Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/862 ze dne 31. května 2016 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 862/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 144/24
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/862
   ze dne 31. května 2016
   o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.
            
   
               (3)
            
               Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu. V některých případech nemůže vědecké hodnocení rizik samo o sobě poskytnout všechny informace, z nichž by mělo vycházet rozhodnutí o řízení rizik, a proto by měly být zohledněny další opodstatněné a pro danou záležitost důležité faktory.
            
   
               (4)
            
               V návaznosti na žádost společnosti Oy Karl Fazer AB předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se žitného kváskového chleba s vysokým obsahem vlákniny a snížení postprandiální glykemické odezvy (otázka č. EFSA-Q-2014-00012 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Konzumace žitného kváskového chleba s vysokým obsahem vlákniny přispívá ke snížení glykemické odezvy doprovázenému nižší inzulinovou odezvou po jídle.“ Žadatel na žádost úřadu uvedl, že údajný účinek žitného kváskového chleba s vysokým obsahem vlákniny by měl být porovnáván s účinkem glukózy.
            
   
               (5)
            
               Dne 8. října 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, který v něm na základě předložených údajů dospěl k závěru, že příčinný vztah mezi konzumací a snížením postprandiální glykemické odezvy ve srovnání s glukózou byl zjištěn u téměř jakékoli potraviny.
            
   
               (6)
            
               Podle čl. 6 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 musí být zdravotní tvrzení založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Schválení může být oprávněně odmítnuto, pokud zdravotní tvrzení nesplňují jiné obecné a konkrétní požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006, a to i v případě příznivého vědeckého hodnocení úřadu. Úřad ve svém vědeckém stanovisku poznamenal, že při testování srovnatelného množství využitelných sacharidů v různých potravinách obsahujících sacharidy vyvolá téměř jakákoli potravina obsahující sacharidy snížení postprandiální odezvy glukózy v krvi ve srovnání s odezvou glukózy v krvi vyvolanou konzumací glukózy. Dále uvedl, že potraviny obsahující nízké množství sacharidů nebo neobsahující žádné využitelné sacharidy rovněž vyvolají nižší postprandiální glykemickou odezvu v krvi ve srovnání s glukózou.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 definuje „tvrzení“ jako jakékoli sdělení nebo znázornění, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité vlastnosti. Tvrzení týkající se žitného kváskového chleba s vysokým obsahem vlákniny a snížení postprandiální glykemické odezvy by naznačovalo, že žitný kváskový chléb s vysokým obsahem vlákniny má specifické vlastnosti, pokud jde o snížení postprandiální glykemické odezvy ve srovnání s glukózou, přičemž ve skutečnosti mají tento účinek téměř všechny potraviny. Ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 stanoví, že použití zdravotních tvrzení nesmí být zavádějící. Tvrzení naznačující, že určitá potravina má určité prospěšné vlastnosti, ačkoli ve skutečnosti mají tyto vlastnosti téměř všechny potraviny, by bylo zavádějící.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k výše uvedenému neodpovídá tvrzení týkající se žitného kváskového chleba s vysokým obsahem vlákniny a snížení postprandiální glykemické odezvy požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, a nemělo by proto být zařazeno na seznam schválených zdravotních tvrzení.
            
   
               (9)
            
               Připomínky, které Komise obdržela od žadatele v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.
            
   
               (10)
            
               Členské státy byly konzultovány,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  EFSA Journal 2014;12(10):3837.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zamítnuté zdravotní tvrzení
      
      
                  Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006
               
                  Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin
               
                  Tvrzení
               
                  Referenční číslo stanoviska EFSA
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
                  Žitný kváskový chléb s vysokým obsahem vlákniny
               
                  Snížení postprandiální glykemické odezvy ve srovnání s glukózou
               
                  Q-2014-00012
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.