Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 826/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 137/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/826
   ze dne 25. května 2016
   o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3), a zejména na článek 14 a čl. 16 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 (4) lze veřejnou intervenci u sušeného odstředěného mléka použít do 30. září 2016.
            
   
               (2)
            
               Podle oznámení členských států předložených dne 25. května 2016 v souladu s čl. 13 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 1272/2009 se zdá, že celkové množství sušeného odstředěného mléka nabídnutého k intervenci za pevnou cenu od 1. ledna 2016 překročilo limit 218 000 tun stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1370/2013. Z tohoto důvodu by měl být pro intervenční období končící dne 30. září 2016 ukončen intervenční nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu a měl by být stanoven koeficient přidělení pro množství, která nabídly intervenční agentury členských států dne 24. května 2016 a měly by být odmítnuty nabídky, které intervenční agentury členských států obdržely dne 25. května 2016 a po tomto dni.
            
   
               (3)
            
               Podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 1272/2009 se sušené odstředěné mléko nabídnuté k intervenci musí plnit do pytlů o čisté hmotnosti 25 kilogramů. Množství nabídnutého sušeného odstředěného mléka vynásobené koeficientem přidělení je tedy třeba zaokrouhlit dolů na nejbližší násobek 25 kg.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1370/2013 má být pro sušené odstředěné mléko zahájeno nabídkové řízení za účelem stanovení maximální nákupní ceny.
            
   
               (5)
            
               Oddíl III kapitoly I hlavy II nařízení (EU) č. 1272/2009 stanoví pravidla, která se mají dodržovat v případech, kdy Komise zahájí intervenční nákup produktů uvedených v článku 11 nařízení (EU) č. 1308/2013 prostřednictvím nabídkového řízení.
            
   
               (6)
            
               Podle čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1272/2009 se mají stanovit období pro podání nabídek do nabídkového řízení.
            
   
               (7)
            
               V souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 se mají stanovit lhůty, v nichž intervenční agentury oznámí Komisi všechny přijatelné nabídky do nabídkového řízení.
            
   
               (8)
            
               V zájmu účinné správy by členské státy měly pro oznámení předávaná Komisi používat informační systémy v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (5).
            
   
               (9)
            
               Vzhledem k tomu, že intervenční agentury by měly okamžitě po vyhlášení tohoto nařízení informovat nabízející o ukončení intervenčního nákupu za pevnou cenu a o koeficientu přidělení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ukončení intervenčního nákupu za pevnou cenu
   1.   Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu je pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 ukončen.
   Celkové množství sušeného odstředěného mléka nabídnutého k intervenci, které intervenční agentury členských států obdržely od všech nabízejících dne 24. května 2016, se přijme po vynásobení koeficientem přidělení 10,4707 % a zaokrouhlení dolů na nejbližší násobek 25 kg.
   2.   Nabídky za pevnou cenu, které intervenční agentury členských států obdrží dne 25. května 2016 a po tomto dni do 30. září 2016, se odmítnou.
   Článek 2
   Zahájení nabídkového řízení
   Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení pro množství, která přesahují omezení stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1370/2013, je zahájen do 30. září 2016 podle podmínek stanovených v oddílu III kapitoly I hlavy II nařízení (EU) č. 1272/2009 a v tomto nařízení.
   Článek 3
   Podávání nabídek do nabídkového řízení
   1.   Lhůta pro podávání nabídek do prvního jednotlivého nabídkového řízení končí dne 7. června 2016 ve 12:00 hodin (bruselského času).
   Konečné datum pro podávání nabídek do následujících nabídkových řízení je první a třetí úterý v měsíci ve 12:00 hodin (bruselského času).
   Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí ve 12:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.
   2.   Nabídky se podávají intervenčním agenturám, které jsou schválené členskými státy (6).
   Článek 4
   Oznámení Komisi
   Oznámení podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 musí být učiněno do 16:00 hodin (bruselského času) v den uplynutí lhůty pro předložení nabídek do nabídkového řízení uvedený v článku 3 tohoto nařízení, v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
   Odchylně od čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud členský stát neoznámí Komisi přijatelnou nabídku ve lhůtách uvedených v prvním pododstavci, má se za to, že oznámil Komisi nulový počet nabídek.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. května 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
   
      (3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 28).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
   
      (6)  Adresy intervenčních agentur jsou uvedeny na internetových stránkách systému CIRCA Evropské komise (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.