Z toho důvodu je důležité znát podrobnosti o trasách, které se používají k přepravě zboží, protože tyto údaje mohou být významné při zjišťování podvodné činnosti. Informace o jednotlivých úsecích na trase přepravy se považují za klíčové pro řádné vyšetřování podvodů v celní oblasti a měly by být zahrnuty mezi položky CIS.
            
   
               (6)
            
               Cla a další poplatky se liší podle konkrétních vlastností zboží. K zajištění řádných návazných kroků na případy či události hlášené v CIS by proto měly být do systému u jednotlivých případů zanášeny podrobnosti týkající se dotčeného zboží.
            
   
               (7)
            
               Analýza konkrétního zajištění, konfiskace či zadržení zboží napomáhá při vyvíjení preventivních opatření proti událostem stejného typu podvodu v celní oblasti v budoucnu. Považuje se tedy za důležité zahrnout informace o zajištění, konfiskaci či zadržení do CIS.
            
   
               (8)
            
               Kroky příslušných orgánů by měly být odůvodněné, a měly by se proto zakládat na vhodných ukazatelích rizika. Je proto nezbytné zahrnout mezi položky CIS též informace o posuzování rizika.
            
   
               (9)
            
               Související dokumentace, jež se má k záznamu o případu v CIS připojit, se může v závislosti na konkrétním případě značně lišit. Může mimo jiné zahrnovat obchodní dokumenty získané příslušnými orgány.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného nařízením (ES) č. 515/97,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Položky
   V databázi CIS se do kategorií uvedených v článku 24 nařízení (ES) č. 515/97 zahrnou následující položky:
   
               a)
            
               Položky společné všem kategoriím uvedeným v článku 24 nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Referenční číslo případu
                        
               
                           —
                        
                           Základní informace o případu
                        
               
                           —
                        
                           Přílohy se souvisejícími dokumenty
                        
            
   
               b)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. a) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Podrobnosti o zboží
                        
               
                           —
                        
                           Dokumenty
                        
               
                           —
                        
                           Informace týkající se zajištění, konfiskace či zadržení
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
               
                           —
                        
                           Poznámky
                        
            
   
               c)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. b) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Podrobnosti o dopravních prostředcích
                        
               
                           —
                        
                           Dokumenty
                        
               
                           —
                        
                           Trasa
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
               
                           —
                        
                           Poznámky
                        
            
   
               d)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. c) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Údaje týkající se zapojených podniků
                        
               
                           —
                        
                           Dokumenty
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
               
                           —
                        
                           Poznámky
                        
            
   
               e)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. d) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Údaje týkající se zapojených osob
                        
               
                           —
                        
                           Dokumenty
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
               
                           —
                        
                           Poznámky
                        
            
   
               f)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. e) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Podrobnosti o tendencích podvodů
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
            
   
               g)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. f) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Podrobnosti o dostupnosti odborných znalostí
                        
            
   
               h)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. g) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Informace týkající se zajištění, konfiskace či zadržení
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
            
   
               i)
            
               Dodatečné položky pro kategorii uvedenou v čl. 24 písm. h) nařízení (ES) č. 515/97:
               
                           —
                        
                           Informace týkající se zajištění, konfiskace či zadržení
                        
               
                           —
                        
                           Opatření
                        
               
                           —
                        
                           Ukazatele rizika
                        
            
   Podrobnosti o výše uvedených položkách jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Zrušení
   Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 696/98 (2) se zrušuje.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. září 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 696/98 ze dne 27. března 1998, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 96, 28.3.1998, s. 22).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  a)
               
                  REFERENČNÍ ČÍSLO PŘÍPADU
                  
                              —
                           
                              Identifikační číslo případu
                           
                  
                              —
                           
                              Číslo jednací
                           
                  
                              —
                           
                              Vnitrostátní referenční číslo
                           
                  
                              —
                           
                              Shrnutí
                           
                  
                              —
                           
                              Úřad
                           
                  
                              —
                           
                              Kontaktní osoba
                           
                  
                              —
                           
                              Datum
                           
               
      
                  b)
               
                  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍPADU
                  
                              —
                           
                              Druh podvodu
                           
                  
                              —
                           
                              Druh hlášení
                           
                  
                              —
                           
                              Dopravní prostředek
                           
                  
                              —
                           
                              Kvalita informací
                           
               
      
                  c)
               
                  DOKUMENTY
                  
                              —
                           
                              Druh
                           
                  
                              —
                           
                              Číslo
                           
                  
                              —
                           
                              Způsob platby přepravného
                           
                  
                              —
                           
                              Datum vydání
                           
                  
                              —
                           
                              Místo vydání
                           
               
      
                  d)
               
                  
                              —
                           
                              ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZAPOJENÝCH OSOB
                           
                  
                              —
                           
                              Zapojení
                           
                  
                              —
                           
                              Jméno
                           
                  
                              —
                           
                              Příjmení
                           
                  
                              —
                           
                              Rodné příjmení
                           
                  
                              —
                           
                              Pseudonym
                           
                  
                              —
                           
                              Pohlaví
                           
                  
                              —
                           
                              Zvláštní a trvalá tělesná znamení
                           
                  
                              —
                           
                              Místo narození
                           
                  
                              —
                           
                              Datum narození
                           
                  
                              —
                           
                              Státní příslušnost
                           
                  
                              —
                           
                              Adresa
                              
                                          —
                                       
                                          Ulice
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          P.O. Box
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          PSČ
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Město
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Země
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Telefon/mobilní telefon
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Fax/e-mail
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Doklady totožnosti
                              
                                          —
                                       
                                          Typ dokladu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo dokladu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Datum vydání
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Místo vydání
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Země
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Zavazadla
                              
                                          —
                                       
                                          Kategorie
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Značka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo zavazadlového lístku
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zacházení
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Jízdenky/letenky
                              
                                          —
                                       
                                          Datum nákupu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Způsob úhrady
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vydáno v (země)
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vydal
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Počáteční datum cesty
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Délka pobytu (ve dnech)
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Hotovost
                              
                                          —
                                       
                                          Deklarovaná
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Předpokládané použití
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Původ
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Měna
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Typ hotovosti
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Částka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Částka přepočítaná na EUR
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              Upozornění
                           
               
      
                  e)
               
                  ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZAPOJENÝCH PODNIKŮ
                  
                              —
                           
                              Zapojení
                           
                  
                              —
                           
                              Název
                           
                  
                              —
                           
                              Obchodní firma
                           
                  
                              —
                           
                              Typ registrace
                           
                  
                              —
                           
                              Registrační číslo (1)
                              
                           
                  
                              —
                           
                              Adresa*
                              
                                          —
                                       
                                          Ulice
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          P.O. Box
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          PSČ
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Město
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Země
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Telefon/mobilní telefon
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Fax/e-mail
                                       
                           
               
      
                  f)
               
                  PODROBNOSTI O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
                  
                              6.1
                           
                              KONTEJNER
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Statut
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Počet závěr
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Velikost
                                       
                           
               
      
                  g)
               
                  
                              6.2
                           
                              SILNIČNÍ DOPRAVA
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Typ registrace
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Státní příslušnost
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Značka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Poznávací značka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Barva
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Natištěné názvy nebo loga
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Počet závěr
                                       
                           
               
      
                  h)
               
                  
                              6.3
                           
                              MALÉ PLAVIDLO
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Název
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vlajka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Rejstříkový přístav
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Délka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Jednotka délky
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Hrubá prostornost (GT, podle ITC)
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Barva
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Typ registrace plavidla
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Registrační číslo plavidla
                                       
                           
               
      
                  i)
               
                  
                              6.4
                           
                              OBCHODNÍ PLAVIDLO
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Název
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Vlajka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Typ registrace plavidla
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Registrační číslo plavidla
                                       
                           
               
      
                  j)
               
                  
                              6.5
                           
                              ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo vlaku
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Společnost
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Státní příslušnost
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo vagónu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Počet závěr
                                       
                           
               
      
                  k)
               
                  
                              6.6
                           
                              LETECKÁ DOPRAVA
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo letu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Druh dopravy
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Letecká společnost
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Registrační číslo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Letecký dopravce
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Poznávací značka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          MRN
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Zacházení
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Počet závěr
                                       
                           
                  
                              6.7
                           
                              PŘEPRAVA KURÝREM NEBO POŠTOU
                              
                                          —
                                       
                                          Druh
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Číslo letu
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Letecký dopravce
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Poznávací značka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          MRN
                                       
                           
               
      
                  l)
               
                  TRASA
                  
                              —
                           
                              Úsek
                           
                  
                              —
                           
                              Datum
                           
                  
                              —
                           
                              Země
                           
                  
                              —
                           
                              Místo
                           
                  
                              —
                           
                              Typ umístění
                           
                  
                              —
                           
                              Zeměpisná šířka
                           
                  
                              —
                           
                              Zeměpisná délka
                           
                  
                              —
                           
                              Dopravní prostředek
                           
               
      
                  m)
               
                  PODROBNOSTI O ZBOŽÍ
                  
                              —
                           
                              Statut zboží
                           
                  
                              —
                           
                              Druh zboží
                           
                  
                              —
                           
                              Popis
                           
                  
                              —
                           
                              Kategorie
                           
                  
                              —
                           
                              Kód HS/KN/Taric (6, 8, 10 číslic)
                           
                  
                              —
                           
                              Celní režim
                           
                  
                              —
                           
                              Celková fakturovaná částka
                           
                  
                              —
                           
                              Měna
                           
                  
                              —
                           
                              Částka převedená na EUR
                           
                  
                              —
                           
                              Značka
                           
                  
                              —
                           
                              Výrobce
                           
                  
                              —
                           
                              Množství
                           
                  
                              —
                           
                              Jednotka
                           
                  
                              —
                           
                              Hrubá hmotnost
                           
                  
                              —
                           
                              Objem
                           
                  
                              —
                           
                              Čistá hmotnost
                           
                  
                              —
                           
                              Štítky/varování (na balení)
                           
                  
                              —
                           
                              Upozornění
                           
                  
                              8.1
                           
                              DODATEČNÉ KOLONKY PRO TABÁK
                              
                                          —
                                       
                                          Druh produktu
                                       
                           
                  
                              8.2
                           
                              DODATEČNÉ KOLONKY PRO PREKURSORY DROG
                              
                                          —
                                       
                                          Druh léčiva
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Množství
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Jednotka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Loga
                                       
                           
                  
                              8.3
                           
                              DODATEČNÉ KOLONKY PRO HOTOVOST
                              
                                          —
                                       
                                          Předpokládané použití
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Původ
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Částka
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Druh hotovosti
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Množství
                                       
                           
               
      
                  n)
               
                  INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍ, KONFISKACE ČI ZADRŽENÍ
                  
                              —
                           
                              Status
                           
                  
                              —
                           
                              Datum
                           
                  
                              —
                           
                              Země
                           
                  
                              —
                           
                              Typ umístění
                           
                  
                              —
                           
                              Místo zajištění
                           
                  
                              —
                           
                              Zeměpisná šířka
                           
                  
                              —
                           
                              Zeměpisná délka
                           
                  
                              —
                           
                              Způsob provedení
                           
                  
                              —
                           
                              Typ utajení
                           
                  
                              —
                           
                              Podrobnosti o utajení
                           
                  
                              —
                           
                              Úřad
                           
               
      
                  o)
               
                  OPATŘENÍ
                  
                              —
                           
                              Požadovaná opatření
                           
                  
                              —
                           
                              Důvod k přijetí opatření
                           
                  
                              —
                           
                              Pravděpodobný způsob provedení
                           
                  
                              —
                           
                              Pravděpodobný typ utajení
                           
                  
                              —
                           
                              Podniknutá opatření
                           
                  
                              —
                           
                              Datum
                           
               
      
                  p)
               
                  UKAZATELE RIZIKA
               
      
                  q)
               
                  POZNÁMKY
                  
                              —
                           
                              Poznámka
                           
               
      
                  r)
               
                  PŘÍLOHY SE SOUVISEJÍCÍMI DOKUMENTY
                  
                              —
                           
                              Číslo jednací
                           
               
      
                  s)
               
                  PODROBNOSTI O TENDENCÍCH PODVODŮ
               
      
                  t)
               
                  PODROBNOSTI O DOSTUPNOSTI ODBORNÝCH ZNALOSTÍ
               
      
      
         (1)  Tato položka se nevyplňuje, pokud by pomocí tohoto údaje bylo možné identifikovat fyzickou osobu.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.