Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 792/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 135/11
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/792
   ze dne 11. května 2016
   o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC) se vytváří za účelem harmonizovaného měření inflace ve všech členských státech. Komise a Evropská centrální banka (ECB) používají HISC při svém hodnocení cenové stability v členských státech podle článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).
            
   
               (2)
            
               Harmonizované indexy se používají v rámci postupu Komise při makroekonomické nerovnováze, stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 (3).
            
   
               (3)
            
               Cenová statistika vysoké kvality a její srovnatelnost má zásadní význam pro subjekty odpovědné za veřejnou politiku v Unii, výzkumné pracovníky a všechny občany Unie.
            
   
               (4)
            
               Evropský systém centrálních bank (ESCB) používá HISC jako index pro měření, jak je plněn cíl ESCB udržovat cenovou stabilitu podle čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, což je zvláště důležité pro vymezení a provádění měnové politiky Unie podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování EU má být ECB konzultována ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti.
            
   
               (5)
            
               Cílem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro vývoj, tvorbu a šíření harmonizovaných indexů spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí (ICBN) na unijní a vnitrostátní úrovni. Tím se však nevylučuje možnost rozšířit použití tohoto rámce v budoucnu na nižší než celostátní úroveň, bude-li toho zapotřebí.
            
   
               (6)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (4) zavedlo společný rámec pro sestavování harmonizovaných indexů spotřebitelských cen. Tento právní rámec je nutné přizpůsobit současným požadavkům a technickému pokroku, a tím dále zvyšovat průkaznost a zlepšovat srovnatelnost harmonizovaných indexů spotřebitelských cen a ICBN. Na základě nového rámce vytvořeného tímto nařízením by měla být zahájena práce na souboru doplňkových ukazatelů o vývoji cen.
            
   
               (7)
            
               Toto nařízení zohledňuje agendu Komise pro zlepšování právní úpravy, a zejména sdělení Komise ze dne 8. října 2010 nazvané „Inteligentní regulace v Evropské unii“. Pokud jde o statistiku, Komise ve svém sdělení ze dne 10. srpna 2009 o metodě tvorby statistiky EU: vize pro příští desetiletí stanovila jako prioritu zjednodušení a zlepšení regulačního prostředí v oblasti statistiky.
            
   
               (8)
            
               HISC a harmonizované indexy spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách (HISC-SD) by měly být rozčleněny do kategorií evropské klasifikace individuální spotřeby podle účelu (ECOICOP). Tato klasifikace by měla zajistit, aby všechny evropské statistiky týkající se soukromé spotřeby byly konzistentní a srovnatelné. ECOICOP by měla být rovněž v souladu s klasifikací individuální spotřeby Organizace spojených národů (COICOP OSN), což je mezinárodní standardní klasifikace individuální spotřeby podle účelu, a proto by ECOICOP měla být upravena s ohledem na změny COICOP OSN.
            
   
               (9)
            
               HISC vychází ze zjištěných cen, které zahrnují rovněž daně z produktů. Změny sazeb daní z produktů tudíž mají vliv na inflaci. Pro účely analýzy inflace a posouzení konvergence v členských státech je třeba shromažďovat též informace o dopadu daňových změn na inflaci. Za tímto účelem by HISC měly být počítány také na základě cen při stálých daňových sazbách.
            
   
               (10)
            
               Významným krokem k dalšímu zvýšení průkaznosti a zlepšení srovnatelnosti HISC je vytvoření cenových indexů pro bydlení, zejména pro nemovitosti obývané vlastníky (NOV). Nezbytným základem pro sestavování indexu cen NOV je ICBN. ICBN je kromě toho důležitým ukazatelem sám o sobě. Komise by měla do 31. prosince 2018 vypracovat zprávu, zda je vhodné začlenit index cen NOV do HISC. V závislosti na výsledcích této zprávy by Komise měla v přiměřeném časovém rámci případně předložit návrh na změnu tohoto nařízení s ohledem na začlenění indexu cen NOV do rámce HISC.
            
   
               (11)
            
               Předběžná prozatímní informace o měsíčním HISC v podobě předběžných odhadů je zásadní pro měnovou politiku v eurozóně. Členské státy, jejichž měnou je euro, by proto měly poskytovat tyto předběžné odhady.
            
   
               (12)
            
               HISC je určen k posouzení cenové stability. Nemá být pojat jako index životních nákladů. Kromě HISC by měl být zahájen výzkum týkající se harmonizovaného indexu životních nákladů.
            
   
               (13)
            
               Referenční období pro harmonizované indexy by mělo být pravidelně aktualizováno. Měla by být stanovena pravidla pro společná indexní referenční období harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů dosazovaných v různých okamžicích, aby byla zajištěna srovnatelnost a průkaznost výsledných indexů.
            
   
               (14)
            
               Za účelem posílení procesu postupné harmonizace indexů spotřebitelských cen a ICBN by měly být zahájeny pilotní studie s cílem posoudit, zda je možné využívat lepší základní informace či uplatňovat nové metodické přístupy. Komise by měla přijmout nezbytná opatření a nalézt správné pobídky, včetně finanční podpory, na podporu těchto pilotních studií.
            
   
               (15)
            
               Komise (Eurostat) by měla ověřit zdroje a metody používané členskými státy pro výpočet harmonizovaných indexů a měla by sledovat, jak členské státy zavádějí společný právní rámec. Za tímto účelem by Komise (Eurostat) měla pravidelně komunikovat se statistickými orgány členských států.
            
   
               (16)
            
               Podkladové informace jsou klíčové pro posouzení, zda jsou podrobné harmonizované indexy předkládané členskými státy dostatečně srovnatelné. Transparentní metody a postupy sestavování používané v členských státech kromě toho pomáhají všem zainteresovaným stranám porozumět harmonizovaným indexům a dále zlepšovat jejich kvalitu. Měl by být proto vytvořen soubor pravidel pro vykazování harmonizovaných metadat.
            
   
               (17)
            
               Za účelem zajištění kvality statistických údajů poskytovaných členskými státy by Komise měla využít příslušných výsad a pravomocí stanovených v článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (5).
            
   
               (18)
            
               Za účelem zajištění úprav s ohledem na změny COICOP OSN, změn seznamu položek, upraveného prováděcími akty, doplněním položek s cílem zohlednit technický vývoj statistických metod a na základě hodnocení pilotních studií a za účelem úpravy seznamu dílčích indexů ECOICOP, které členské státy nemusí vytvářet, aby byly herny a loterie začleněny do indexů HISC a HISC-SD, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
            
   
               (19)
            
               Za účelem zajištění plné srovnatelnosti harmonizovaných indexů je zapotřebí jednotných podmínek pro použití ECOICOP pro účely HISC a HISC-SD; pro členění předběžného odhadu HISC poskytovaného členskými státy, jejichž měnou je euro; pro členění indexu cen NOV a ICBN; pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů; pro zdokonalené metody založené na dobrovolných pilotních studiích; pro vhodnou metodiku; pro podrobná pravidla pro změnu základu harmonizovaných indexů; pro standardy pro výměnu údajů a metadat; pro revizi harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů; a pro požadavky na zajištění technické kvality, pokud jde o obsah standardních výročních zpráv o kvalitě, lhůtu pro zaslání zpráv Komisi (Eurostatu) a strukturu inventářů a lhůtu pro poskytování inventářů Komisi (Eurostatu). Za účelem zajištění uvedených jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6).
            
   
               (20)
            
               Při přijímání prováděcích opatření a aktů v přenesené pravomoci v souladu s tímto nařízením by Komise měla ve vhodných případech zvážit efektivnost nákladů a zajistit, aby tato opatření a tyto akty nevytvářely významnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.
            
   
               (21)
            
               Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických standardů pro harmonizované indexy spotřebitelských cen a ICBN, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
            
   
               (22)
            
               Na základě článku 7 nařízení (ES) č. 223/2009 byl Výbor pro Evropský statistický systém požádán o odborné vedení.
            
   
               (23)
            
               Nařízení (ES) č. 2494/95 by proto mělo být zrušeno,
            
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví společný rámec pro vývoj, tvorbu a šíření harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC, HISC-SD, indexu cen NOV) a indexu cen bytových nemovitostí (ICBN) na unijní a vnitrostátní úrovni.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               1)
            
               „produkty“ výrobky a služby podle definice v příloze A bodu 3.01 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (7) (dále jen „ESA 2010“);
            
   
               2)
            
               „spotřebitelskými cenami“ kupní ceny placené domácnostmi za nákup jednotlivých produktů prostřednictvím peněžních transakcí;
            
   
               3)
            
               „cenami bytových nemovitostí“ transakční ceny obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi;
            
   
               4)
            
               „kupními cenami“ ceny, které kupující skutečně zaplatili za produkty, včetně veškerých daní z produktů, snížené o dotace na produkty, po odečtení slev z obvyklých cen či sazeb, bez úroku či poplatků za služby připočtených v rámci úvěrových ujednání a jakýchkoli přirážek v důsledku nezaplacení ve lhůtě stanovené v okamžiku nákupu;
            
   
               5)
            
               „regulovanými cenami“ ceny, které jsou buď přímo stanovovány, nebo do značné míry ovlivňovány vládními institucemi;
            
   
               6)
            
               „harmonizovaným indexem spotřebitelských cen“ nebo „HISC“ srovnatelný index spotřebitelských cen vytvářený každým členským státem;
            
   
               7)
            
               „harmonizovaným indexem spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách“ nebo „HISC-SD“ index, který měří změny spotřebitelských cen bez dopadu změn daňových sazeb na produkty za stejné období;
            
   
               8)
            
               „daňovou sazbou“ daňový parametr, který může být vyjádřen určitým procentem z ceny nebo absolutní výší daně vybírané z fyzické jednotky;
            
   
               9)
            
               „indexem cen nemovitostí obývaných vlastníky“ nebo „indexem cen NOV“ index, který měří změny transakčních cen obytných nemovitostí, jež jsou v sektoru domácností nové, a dalších produktů nabývaných domácnostmi v souvislosti s obýváním vlastní nemovitosti;
            
   
               10)
            
               „indexem cen bytových nemovitostí“ nebo „ICBN“ index, který měří změny transakčních cen obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi;
            
   
               11)
            
               „dílčím indexem HISC či HISC-SD“ cenový index pro kteroukoli z kategorií evropské klasifikace individuální spotřeby podle účelu (ECOICOP) uvedených v příloze I;
            
   
               12)
            
               „harmonizovanými indexy“ HISC, HISC-SD, index cen NOV a ICBN;
            
   
               13)
            
               „předběžným odhadem HISC“ prvotní odhad HISC poskytovaný členskými státy, jejichž měnou je euro, který může vycházet z předběžných informací a v případě potřeby z vhodných modelů;
            
   
               14)
            
               „indexem Laspeyresova typu“ cenový index, který měří průměrnou změnu cen od cenového referenčního období do srovnávaného období za použití podílů výdajů z některého období před cenovým referenčním obdobím a kde jsou podíly výdajů upraveny tak, aby odrážely ceny v cenovém referenčním období.
               Index Laspeyresova typu je definován jako:
               
               kde p je cena produktu; 0 je cenové referenční období; a t je srovnávané období. Váhy (w) jsou podíly výdajů v období (b) před cenovým referenčním obdobím upravené tak, aby odrážely ceny v cenovém referenčním období 0;
            
   
               15)
            
               „indexním referenčním obdobím“ období, pro které je index stanoven na 100 indexových bodů;
            
   
               16)
            
               „cenovým referenčním obdobím“ období, vůči kterému se cena srovnávaného období srovnává; v případě měsíčních indexů je cenovým referenčním obdobím prosinec předchozího roku a v případě čtvrtletních indexů je cenovým referenčním obdobím čtvrté čtvrtletí předchozího roku;
            
   
               17)
            
               „základními informacemi“ údaje zahrnující:
               
                           a)
                        
                           v případě HISC a HISC-SD:
                           
                                       i)
                                    
                                       kupní ceny produktů, které musí být zohledněny při výpočtu dílčích indexů v souladu s tímto nařízením,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       charakteristiky, které určují cenu produktu,
                                    
                           
                                       iii)
                                    
                                       informace o vybíraných daních,
                                    
                           
                                       iv)
                                    
                                       informace o tom, zda je určitá cena plně nebo částečně regulovaná, a
                                    
                           
                                       v)
                                    
                                       váhy, které odrážejí úroveň a strukturu spotřeby dotčených produktů;
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           v případě indexu cen NOV:
                           
                                       i)
                                    
                                       transakční ceny obytných nemovitostí, jež jsou v sektoru domácností nové, a dalších produktů nabývaných domácnostmi v souvislosti s obýváním vlastní nemovitosti, které musí být zohledněny při výpočtu indexu cen NOV v souladu s tímto nařízením,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       charakteristiky, které určují cenu obytné nemovitosti a dalších produktů nabývaných domácnostmi v souvislosti s obýváním vlastní nemovitosti, a
                                    
                           
                                       iii)
                                    
                                       váhy, které odrážejí úroveň a strukturu příslušných kategorií výdajů na bydlení;
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           v případě ICBN:
                           
                                       i)
                                    
                                       transakční ceny obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi, které musí být zohledněny při výpočtu ICBN v souladu s tímto nařízením,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       charakteristiky, které určují cenu obytné nemovitosti, a
                                    
                           
                                       iii)
                                    
                                       váhy, které odrážejí úroveň a strukturu příslušných kategorií výdajů na bydlení;
                                    
                        
            
   
               18)
            
               „domácností“ domácnost ve smyslu přílohy A bodu 2.119 písm. a) a b) ESA 2010, bez ohledu na státní příslušnost či pobytový status;
            
   
               19)
            
               „ekonomickým územím členského státu“ ekonomické území ve smyslu přílohy A bodu 2.05 ESA 2010, přičemž extrateritoriální enklávy ležící v rámci hranic daného členského státu zahrnuty jsou a teritoriální enklávy ležící ve zbytku světa zahrnuty nejsou;
            
   
               20)
            
               „peněžními výdaji na konečnou spotřebu domácností“ část výdajů na konečnou spotřebu vynaložených:
               
                           —
                        
                           domácnostmi,
                        
               
                           —
                        
                           v peněžních transakcích,
                        
               
                           —
                        
                           na ekonomickém území členského státu,
                        
               
                           —
                        
                           na produkty, které jsou použity pro přímé uspokojení individuálních potřeb nebo přání, podle definice v příloze A bodě 3.101 ESA 2010,
                        
               
                           —
                        
                           v jednom nebo obou obdobích, která jsou mezi sebou srovnávána;
                        
            
   
               21)
            
               „podstatnou změnou v metodě tvorby“ změna, která dle odhadu ovlivňuje roční míru změny daného harmonizovaného indexu nebo jeho části v každém období:
               
                           a)
                        
                           v případě celkového HISC, HISC-SD, indexu cen NOV či ICBN o více než 0,1 procentního bodu,
                        
               
                           b)
                        
                           v případě HISC či HISC-SD o více než 0,3 procentního bodu u každého oddílu ECOICOP, 0,4 procentního bodu u každé skupiny ECOICOP, 0,5 procentního bodu u každé třídy ECOICOP nebo 0,6 procentního bodu u každé podtřídy (pět číslic) ECOICOP.
                        
            
   Článek 3
   Sestavování harmonizovaných indexů
   1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) harmonizované indexy vymezené v čl. 2 bodě 12.
   2.   Harmonizované indexy jsou ročně řetězené indexy Laspeyresova typu.
   3.   HISC a HISC-SD vycházejí ze změn cen a z vah produktů zahrnutých do peněžních výdajů na konečnou spotřebu domácností.
   4.   Ani HISC, ani HISC-SD nezahrnuje transakce mezi domácnostmi, s výjimkou nájmů placených nájemci soukromým pronajímatelům bytů; soukromí pronajímatelé bytů v tomto případě představují tržní výrobce služeb nakupovaných domácnostmi (nájemci).
   5.   Index cen NOV se sestaví, pokud je to možné a jsou k dispozici příslušné údaje, za 10 let předcházejících vstupu tohoto nařízení v platnost.
   6.   Dílčí indexy HISC a HISC-SD se sestavují pro kategorie ECOICOP. Komise přijme prováděcí akty, jimž stanoví jednotné podmínky pro používání ECOICOP pro účely HISC a HISC-SD. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   7.   Komise do 31. prosince 2018 vypracuje zprávu o vhodnosti možného začlenění indexu cen NOV do HISC. V závislosti na výsledcích této zprávy Komise v přiměřené lhůtě případně předloží návrh na změnu tohoto nařízení s ohledem na začlenění indexu cen NOV do rámce HISC. Pokud uvedená zpráva ukáže, že k začlenění indexu cen NOV do rámce HISC je nezbytný další metodický vývoj, Komise případně provede potřebnou metodickou práci a podá o ní zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
   8.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví členění předběžného odhadu HISC poskytovaného členskými státy, jejichž měnou je euro. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   9.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví členění indexu cen NOV a ICBN. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   10.   Členské státy každoročně aktualizují váhy dílčích indexů pro harmonizované indexy. Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví jednotné podmínky pro kvalitu vah harmonizovaných indexů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   Článek 4
   Srovnatelnost harmonizovaných indexů
   1.   Aby bylo možné považovat harmonizované indexy za srovnatelné, musí veškeré rozdíly mezi členskými státy na libovolné úrovni podrobnosti odrážet pouze rozdíly ve změnách cen či struktuře výdajů.
   2.   Všechny dílčí indexy harmonizovaných indexů, které se odchylují od konceptů nebo metod tohoto nařízení, se považují za srovnatelné, je-li výsledkem index, který se dle odhadu systematicky liší:
   
               a)
            
               v případě HISC a HISC-SD o 0,1 procentního bodu nebo méně v průměru za rok oproti předchozímu roku od indexu sestaveného v souladu s metodikou tohoto nařízení;
            
   
               b)
            
               v případě indexu cen NOV a ICBN o 1 procentní bod nebo méně v průměru za rok oproti předchozímu roku od indexu sestaveného v souladu s metodikou tohoto nařízení;
            
   Není-li výpočet podle prvního pododstavce možný, členské státy podrobně rozvedou důsledky použití metodiky, která se odchyluje od konceptů či metod tohoto nařízení.
   3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny přílohy I, s cílem zajistit srovnatelnost harmonizovaných indexů na mezinárodní úrovni v návaznosti na změny COICOP OSN.
   4.   Za účelem zajištění jednotných podmínek při tvorbě srovnatelných harmonizovaných indexů a za účelem dosažení cílů tohoto nařízení přijme Komise prováděcí akty, jimiž stanoví zdokonalené metody založené na dobrovolných pilotních studiích uvedených v článku 8 a metodiku. Tyto prováděcí akty se týkají:
   
               i)
            
               výběru vzorků a reprezentativnosti;
            
   
               ii)
            
               shromažďování údajů o cenách a zacházení s nimi;
            
   
               iii)
            
               nahrazování a úprav z důvodu kvality;
            
   
               iv)
            
               sestavování indexů;
            
   
               v)
            
               revizí;
            
   
               vi)
            
               zvláštních indexů;
            
   
               vii)
            
               zacházení s produkty ve specifických oblastech.
            
   Komise zajistí, aby tyto prováděcí akty nevytvářely dodatečnou podstatnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.
   Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   5.   Za účelem tvorby harmonizovaných indexů a s cílem zohlednit technický vývoj statistických metod a na základě vyhodnocení pilotních studií podle čl. 8 odst. 4 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, jimiž změní čl. 4 odst. 4 první pododstavec doplněním dalších položek na seznam, pokud se takto doplněné položky nepřekrývají se stávajícími ani nemění rozsah či povahu harmonizovaných indexů stanovených v tomto nařízení.
   Článek 5
   Požadavky na údaje
   1.   Základní informace shromažďované členskými státy pro potřeby harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů jsou reprezentativní na úrovni členského státu.
   2.   Informace se získávají od statistických jednotek definovaných nařízením Rady (EHS) č. 696/93 (8) nebo z jiných zdrojů, jsou-li splněny požadavky na srovnatelnost harmonizovaných indexů podle článku 4 tohoto nařízení.
   3.   Statistické jednotky, které poskytují informace o produktech zahrnutých do peněžních výdajů na konečnou spotřebu domácností, při shromažďování či poskytování základních informací podle potřeby spolupracují. Statistické jednotky poskytují přesné a úplné základní informace vnitrostátním subjektům odpovědným za sestavování harmonizovaných indexů.
   4.   Na žádost vnitrostátních orgánů odpovědných za sestavování harmonizovaných indexů poskytnou statistické jednotky elektronické záznamy o transakcích, jsou-li k dispozici, například údaje ze čteček čárových kódů, s nezbytnou mírou podrobnosti umožňující vytvořit harmonizované indexy a posoudit soulad s podmínkami srovnatelnosti a kvalitu harmonizovaných indexů.
   5.   V případě harmonizovaných indexů je společným indexním referenčním obdobím rok 2015. Toto indexní referenční období se použije pro úplné časové řady všech harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů.
   6.   Základ harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů se změní na nové společné indexní referenční období v případě podstatné změny metodiky pro harmonizované indexy přijaté v souladu s tímto nařízením nebo každých deset let po poslední změně základu počínaje rokem 2015. Změna základu na nové indexní referenční období se uskuteční:
   
               a)
            
               v případě měsíčních indexů počínaje indexem za leden roku následujícího po indexním referenčním období;
            
   
               b)
            
               v případě čtvrtletních indexů počínaje indexem za první čtvrtletí roku následujícího po indexním referenčním období.
            
   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví podrobná pravidla pro změnu základu harmonizovaných indexů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   7.   Členské státy nemusí vytvářet a předávat:
   
               a)
            
               dílčí indexy HISC a HISC-SD představující méně než jedno promile celkových výdajů,
            
   
               b)
            
               dílčí indexy indexu cen NOV představující méně než jedno procento celkových nákladů na nemovitosti obývané vlastníky a dílčí indexy ICBN představující méně než jedno procento celkových zakoupených bytových nemovitostí.
            
   8.   Členské státy nemusí vytvářet následující dílčí indexy ECOICOP, protože buď nejsou zahrnuty do peněžních výdajů na konečnou spotřebu domácností, nebo z důvodu prozatím nedostatečné míry harmonizace metodiky:
   
               02.3
            
               Narkotika;
            
               09.4.3
            
               Herny a loterie;
            
               12.2
            
               Prostituce;
            
               12.5.1
            
               Životní pojištění;
            
               12.6.1
            
               FISIM.
            
   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10 za účelem úpravy seznamu stanoveného v tomto odstavci, aby byly herny a loterie začleněny do indexů HISC a HISC-SD.
   Článek 6
   Periodicita
   1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) HISC, HISC-SD a jejich příslušné dílčí indexy v měsíčních intervalech, včetně těch dílčích indexů, které se vytvářejí v delších intervalech.
   2.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) index cen NOV a ICBN ve čtvrtletních intervalech. Tyto indexy mohou být na dobrovolné bázi poskytovány i v měsíčních intervalech.
   3.   Členské státy nemusí vytvářet dílčí indexy v měsíčních nebo čtvrtletních intervalech, pokud jsou i při méně častém shromažďování údajů splněny požadavky na srovnatelnost podle článku 4. Členské státy informují Komisi (Eurostat) o kategoriích ECOICOP, indexu cen NOV a ICBN, pro něž mají v úmyslu shromažďovat údaje v méně častých intervalech než měsíčně, pokud jde o kategorie ECOICOP, a čtvrtletně, pokud jde o kategorie cenového indexu NOV a ICBN.
   4.   Členské státy každoročně poskytují Komisi (Eurostatu) aktualizované váhy dílčích indexů pro harmonizované indexy.
   Článek 7
   Lhůty, standardy pro výměnu a revize
   1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) harmonizované indexy a veškeré dílčí indexy nejpozději do:
   
               a)
            
               15 kalendářních dnů po skončení měsíce, za který byly indexy vypočítány, v případě indexů za měsíce únor až prosinec, a do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, za který byly indexy vypočítány, v případě indexů za měsíc leden, a
            
   
               b)
            
               85 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, za které byly indexy vypočítány.
            
   2.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) aktualizované váhy nejpozději do:
   
               a)
            
               13. února každého roku v případě měsíčních indexů;
            
   
               b)
            
               do 15. června každého roku v případě čtvrtletních indexů.
            
   3.   Členské státy, jejichž měnou je euro, poskytují Komisi (Eurostatu) předběžný odhad HISC nejpozději do předposledního kalendářního dne měsíce, jehož se daný předběžný odhad týká.
   4.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadovaná tímto nařízením v souladu se standardy pro výměnu údajů a metadat.
   5.   Harmonizované indexy a jejich dílčí indexy, které již byly zveřejněny, mohou být revidovány.
   6.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž podrobně stanoví standardy pro výměnu údajů a metadat uvedené v odstavci 4 a jednotné podmínky pro revizi harmonizovaných indexů a jejich dílčích indexů uvedené v odstavci 5. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   Článek 8
   Pilotní studie
   1.   Zjistí-li se, že je nutné pro účely sestavování harmonizovaných indexů zlepšit základní informace, nebo je-li v metodách zmíněných v čl. 4 odst. 4 zjištěna potřeba zlepšit srovnatelnost harmonizovaných indexů, může Komise (Eurostat) zahájit pilotní studie, které členské státy provádějí na dobrovolném základě.
   2.   Na financování těchto pilotních studií případně přispěje souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Cílem pilotních studií je posoudit, zda je možné získávat lepší základní informace či uplatňovat nové metodické přístupy.
   4.   Výsledky pilotních studií vyhodnotí Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s členskými státy a hlavními uživateli harmonizovaných indexů s přihlédnutím k užitku z lepších základních informací nebo nových metodických přístupů v porovnání s dodatečnými náklady na tvorbu harmonizovaných indexů.
   5.   Do 31. prosince 2020 a poté každých pět let předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž případně vyhodnotí hlavní závěry pilotních studií.
   Článek 9
   Zabezpečení kvality
   1.   Členské státy zajistí, aby byly poskytované harmonizované indexy kvalitní. Pro účely tohoto nařízení se použijí standardní kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.
   2.   Členské státy Komisi (Eurostatu) poskytnou:
   
               a)
            
               standardní výroční zprávy o kvalitě, v níž budou zahrnuta kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009;
            
   
               b)
            
               každoročně aktualizované inventáře s uvedením podrobností ohledně zdrojů údajů, použitých definic a metod;
            
   
               c)
            
               na žádost Komise (Eurostatu) další související informace s nezbytnou mírou podrobnosti umožňující posoudit splnění požadavků na srovnatelnost, jakož i kvalitu harmonizovaných indexů.
            
   3.   Pokud členský stát hodlá zavést podstatnou změnu v metodách tvorby harmonizovaných indexů nebo jejich části, uvědomí o tom Komisi (Eurostat) nejpozději tři měsíce před tím, než taková změna vstoupí v platnost. Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) vyčíslení dopadu této změny.
   4.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické požadavky na zabezpečení kvality, pokud jde o obsah standardních výročních zpráv o kvalitě, lhůtu pro zaslání zpráv Komisi (Eurostatu) a strukturu inventářů a lhůtu pro zaslání inventářů Komisi (Eurostatu). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.
   Článek 10
   Výkon přenesené působnosti
   1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
   2.   Při výkonu přenesených pravomocí podle čl. 4 odst. 3 a 5 a čl. 5. odst. 8 Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nevytvářely významnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.
   Dále Komise řádně odůvodní opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci, přičemž tam, kde je to vhodné, přihlédne k nákladové efektivitě včetně zatížení respondentů a nákladů na tvorbu v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.
   Komise před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci postupuje podle svých obvyklých postupů a provádí konzultace s odborníky, včetně odborníků z členských států.
   3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3 a 5 a čl. 5 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 13. června 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
   4.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 a 5 a čl. 5 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již platných aktů v přenesené pravomoci.
   5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
   6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3 a 5 a čl. 5 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
   Článek 11
   Postup projednávání ve výboru
   1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
   2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
   Článek 12
   Zrušení
   1.   Aniž je dotčen odstavec 2, členské státy nadále poskytují harmonizované indexy v souladu s nařízením (ES) č. 2494/95 až do předávání údajů vztahujících se k roku 2016.
   2.   Nařízení (ES) č. 2494/95 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2017.
   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
   3.   Při prvním přijímání prováděcích aktů uvedených v čl. 3 odst. 6, 9 a 10, čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 6 a čl. 7 odst. 6 Komise do těchto aktů v rozsahu, v jakém je to slučitelné s tímto nařízením, začlení příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1749/96 (9), nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (10), nařízení Rady (ES) č. 1687/98 (11), nařízení Komise (ES) č. 2646/98 (12), nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 (13), nařízení Rady (ES) č. 2166/1999 (14), nařízení Komise (ES) č. 2601/2000 (15), nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 (16), nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 (17), nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 (18), nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 (19), nařízení Rady (ES) č. 701/2006 (20), nařízení Komise (ES) č. 330/2009 (21), nařízení Komise (EU) č. 1114/2010 (22) a nařízení Komise (EU) č. 93/2013 (23) přijatých na základě nařízení (ES) č. 2494/95 a současně v přiměřené míře sníží celkový počet prováděcích aktů. Nařízení přijatá na základě nařízení (ES) č. 2494/95 se nadále použijí po přechodné období. Toto přechodné období skončí ke dni použitelnosti prováděcích aktů poprvé přijatých na základě čl. 3 odst. 6, 9 a 10, čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 6 a čl. 7 odst. 6 tohoto nařízení, který bude pro všechny tyto prováděcí akty společný.
   Článek 13
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se poprvé pro údaje za leden 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 11. května 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 175, 29.5.2015, s. 2.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. března 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2016.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Komise (ES) č. 1749/96 ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 229, 10.9.1996, s. 3).
   
      (10)  Nařízení Komise (ES) č. 2214/96 ze dne 20. listopadu 1996 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC (Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 8).
   
      (11)  Nařízení Rady (ES) č. 1687/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1749/96, pokud jde o uvádění zboží a služeb v harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 214, 31.7.1998, s. 12).
   
      (12)  Nařízení Komise (ES) č. 2646/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro používání tarifů v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 335, 10.12.1998, s. 30).
   
      (13)  Nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s pojištěním v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 9).
   
      (14)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení s produkty v odvětvích zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 266, 14.10.1999, s. 1).
   
      (15)  Nařízení Komise (ES) č. 2601/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o dobu zachycení kupních cen v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 14).
   
      (16)  Nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s cenovými slevami v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 16).
   
      (17)  Nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 46).
   
      (18)  Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 49).
   
      (19)  Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).
   
      (20)  Nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 3).
   
      (21)  Nařízení Komise (ES) č. 330/2009 ze dne 22. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (Úř. věst. L 103, 23.4.2009, s. 6).
   
      (22)  Nařízení Komise (EU) č. 1114/2010 ze dne 1. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97 (Úř. věst. L 316, 2.12.2010, s. 4).
   
      (23)  Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, 2.2.2013, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         EVROPSKÁ KLASIFIKACE INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBY PODLE ÚČELU (ECOICOP)
      
      
                  01
               
                  POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
               
                  01.1
               
                  Potraviny
               
                  01.1.1
               
                  Pekárenské výrobky, obiloviny
               
                  01.1.1.1
               
                  Rýže
               
                  01.1.1.2
               
                  Mouka a jiné obiloviny
               
                  01.1.1.3
               
                  Chléb
               
                  01.1.1.4
               
                  Ostatní pekárenské výrobky
               
                  01.1.1.5
               
                  Pizza
               
                  01.1.1.6
               
                  Těstoviny a kuskus
               
                  01.1.1.7
               
                  Snídaňové cereálie
               
                  01.1.1.8
               
                  Jiné výrobky z obilovin
               
                  01.2.1
               
                  Maso
               
                  01.1.2.1
               
                  Hovězí a telecí maso
               
                  01.1.2.2
               
                  Vepřové maso
               
                  01.1.2.3
               
                  Jehněčí a kozí maso
               
                  01.1.2.4
               
                  Drůbež
               
                  01.1.2.5
               
                  Jiné maso
               
                  01.1.2.6
               
                  Jedlé droby
               
                  01.1.2.7
               
                  Sušené, solené nebo uzené maso
               
                  01.1.2.8
               
                  Ostatní masné polotovary
               
                  01.3.1
               
                  Ryby a mořské plody
               
                  01.1.3.1
               
                  Ryby, čerstvé nebo chlazené
               
                  01.1.3.2
               
                  Ryby, zmrazené
               
                  01.1.3.3
               
                  Mořské plody, čerstvé nebo chlazené
               
                  01.1.3.4
               
                  Mořské plody, zmrazené
               
                  01.1.3.5
               
                  Sušené, solené nebo uzené ryby a mořské plody
               
                  01.1.3.6
               
                  Ostatní konzervované nebo zpracované přípravky z ryb a mořských plodů
               
                  01.4.1
               
                  Mléko, sýry a vejce
               
                  01.1.4.1
               
                  Mléko plnotučné, čerstvé
               
                  01.1.4.2
               
                  Mléko nízkotučné, čerstvé
               
                  01.1.4.3
               
                  Sušené mléko
               
                  01.1.4.4
               
                  Jogurty
               
                  01.1.4.5
               
                  Sýry a tvarohy
               
                  01.1.4.6
               
                  Ostatní mléčné výrobky
               
                  01.1.4.7
               
                  Vejce
               
                  01.5.1
               
                  Oleje a tuky
               
                  01.1.5.1
               
                  Máslo
               
                  01.1.5.2
               
                  Margarín a ostatní rostlinné tuky
               
                  01.1.5.3
               
                  Olivový olej
               
                  01.1.5.4
               
                  Ostatní jedlé oleje
               
                  01.1.5.5
               
                  Ostatní jedlé živočišné tuky
               
                  01.1.6
               
                  Ovoce
               
                  01.1.6.1
               
                  Ovoce, čerstvé nebo chlazené
               
                  01.1.6.2
               
                  Ovoce, zmrazené
               
                  01.1.6.3
               
                  Sušené ovoce a ořechy
               
                  01.1.6.4
               
                  Konzervované ovoce a výrobky z ovoce
               
                  01.1.7
               
                  Zelenina
               
                  01.1.7.1
               
                  Zelenina kromě brambor a ostatních hlíz, čerstvá nebo chlazená
               
                  01.1.7.2
               
                  Zelenina kromě brambor a ostatních hlíz, zmrazená
               
                  01.1.7.3
               
                  Sušená zelenina, ostatní konzervovaná nebo zpracovaná zelenina
               
                  01.1.7.4
               
                  Brambory
               
                  01.1.7.5
               
                  Bramborové lupínky
               
                  01.1.7.6
               
                  Ostatní hlízy a výrobky z hlíz
               
                  01.1.8
               
                  Cukr, marmeláda, med, čokoláda a cukrovinky
               
                  01.1.8.1
               
                  Cukr
               
                  01.1.8.2
               
                  Džemy, marmelády a med
               
                  01.1.8.3
               
                  Čokoláda
               
                  01.1.8.4
               
                  Cukrovinky
               
                  01.1.8.5
               
                  Zmrzlinářské výrobky a zmrzlina
               
                  01.1.8.6
               
                  Umělá sladidla
               
                  01.1.9
               
                  Potravinářské výrobky j. n.
               
                  01.1.9.1
               
                  Omáčky, ochucovadla
               
                  01.1.9.2
               
                  Sůl, koření a byliny užívané v kuchyni
               
                  01.1.9.3
               
                  Dětské výživy
               
                  01.1.9.4
               
                  Hotová jídla
               
                  01.1.9.9
               
                  Ostatní potravinářské výrobky j. n.
               
                  01.2
               
                  Nealkoholické nápoje
               
                  01.2.1
               
                  Káva, čaj a kakao
               
                  01.2.1.1
               
                  Káva
               
                  01.2.1.2
               
                  Čaj
               
                  01.2.1.3
               
                  Kakao a čokoláda v prášku
               
                  01.2.2
               
                  Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy
               
                  01.2.2.1
               
                  Minerální nebo pramenité vody
               
                  01.2.2.2
               
                  Nealkoholické nápoje
               
                  01.2.2.3
               
                  Ovocné a zeleninové šťávy
               
                  02
               
                  ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK A NARKOTIKA
               
                  02.1
               
                  Alkoholické nápoje
               
                  02.1.1
               
                  Lihoviny
               
                  02.1.1.1
               
                  Destiláty a likéry
               
                  02.1.1.2
               
                  Nápoje s nízkým obsahem alkoholu
               
                  02.1.2
               
                  Vína
               
                  02.1.2.1
               
                  Víno z vinných hroznů
               
                  02.1.2.2
               
                  Víno z jiného ovoce
               
                  02.1.2.3
               
                  Fortifikované (obohacené) víno
               
                  02.1.2.4
               
                  Vinné nápoje
               
                  02.1.3
               
                  Piva
               
                  02.1.3.1
               
                  Ležáky
               
                  02.1.3.2
               
                  Ostatní alkoholická piva
               
                  02.1.3.3
               
                  Nízkoalkoholická a nealkoholická piva
               
                  02.1.3.4
               
                  Nápoje z piva
               
                  02.2
               
                  Tabák
               
                  02.2.0
               
                  Tabák
               
                  02.2.0.1
               
                  Cigarety
               
                  02.2.0.2
               
                  Doutníky
               
                  02.2.0.3
               
                  Jiné tabákové výrobky
               
                  02.3
               
                  Narkotika
               
                  02.3.0
               
                  Narkotika
               
                  02.3.0.0
               
                  Narkotika
               
                  03
               
                  ODÍVÁNÍ A OBUV
               
                  03.1
               
                  Odívání
               
                  03.1.1
               
                  Oděvní materiály
               
                  03.1.1.0
               
                  Oděvní materiály
               
                  03.1.2
               
                  Oděvy
               
                  03.1.2.1
               
                  Pánské oděvy
               
                  03.1.2.2
               
                  Dámské oděvy
               
                  03.1.2.3
               
                  Dětské oděvy
               
                  03.1.3
               
                  Ostatní oděvní doplňky a textilní galanterie
               
                  03.1.3.1
               
                  Ostatní oděvní doplňky
               
                  03.1.3.2
               
                  Textilní galanterie
               
                  03.1.4
               
                  Čištění, opravy a půjčování oděvů
               
                  03.1.4.1
               
                  Čištění oděvů
               
                  03.1.4.2
               
                  Opravy a půjčování oděvů
               
                  03.2
               
                  Obuv
               
                  03.2.1
               
                  Boty a ostatní obuv
               
                  03.2.1.1
               
                  Pánská obuv
               
                  03.2.1.2
               
                  Dámská obuv
               
                  03.2.1.3
               
                  Dětská obuv
               
                  03.2.2
               
                  Opravy a půjčování obuvi
               
                  03.2.2.0
               
                  Opravy a půjčování obuvi
               
                  04
               
                  BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
               
                  04.1
               
                  Nájemné z bytu
               
                  04.1.1
               
                  Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště
               
                  04.1.1.0
               
                  Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště
               
                  04.1.2
               
                  Ostatní nájemné
               
                  04.1.2.1
               
                  Nájemné placené nájemníky za přechodné bydliště
               
                  04.1.2.2
               
                  Nájemné za garáž a ostatní nájemné placené nájemníky
               
                  04.2
               
                  Imputované nájemné za bydlení
               
                  04.2.1
               
                  Imputované nájemné vlastníků-nájemníků
               
                  04.2.1.0
               
                  Imputované nájemné vlastníků-nájemníků
               
                  04.2.2
               
                  Ostatní imputované nájemné
               
                  04.2.2.0
               
                  Ostatní imputované nájemné
               
                  04.3
               
                  Běžná údržba a drobné opravy bytu
               
                  04.3.1
               
                  Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu
               
                  04.3.1.0
               
                  Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu
               
                  04.3.2
               
                  Služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu
               
                  04.3.2.1
               
                  Instalatérské služby
               
                  04.3.2.2
               
                  Elektrikářské služby
               
                  04.3.2.3
               
                  Údržba vytápění
               
                  04.3.2.4
               
                  Malířské služby
               
                  04.3.2.5
               
                  Tesařské služby
               
                  04.3.2.9
               
                  Ostatní služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu
               
                  04.4
               
                  Dodávka vody a ostatní služby související s bydlením
               
                  04.4.1
               
                  Dodávka vody (vodné)
               
                  04.4.1.0
               
                  Dodávka vody (vodné)
               
                  04.4.2
               
                  Sběr pevných odpadů
               
                  04.4.2.0
               
                  Sběr pevných odpadů
               
                  04.4.3
               
                  Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné)
               
                  04.4.3.0
               
                  Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné)
               
                  04.4.4
               
                  Ostatní služby související s bydlením j. n.
               
                  04.4.4.1
               
                  Poplatky za údržbu domů s více uživateli
               
                  04.4.4.2
               
                  Bezpečnostní služby
               
                  04.4.4.9
               
                  Ostatní služby související s bydlením
               
                  04.5
               
                  Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva
               
                  04.5.1
               
                  Elektrická energie
               
                  04.5.1.0
               
                  Elektrická energie
               
                  04.5.2
               
                  Plynná paliva
               
                  04.5.2.1
               
                  Zemní plyn a svítiplyn
               
                  04.5.2.2
               
                  Plyn v bombách (propan, butan atd.)
               
                  04.5.3
               
                  Kapalná paliva
               
                  04.5.3.0
               
                  Kapalná paliva
               
                  04.5.4
               
                  Tuhá paliva
               
                  04.5.4.1
               
                  Uhlí
               
                  04.5.4.9
               
                  Ostatní tuhá paliva
               
                  04.5.5
               
                  Tepelná energie
               
                  04.5.5.0
               
                  Tepelná energie
               
                  05
               
                  BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI; OPRAVY
               
                  05.1
               
                  Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce a ostatní podlahové krytiny
               
                  05.1.1
               
                  Nábytek a bytové zařízení
               
                  05.1.1.1
               
                  Nábytek do domácnosti
               
                  05.1.1.2
               
                  Zahradní nábytek
               
                  05.1.1.3
               
                  Osvětlovací zařízení
               
                  05.1.1.9
               
                  Ostatní nábytek a bytové zařízení
               
                  05.1.2
               
                  Koberce a ostatní podlahové krytiny
               
                  05.1.2.1
               
                  Koberce a koberečky
               
                  05.1.2.2
               
                  Ostatní podlahové krytiny
               
                  05.1.2.3
               
                  Pokládání koberců a podlahových krytin
               
                  05.1.3
               
                  Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin
               
                  05.1.3.0
               
                  Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin
               
                  05.2
               
                  Bytový textil
               
                  05.2.0
               
                  Bytový textil
               
                  05.2.0.1
               
                  Dekorační textilie, záclony a závěsy
               
                  05.2.0.2
               
                  Prádlo ložní
               
                  05.2.0.3
               
                  Stolní a koupelnový textil
               
                  05.2.0.4
               
                  Opravy bytových textilií
               
                  05.2.0.9
               
                  Ostatní bytový textil
               
                  05.3
               
                  Přístroje a spotřebiče pro domácnost
               
                  05.3.1
               
                  Hlavní (velké) přístroje pro domácnost elektrické a neelektrické
               
                  05.3.1.1
               
                  Ledničky, mrazničky a jejich kombinace
               
                  05.3.1.2
               
                  Pračky, sušičky a myčky nádobí
               
                  05.3.1.3
               
                  Sporáky
               
                  05.3.1.4
               
                  Vyhřívací a klimatizační zařízení
               
                  05.3.1.5
               
                  Čisticí zařízení
               
                  05.3.1.9
               
                  Ostatní hlavní (velké) přístroje pro domácnost
               
                  05.3.2
               
                  Malé domácí elektrické spotřebiče
               
                  05.3.2.1
               
                  Přístroje pro zpracování potravin
               
                  05.3.2.2
               
                  Přístroje pro přípravu kávy nebo čaje a podobná zařízení
               
                  05.3.2.3
               
                  Žehličky
               
                  05.3.2.4
               
                  Toastovače a grily
               
                  05.3.2.9
               
                  Ostatní malé domácí elektrické spotřebiče
               
                  05.3.3
               
                  Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
               
                  05.3.3.0
               
                  Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
               
                  05.4
               
                  Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost
               
                  05.4.0
               
                  Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost
               
                  05.4.0.1
               
                  Skleněné, křišťálové, keramické a porcelánové nádobí
               
                  05.4.0.2
               
                  Příbory, kovové a stříbrné nádobí
               
                  05.4.0.3
               
                  Kuchyňské potřeby a zařízení neelektrické
               
                  05.4.0.4
               
                  Opravy skleněných, keramických, stolních a kuchyňských potřeb pro domácnost
               
                  05.5
               
                  Nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu
               
                  05.5.1
               
                  Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům a zahradu
               
                  05.5.1.1
               
                  Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům a zahradu s vlastním pohonem
               
                  05.5.1.2
               
                  Opravy, leasing a pronájem nástrojů a nářadí dlouhodobé spotřeby
               
                  05.5.2
               
                  Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby pro dům a zahradu včetně oprav
               
                  05.5.2.1
               
                  Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby bez vlastního pohonu
               
                  05.5.2.2
               
                  Různé doplňky nástrojů a nářadí krátkodobé spotřeby
               
                  05.5.2.3
               
                  Opravy nástrojů a nářadí krátkodobé spotřeby a různých doplňků bez vlastního pohonu
               
                  05.6
               
                  Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
               
                  05.6.1
               
                  Spotřební zboží pro domácnost
               
                  05.6.1.1
               
                  Výrobky pro čištění a údržbu
               
                  05.6.1.2
               
                  Ostatní drobné spotřební zboží pro domácnost
               
                  05.6.2
               
                  Služby domácího personálu a služby pro domácnost
               
                  05.6.2.1
               
                  Placené služby domácího personálu
               
                  05.6.2.2
               
                  Úklidové služby
               
                  05.6.2.3
               
                  Pronájem nábytku a zařízení
               
                  05.6.2.9
               
                  Ostatní služby domácího personálu a služby pro domácnost
               
                  06
               
                  ZDRAVÍ
               
                  06.1
               
                  Léčiva a zdravotnické prostředky
               
                  06.1.1
               
                  Léčiva
               
                  06.1.1.0
               
                  Léčiva
               
                  06.1.2
               
                  Ostatní zdravotnické výrobky
               
                  06.1.2.1
               
                  Těhotenské testy a mechanické antikoncepční prostředky
               
                  06.1.2.9
               
                  Ostatní zdravotnické výrobky j. n.
               
                  06.1.3
               
                  Terapeutické přístroje a vybavení
               
                  06.1.3.1
               
                  Dioptrické brýle a kontaktní čočky
               
                  06.1.3.2
               
                  Naslouchadla
               
                  06.1.3.3
               
                  Oprava terapeutických přístrojů a vybavení
               
                  06.1.3.9
               
                  Ostatní terapeutické přístroje a vybavení
               
                  06.2
               
                  Ambulantní zdravotní péče
               
                  06.2.1
               
                  Ambulantní lékařská péče
               
                  06.2.1.1
               
                  Péče všeobecných lékařů
               
                  06.2.1.2
               
                  Péče odborných lékařů
               
                  06.2.2
               
                  Ambulantní stomatologická péče
               
                  06.2.2.0
               
                  Ambulantní stomatologická péče
               
                  06.2.3
               
                  Ambulantní zdravotní péče ostatní
               
                  06.2.3.1
               
                  Služby zdravotnických analytických laboratoří a rentgenových středisek
               
                  06.2.3.2
               
                  Termální lázně, fyzioterapie, ambulantní služby a pronájem terapeutického zařízení
               
                  06.2.3.9
               
                  Ambulantní zdravotní péče j. n.
               
                  06.3
               
                  Ústavní zdravotní péče
               
                  06.3.0
               
                  Ústavní zdravotní péče
               
                  06.3.0.0
               
                  Ústavní zdravotní péče
               
                  07
               
                  DOPRAVA
               
                  07.1
               
                  Nákup automobilů, motocyklů a jízdních kol
               
                  07.1.1
               
                  Automobily
               
                  07.1.1.1
               
                  Nové automobily
               
                  07.1.1.2
               
                  Ojeté automobily
               
                  07.1.2
               
                  Motocykly
               
                  07.1.2.0
               
                  Motocykly
               
                  07.1.3
               
                  Jízdní kola
               
                  07.1.3.0
               
                  Jízdní kola
               
                  07.1.4
               
                  Povozy tažené zvířaty
               
                  07.1.4.0
               
                  Povozy tažené zvířaty
               
                  07.2
               
                  Provoz osobních dopravních prostředků
               
                  07.2.1
               
                  Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky
               
                  07.2.1.1
               
                  Pneumatiky
               
                  07.2.1.2
               
                  Náhradní díly pro osobní dopravní prostředky
               
                  07.2.1.3
               
                  Příslušenství pro osobní dopravní prostředky
               
                  07.2.2
               
                  Pohonné hmoty a oleje pro osobní dopravní prostředky
               
                  07.2.2.1
               
                  Nafta
               
                  07.2.2.2
               
                  Benzin
               
                  07.2.2.3
               
                  Ostatní paliva pro osobní dopravní prostředky
               
                  07.2.2.4
               
                  Oleje
               
                  07.2.3
               
                  Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
               
                  07.2.3.0
               
                  Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
               
                  07.2.4
               
                  Ostatní služby týkající se osobních dopravních prostředků
               
                  07.2.4.1
               
                  Pronájem garáží, parkovacích míst a osobních dopravních prostředků
               
                  07.2.4.2
               
                  Mýtné a parkovací hodiny
               
                  07.2.4.3
               
                  Jízdy v autoškole, řidičské zkoušky, licence, kontroly technické způsobilosti motorových vozidel
               
                  07.3
               
                  Dopravní služby
               
                  07.3.1
               
                  Kolejová osobní doprava
               
                  07.3.1.1
               
                  Železniční osobní doprava
               
                  07.3.1.2
               
                  Osobní doprava metrem a tramvají
               
                  07.3.2
               
                  Silniční osobní doprava
               
                  07.3.2.1
               
                  Autobusová osobní doprava
               
                  07.3.2.2
               
                  Taxislužba a pronájem osobních automobilů s řidičem
               
                  07.3.3
               
                  Letecká osobní doprava
               
                  07.3.3.1
               
                  Vnitrostátní letecká osobní doprava
               
                  07.3.3.2
               
                  Mezinárodní letecká osobní doprava
               
                  07.3.4
               
                  Námořní a říční osobní doprava
               
                  07.3.4.1
               
                  Námořní osobní doprava
               
                  07.3.4.2
               
                  Říční osobní doprava
               
                  07.3.5
               
                  Kombinovaná osobní doprava
               
                  07.3.5.0
               
                  Kombinovaná osobní doprava
               
                  07.3.6
               
                  Ostatní placené služby v dopravě
               
                  07.3.6.1
               
                  Lanové dráhy
               
                  07.3.6.2
               
                  Stěhovací a skladovací služby
               
                  07.3.6.9
               
                  Ostatní placené služby v dopravě j. n.
               
                  08
               
                  KOMUNIKACE
               
                  08.1
               
                  Poštovní služby
               
                  08.1.0
               
                  Poštovní služby
               
                  08.1.0.1
               
                  Listovní služby
               
                  08.1.0.9
               
                  Ostatní poštovní služby
               
                  08.2
               
                  Telefonní a faxová zařízení
               
                  08.2.0
               
                  Telefonní a faxová zařízení
               
                  08.2.0.1
               
                  Pevné telefonní zařízení
               
                  08.2.0.2
               
                  Mobilní telefonní zařízení
               
                  08.2.0.3
               
                  Ostatní telefonní a faxová zařízení
               
                  08.2.0.4
               
                  Opravy telefonních a faxových zařízení
               
                  08.3
               
                  Telefonní a faxové služby
               
                  08.3.0
               
                  Telefonní a faxové služby
               
                  08.3.0.1
               
                  Telefonní služby pevného připojení
               
                  08.3.0.2
               
                  Mobilní telefonní služby
               
                  08.3.0.3
               
                  Služby internetového připojení
               
                  08.3.0.4
               
                  Balíčky telekomunikačních služeb
               
                  08.3.0.5
               
                  Ostatní služby přenosu dat
               
                  09
               
                  REKREACE A KULTURA
               
                  09.1
               
                  Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická a pro zpracování dat
               
                  09.1.1
               
                  Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu
               
                  09.1.1.1
               
                  Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku
               
                  09.1.1.2
               
                  Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu
               
                  09.1.1.3
               
                  Přenosná zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu
               
                  09.1.1.9
               
                  Ostatní zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu
               
                  09.1.2
               
                  Fotografická a kinematografická zařízení a optické přístroje
               
                  09.1.2.1
               
                  Fotoaparáty
               
                  09.1.2.2
               
                  Příslušenství pro fotografická a kinematografická zařízení
               
                  09.1.2.3
               
                  Optické přístroje
               
                  09.1.3
               
                  Zařízení pro zpracování dat
               
                  09.1.3.1
               
                  Osobní počítače
               
                  09.1.3.2
               
                  Příslušenství pro zařízení pro zpracování dat
               
                  09.1.3.3
               
                  Programové vybavení (software)
               
                  09.1.3.4
               
                  Kalkulačky a ostatní zařízení pro zpracování dat
               
                  09.1.4
               
                  Nosná média pro záznam obrazu a zvuku
               
                  09.1.4.1
               
                  Nosná média pro záznam obrazu a zvuku nahraná
               
                  09.1.4.2
               
                  Nosná média pro záznam obrazu a zvuku nenahraná
               
                  09.1.4.9
               
                  Ostatní nosná média pro záznam obrazu a zvuku
               
                  09.1.5
               
                  Opravy zařízení audio-video a zařízení pro zpracování fotografií a dat
               
                  09.1.5.0
               
                  Opravy zařízení audio-video a zařízení pro zpracování fotografií a dat
               
                  09.2
               
                  Ostatní výrobky dlouhodobé spotřeby určené pro rekreaci a kulturu
               
                  09.2.1
               
                  Výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci ve volné přírodě
               
                  09.2.1.1
               
                  Kempinkové obytné přívěsy, karavany (přívěsné obytné vozy) a jiné přívěsy
               
                  09.2.1.2
               
                  Letadla včetně (ultra)lehkých a bezmotorových, rogala, horkovzdušné balóny
               
                  09.2.1.3
               
                  Lodě, závěsné motory a vybavení pro lodě
               
                  09.2.1.4
               
                  Koně, poníci a doplňky pro ně
               
                  09.2.1.5
               
                  Nákladnější potřeby pro rekreaci a sport
               
                  09.2.2
               
                  Hudební nástroje a výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci uvnitř
               
                  09.2.2.1
               
                  Hudební nástroje
               
                  09.2.2.2
               
                  Výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci uvnitř
               
                  09.2.3
               
                  Údržba a opravy ostatních výrobků dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu
               
                  09.2.3.0
               
                  Údržba a opravy ostatních výrobků dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu
               
                  09.3
               
                  Ostatní předměty pro rekreaci a volný čas včetně zahradnictví a domácích zvířat
               
                  09.3.1
               
                  Hry, hračky a potřeby pro zájmovou činnost
               
                  09.3.1.1
               
                  Hry a potřeby pro zájmovou činnost
               
                  09.3.1.2
               
                  Hračky a zábavní předměty
               
                  09.3.2
               
                  Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě
               
                  09.3.2.1
               
                  Zařízení pro sport
               
                  09.3.2.2
               
                  Zařízení pro kempink a rekreaci ve volné přírodě
               
                  09.3.2.3
               
                  Opravy zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě
               
                  09.3.3
               
                  Zahrady, rostliny a květiny
               
                  09.3.3.1
               
                  Výrobky pro zahradu
               
                  09.3.3.2
               
                  Rostliny a květiny
               
                  09.3.4
               
                  Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov
               
                  09.3.4.1
               
                  Nákup domácích zvířat
               
                  09.3.4.2
               
                  Potřeby pro domácí zvířata
               
                  09.3.5
               
                  Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata
               
                  09.3.5.0
               
                  Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata
               
                  09.4
               
                  Rekreační a kulturní služby
               
                  09.4.1
               
                  Rekreační a sportovní služby
               
                  09.4.1.1
               
                  Rekreační a sportovní služby – pasivní účast
               
                  09.4.1.2
               
                  Rekreační a sportovní služby – aktivní účast
               
                  09.4.2
               
                  Kulturní služby
               
                  09.4.2.1
               
                  Kina, divadla, koncerty
               
                  09.4.2.2
               
                  Muzea, knihovny, zoologické zahrady
               
                  09.4.2.3
               
                  Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání
               
                  09.4.2.4
               
                  Pronájem vybavení a příslušenství pro kulturu
               
                  09.4.2.5
               
                  Fotografické služby
               
                  09.4.2.9
               
                  Ostatní kulturní služby
               
                  09.4.3
               
                  Herny, loterie
               
                  09.4.3.0
               
                  Herny, loterie
               
                  09.5
               
                  Noviny, knihy a papírenské zboží
               
                  09.5.1
               
                  Knihy
               
                  09.5.1.1
               
                  Beletrie
               
                  09.5.1.2
               
                  Učebnice
               
                  09.5.1.3
               
                  Ostatní knihy kromě beletrie a učebnic
               
                  09.5.1.4
               
                  Knihvazačské služby a stahování elektronických knih
               
                  09.5.2
               
                  Noviny a časopisy
               
                  09.5.2.1
               
                  Noviny
               
                  09.5.2.2
               
                  Magazíny a periodické časopisy
               
                  09.5.3
               
                  Ostatní tiskoviny
               
                  09.5.3.0
               
                  Ostatní tiskoviny
               
                  09.5.4
               
                  Papírenské zboží a potřeby k psaní a kreslení
               
                  09.5.4.1
               
                  Papírenské výrobky
               
                  09.5.4.9
               
                  Ostatní papírenské zboží a potřeby k psaní a kreslení
               
                  09.6
               
                  Dovolená s komplexními službami
               
                  09.6.0
               
                  Dovolená s komplexními službami
               
                  09.6.0.1
               
                  Dovolená s komplexními službami v tuzemsku
               
                  09.6.0.2
               
                  Dovolená s komplexními službami v zahraničí
               
                  10
               
                  VZDĚLÁVÁNÍ
               
                  10.1
               
                  Preprimární a primární vzdělávání
               
                  10.1.0
               
                  Preprimární a primární vzdělávání
               
                  10.1.0.1
               
                  Preprimární vzdělávání (úroveň 0 ISCED-97)
               
                  10.1.0.2
               
                  Primární vzdělávání (úroveň 1 ISCED-97)
               
                  10.2
               
                  Sekundární vzdělávání
               
                  10.2.0
               
                  Sekundární vzdělávání
               
                  10.2.0.0
               
                  Sekundární vzdělávání
               
                  10.3
               
                  Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
               
                  10.3.0
               
                  Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
               
                  10.3.0.0
               
                  Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (úroveň 4 ISCED-97)
               
                  10.4
               
                  Terciární vzdělávání
               
                  10.4.0
               
                  Terciární vzdělávání
               
                  10.4.0.0
               
                  Terciární vzdělávání
               
                  10.5
               
                  Vzdělávání nedefinované podle úrovně
               
                  10.5.0
               
                  Vzdělávání nedefinované podle úrovně
               
                  10.5.0.0
               
                  Vzdělávání nedefinované podle úrovně
               
                  11
               
                  STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
               
                  11.1
               
                  Stravovací služby
               
                  11.1.1
               
                  Restaurace, kavárny a podobná zařízení
               
                  11.1.1.1
               
                  Restaurace, kavárny a zábavní podniky
               
                  11.1.1.2
               
                  Rychlé občerstvení a podobné stravovací služby
               
                  11.1.2
               
                  Jídelny
               
                  11.1.2.0
               
                  Jídelny
               
                  11.2
               
                  Ubytovací služby
               
                  11.2.0
               
                  Ubytovací služby
               
                  11.2.0.1
               
                  Hotely, motely a podobné ubytovací služby
               
                  11.2.0.2
               
                  Prázdninová střediska, kempy, hostely a podobné ubytovací služby
               
                  11.2.0.3
               
                  Ubytovací služby v jiných zařízeních
               
                  12
               
                  OSTATNÍ VÝROBKY A SLUŽBY
               
                  12.1
               
                  Osobní péče
               
                  12.1.1
               
                  Kadeřnické salony a zařízení osobní péče
               
                  12.1.1.1
               
                  Pánské a dětské kadeřnické služby
               
                  12.1.1.2
               
                  Dámské kadeřnické služby
               
                  12.1.1.3
               
                  Ostatní služby osobní péče
               
                  12.1.2
               
                  Elektrické přístroje pro osobní péči
               
                  12.1.2.1
               
                  Elektrické přístroje pro osobní péči
               
                  12.1.2.2
               
                  Opravy elektrických přístrojů pro osobní péči
               
                  12.1.3
               
                  Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči
               
                  12.1.3.1
               
                  Ruční přístroje a výrobky pro osobní péči
               
                  12.1.3.2
               
                  Výrobky pro osobní hygienu a wellness, esoterické a kosmetické výrobky a přípravky
               
                  12.2
               
                  Prostituce
               
                  12.2.0
               
                  Prostituce
               
                  12.2.0.0
               
                  Prostituce
               
                  12.3
               
                  Osobní potřeby a doplňky j. n.
               
                  12.3.1
               
                  Klenoty, hodiny a hodinky
               
                  12.3.1.1
               
                  Klenoty
               
                  12.3.1.2
               
                  Hodiny a hodinky
               
                  12.3.1.3
               
                  Opravy klenotů, hodin a hodinek
               
                  12.3.2
               
                  Ostatní osobní předměty a doplňky
               
                  12.3.2.1
               
                  Cestovní potřeby
               
                  12.3.2.2
               
                  Výrobky pro děti
               
                  12.3.2.3
               
                  Opravy ostatních osobních předmětů a doplňků
               
                  12.3.2.9
               
                  Ostatní osobní předměty a doplňky j. n.
               
                  12.4
               
                  Sociální péče
               
                  12.4.0
               
                  Sociální péče
               
                  12.4.0.1
               
                  Dětské jesle
               
                  12.4.0.2
               
                  Domovy důchodců a domovy pro osoby s postižením
               
                  12.4.0.3
               
                  Služby starým a invalidním osobám v jejich domovech
               
                  12.4.0.4
               
                  Poradenství v oblasti sociálních služeb
               
                  12.5
               
                  Pojištění
               
                  12.5.1
               
                  Životní pojištění
               
                  12.5.1.0
               
                  Životní pojištění
               
                  12.5.2
               
                  Pojištění související s bydlením
               
                  12.5.2.0
               
                  Pojištění související s bydlením
               
                  12.5.3
               
                  Pojištění související se zdravím
               
                  12.5.3.1
               
                  Veřejné zdravotní pojištění
               
                  12.5.3.2
               
                  Úrazové a ostatní osobní pojištění
               
                  12.5.4
               
                  Pojištění související s dopravou
               
                  12.5.4.1
               
                  Pojištění motorových vozidel
               
                  12.5.4.2
               
                  Cestovní pojištění
               
                  12.5.5
               
                  Ostatní pojištění
               
                  12.5.5.0
               
                  Ostatní pojištění
               
                  12.6
               
                  Finanční služby j. n.
               
                  12.6.1
               
                  FISIM
               
                  12.6.1.0
               
                  FISIM
               
                  12.6.2
               
                  Ostatní finanční služby jinde neuvedené
               
                  12.6.2.1
               
                  Bankovní a podobné poplatky
               
                  12.6.2.2
               
                  Služby finančních zprostředkovatelů a investičních poradců
               
                  12.7
               
                  Ostatní služby j. n.
               
                  12.7.0
               
                  Ostatní služby j. n.
               
                  12.7.0.1
               
                  Administrativní poplatky
               
                  12.7.0.2
               
                  Právní služby a účetnictví
               
                  12.7.0.3
               
                  Pohřební služby
               
                  12.7.0.4
               
                  Ostatní poplatky a služby
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Srovnávací tabulka
      
      
                  Nařízení (ES) č. 2494/95
               
                  Toto nařízení
               
                  Článek 1
               
                  Článek 1
               
                  Čl. 2 písm. a)
               
                  Čl. 2 bod 6
               
                  Čl. 2 písm. b)
               
                  —
               
                  Čl. 2 písm. c)
               
                  —
               
                  Článek 3
               
                  Čl. 3 odst. 3 a 10
               
                  Článek 4
               
                  Čl. 4 odst. 1, 2 a 4
               
                  Čl. 5 odst. 1 písm. b)
               
                  Čl. 5 odst. 5 a 6
               
                  Čl. 5 odst. 3
               
                  Čl. 4 odst. 4
               
                  Článek 6
               
                  Čl. 5 odst. 1 a 2
               
                  Článek 7
               
                  Čl. 5 odst. 3
               
                  Článek 8
               
                  Č. 6 odst. 1, 3 a 4
               
                  Článek 9
               
                  Čl. 3 odst. 1, 2 a 6
               
                  Článek 10
               
                  Čl. 7 odst. 1
               
                  Článek 11
               
                  —
               
                  Článek 12
               
                  Čl. 9 odst. 2
               
                  Článek 13
               
                  —
               
                  Článek 14
               
                  Článek 11
               
                  Článek 15
               
                  —
               
                  Článek 16
               
                  Článek 13
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.