Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/818 ze dne 17. května 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 818/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 136/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/818
   ze dne 17. května 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 441 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2014 (2) stanoví jednotný formát pro účely zveřejnění hodnot ukazatelů používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí (G-SVI) v souladu s článkem 131 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (3).
            
   
               (2)
            
               Vzory pro zveřejnění informací, které používají instituce identifikované v souladu s článkem 131 směrnice 2013/36/EU jako globální systémově významné instituce, by měly zohlednit mezinárodní normy, zejména normy, jež vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled.
            
   
               (3)
            
               Vzor v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1030/2014 odpovídá vzoru, který používá Basilejský výbor pro bankovní dohled pro shromažďování údajů za rok 2015.
            
   
               (4)
            
               Basilejský výbor pro bankovní dohled zveřejňuje aktualizovaný vzor pro vykazování vždy v lednu každého roku. S cílem podpořit zajištění celkové konzistentnosti ve zveřejňování a transparentnosti v procesu identifikace globálních systémově významných institucí by nařízení (EU) č. 1030/2014 mělo být změněno.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že shromažďování údajů pro proces identifikace v roce 2016 začíná v prvním čtvrtletí roku 2016 a že instituce musí jasně vědět, které údaje musí být zveřejněny, by mělo toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně.
            
   
               (6)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
            
   
               (7)
            
               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Jednotný formát
               Globální systémově významné instituce vykazují informace používané k identifikaci globálních systémově významných institucí (ukazatele, přidružené údaje a přidružené položky) příslušnému orgánu v elektronickém formátu, přičemž používají vzor v příloze tohoto nařízení a zohledňují další specifikace podkladových údajů a pokyny, které příslušný orgán vydává každý rok. Globální systémově významné instituce zveřejní pomocí tohoto vzoru a při zohlednění těchto specifikací a pokynů hodnoty ukazatelů použitých pro stanovení hodnocení institucí v souladu s identifikační metodikou stanovenou v nařízení (EU) č. 1222/2014.
               Globální systémově významné instituce nejsou povinny zveřejnit přidružené údaje a doplňkové položky.“
            
   
               2)
            
               V článku 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
               „Po zveřejnění těchto informací globálními systémově významnými institucemi příslušné orgány neprodleně zašlou uvedené vyplněné vzory, včetně přidružených údajů a doplňkových položek, orgánu EBA. Orgán EBA zveřejní vyplněný vzor, bez přidružených údajů a doplňkových položek, pro účely centralizace na svých internetových stránkách.“
            
   
               3)
            
               Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 14).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               VZOR PRO IDENTIFIKACI GLOBÁLNÍCH SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ (G-SVI)
            
            
               
                  Všeobecné bankovní údaje
               
            
            
                        
                           Oddíl 1: Obecné informace
                        
                     
                         
                     
                        
                                    a)
                                 
                                    Obecné informace poskytnuté vnitrostátním orgánem dohledu:
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Kód země
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Název banky
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Datum vykázání (rrrr-mm-dd)
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Měna použitá pro vykázání
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    b)
                                 
                                    Obecné informace poskytnuté vykazující institucí:
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Vykazující jednotka
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Účetní standard
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Datum zveřejnění (rrrr-mm-dd)
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Jazyk zveřejnění
                                 
                     
                         
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Internetová adresa zveřejnění
                                 
                     
                         
                     
            
               
                  Ukazatel velikosti
               
            
            
                        
                           Oddíl 2: Expozice celkem
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
                  Ukazatelé propojení
               
            
            
                        
                           Oddíl 3: Aktiva v rámci finančního systému
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 4: Závazky v rámci finančního systému
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 5: Nezaplacené cenné papíry
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
                  Ukazatele nahraditelnosti/infrastruktury finančních institucí
               
            
            
                        
                           Oddíl 6: Platby provedené ve vykazovaném roku (vyjma plateb v rámci skupiny)
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 7: Aktiva v úschově
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 8: Upsané transakce na dluhových a akciových trzích
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
                  Ukazatele složitosti
               
            
            
                        
                           Oddíl 9: Pomyslná částka OTC derivátů
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 10: Cenné papíry k obchodování a realizovatelné
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 11: Aktiva úrovně 3
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
                  Ukazatele činností napříč jurisdikcemi
               
            
            
                        
                           Oddíl 12: Pohledávky napříč jurisdikcemi
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 13: Závazky napříč jurisdikcemi
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
                  Přidružené údaje
               
            
            
                        
                           Oddíl 14: Přidružené ukazatele
                        
                     
                        
                           Částka
                        
                     
                         
                     
                         
                     
            
               
            
            
                        
                           Oddíl 15: Přidružené položky
                        
                     
                        
                           Částka“
                        
                     
                         
                     
                         
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.