Nařízení Rady (EU) 2016/841 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 841/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 141/36
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/841
      ze dne 27. května 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
      s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
      s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízením (ES) č. 329/2007 (2) se uvádějí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
               
      
                  (3)
               
                  Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se zakazují dodávky, prodej nebo převod dalších věcí, materiálů a vybavení souvisejících se zbožím a technologií dvojího užití do Korejské lidově demokratické republiky (dále jen „Severní Korea“). Rovněž se zakazují převody finančních prostředků do a ze Severní Koreje, není-li to výslovně povoleno předem, jakož i investice ze strany Severní Koreje a jejích státních příslušníků na území podléhající jurisdikci členských států a investice ze strany státních příslušníků nebo subjektů Unie v Severní Koreji. Dále se uvedeným rozhodnutím zakazuje všem letadlům provozovaným dopravci ze Severní Koreje nebo pocházejícím ze Severní Koreje přistávat na území členských států, vzlétat z něj nebo nad ním přelétat a rovněž všem plavidlům, která jsou vlastněna nebo provozována Severní Koreou nebo jejichž posádka pochází ze Severní Koreje, se zakazuje vstup do přístavů členských států. Uvedeným rozhodnutím se zavádí zákaz dovozu luxusního zboží ze Severní Koreje, jakož i zákaz poskytovat finanční podporu pro obchod se Severní Koreou. Pro dříve uzavřené smlouvy se rovněž zavádí výjimka z povinnosti zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje určitých osob a subjektů ze Severní Koreje.
               
      
                  (4)
               
                  Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 1 se doplňují nové body, které znějí:
                  
                              „10.
                           
                              „investičními službami“ tyto služby a činnosti:
                              
                                          a)
                                       
                                          přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům,
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          provádění klientských příkazů,
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          obchodování na vlastní účet,
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          správa portfolií,
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          investiční poradenství,
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí,
                                       
                              
                                          g)
                                       
                                          umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí,
                                       
                              
                                          h)
                                       
                                          jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;
                                       
                           
                  
                              11.
                           
                              „převodem finančních prostředků“:
                              
                                          a)
                                       
                                          jakákoli operace uskutečněná jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb buď elektronicky nebo jinými prostředky, jako jsou hotovost, šeky nebo převodní příkazy, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          jakákoli operace uskutečněná neelektronicky, například v hotovosti, šeky nebo příkazy ke zúčtování, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba.
                                       
                           
                  
                              12.
                           
                              „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem převáděných finančních prostředků;
                           
                  
                              13.
                           
                              „plátcem“ osoba, která je majitelem platebního účtu a umožní převod finančních prostředků z něj, nebo v případě neexistence platebního účtu osoba, která zadá příkaz k převodu finančních prostředků;
                           
                  
                              14.
                           
                              „poskytovatelem platebních služeb“ poskytovatel platebních služeb spadající do některé z kategorií uvedených v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (*), fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 26 směrnice2007/64/ES, a právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (**), která poskytuje služby převodu finančních prostředků.
                           
                  
                     (*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1)."

                  
                     (**)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).“"

               
      
                  2)
               
                  V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
                  „4.   Zakazuje se:
                  
                              a)
                           
                              dovážet, nakupovat či převádět zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v příloze Ic nebo uhlí, železo a železnou rudu uvedené v příloze Id ze Severní Koreje, ať již pocházejí ze Severní Koreje, či nikoli;
                           
                  
                              b)
                           
                              dovážet, nakupovat nebo převádět ze Severní Koreje ropné produkty uvedení v příloze If, ať již pocházejí ze Severní Koreje, či nikoli;
                           
                  
                              c)
                           
                              vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).
                           
                  Příloha Ic zahrnuje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v odst. 4 písm. a).
                  Příloha Id zahrnuje uhlí, železo a železnou rudu uvedené v odst. 4 písm. a).
                  Příloha If zahrnuje ropné produkty uvedené v odst. 4 písm. b).“
               
      
                  3)
               
                  Článek 3a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3a
                  1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 mohou příslušné orgány členského státu, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, povolit přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení uvedené v čl. 2 odst. 1 nebo s pomocí či zprostředkovatelskými službami uvedenými v čl. 3 odst. 1 za předpokladu, že toto zboží a technologie, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.
                  2.   Dotčený členský stát infromuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních udělených na základě tohoto článku do čtyř týdnů od jejich udělení.
                  3.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) mohou příslušné orgány členského státu, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II povolit transakce uvedené ve těchto ustanoveních za podmínek, které považují za vhodné, a pokud byla žádost schválena Radou bezpečnosti OSN.
                  4.   Dotčený členský stát informuje ostatné členské státy a Komisi o každé žádosti, kterou předložil ke schválení Radě bezpečnosti OSN ke schválení podle odstavce 3.“
               
      
                  4)
               
                  Článek 3b se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3b
                  1.   Kromě povinností poskytnout příslušným celním orgánům před vstupem a výstupem informace, stanovených v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařázení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (***), prováděcím nařázení Komise (EU) 2015/2446 (****) a prováděcím nařázení Komise (EU) 2015/2447 (*****), musí osoba poskytující informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku předložit prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam EU nebo toto nařízení, a v případě, že je pro vývoz tohoto zboží vyžadována vývozní licence, uvést údaje o zboží a technologiích, na něž se udělená vývozní licence vztahuje.
                  2.   Požadované dodatečné prvky uvedené v tomto článku se předloží za použití celního prohlášení nebo, pokud takové prohlášení neexistuje, případně jiného písemného formuláře.
                  
                     (***)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)."

                  
                     (****)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1)."

                  
                     (*****)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

               
      
                  5)
               
                  Článek 3c se zrušuje.
               
      
                  6)
               
                  Článek 4 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 4
                  1.   Zakazuje se:
                  
                              a)
                           
                              přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené v příloze III do Severní Koreje;
                           
                  
                              b)
                           
                              přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět ze Severní Koreje luxusní zboží uvedené v příloze III, ať již pochází ze Severní Koreje, či nikoli;
                           
                  
                              c)
                           
                              vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů stanovených v písmenech a) a b).
                           
                  2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) se zákazy v něm stanovené nevztahují na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob.
                  3.   Zákazy stanovené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v Sevrní Koreji nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejích pracovníků.
                  4.   Příslušné orgány členského státu, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakci, pokud jde o zboží uvedené v bodě 17 přílohy III, pokud je zboží určeno pro humanitární účely.“
               
      
                  7)
               
                  Článek 5 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 5
                  1.   Náklad nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech ve smyslu článků 243 až 249 nařízení (EU) č. 952/2013, podléhá kontrole s cílem zajistit, že neobsahuje předměty zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto nařízením,pokud:
                  
                              a)
                           
                              náklad pochází ze Severní Koreje;
                           
                  
                              b)
                           
                              náklad je určen pro Severní Koreu;
                           
                  
                              c)
                           
                              náklad byl zprostředkován Severní Koreou nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem či na jejich pokyny nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;
                           
                  
                              d)
                           
                              náklad byl zprostředkován osobami, orgány nebo subjekty uvedenými na seznamu v příloze IV;
                           
                  
                              e)
                           
                              náklad se přepravuje lodí plující pod vlajkou Severní Koreje nebo letadlem registrovaným v Severní Koreji nebo lodí či letadlem bez státní příslušnosti.
                           
                  2.   Pokud se na náklad nevztahuje odstavec 1, náklad nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech, podléhá kontrole, pokud existují dostatečné důvody k domněnce, že může obsahovat věci, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz je zakázán tímto nařízením, pokud:
                  
                              a)
                           
                              náklad pochází ze Severní Koreje;
                           
                  
                              b)
                           
                              náklad je určen pro Severní Koreu; nebo
                           
                  
                              c)
                           
                              náklad byl zprostředkován Severní Koreou nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem.
                           
                  3.   Odstavci 1 a 2 není dotčena nedotknutelnost a ochrana diplomatické a konzulární pošty podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963.
                  4.   Je zakázáno poskytovat plavidlům Severní Koreje služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoliv jiné služby, mají-li poskytovatelé služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před příjezdem nebo odjezdem podle čl. 3a odst. 1, které opravňují k domněnce, že tato plavidla přepravují věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely.“
               
      
                  8)
               
                  Vkládají se nové články, které znějí:
                  „Článek 5b
                  1.   Zakazuje se na území Unie přijmout nebo schválit investice do jakékoli obchodní činnosti, pokud jsou tyto investice prováděny:
                  
                              a)
                           
                              osobami, orgány nebo subjekty vlády Severní Koreje;
                           
                  
                              b)
                           
                              Stranou pracujících Koreje;
                           
                  
                              c)
                           
                              státními příslušníky Severní Koreje;
                           
                  
                              d)
                           
                              právnickými osobami, orgány nebo subjekty založenými nebo zřízenými podle práva Severní Koreje;
                           
                  
                              e)
                           
                              osobami, orgány nebo subjekty, které jednají jejich jménem nebo podle jejich pokynů;
                           
                  
                              f)
                           
                              právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány.
                           
                  2.   Zakazuje se:
                  
                              a)
                           
                              zřídit společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, orgánem nebo subjektem uvedeným v odst. 1 písm. f), které se podílejí na programech nebo činnostech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, nebo na činnostech v oblasti těžařského, rafinérského nebo chemického průmyslu, nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl, včetně úplného nabytí nebo nabytí akcií a jiných účastnických cenných papírů, této právnické osoby, orgánu nebo subjektu;
                           
                  
                              b)
                           
                              poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu jakékoli právnické osobě, orgánu nebo subjektu uvedenému v odst. 1 písm. d) až f) nebo pro podložené účely financování takové právnické osoby, orgánu nebo subjektu;
                           
                  
                              c)
                           
                              poskytnout investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce.
                           
                  Článek 5c
                  1.   Zakazují se převody finančních prostředků do Severní Koreje a z ní, pokud nesouvisejí s transakcemi uvedenými v odstavci 3.
                  2.   Úvěrovým a finančním institucím, na které se vztahuje článek 16, se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit:
                  
                              a)
                           
                              s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v Severní Koreji;
                           
                  
                              b)
                           
                              s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Severní Koreji, na něž se vztahuje článek 16 a jsou uvedeny v příloze VI;
                           
                  
                              c)
                           
                              s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Severní Koreji, na něž se nevztahuje článek 16 a jsou uvedeny v příloze VI;
                           
                  
                              d)
                           
                              s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v Severní Koreji a na něž se nevztahuje článek 16, avšak jsou ovládány osobami, orgány nebo subjekty se sídlem v Severní Koreji, které jsou uvedeny v příloze VI,
                           
                  ledaže se na takové transakce vztahuje odstavec 3 a byly povoleny v souladu s odst. 4 písm. a), nebo nevyžadují povolení podle odst. 4 písm. b).
                  3.   V souladu s odstavcem 4 mohou být povoleny tyto transakce:
                  
                              a)
                           
                              transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;
                           
                  
                              b)
                           
                              transakce, jež se týkají osobních remitencí;
                           
                  
                              c)
                           
                              transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto nařízení;
                           
                  
                              d)
                           
                              transakce spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto nařízení, nebo nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií pro účely rozvoje;
                           
                  
                              e)
                           
                              transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či mezinárodní organizace;
                           
                  
                              f)
                           
                              transakce nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace;
                           
                  
                              g)
                           
                              transakce týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči Severní Koreji, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům založeným nebo zřízeným podle práva Severní Koreje a transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.
                           
                  4.   Transakce uvedené v odstavci 3 související s převody finančních prostředků do Severní Koreje a z ní o hodnotě:
                  
                              a)
                           
                              15 000 EUR a vyššívyžadují předchozí povolení příslušného orgánu členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II tohoto nařázení;
                           
                  
                              b)
                           
                              nepřevyšující 15 000 EUR nevyžadují žádné předchozí povolení.
                           
                  5.   Předchozí povolení nevyžadují transakce a převody finančních prostředků, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo mezinárodních organizací požívajících v Sevrní Koreji výsad podle mezinárodního práva.
                  6.   Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odst. 4 písm. a).
                  7.   V případě transakcí, na něž se vztahuje odstavec 3, úvěrové a finanční instituce uvedené v článku 16 při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v odst. 2 písm. a) až d):
                  
                              a)
                           
                              uplatňují hloubkovou kontrolu klienta stanovenou články 8 a 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES (******);
                           
                  
                              b)
                           
                              zajišťují soulad s postupy pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu stanovenými podle směrnice 2005/60/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (*******) o převodu finančních prostředků;
                           
                  
                              c)
                           
                              vyžadují, aby byly poskytovány informace o plátcích doprovázející převody finančních prostředků, jak požaduje nařízení 1781/2006, jakož i informace o příjemci, jako je jméno a číslo účtu příjemce a případně jedinečný identifikátor transkace, a odmítnou provádět transakce, pokud některé z těchto informací chybí nebo jsou neúplné;
                           
                  
                              d)
                           
                              uchovávají záznamy o transakcích v souladu s čl. 30 písm. b) směrnice 2005/60/ES;
                           
                  
                              e)
                           
                              pokud existují dostatečné důvody k podezření, že finanční prostředky by mohly přispívat k rozvoji programů nebo činností Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení („financování šíření jaderných zbraní“), neprodleně informuje útvar finančního zpravodajství, jak je definován ve směrnici 2005/60/ES, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený dotčeným členským státem, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 nebo článek 6;
                           
                  
                              f)
                           
                              neprodleně oznámí veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně;
                           
                  
                              g)
                           
                              zdrží se od provádění transakcí, u nichž mají důvodné podezření, že by mohly souviset s financováním šíření jaderných zbraní, dokud nedokončily nezbytné úkony v souladu s písmenem e) a nesplní veškeré pokyny od příslušného útvaru finančního zpravodajství nebo příslušného orgánu.
                           
                  Pro účely tohoto odstavce útvar finančního zpravodajství nebo jakýkoli jiný příslušný orgán sloužící jako vnitrostátní středisko pro hlášení a analýzu podezřelých transakcí dostává zprávy týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a musí mít včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých operacích.
                  8.   Požadavek na předchozí povolení uvedený v odstavci 3 se použije bez ohledu na to, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení zahrnují „zjevně spolu související operace“:
                  
                              a)
                           
                              řadu následných převodů od téže finanční nebo úvěrové instituce, na kterou se vztahuje odstavec 2 nebo pro tuto instituci od téže severokorejské osoby, subjektu či orgánu nebo téže severokorejské osobě, subjektu či orgánu, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15 000 EUR, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení; nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.
                           
                  9.   Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v tomto článku.
                  
                     (******)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15)."

                  
                     (*******)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1).“"

               
      
                  9)
               
                  Článek 8 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 8
                  1.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
                  
                              a)
                           
                              finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího nálezu či rozhodnutí, který byl vydán přede dnem, kdy byla osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 6 určeny pro zařazení na seznam, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo rozhodčího nálezu či rozhodnutí;
                           
                  
                              b)
                           
                              finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým nálezem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
                           
                  
                              c)
                           
                              nález nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze IV, V nebo Va;
                           
                  
                              d)
                           
                              uznání nálezu nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě; a
                           
                  
                              e)
                           
                              dotčený členský stát oznámil nález nebo rozhodnutí týkající se osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze IV Výboru pro sankce.
                           
                  2.   Odchylně od článku 6, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze V na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány určeny, nebo je splatná na základě závazku, který jim vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán zjistil, že:
                  
                              a)
                           
                              smlouva nesouvisí s žádnou věcí, operací, službou nebo transakcí uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a), čl. 2 odst. 3 nebo článku 3; a
                           
                  
                              b)
                           
                              platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou, orgánem nebo subjektem uvedeným v příloze V.
                           
                  3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň 10 dní před udělením každého povolení podle odstavce 2 o svém rozhodnutí a úmyslu toto povolení udělit.“
               
      
                  10)
               
                  Článek 9b se nahrazuje tímto:
                  „Článek 9b
                  1.   Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční podporu obchodu se Severní Koreou, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění osobám nebo subjektům zapojeným do takového obchodu, pokud by tato finanční podpora mohla přispět k:
                  
                              a)
                           
                              programům Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo k jiným činnostem zakázaným tímto nařízením;
                           
                  
                              b)
                           
                              obcházení zákazů uvedených v písmeni a).
                           
                  2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije v případě smluv a dohod o poskytování finanční podpory, které byly uzavřeny přede dnem 29. května 2016.
                  3.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije v případě poskytování finanční podpory pro obchod v oblasti potravin, zemědělství či zdravotnictví nebo pro jiné humanitární účely.“
               
      
                  11)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 9c
                  1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:
                  
                              a)
                           
                              určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v přílohách IV nebo V;
                           
                  
                              b)
                           
                              jakýmikoli jinými osobami, subjekty nebo orgány Severní Koreje, včetně vlády Severní Koreje, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;
                           
                  
                              c)
                           
                              jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).
                           
                  2.   Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění transakce bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývá přímo či nepřímo z uvedených opatření.
                  3.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba uplatňující tento nárok.
                  4.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.“
               
      
                  12)
               
                  Článek 11 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 11
                  1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
                  2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení“
               
      
                  13)
               
                  Článek 11a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 11a
                  1.   Zakazuje se poskytovat přístup do přístavů na území Unie každému plavidlu:
                  
                              a)
                           
                              které je vlastněno nebo provozováno Severní Koreou nebo jehož posádka pochází ze Severní Koreje;
                           
                  
                              b)
                           
                              pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že je, přímo či nepřímo, vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo subjektem uvedenými v příloze IV;
                           
                  
                              c)
                           
                              pokud existují dostatečné důvody k domněnce, že obsahuje věci, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz je zakázán tímto nařízením;
                           
                  
                              d)
                           
                              které se odmítlo podrobit kontrole poté, co byla taková kontrola schválena státem vlajky plavidla nebo státem registrace; nebo
                           
                  
                              e)
                           
                              které je bez státní příslušnosti a odmítlo podrobit se kontrole podle čl. 5 odst. 1.
                           
                  2.   Odstavec 1 se nepoužije:
                  
                              a)
                           
                              v nouzových situacích;
                           
                  
                              b)
                           
                              v případě námořního plavidla připlouvajícího do přístavu za účelem kontroly; nebo
                           
                  
                              c)
                           
                              v případě, že se plavidlo vrací do svého přístavu původu.
                           
                  3.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit námořnímu plavidlu vstup do přístavu, pokud:
                  
                              a)
                           
                              Výbor pro sankce předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016); nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              členský stát předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.
                           
                  4.   Každému letadlu provozovanému dopravci ze Severní Koreje nebo pocházejícímu ze Severní Koreje se zakazuje vzlétat z území Unie, přistávat na něm nebo nad ním přelétat.
                  5.   Zákaz uvedený v odstavci 4 se nepoužije:
                  
                              a)
                           
                              v případě, že letadlo přistává za účelem kontroly;
                           
                  
                              b)
                           
                              v případě nouzového přistání.
                           
                  6.   Odchylně od odstavce 4 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit, aby letadlo vzlétlo z území Unie, přistálo na něm nebo nad ním přelétlo, pokud uvedený příslušný orgán předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.“
               
      
                  14)
               
                  Článek 11c se zrušuje.
               
      
                  15)
               
                  Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňuje jako příloha If.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. května 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            A.G. KOENDERS
         
      
      
      
         (1)  Viz strana 79 tohoto Úředního věstníku.
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA IF
               
                  ROPNÉ PRODUKTY PODLE ČL. 2 ODST. 4
               
               
                            
                        
                           2707
                        
                           Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek
                        
                            
                        
                           2709
                        
                           Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
                        
                            
                        
                           2710
                        
                           Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje
                        
                            
                        
                           2711
                        
                           Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
                        
                            
                        
                           2712 10
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Vazelína
                                    
                        
                            
                        
                           2712 20
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje
                                    
                        
                           Ex
                        
                           2712 90
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Ostatní
                                    
                        
                            
                        
                           2713
                        
                           Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                        
                           Ex
                        
                           2714
                        
                           Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny
                        
                           Ex
                        
                           2715
                        
                           Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů
                                    
                        
                            
                        
                           3403 11
                        
                           
                                       – –
                                    
                                       Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                    
                        
                            
                        
                           3403 19
                        
                           
                                       – –
                                    
                                       Jiné
                                    
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Ostatní
                                    
                        
                           Ex
                        
                           3403 91
                        
                           
                                       – –
                                    
                                       Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů
                                    
                        
                           Ex
                        
                           3403 99
                        
                           
                                       – –
                                    
                                       Jiné
                                    
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                                       – – – –
                                    
                                       Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                                    
                        
                           Ex
                        
                           3824 90 92
                        
                           
                                       – – – – –
                                    
                                       V kapalném stavu při 20 °C
                                    
                        
                           Ex
                        
                           3824 90 93
                        
                           
                                       – – – – –
                                    
                                       Ostatní
                                    
                        
                           Ex
                        
                           3824 90 96
                        
                           
                                       – – – –
                                    
                                       Ostatní
                                    
                        
                            
                        
                           3826 00 10
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)
                                    
                        
                            
                        
                           3826 00 90
                        
                           
                                       –
                                    
                                       Ostatní“
                                    
                        
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.