Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/842 ze dne 27. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 167/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a obchodní název jednoho kokcidiostatika (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 842/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 141/47
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/842
   ze dne 27. května 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 167/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a obchodní název jednoho kokcidiostatika
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Společnost KRKA d.d. podala žádost v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003, v níž navrhla změnu jména držitele povolení, pokud jde o nařízení Komise (ES) č. 167/2008 (2), kterým se povoluje jedno kokcidiostatikum (Kokcisan 120G).
            
   
               (2)
            
               Žadatel uvedl, že s účinkem od 5. února 2016 práva k uvádění doplňkové látky Kokcisan 120G na trh převedl na společnost Huvepharma EOOD. Kromě toho společnost Huvepharma EOOD, jako nový vlastník práv k uvádění dotčené doplňkové látky na trh, požádala o změnu obchodního názvu dotčené doplňkové látky. Žadatel předložil odpovídající údaje, které jeho žádost podporují.
            
   
               (3)
            
               Navrhované změny podmínek povolení jsou čistě správní povahy a neobnášejí nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.
            
   
               (4)
            
               Aby bylo možné uvádět dotčenou doplňkovou látku na trh pod jménem společnosti Huvepharma EOOD a pod novým obchodním názvem, je nutné změnit podmínky povolení.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (ES) č. 167/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité uplatnění změn nařízení (ES) č. 167/2008 učiněných tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož bude možné spotřebovat stávající zásoby dotčené doplňkové látky a premixů a krmných směsí obsahujících dotčenou doplňkovou látku.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 167/2008 se mění takto:
   
               1)
            
               ve druhém sloupci se slova „KRKA, d.d Novo mesto, Slovinsko“ nahrazují slovy „Huvepharma EOOD, Bulharsko“;
            
   
               2)
            
               ve třetím sloupci se slova „Kokcisan 120G“ nahrazují slovy „Huvesal 120 G“.
            
   Článek 2
   Stávající zásoby dotčené doplňkové látky a premixů a krmných směsí obsahujících dotčenou doplňkovou látku, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do jejich vyčerpání.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 167/2008 ze dne 22. února 2008, kterým se nově povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech (Úř. věst. L 50, 23.2.2008, s. 14).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.