Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/861 ze dne 18. února 2016, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 861/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 144/21
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/861
   ze dne 18. února 2016,
   kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 94 odst. 2 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na čl. 329 odst. 3 třetí pododstavec, čl. 352 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 358 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 329 odst. 3, čl. 352 odst. 6 třetím pododstavci a čl. 358 odst. 4 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 575/2013 se stanoví, že Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vypracuje soubor metod, jak v kapitálových požadavcích institucí zohlednit kromě rizika delta i jiná rizika způsobem přiměřeným rozsahu a složitosti činností jednotlivých institucí v oblasti opcí a opčních listů. Orgán EBA proto v této souvislosti vypracoval návrh regulačních technických norem, který Komise podpořila a přijala v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 (3).
            
   
               (2)
            
               Rámec pro obezřetnostní dohled ustavený směrnicí 2013/36/EU vyžaduje, aby všechny instituce určily všechny zaměstnance, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. V souladu s čl. 94 odst. 2 směrnice 2013/36/EU vypracoval orgán EBA v této souvislosti návrh regulačních technických norem, který Komise podpořila a přijala v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 (4).
            
   
               (3)
            
               V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 se objevily některé chyby, které je třeba opravit.
            
   
               (4)
            
               Podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 by zjednodušený přístup měl být dostupný pouze pro instituce, které nakupují pouze opce a opční listy, avšak tyto instituce by neměly být povinny uvedený přístup využívat. Je proto vhodné opravit znění článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, podle něhož uvedené instituce mají povinnost zjednodušený přístup využívat a jenž nebrání ostatním institucím, aby uvedený přístup také využívaly.
            
   
               (5)
            
               Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby všichni zaměstnanci, jejichž celková odměna je řadí do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení a zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s podstupováním rizik, byli zařazeni jako „osoby podstupujících podstatné riziko“, tedy osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.
            
   
               (6)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem EBA.
            
   
               (7)
            
               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5).
            
   
               (8)
            
               S cílem zajistit, aby regulační technické normy mohly být co nejdříve správně uplatňovány, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014
   Článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 2
      Pouze instituce, které pouze nakupují opce a opční listy, mohou využít zjednodušeného přístupu.“
   
   Článek 2
   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014
   V čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 se písmeno c) nahrazuje tímto:
   
      
                  „c)
               
                  zaměstnanci byla v předchozím účetním období přiznána celková odměna, která se rovná nejnižší celkové odměně přiznané v témže účetním období členu vrcholného vedení nebo zaměstnanci, který splňuje jakékoli kritérium uvedené v čl. 3 bodech 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 nebo 14, nebo odměna, která je vyšší.“
               
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 29).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 30).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.