Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/812 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 812/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 133/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/812
   ze dne 18. března 2016,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky za účelem úhrady výdajů členským státům by měly být stanoveny na základě metod, které předložily členské státy a které posoudila Komise, včetně metod stanovených v čl. 67 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) a v čl. 14 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k výrazným rozdílům mezi členskými státy, pokud jde o výši nákladů na různé druhy operací, je vhodné, aby se definice i částky standardních stupnic jednotkových nákladů a paušální částky lišily podle druhu operace a podle členského státu, a zohledňovaly tak jejich zvláštnosti.
            
   
               (3)
            
               Česká republika a Belgie předložily metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek pro úhradu výdajů Komisí, které Komise považovala k úhradě výdajů uskutečněných těmito členskými státy za vhodné.
            
   
               (4)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Znění stanovené v příloze tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy III a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. března 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 22).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA III
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Českou republiku
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
                        Druh operací
                     
                        Název ukazatele
                     
                        Kategorie nákladů (1)
                        
                     
                        Jednotka měření pro ukazatel
                     
                        Částky
                        (v národní měně CZK)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost.
                                    (CCI 2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení pro zařízení péče o děti,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení nezbytného pro výchovu a vzdělávání dětí (herní a didaktické pomůcky),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení.
                                 
                     
                        Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti (2)
                        
                     
                        20 053  včetně DPH nebo 16 992  bez DPH
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost
                                    (CCI 2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Transformované místo v dětské skupině (3)
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení pro transformované zařízení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vyučovacích pomůcek,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení
                                 
                     
                        Počet transformovaných míst v dětské skupině (4)
                        
                     
                        9 518  včetně DHP nebo 8 279  bez DPH
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost
                                    (CCI 2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    platy pedagogických a nepedagogických pracovníků
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    provozování dětského zařízení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení provozu
                                 
                     
                        Míra obsazenosti (5)
                        
                     
                        628 (6)
                        
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost
                                    (CCI 2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace
                                 
                     
                        Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                        14 178
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Pronájem prostor zařízení v rámci osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost
                                    (CCI 2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    pronájem prostor zařízení péče o děti
                                 
                     
                        Míra obsazenosti (5)
                        
                     
                        56 (6)
                        
                     
            2.   Přizpůsobení částek
            
            Nepoužije se.
         
         
            PŘÍLOHA IV
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Belgii
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
                        Druh operací
                     
                        Název ukazatele
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                        Jednotka měření pro ukazatele
                     
                        Částky
                        (v EUR)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Individuální odborné vzdělávání (individuele beroepsopleiding – IBO) podporované v rámci prioritní osy 1 (investiční priorita 8.1) nebo osy 3 (investiční priorita 9.1) operačního programu ESF
                                    (2014BE05SFOP002)
                                 
                     
                        Účastníci, kteří úspěšně dokončili individuální odborné vzdělávání (IBO)
                     
                        Všechny kategorie způsobilých nákladů pro proces činností IBO
                     
                        Počet účastníků s jedním programem (nebo více programy) individuálního odborného vzdělávání (registrovaných pod jediným číslem smlouvy v online žádosti o IBO) za podmínky, že
                        
                                    —
                                 
                                    se jim dostalo také poradenství pro IBO (registrováno pod jediným sériovým číslem ve složce klienta MLP),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    a své individuální odborné vzdělávání dokončili (jak bylo registrováno v online žádosti o IBO) v daném kalendářním roce
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    a pracovali (jako zaměstnanec a/nebo osoba samostatně výdělečně činná) v danou chvíli v období tří měsíců počínaje dokončením (posledního ukončeného) individuálního odborného vzdělávání
                                 
                     
                        1 439,55  (7)
                        
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Odborné vzdělávání VDAB podporované v rámci prioritní osy 1 (investiční priorita 8.1) nebo osy 3 (investiční priorita 9.1) operačního programu ESF
                                    (2014BE05SFOP002)
                                 
                     
                        Účastníci, kteří úspěšně dokončili odborné vzdělávání
                     
                        Všechny kategorie způsobilých nákladů pro proces činností odborného vzdělávání VDAB
                     
                        Počet účastníků s jedním programem (nebo více programy) odborného vzdělávání (registrovaných pod jediným sériovým číslem ve složce klienta MLP), kteří
                        
                                    —
                                 
                                    a své odborné vzdělávání dokončili (jak bylo registrováno v klientské složce MLP) v daném kalendářním roce,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    a pracovali podle složek Dimona a RSVZ (jako zaměstnanec a/nebo jako osoba samostatně výdělečně činná) v danou chvíli v rámci tříměsíčního období po ukončení (posledního absolvovaného) vzdělávání (8).
                                 
                     
                        8 465,80  (7)
                        
                     
            2.   Přizpůsobení částek
            
            Nepoužije se
         “
      
      
         (1)  V každém z níže vyjmenovaných případů uvedené kategorie nákladů pokrývají všechny náklady spojené s danou operací, vyjma druhů operací 1 a 2, které mohou rovněž zahrnovat další kategorie nákladů.
      
         (2)  Jde o nové místo, které je zahrnuto do kapacity nového zařízení péče o děti, jak je zaznamenáno vnitrostátními předpisy, a které má doklad o vybavenosti pro každé nově poskytované místo.
      
         (3)  Dětskou skupinou se rozumí zařízení registrované jako dětská skupina podle vnitrostátních právních předpisů o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
      
         (4)  Jde o místo v existujícím zařízení, které bylo nově zaregistrováno jako dětská skupina v souladu s vnitrostátními předpisy a zahrnuto do oficiální kapacity uvedené skupiny a které má doklad o vybavenosti pro každé místo.
      
         (5)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.
      
         (6)  Tato částka se vyplácí za každý procentní od obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.
      
         (7)  Tam, kde je to možné, se tato částka sníží o podporu z jiných fondů ESI a jiných nástrojů Unie.
      
         (8)  Vzdělávání v oddílech „cílová skupina se specifickým vývojem“ a „jazyková podpora“ se nepovažují za relevantní.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.