Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 823/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 137/4
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/823
      ze dne 25. května 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 93 odst. 4 a článek 132 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Přezkum nařízení Komise (ES) č. 771/2008 (2) vedl k závěru, že uvedené nařízení by mělo být v několika ohledech pozměněno.
               
      
                  (2)
               
                  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (3) je agentuře svěřena pravomoc přijímat určitá individuální rozhodnutí a odvolací senát zřízený podle nařízení (ES) č. 1907/2006 má pravomoc rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím uvedeným v čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Je proto nezbytné stanovit pravidla týkající se odvolání proti rozhodnutím uvedeným v čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.
               
      
                  (3)
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 564/2013 (4) jsou stanoveny poplatky za odvolání proti rozhodnutím agentury podle článku 77 nařízení (EU) č. 528/2012. Je proto nezbytné stanovit pravidla týkající se poplatků za odvolání proti rozhodnutím agentury podle článku 77 nařízení (EU) č. 528/2012.
               
      
                  (4)
               
                  Vzhledem k tomu, že odvolací senát je v současnosti zřízen jako stálá struktura v rámci agentury, je nezbytné zajistit, aby mohla být odvolání vyřizována v uspokojivých lhůtách. Mělo by proto být možné přidělovat odvolání dalším členům nebo náhradníkům.
               
      
                  (5)
               
                  Na základě současné praxe je rovněž vhodné poskytnout účastníkům řízení možnost, aby mezi sebou dosáhli smírčí dohody. Ke zvýšení transparentnosti by měl být jmenován člen odvolacího senátu, který bude napomáhat dosažení smírčí dohody. Shrnutí smírčí dohody by mělo být veřejně dostupné na internetových stránkách agentury.
               
      
                  (6)
               
                  K zajištění nezávislosti odvolacího senátu je nezbytné, aby tajemníka jmenoval přímo předseda odvolacího senátu.
               
      
                  (7)
               
                  Z důvodů právní jistoty je rovněž zapotřebí vyjasnit stávající ustanovení týkající se požadavků na zachování důvěrnosti, zejména toho, že údaje požadované v oznámení nelze považovat za důvěrné.
               
      
                  (8)
               
                  S cílem zajistit účinnou účast vedlejších účastníků by se měl postup pro vstup do řízení zjednodušit a dále vyjasnit a lhůta pro podání žádosti o vstup do řízení by se měla prodloužit. V případech souvisejících s hlavou VI kapitolou 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 by mělo být členským státům dovoleno požádat o vstup do řízení, aniž by musely prokazovat svůj zájem na výsledku případu.
               
      
                  (9)
               
                  Z důvodů právní jistoty je vhodné upřesnit ustanovení týkající se nákladů v tom smyslu, že každý účastník řízení nese své náklady.
               
      
                  (10)
               
                  Pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti a snížení nákladů je rovněž vhodné upřesnit, že účastníci řízení mohou být zastupováni jakoukoli osobou s oprávněním jednat, a nikoli nutně zástupcem s procesní plnou mocí.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 771/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 25. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 5).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2013 ze dne 18. června 2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 17).
      
      
         PŘÍLOHA
         Nařízení (ES) č. 771/2008 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V článku 1 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
                     „4.   Aby mohla být odvolání vyřizována v uspokojivých lhůtách, může předseda po konzultaci se správní radou agentury přidělit odvolání náhradníkům nebo dalším členům. V takových případech může předseda určit zastupujícího předsedu.“
                  
         
                     2)
                  
                     Vkládá se nový článek 1a, který zní:
                     „Článek 1a
                     Smírčí dohoda
                     V zájmu řízení může předseda odvolacího senátu vyzvat strany, aby dosáhly smírčí dohody. V takovém případě jmenuje předseda jednoho člena, který bude napomáhat dosažení smírčí dohody. Předseda oznámí rozhodnutí jmenovat jednoho člena účastníkům řízení.
                     Pokud účastníci řízení dosáhnou smírčí dohody, tento jeden člen řízení ukončí a shrnutí smírčí dohody se zveřejní na internetových stránkách agentury. Pokud k dosažení smírčí dohody do dvou měsíců od rozhodnutí přidělit případ jednomu členu nedojde, předá se tento případ zpět odvolacímu senátu.“
                  
         
                     3)
                  
                     Vkládá se nový článek 1b, který zní:
                     „Článek 1b
                     Zpětvzetí odvolání
                     Je-li odvolání vzato zpět, předseda řízení ukončí.“
                  
         
                     4)
                  
                     V článku 5 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:
                     „4.   Pracovníci spisovny včetně tajemníka se neúčastní žádných řízení agentury vztahujících se k rozhodnutím, která mohou být předmětem odvolání podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo podle čl. 77 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (*).
                     5.   Odvolacímu senátu je při výkonu povinností nápomocen tajemník, kterého jmenuje předseda.
                     Předseda má vedoucí a organizační pravomoc dávat tajemníkovi konkrétní pokyny, pokud jde o záležitosti související s plněním funkcí odvolacího senátu.
                     
                        (*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).“"

                  
         
                     5)
                  
                     V čl. 6 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:
                     
                                 „g)
                              
                                 popřípadě označení, které informace v odvolání mají být pokládány za důvěrné a proč;“
                              
                  
         
                     6)
                  
                     V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                     „2.   K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání podle článku 10 nařízení (ES) č. 340/2008, nebo případně podle článku 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 564/2013 (**).
                     
                        (**)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2013 ze dne 18. června 2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 17).“"

                  
         
                     7)
                  
                     V čl. 6 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                     „Během této lhůty se staví běh lhůty podle čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1907/2006.“
                  
         
                     8)
                  
                     V čl. 6 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                     „Pokud odvolatel není adresátem napadeného rozhodnutí, informuje tajemník adresáta o tom, že bylo proti uvedenému rozhodnutí podáno odvolání.“
                  
         
                     9)
                  
                     V čl. 6 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                     „Aniž je dotčeno ustanovení prvního pododstavce, rozhodne předseda, zda se informace označené odvolatelem podle odst. 1 písm. g) mají pokládat za důvěrné, a zajistí, aby žádné informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly zveřejněny v oznámení. Praktické podrobnosti zveřejnění se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.“
                  
         
                     10)
                  
                     V čl. 7 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
                     
                                 „d)
                              
                                 popřípadě označení, které informace v odpovědi na odvolání mají být pokládány za důvěrné a proč;“
                              
                  
         
                     11)
                  
                     Článek 8 se nahrazuje tímto:
                     „Článek 8
                     Vstup vedlejšího účastníka do řízení
                     1.   Kdokoli, kdo prokáže oprávněný zájem na výsledku odvolání podaného odvolacímu senátu, může vstoupit do řízení před odvolacím senátem.
                     Odchylně od prvního pododstavce v případech souvisejících s hlavou VI kapitolou 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 by měl mít členský stát, jehož příslušný orgán provedl hodnocení látky, dovoleno požádat o vstup do řízení, aniž by musel prokazovat svůj zájem na výsledku případu.
                     2.   Žádost, v níž se uvedou okolnosti, které zakládají právo vstoupit do řízení, musí být předložena do tří týdnů od zveřejnění oznámení podle čl. 6 odst. 6.
                     3.   Vstup do řízení se omezí na úplnou či částečnou podporu nebo úplné či částečné odmítnutí odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení.
                     Vstup do řízení nezakládá stejná procesní práva, jako jsou procesní práva přiznaná účastníkům řízení, a je ve vztahu k hlavnímu řízení podpůrný. Stává se bezpředmětným, je-li věc vyškrtnuta z rejstříku odvolacího senátu, dojde-li k zastavení řízení či zpětvzetí návrhu nebo ke smírčí dohodě mezi účastníky řízení nebo je-li odvolání prohlášeno za nepřípustné.
                     Vedlejší účastníci přijmou věc v takovém stavu, v jakém se nachází v době jejich vstupu do řízení.
                     4.   Žádost o vstup do řízení musí obsahovat:
                     
                                 a)
                              
                                 označení věci;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 jména účastníků řízení;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 jméno (název) a bydliště (sídlo) vedlejšího účastníka;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 pokud vedlejší účastník podle článku 9 určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen c) a d);
                              
                     
                                 f)
                              
                                 odvolací návrh podaný jedním nebo více účastníky řízení, na jehož podporu žádá vedlejší účastník o povolení vstupu do řízení;
                              
                     
                                 g)
                              
                                 popis okolností zakládajících právo na vstup do řízení;
                              
                     
                                 h)
                              
                                 informace, zda vedlejší účastník souhlasí s tím, aby mu, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.
                              
                     Žádost o vstup do řízení se doručuje účastníkům řízení, aby se k ní případně mohli jakkoli vyjádřit, než o ní odvolací senát rozhodne.
                     5.   Pokud odvolací senát rozhodne umožnit vstup do řízení, obdrží vedlejší účastník opis veškerých procesních písemností doručených účastníkům řízení, které účastníci řízení za tímto účelem odvolacímu senátu poskytnou. Z této výměny se vyloučí důvěrné položky či dokumenty.
                     6.   Odvolací senát rozhodne, zda vyhoví žádosti o vstup do řízení.
                     Pokud odvolací senát vstup do řízení povolí, určí předseda lhůtu, v níž může vedlejší účastník předložit spis vedlejšího účastníka.
                     Spis vedlejšího účastníka musí obsahovat:
                     
                                 a)
                              
                                 uvedení odvolacího návrhu vedlejšího účastníka směřujícího k podpoře odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části, nebo proti odvolacímu návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 případně povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na podporu žádosti;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 popřípadě označení, které informace v žádosti o vstup do řízení mají být pokládány za důvěrné a proč.
                              
                     Po doručení spisu vedlejšího účastníka může předseda určit lhůtu, v níž se účastníci řízení mohou k tomuto spisu vyjádřit.
                     7.   Vedlejší účastníci nesou své náklady.“
                  
         
                     12)
                  
                     Článek 9 se nahrazuje tímto:
                     „Článek 9
                     Zastupování
                     Pokud si účastník nebo vedlejší účastník řízení určil zástupce, musí tento zástupce předložit oprávnění jednat udělené zastupovaným účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení.“
                  
         
                     13)
                  
                     V čl. 11 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                     
                                 „c)
                              
                                 odvolání není podáno proti rozhodnutí uvedenému v čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.“
                              
                  
         
                     14)
                  
                     V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
                     „4.   Jednání před odvolacím senátem jsou veřejná, pokud se odvolací senát z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak a je-li toto rozhodnutí řádně odůvodněné.“
                  
         
                     15)
                  
                     V čl. 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
                     
                                 „d)
                              
                                 napomoci dosažení smírčí dohody mezi účastníky řízení.“
                              
                  
         
                     16)
                  
                     Vkládá se nový článek 17a, který zní:
                     „Článek 17a
                     Náklady
                     Účastníci řízení nesou své náklady.“
                  
         
                     17)
                  
                     V čl. 21 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:
                     
                                 „h)
                              
                                 usnesení odvolacího senátu a, je-li to nutné, uložení náhrady nákladů na provedení důkazů a rozhodnutí o navrácení poplatků podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 340/2008 nebo čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 564/2013.“
                              
                  
         
                     18)
                  
                     V článku 21 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
                     „6.   Předseda rozhodne, zda informace uvedené odvolatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. g), agenturou podle čl. 7 odst. 2 písm. d) nebo vedlejším účastníkem řízení podle čl. 8 odst. 6 písm. d) je třeba považovat za důvěrné. Předseda zajistí, aby žádné informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly zveřejněny v konečném rozhodnutí.“
                  
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.