Nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 795/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 135/115
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/795
   ze dne 11. dubna 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V článku 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení podpory.
            
   
               (2)
            
               V článcích 5 a 6 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (1) se stanoví výše podpory Unie v rámci projektu „ovoce a zelenina do škol“ a projektu „mléko do škol“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2), pravidla týkající se výše podpory a jejího přidělování členským státům v případě projektu „ovoce a zelenina do škol“ a maximální množství produktů a výrobků způsobilých pro podporu v případě projektu „mléko do škol“.
            
   
               (3)
            
               V části II hlavě I kapitole II oddíle 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 (3), se stanoví nový společný rámec podpory Unie pro distribuci ovoce a zeleniny, zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“), jakož i mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních (dále jen „školní projekt“).
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví podporu Unie pro doprovodná vzdělávací opatření, jež podporují dodávku a distribuci ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol, jakož i podporu Unie, která se vztahuje na některé náklady související s touto dodávkou a distribucí. K zajištění řádného rozpočtového řízení by měla být stanovena maximální úroveň podpory Unie na financování těchto doprovodných vzdělávacích opatření a uvedených souvisejících nákladů.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví podporu Unie pro dodávku a distribuci konzumního mléka a jeho variant neobsahujících laktózu dětem ve vzdělávacích zařízeních a umožňuje, aby členské státy stanovily distribuci určitých jiných mléčných výrobků než tohoto konzumního mléka, jakož i výrobků uvedených v příloze V uvedeného nařízení. I když nařízení (EU) č. 1308/2013 nestanoví maximální částky podpory Unie na zemědělské výrobky, omezuje podporu Unie na mléčnou složku nezemědělských výrobků uvedených na seznamu v příloze V uvedeného nařízení. S cílem zajistit řádné fungování této podpory a flexibilitu správy školního projektu je třeba stanovit maximální výši podpory Unie pro předmětnou mléčnou složku.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví celkovou roční výši podpory Unie přidělovanou v rámci celé Unie, jakož i objektivní kritéria pro rozdělení této celkové částky mezi jednotlivé členské státy. Roční předběžné příděly podpory by tedy měly být stanoveny pro každý členský stát. S cílem umožnit členským státům s nižším počtem obyvatel provádět nákladově efektivní projekt by měla být stanovena minimální výše podpory Unie, na niž mají členské státy nárok. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko přistoupilo k Unii ke dni 1. července 2013, nemělo by se na něj až do 1. srpna 2023 vztahovat kritérium dosavadního využívání podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem.
            
   
               (7)
            
               K zajištění efektivního a cíleného využívání finančních prostředků Unie by mělo být stanoveno celkové nebo částečné přerozdělení předběžného přídělu, o nějž členské státy nepožádaly, jiným členským státům, a to v souladu s omezeními stanovenými v nařízení (EU) č. 1308/2013, aniž by byl překročen celkový roční limit stanovený pro podporu Unie v nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
   
               (8)
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení maximální úrovně podpory Unie pro jednotlivé kategorie souvisejících nákladů, stanovení předběžných přídělů podpory Unie jednotlivým členským státům po uplynutí šestiletého přechodného období, stanovení nových předběžných přídělů v případě potřeby a na základě posouzení, jakož i opatření nezbytná pro přerozdělení předběžných přídělů podpory mezi členské státy a stanovení konečných přídělů podpory pro jednotlivé členské státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).
            
   
               (9)
            
               Nařízení (EU) č. 1370/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na periodicitu školního roku by nová pravidla měla být použitelná od 1. srpna 2017,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) č. 1370/2013
   Nařízení (EU) č. 1370/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               Články 5 a 6 se nahrazují tímto:
               „Článek 5
               Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny a mléka do škol, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady
               1.   Podpora Unie určená na financování doprovodných vzdělávacích opatření, uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, nepřekročí 15 % ročního konečného přídělu podpory členského státu podle odstavce 6 tohoto článku.
               2.   Podpora Unie určená na související náklady, uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, celkově nepřekročí 10 % ročního konečného přídělu podpory členského státu podle odstavce 6 tohoto článku.
               Komise přijme prováděcí akty, kterými se maximální úroveň podpory Unie pro jednotlivé kategorie těchto nákladů stanoví jako procentní podíl ročního konečného přídělu podpory členského státu nebo jako procentní podíl nákladů na dotčené produkty a výrobky.
               Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.
               3.   Výše podpory Unie na mléčnou složku výrobků uvedených v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřekročí 27 EUR/100 kg.
               4.   Podpora podle čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 je přidělována jednotlivým členským státům v souladu s tímto odstavcem a při zohlednění kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013.
               Na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023 jsou předběžné příděly podpory pro jednotlivé členské státy podle čl. 23a odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoveny v příloze I. Ustanovení čl. 23a odst. 2 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se během uvedeného období nepoužijí pro Chorvatsko.
               Od 1. srpna 2023 přijme Komise prováděcí akty, kterými se na základě kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví předběžné příděly podpory pro jednotlivé členské státy podle čl. 23a odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013. Každý členský stát však obdrží podporu Unie ve výši alespoň 290 000 EUR na distribuci ovoce a zeleniny do škol a podporu Unie ve výši alespoň 193 000 EUR na distribuci mléka do škol ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.
               Komise následně posuzuje alespoň každé tři roky, zda jsou uváděné předběžné příděly podpor nadále v souladu s kritérii stanovenými v čl. 23a odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013. V případě potřeby Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví nové předběžné příděly podpory.
               Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.
               5.   Pokud některý členský stát nepodal pro daný rok žádost o podporu Unie v souladu s čl. 23a odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo pokud ve své žádosti požádal pouze o část svého předběžného přídělu podpory podle odstavce 4 tohoto článku, Komise dotyčný předběžný příděl nebo jeho nevyžádanou část přerozdělí členským státům, které jí oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí jejich předběžný příděl podpory.
               Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro provedení tohoto přerozdělení, jež vychází z kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 a je omezeno podle úrovně využití konečného přídělu podpory Unie podle odstavce 6 tohoto článku ze strany dotčeného členského státu pro školní rok, jenž skončil před podáním roční žádosti o podporu Unie.
               Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.
               6.   V návaznosti na žádosti podané členskými státy v souladu s čl. 23a odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 přijme Komise každý rok prováděcí akty, kterými se stanoví konečné příděly podpory pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol zúčastněným členským státům, a to v rámci omezení stanovených v čl. 23a odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 při zohlednění převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 uvedeného nařízení.
               Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení.“
            
   
               2)
            
               Vkládá se nová příloha, která zní:
               
                  „PŘÍLOHA I
                  
                     PŘEDBĚŽNÉ PŘÍDĚLY PODPORY
                  
                  na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023
                  (podle čl. 5 odst. 4 druhého pododstavce)
                  
                              Členský stát
                           
                              Předběžný příděl podpory pro ovoce a zeleninu do škol
                           
                              Předběžný příděl podpory pro mléko do škol
                           
                              Belgie
                           
                              3 367 930
                           
                              1 650 729
                           
                              Bulharsko
                           
                              2 093 779
                           
                              1 020 451
                           
                              Česká republika
                           
                              3 123 230
                           
                              1 600 707
                           
                              Dánsko
                           
                              1 807 661
                           
                              1 460 645
                           
                              Německo
                           
                              19 696 932
                           
                              9 404 154
                           
                              Estonsko
                           
                              439 163
                           
                              700 309
                           
                              Irsko
                           
                              1 757 779
                           
                              900 398
                           
                              Řecko
                           
                              3 218 885
                           
                              1 550 685
                           
                              Španělsko
                           
                              12 932 647
                           
                              6 302 784
                           
                              Francie
                           
                              22 488 086
                           
                              12 625 577
                           
                              Chorvatsko
                           
                              1 360 232
                           
                              800 354
                           
                              Itálie
                           
                              16 711 302
                           
                              8 003 535
                           
                              Kypr
                           
                              290 000
                           
                              500 221
                           
                              Lotyšsko
                           
                              633 672
                           
                              700 309
                           
                              Litva
                           
                              900 888
                           
                              1 032 456
                           
                              Lucembursko
                           
                              290 000
                           
                              193 000
                           
                              Maďarsko
                           
                              3 029 587
                           
                              1 756 776
                           
                              Malta
                           
                              290 000
                           
                              193 000
                           
                              Nizozemsko
                           
                              5 431 641
                           
                              2 401 061
                           
                              Rakousko
                           
                              2 238 064
                           
                              1 100 486
                           
                              Polsko
                           
                              11 639 985
                           
                              10 204 507
                           
                              Portugalsko
                           
                              3 283 397
                           
                              2 220 981
                           
                              Rumunsko
                           
                              6 866 848
                           
                              10 399 594
                           
                              Slovinsko
                           
                              554 020
                           
                              320 141
                           
                              Slovensko
                           
                              1 708 720
                           
                              900 398
                           
                              Finsko
                           
                              1 599 047
                           
                              3 824 689
                           
                              Švédsko
                           
                              2 854 972
                           
                              8 427 723
                           
                              Spojené království
                           
                              19 391 534
                           
                              9 804 331
                           
                              Celkem
                           
                              150 000 000
                           
                              100 000 000 “
                           
               
            
   
               3)
            
               Stávající příloha se označuje jako „Příloha II“.
            
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. srpna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 11. dubna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M.H.P. VAN DAM
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.