Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/840 ze dne 27. května 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 840/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 141/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/840
   ze dne 27. května 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
   
               (2)
            
               Ze seznamu právnických a fyzických osob, orgánů a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012, by měly být vypuštěny dvě osoby.
            
   
               (3)
            
               Informace týkající se některých osob uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 je třeba aktualizovat.
            
   
               (4)
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. května 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
                  
                               
                           
                              č. 15. Mohamed Farahat (také znám jako Muhammad Farahat)
                           
                  
                               
                           
                              č. 17. Muhammad () Nasif () (také znám jako Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik ()
                           
               
      
                  II.
               
                  Položky oddílu A přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 týkající se níže uvedených osob se nahrazují tímto:
                  
                               
                           
                              Jméno
                           
                              Identifikační údaje
                           
                              Odůvodnění
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                              8.
                           Rami (
                                 BOOM) Makhlouf (
                                 BOOM)
                              datum narození: 10. července 1969;
                              místo narození: Damašek;
                              pas č. 454224
                           
                              Přední podnikatel působící v Sýrii a vlastnící podíly v odvětví telekomunikací, finančních služeb, dopravy a nemovitostí; má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v Syriatelu, vedoucím operátorovi mobilních telefonních služeb v Sýrii, a v investičních fondech Al Mashreq, Bena Properties a Cham Holding.
                              Prostřednictvím svých obchodních zájmů zajišťuje syrskému režimu finance a podporu.
                              Je vlivným členem rodiny Maklúfových a je úzce propojený s rodinou Asádových; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.
                           
                              9.5.2011
                           
                              18.
                           Mohammed (
                                 BOOM) Hamcho (
                                 BOOM)
                              datum narození: 20. května 1966;
                              pas č. 002954347
                           
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly v odvětví inženýrství a stavebnictví, sdělovacích prostředků, pohostinství a zdravotnictví. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě syrských společností, zejména Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project a Syria Metal Industries.
                              Jako generální tajemník obchodní komory v Damašku (jmenován tehdejším ministrem hospodářství Chodrem Orfalim v prosinci 2014), předseda bilaterálních obchodních rad mezi Sýrií a Čínou (od března 2014) a předseda Syrské rady pro kovy a ocel (od prosince 2015) hraje významnou úlohu v syrských podnikatelských kruzích.
                              Má úzké obchodní vztahy s klíčovými postavami syrského režimu, včetně Máhera al-Asáda.
                              Muhammad Hamšo (Mohammed Hamcho) má prostřednictvím svých obchodních zájmů prospěch ze syrského režimu a podporuje jej a je spojen s osobami, jež mají z tohoto režimu prospěch a podporují jej.
                           
                              27.1.2015
                           
                              22.
                           Ihab (
                                 BOOM) (také znám jako Ehab, Iehab) Makhlouf (
                                 BOOM)
                              datum narození: 21. ledna 1973;
                              místo narození: Damašek;
                              pas č. N002848852
                           
                              Přední podnikatel působící v Sýrii. Iháb Maklúf (Ihab Makhlouf) je akcionářem a viceprezidentem Syriatelu, vedoucího operátora mobilních telefonních služeb v Sýrii. Má rovněž obchodní zájmy v několika dalších syrských společnostech a subjektech, mimo jiné Ramak Construction Co a Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
                              Ve své funkci viceprezidenta společnosti Syriatel, která v rámci své licenční smlouvy převádí podstatnou část svých zisků syrské vládě, Íháb Maklúf rovněž přímo podporuje syrský režim.
                              Je vlivným členem rodiny Maklúfových a je úzce propojený s rodinou Asádových; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda.
                           
                              23.5.2011
                           
                              28.
                           Khalid (
                                 BOOM) (také znám jako Khaled) Qaddur (
                                 BOOM) (též Qadour, Qaddour, Kaddour)
                               
                           
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví telekomunikací, ropném a plastikářském průmyslu a mající úzké obchodní vztahy s Máherem al-Asádem.
                              Prostřednictvím svých obchodních činností má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.
                              Spolupracovník Máhera al-Asáda, a to i prostřednictvím obchodních činností.
                           
                              27.1.2015
                           
                              29.
                           Ra'if (
                                 BOOM) Al-Quwatly (
                                 BOOM) (také znám jako Ri'af Al-Quwatli, také znám jako Raeef Al-Kouatly)
                              datum narození: 3. února 1967;
                              místo narození: Damašek
                           
                              Obchodní společník Máhera al-Asád pověřený správou některých z jeho obchodních zájmů; poskytuje režimu finanční prostředky.
                           
                              23.6.2011
                           
                              32.
                           Mohammed (
                                 BOOM) Makhlouf (
                                 BOOM) (také znám jako Abu Rami)
                              datum narození: 19.10.1932;
                              místo narození: Latákie, Sýrie
                           
                              Vlivný člen rodiny Maklúfových, obchodní partner a otec Rámího, Íhába a Ijáda Maklúfových. Úzce spojený s Asádovou rodinou a strýc Bašára alAsáda a Máhera al-Asáda z matčiny strany. Rovněž znám jako Abú Rámí.
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly či působící v řadě odvětví syrského hospodářství; jedná se mimo jiné o podíly či podstatný vliv ve společnosti General Organisation of Tobacco a v odvětví ropy a zemního plynu, ve zbrojním průmyslu a v bankovnictví.
                              Je zapojen do obchodních jednání pro Asádův režim v oblasti zadávání zbrojních zakázek a bankovnictví. Vzhledem k rozsahu jeho obchodních a politických vazeb na režim poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch.
                           
                              1.8.2011
                           
                              33.
                           Ayman (
                                 BOOM) Jabir (
                                 BOOM) (také znám jako Aiman Jaber)
                              místo narození: Latákie
                           
                              Přední syrský podnikatel působící a obchodující v odvětví ocelářství, sdělovacích prostředků, spotřebního zboží a ropy. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě společností a subjektů v Sýrii, mezi něž patří zejména Al Jazira (také známa jako Al Jazerra, El Jazireh, Al Džazíra), Dunia TV a satelitní kanál Sama.
                              Prostřednictvím své společnosti Al Jazira zprostředkoval Ajmán Džábir (Ayman Jabir) dovoz ropy od firmy Overseas Petroleum Trading do Sýrie.
                              Prostřednictvím svých obchodních zájmů má Ajmán Džábir prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.
                              Poskytuje přímou podporu milicím spolupracujícím s režimem zvaným „šabíha“ či Suqur as-Sahraa a hraje při jejich činnostech vedoucí úlohu.
                              Spolupracovník Rámího Maklúfa prostřednictvím jeho obchodních činností a spolupracovník Máhera al-Asáda v rámci své role v milicích spolupracujících s režimem.
                           
                              27.1.2015
                           
                              41.
                           Ali (
                                 BOOM) Douba (
                                 BOOM)
                              datum narození: 1933;
                              místo narození: Karfis, Sýrie
                           
                              Odpovídá za zabíjení v Hamá v roce 1980, rovněž byl povolán do Damašku jako zvláštní poradce presidenta Bašára al-Asáda.
                           
                              23.8.2011
                           
                              48.
                           Samir (
                                 BOOM) Hassan (
                                 BOOM)
                               
                           
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holdings, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Od března 2014 zastává v rámci bilaterálních obchodních rad funkci předsedy pro Rusko; do této funkce byl jmenován ministrem hospodářství Chodrem Orfalim.
                              Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí režimu.
                              Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu a podporují jej. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Issamem Anboubou, které Rada označila za osoby podléhající sankcím a kteří mají prospěch ze syrského režimu.
                           
                              27.9.2014
                           
                              108.
                           Mohammad (
                                 BOOM) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
                                 BOOM)
                              datum narození: 1945;
                              místo narození: Damašek
                           
                              Bývalý ministr financí, ve funkci do 9. února 2013. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.
                           
                              1.12.2011
                           
                              111.
                           Joseph (
                                 BOOM) Suwaid (
                                 BOOM)
                              datum narození: 1958;
                              místo narození: Damašek
                           
                              Bývalý státní ministr, ve funkci alespoň do 21. ledna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.
                           
                              23.3.2012
                           
                              112.
                           Hussein (
                                 BOOM) (také znám jako Hussain) Mahmoud (
                                 BOOM) Farzat (
                                 BOOM) (také znám jako Hussein Mahmud Farzat)
                              datum narození: 1957;
                              místo narození: Hamá
                           
                              Bývalý státní ministr, ve funkci alespoň do roku 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.
                           
                              23.3.2012
                           
                              114.
                           Emad (
                                 BOOM) Abdul-Ghani (
                                 BOOM) Sabouni (
                                 BOOM) (také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
                              datum narození: 1964;
                              místo narození: Damašek
                           
                              Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.
                           
                              27.2.2012
                           
                              117.
                           Adnan (
                                 BOOM) Hassan (
                                 BOOM) Mahmoud (
                                 BOOM)
                              datum narození: 1966;
                              místo narození: Tartous
                           
                              Bývalý ministr informací. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.
                           
                              23.9.2011
                           
                              192.
                           
                              Hashim Anwar al-Aqqad, také znám jako Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
                           
                              datum narození: 1961
                              místo narození: Mohagirine, Sýrie
                           
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v koncernu Anwar Akkad Sons Group (AASG) a jeho dceřiné společnosti United Oil. AASG je konglomerát s podíly například v odvětví ropy, zemního plynu, chemických látek, průmyslových strojů, nemovitostí, cestovního ruchu, výstavnictví, zadavatelství zakázek, pojišťovnictví a zdravotnického vybavení.
                              Hášim Anvar al-Akkad (Hashim Anwar al-Aqqad) byl rovněž poslancem syrského parlamentu, a to ještě v roce 2012.
                              Al-Akkad by bez pomoci režimu nemohl zůstat úspěšným. Vzhledem k rozsahu jeho obchodních a politických vazeb na režim poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch.
                           
                              23.7.2014
                           
                              201.
                           
                              Wael Abdulkarim
                              (také znám jako Wael Al Karim)
                           
                              Al Karim for Trade and Industry, P.O. Box 111, 5797 Damašek, Sýrie
                           
                              Přední syrský podnikatel působící v odvětví ropy, chemických látek a výrobních odvětvích. Konkrétně zastupuje koncern Abdulkarim Group, také známý jako Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group je předním výrobcem maziv, mazadel a průmyslových chemických látek v Sýrii.
                           
                              7.3.2015
                           
                              203.
                           
                              George Haswani
                              (také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
                           
                              Adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie
                           
                              Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví inženýrství, stavebnictví, ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v přední inženýrské a stavební společnosti HESCO Engineering and Construction Company.
                              George Haswani má úzké vazby na syrský režim. Poskytuje režimu podporu a má z něj prospěch, neboť působí jako zprostředkovatel při sjednávání nákupu ropy od Islámského státu (ISIL) pro syrský režim. Z režimu má rovněž prospěch díky příznivému zacházení, včetně zakázky (figuruje v ní jako subdodavatel) se Strojtransgazem, jednou z velkých ruských ropných společností.
                           
                              7.3.2015
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.