Nařízení Komise (EU) 2016/805 ze dne 20. května 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 805/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 132/95
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/805
   ze dne 20. května 2016,
   kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Pro Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a terpenovou směs QRD 460 nebyly stanoveny žádné specifické maximální limity reziduí (MLR). Tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Methyl-dekanoát (CAS 110-42-9) a methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) patří do skupiny mastných kyselin C7–C20, která je zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (2)
            
               Pokud jde o FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k závěru (2), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (3)
            
               Pokud jde o terpenovou směs QRD 460, dospěl úřad k závěru (3), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (4)
            
               U Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis) (4) úřad nemohl dospět k závěru, pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, protože některé informace nebyly k dispozici a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Takové další posouzení je obsaženo ve zprávě o přezkoumání (5), která dospěla k závěru, že riziko pro člověka prostřednictvím metabolitů této látky je zanedbatelné. Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (5)
            
               U látky Candida oleophila kmen O (6) úřad nemohl dospět k závěru, pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, protože některé informace nebyly k dispozici a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Takové další posouzení je obsaženo ve zprávě o přezkoumání (7), která dospěla k závěru, že riziko pro člověka prostřednictvím metabolitů této látky je zanedbatelné. Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (6)
            
               Methyl-dekanoát (CAS 110-42-9) byl zařazen do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (8) směrnicí Komise 2008/127/ES (9) a považuje se za schválený v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (10). Pro tuto látku nebyly zjištěny žádné relevantní nečistoty. Kromě toho je přirozená expozice methyl-dekanoátu mnohem vyšší než expozice spojená s použitím této látky jako přípravku na ochranu rostlin. Je tedy vhodné zachovat tuto látku v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, avšak v zájmu zajištění transparentnosti mimo skupinu mastných kyselin C7–C20.
            
   
               (7)
            
               Methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) byl zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS směrnicí 2008/127/ES a považuje se za schválený v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. Pro tuto látku nebyly zjištěny žádné relevantní nečistoty. Kromě toho je přirozená expozice methyl-oktanoátu mnohem vyšší než expozice spojená s použitím této látky jako přípravku na ochranu rostlin. Je tedy vhodné zachovat tuto látku v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, avšak v zájmu zajištění transparentnosti mimo skupinu mastných kyselin C7–C20.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 se v abecedním pořadí vkládají tyto položky: „Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis)“, „Candida oleophila kmen O“, „FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice)“, „methyl-dekanoát (CAS 110-42-9)“, „methyl-oktanoát (CAS 111-11-5)“ a „terpenová směs QRD 460“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenugreek seed powder (FEN 560). EFSA Journal 2010; 8(3):1448, 50 s.
   
      (3)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terpenoid blend QRD-460. EFSA Journal 2014;12(10):3816, 41 s.
   
      (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis). EFSA Journal 2013;11(1):3061, 40 s.
   
      (5)  Zpráva o přezkoumání účinné látky Streptomyces K61 (dříve Streptomyces griseoviridis) dokončená Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na jeho zasedání dne 11. července 2008 s ohledem na zařazení látky Streptomyces K61 (dříve Streptomyces griseoviridis) do přílohy I směrnice 91/414/EHS. SANCO/1865/08 – rev. 5, 11. července 2014.
   
      (6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Candida oleophila strain O. EFSA Journal 2012;10(11):2944, 27 s.
   
      (7)  Zpráva o přezkoumání účinné látky Candida oleophila kmen O dokončená Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na jeho zasedání dne 15. března 2013 s ohledem na schválení Candida oleophila kmen O jako účinné látky v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. SANCO/10395/2013 – rev. 1, 15. března 2014.
   
      (8)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (9)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.