Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 867/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 144/44
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/867
   ze dne 18. května 2016
   o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13)
   RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 a 5 této smlouvy,
   s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1 a článek 34.1 tohoto statutu,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na stanovisko Evropské komise (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podrobné údaje o úvěrech a o úvěrovém riziku (dále jen „údaje o úvěrech“) zahrnují detailní a individuální informace o nástrojích, z nichž pro instituce přijímající vklady, finanční instituce jiné než instituce přijímající vklady nebo společnosti pro správu aktiv, které všechny poskytují úvěry ve významném rozsahu, vyplývá úvěrové riziko. Tyto podrobné informace jsou nezbytné pro plnění úkolů Eurosystému, Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské rady pro systémová rizika, včetně analýzy měnové politiky a operací měnové politiky, řízení rizik, sledování finanční stability a makroobezřetnostní politiky a výzkumu. Tyto údaje budou rovněž užitečné pro účely bankovního dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu.
            
   
               (2)
            
               Článek 5.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) stanoví, že pro zajištění úkolů, kterými je pověřen ESCB, shromažďuje Evropská centrální banka (ECB) ve spolupráci s národními centrálními bankami ESCB nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů. Článek 3 nařízení (ES) č. 2533/98 vyžaduje, aby ECB blíže určila skutečný soubor zpravodajských jednotek v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek, a opravňuje ji, aby určité kategorie zpravodajských jednotek zčásti nebo zcela zprostila statistické zpravodajské povinnosti.
            
   
               (3)
            
               Údaje o úvěrech podstatně přispějí ke zlepšení stávajících a vývoji nových statistik ESCB, neboť poskytují významná členění a podrobnosti, jež nejsou dostupné ze zdrojů údajů, jež se používají v současné době a mezi něž se řadí informace o struktuře a rizikovém profilu úvěrů poskytnutých finančním sektorem. Údaje o úvěrech například zásadně přispějí ke zlepšení kvality statistiky o: a) úvěrech podle velikosti podniků, které jsou klíčovým prvkem pro posuzování a sledování toho, jak jsou úvěry poskytovány malým a středním podnikům; b) úvěrových linkách v členění podle sektoru protistrany; c) úvěrech nefinančním podnikům v členění podle hospodářské činnosti; d) úvěrech krytých zajištěním nemovitostmi a e) přeshraničních úvěrech a souvisejících příjmech v rámci statistiky platební bilance členských států, jejichž měnou je euro.
            
   
               (4)
            
               Dostupnost údajů o úvěrech zlepší použitelnost informací na mikroúrovni, které jsou nyní shromažďovány o emisích cenných papírů a o jejich držbě, a přispějí ke sledování a podpoře finanční integrace a stability v Unii. Údaje o úvěrech týkající se poboček, které jsou rezidenty mimo eurozónu a jejichž ústředí jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, jsou v neposlední řadě významné pro plnění úkolů ESCB, zejména pokud se týká analýzy měnové politiky a úkolů v oblasti finanční stability. Údaje mohou kromě toho přispět k plnění úkolů v oblasti makroobezřetnostního dohledu, kterými jsou například analýza pro účely finanční stability, hodnocení rizika a zátěžové testy. Čl. 8 odst. 1 písm. d) a odst. 4a nařízení (ES) č. 2533/98 nyní výslovně umožňuje, aby statistické údaje shromážděné podle článku 5 statutu ESCB byly používány pro účely dohledu.
            
   
               (5)
            
               Komplexní soubor harmonizovaných analytických údajů o úvěrech by měl snížit zpravodajskou zátěž tím, že postupem času bude stále více stabilizovat zpravodajskou povinnost. To je důležité, neboť zavádění změn do vysoce automatizovaných systémů zpracování údajů zpravodajských jednotek může být velmi nákladné. Harmonizovaný soubor údajů o úvěrech bude rovněž podrobnější, čímž se sníží počet dodatečných žádostí, které by bylo třeba zasílat zpravodajským jednotkám.
            
   
               (6)
            
               Rozhodnutí ECB/2014/6 (3) vymezuje postup pro vývoj dlouhodobého rámce pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech na základě harmonizované statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB. Cílem tohoto rozhodnutí je zajistit, aby byly zavedeny: a) národní soubory podrobných údajů o úvěrech provozované všemi národními centrálními bankami Eurosystému v souladu s jednotnými minimálními standardy a b) společná databáze podrobných analytických údajů o úvěrech (dále jen „AnaCredit“), kterou budou členové Eurosystému sdílet a která bude obsahovat vstupní údaje ze všech členských států, jejichž měnou je euro.
            
   
               (7)
            
               Doporučení ECB/2014/7 (4) vybízí národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro, avšak které se připravují na účast v tomto dlouhodobém rámci, k tomu, aby postupovaly podle ustanovení obsažených v rozhodnutí ECB/2014/6. S cílem rozšířit jeho geografický a datový rozsah a zlepšit harmonizaci v rámci Unie by měl být AnaCredit na dobrovolném základě otevřen všem členským státům mimo eurozónu, zejména těm, které se účastní jednotného mechanismu dohledu.
            
   
               (8)
            
               Zatímco přípravná opatření podle rozhodnutí ECB/2014/6 směřovala k vymezení „základní skupiny harmonizovaných souborů podrobných údajů o úvěrech, které budou národní centrální banky v dlouhodobém horizontu poskytovat ECB“, výsledky posouzení nákladů a přínosů ukázaly, že uživatelé velmi důrazně požadují, aby nebyly použity pouze „základní skupiny datových souborů“, ale rovněž komplexní seznam atributů údajů a opatření, jež charakterizují nástroje, které pro soubor zpravodajských jednotek vytvářejí úvěrové riziko. Výsledná zvýšená harmonizace by kromě toho měla zlepšit srovnatelnost údajů mezi zeměmi a institucemi, čímž se zajistí vyšší kvalita údajů pro účely analýzy.
            
   
               (9)
            
               Cílem AnaCreditu je ve spojení s jinými statistickými rámci, které shromažďují podrobné informace, poskytnout analytický pohled na úvěrové riziko zpravodajských jednotek, a to bez ohledu na finanční nástroj, druh expozice nebo účetní klasifikaci. V tomto směru je cílem požadavků vymezených v tomto nařízení zajistit, aby zpravodajské jednotky národním centrálním bankám vykazovaly soubor harmonizovaných informací.
            
   
               (10)
            
               Zřízení AnaCreditu by mělo probíhat ve fázích, neboť značnou různorodost stávajícího shromažďování údajů o úvěrech v rámci jednotlivých zúčastněných států lze harmonizovat jen postupně. Tento postupný přístup rovněž zohledňuje dobu, kterou zpravodajské jednotky potřebují k tomu, aby mohly plnit různé požadavky na údaje. S cílem zpravodajským jednotkám umožnit, aby se připravily na používání harmonizovaného souboru pojmů a definic, by měl být rozsah a obsah údajů, které mají být v různých fázích shromažďovány, vymezen co nejdříve. Rada guvernérů tedy přijme své rozhodnutí o každé následné fázi alespoň dva roky před jeho provedením. V zájmu minimalizace nákladů a pracovního zatížení zpravodajských jednotek bude možnost poskytovat informace o úvěrech na bydlení na základě metody vzorků přezkoumána v pozdější fázi.
            
   
               (11)
            
               Zatímco jedním z klíčových dlouhodobých cílů AnaCreditu je harmonizovat zpravodajskou povinnost a prováděcí postupy, různorodost stávajících postupů pro shromažďování údajů vyžaduje, aby v určitých oblastech – například pokud se týká rozhodování národní centrální banky o udělení výjimek malým rezidentským zpravodajským jednotkám – byla zachována možnost uvážení ze strany národní centrální banky. Tyto oblasti uvážení národní centrální banky by měly být v každé budoucí fázi znovu zhodnoceny s cílem rozhodnout, zda lze dosáhnout další harmonizace v rámci zúčastněných států.
            
   
               (12)
            
               Co do rozsahu by první fáze vykazování v rámci AnaCreditu měla zahrnovat úvěry, které úvěrové instituce poskytují právním subjektům. V další fázi by do skutečného souboru zpravodajských jednotek mohly být zahrnuty instituce přijímající vklady jiné než úvěrové instituce, společnosti pro správu aktiv a jiné finanční instituce, které všechny poskytují úvěry, jakož i zahraniční dceřiné podniky těchto subjektů. Pokud se týká nástrojů, rozsah podrobného vykazování by mohl být rozšířen na deriváty, ostatní pohledávky, podrozvahové položky (například finanční záruky) a úvěry poskytnuté osobám, které nejsou právnickými osobami, včetně podnikatelů. V první fázi by neměly být shromažďovány žádné osobní údaje ve smyslu příslušných předpisů o ochraně údajů, a to ani v případě úvěrů s více dlužníky, v nichž jsou dlužníky fyzické osoby, a ani tehdy, když jsou fyzické osoby spojeny s nástroji vykazovanými do AnaCreditu. Pokud by měl být rozsah vykazování v následujících fázích rozšířen tak, aby zahrnoval takové osobní údaje, měla by být zajištěna ochrana práv fyzických osob, pokud se týká shromažďování a zpracování jejich osobních údajů. V následných fázích může být zavedena zpravodajská povinnost na konsolidovaném základě. Rozšíření souboru zpravodajských jednotek by mělo zohledňovat právo národní centrální banky na udělování výjimek malým zpravodajským jednotkám a mělo by být přijato nejméně dva roky před zavedením tohoto rozšíření, aby byl zpravodajským jednotkám a národním centrálním bankám dán dostatečný čas na jeho provedení.
            
   
               (13)
            
               V rámci příprav na další fáze by rozšíření souboru zpravodajských jednotek, jakož i zavedení další zpravodajské povinnosti mělo být založeno na analýze připravené Výborem pro statistiku ESCB s ohledem na uživatelské potřeby, odhadované náklady na straně zpravodajských jednotek a národních centrálních bank, tržní vývoj a zkušenosti získané při přípravě na první fázi.
            
   
               (14)
            
               V zájmu zamezení nepřiměřenému zpravodajskému zatížení zejména malých zpravodajských jednotek s omezenou celkovou úvěrovou expozicí by zpravodajská povinnost ve vztahu k údajům o úvěrech měla být vymezena tak, že se zohlední zásada proporcionality. Z téhož důvodu by národní centrální banky měly být oprávněny udělovat výjimky malým zpravodajským jednotkám.
            
   
               (15)
            
               S cílem zajistit účinné vykazování a přiměřenou interoperabilitu s jinými stávajícími nebo novými rámci vykazování by mělo být národním centrálním bankám umožněno, aby informace, které mají být předány ECB, shromažďovaly v rámci širšího vnitrostátního zpravodajského rámce a aby pro své zákonné účely rozšířily vykazování údajů o úvěrech nad rámec vymezený v tomto nařízení, a to v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
            
   
               (16)
            
               Pro účely příspěvků do AnaCreditu by národním centrálním bankám mělo být umožněno používat jejich vlastní databáze, údaje získané od zpravodajských jednotek a z jakýchkoli jiných zdrojů, zejména z příslušných referenčních databází. Mělo by být na uvážení národních centrálních bank rozhodnout, zda uzavřou dohodu o spolupráci s národními statistickými úřady nebo s vnitrostátními příslušnými orgány pro dohled nad zpravodajskými jednotkami nebo s jinými vnitrostátními orgány, pokud poskytované údaje splňují standardy kvality vymezené v tomto nařízení. Vzhledem ke stávajícím rozdílným vnitrostátním postupům a s cílem minimalizovat zpravodajskou zátěž na základě tohoto nařízení se vybízí k efektivní a účinné spolupráci mezi národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány a jinými vnitrostátními orgány.
            
   
               (17)
            
               Rámec pro shromažďování údajů o úvěrech by měl být zaveden s cílem zajistit interoperabilitu mezi centrálními registry úvěrů a jinými příslušnými soubory údajů o úvěrech zřízenými subjekty veřejného sektoru, včetně databází statistik cenných papírů, jakož i souboru údajů v rámci rejstříku institucí a přidružených společností ESCB.
            
   
               (18)
            
               V zájmu zavedení zpětné vazby se zpravodajskými jednotkami nebo posílení stávající zpětné vazby a jiných informačních služeb, které centrální registry úvěrů poskytují zpravodajským jednotkám, by mělo být národním centrálním bankám umožněno, aby mohly používat víceúčelový sdílený soubor analytických podrobných údajů o úvěrech. Tato zpětná vazba zvýší příspěvek ESCB ke stabilitě finančního systému v souladu s jeho mandátem podle čl. 127 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zpětná vazba zpravodajským jednotkám poskytne širší základ pro posouzení úvěrové způsobilosti, zejména pokud se týká přeshraničních dlužníků, a umožní harmonizaci definic a atributů údajů v rámci jejich postupů při poskytování úvěrů. Posílí řízení úvěrového rizika ze strany úvěrových institucí a jiných věřitelů. Zejména podpoří úvěrové instituce v tom, aby se při posuzování úvěrové způsobilosti nepřiměřeně nespoléhaly na externí úvěrové ratingy. Zpětná vazba by měla být prováděna na základě osvědčených postupů a měla by zajišťovat minimální standardy kvality údajů. Dílčí soubor analytických údajů o úvěrech, který mohou mezi sebou pro účely zpětné vazby sdílet národní centrální banky, by měl být vymezen s ohledem na specifickou úroveň důvěrnosti příslušných atributů údajů a odpovídající požadavky na ochranu důvěrnosti, jakož i na dobu nezbytnou pro provedení. Další podrobnosti o rozsahu a provádění zpětné vazby mohou být vymezeny ve zvláštním právním aktu a národní centrální banky mohou na základě příslušných právních rámců uzavřít dohody o spolupráci, pokud se týká příslušné spolupráce v oblasti zpětné vazby. Zatímco některé národní centrální banky, které provozují centrální registr úvěrů, již podrobné přeshraniční údaje o úvěrech a o úvěrovém riziku na dvoustranném základě vzájemně sdílejí (5), jiné mohou pro provedení takového sdílení přeshraničních informací z právních důvodů vyžadovat určitou lhůtu, aby mohly tyto údaje předat finančním institucím, které jim předkládají výkazy. Zpětná vazba by měla být vytvořena a prováděna s ohledem na vnitrostátní právní předpisy o nakládání s důvěrnými statistickými informacemi.
            
   
               (19)
            
               Pro účely tohoto nařízení by se měla uplatňovat pravidla ochrany a využití důvěrných statistických informací stanovená v článcích 8 až 8c nařízení (ES) č. 2533/98.
            
   
               (20)
            
               Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98 má ECB pravomoc uložit sankce zpravodajským jednotkám, které poruší statistickou zpravodajskou povinnost vymezenou nebo uloženou v nařízeních nebo rozhodnutích ECB. Pravomoc ukládat sankce je nezávislá na právu národní centrální banky ukládat sankce zpravodajským jednotkám, které neplní statistické nebo jiné zpravodajské povinnosti, které se na ně vztahují na základě příslušného vnitrostátního rámce.
            
   
               (21)
            
               Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zatížení zpravodajských jednotek v členských státech. Při uplatňování tohoto postupu musí být brán ohled na stanoviska Výboru pro statistiku ESCB.
            
   
               (22)
            
               Z článku 5 statutu ESCB ve spojení s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vyplývá povinnost přijmout a provést na vnitrostátní úrovni veškerá opatření, která členské státy, jejichž měnou není euro, považují za vhodná: a) pro shromažďování statistických informací nezbytných ke splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB; a b) pro včasnou přípravu v oblasti statistiky na to, aby se tyto členské státy mohly stát členskými státy, jejichž měnou je euro.
            
   
               (23)
            
               Toto nařízení by se mělo používat, aniž by bylo dotčeno shromažďování údajů o úvěrech podle právního rámce jednotného mechanismu dohledu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení:
   
               1)
            
               „zpravodajským členským státem“ se rozumí členský stát, jehož měnou je euro; členské státy, jejichž měnou není euro, mohou rozhodnout, že se stanou zpravodajským členským státem, tak, že do svého vnitrostátního práva zakotví ustanovení tohoto nařízení nebo že příslušnou zpravodajskou povinnost jinak uloží v souladu se svým vnitrostátním právem; to může zahrnovat zejména členské státy, které se účastní jednotného mechanismu dohledu prostřednictvím úzké spolupráce v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (6);
            
   
               2)
            
               má výraz „rezident“ stejný význam, jaký je definován v čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 2533/98;
            
   
               3)
            
               má výraz „institucionální jednotka“ stejný význam jako v odstavcích 2.12 a 2.13 přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (7);
            
   
               4)
            
               „zahraniční pobočkou“ se rozumí institucionální jednotka, která je právně závislou součástí právního subjektu, jež je rezidentem v jiné zemi, než ve které je tento právní subjekt registrován v souladu s konceptem „jediné pobočky“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2533/98;
            
   
               5)
            
               „právním subjektem“ se rozumí subjekt, který podle vnitrostátního právního řádu, který se na něj vztahuje, může nabývat práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů;
            
   
               6)
            
               „identifikačním kódem právního subjektu“ (LEI) se rozumí alfanumerický referenční kód v souladu s normou ISO 17442 (8), který je přiřazen právnímu subjektu;
            
   
               7)
            
               „národním identifikačním kódem“ se rozumí obvykle používaný identifikační kód, který umožňuje jednoznačně identifikovat protistranu v rámci země, v níž je rezidentem;
            
   
               8)
            
               „zpravodajskou jednotkou“ se rozumí buď právní subjekt, nebo zahraniční pobočka, které jsou rezidentem zpravodajského členského státu a na které se vztahuje zpravodajská povinnost vůči ECB podle tohoto nařízení;
            
   
               9)
            
               „sledovanou jednotkou“ se rozumí institucionální jednotka, jejíž činnost věřitele nebo obsluhovatele zpravodajská jednotka vykazuje. Sledovanou jednotkou je buď:
               
                           a)
                        
                           institucionální jednotka, která je rezidentem ve stejné zemi jako zpravodajská jednotka, jejíž je součástí; nebo
                        
               
                           b)
                        
                           zahraniční pobočka zpravodajské jednotky, která je rezidentem zpravodajského členského státu; nebo
                        
               
                           c)
                        
                           zahraniční pobočka zpravodajské jednotky, která není rezidentem zpravodajského členského státu.
                        
            
   
               10)
            
               „protistranou“ se rozumí institucionální jednotka, která je stranou nástroje nebo která je se stranou nástroje spojena;
            
   
               11)
            
               „věřitelem“ se rozumí protistrana, která nese úvěrové riziko nástroje a která není poskytovatelem zajištění;
            
   
               12)
            
               „dlužníkem“ se rozumí protistrana, která má bezpodmínečnou povinnost platit splátky vyplývající z nástroje;
            
   
               13)
            
               „poskytovatelem zajištění“ se rozumí protistrana, která poskytuje zajištění před smluvně sjednanou negativní úvěrovou událostí a která nese úvěrové riziko této negativní úvěrové události;
            
   
               14)
            
               „obsluhovatelem“ se rozumí protistrana, která odpovídá za administrativní a finanční správu nástroje;
            
   
               15)
            
               „národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka členského státu Evropské unie;
            
   
               16)
            
               „příslušnou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je zpravodajská jednotka rezidentem;
            
   
               17)
            
               „centrálním registrem úvěrů“ se rozumí registr úvěrů provozovaný národní centrální bankou, který dostává zprávy od věřitelů ve finančním sektoru a tyto věřitele podporuje poskytováním informací o úvěrech a o úvěrovém riziku;
            
   
               18)
            
               má výraz „úvěrová instituce“ stejný význam jako v čl. 4 odst. 1 pododst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (9);
            
   
               19)
            
               má výraz „instituce“ stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 pododst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;
            
   
               20)
            
               má výraz „aktivum“ stejný význam jako v definici v odstavci 7.15 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013;
            
   
               21)
            
               „úvěrovým rizikem“ se rozumí riziko, že protistrana nezaplatí platby, které je smluvně zavázána zaplatit;
            
   
               22)
            
               „smlouvou“ se rozumí právně závazná dohoda mezi dvěma či více stranami, na jejímž základě se vytváří jeden či více nástrojů;
            
   
               23)
            
               „nástrojem“ se rozumí jakákoli položka specifikovaná v atributu údajů „druh nástroje“ ve smyslu přílohy IV.
            
   
               24)
            
               „zajištěním“ se rozumí zajištění či krytí vůči negativní úvěrové události pomocí jakékoli položky uvedené v seznamu atributů údajů „druh zajištění“, který je definován v příloze IV;
            
   
               25)
            
               „výší závazků“ se rozumí součet atributů údajů „nesplacená nominální hodnota“ a „podrozvahová hodnota“ ve smyslu přílohy IV;
            
   
               26)
            
               „na individuálním základě“ se rozumí odkaz na jednotlivou institucionální jednotku včetně institucionálních jednotek, které jsou součástí právního subjektu.
            
   Článek 2
   Prováděcí fáze a první vykazování
   1.   Víceúčelový sdílený soubor analytických údajů o úvěrech podle tohoto nařízení bude zaveden ve fázích. První fáze začne 1. září 2018. V rámci prvního měsíčního a čtvrtletního přenosu podle tohoto nařízení se v této fázi vykazují údaje ke dni 30. září 2018.
   2.   S cílem zajistit přiměřenou identifikaci protistran národní centrální banky ECB předloží první soubor referenčních údajů o protistranách v souladu se vzorem 1 v příloze I šest měsíců před prvním přenosem ve smyslu odstavce 1.
   3.   V zájmu umožnění nezbytných organizačních a technických příprav na přenos referenčních údajů o protistranách uvedený v odstavci 2 mohou národní centrální banky vyžadovat, aby jim zpravodajské jednotky poskytly částečné nebo úplné referenční údaje o protistranách a údaje o úvěrech počínaje 31. prosincem 2017.
   Článek 3
   Skutečný soubor zpravodajských jednotek
   1.   Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá z rezidentských úvěrových institucí a rezidentských zahraničních poboček úvěrových institucí bez ohledu na to, zda se jedná o instituce, nad nimiž je vykonáván dohled podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (10).
   2.   Zpravodajské jednotky vykazují údaje o úvěrech na individuálním základě v souladu s články 4 a 6.
   3.   Zpravodajské jednotky předkládají výkazy příslušné národní centrální bance.
   Článek 4
   Statistická zpravodajská povinnost
   1.   Zpravodajské jednotky vykazují údaje o úvěrech, které se týkají sledované jednotky, v souladu s článkem 6, pokud se týká nástrojů, které splňují podmínky uvedené v článku 5:
   
               a)
            
               pokud nástroj v jakékoli referenční datum pro vykazování v rámci referenčního období:
               
                           i)
                        
                           na straně sledované jednotky zapříčiňuje úvěrové riziko, nebo
                        
               
                           ii)
                        
                           je aktivem sledované jednotky, nebo
                        
               
                           iii)
                        
                           je zaúčtován podle příslušných účetních standardů používaných právním subjektem sledované jednotky a v minulosti na straně sledované jednotky zapříčinil úvěrové riziko, nebo
                        
               
                           iv)
                        
                           je obsluhován sledovanou jednotkou, která je rezidentem ve zpravodajském členském státě; a
                           
                                       i.
                                    
                                       byl poskytnut jiným institucionálním jednotkám téhož právního subjektu, jehož je sledovaná jednotka částí, nebo
                                    
                           
                                       ii.
                                    
                                       je držen právním subjektem, který není úvěrovou institucí, jež je rezidentem ve zpravodajském členském státě, který není členským státem sledované jednotky; a
                                    
                        
            
   
               b)
            
               kde alespoň jeden dlužník je právním subjektem nebo částí právního subjektu ve smyslu čl. 1 odst. 5.
            
   2.   Pro dané referenční datum pro vykazování se referenčním obdobím rozumí období, které začíná v poslední referenční datum pro vykazování ve čtvrtletí, jež předchází danému referenčnímu datu pro vykazování, a které končí v dané referenční datum pro vykazování.
   Článek 5
   Prahové hodnoty pro vykazování
   1.   Údaje o úvěrech se ve vztahu k nástrojům uvedeným v článku 4 vykazují tehdy, pokud výše závazků dlužníka je v kterékoli referenční datum pro vykazování v rámci referenčního období rovna částce nebo vyšší než částka 25 000 EUR.
   2.   Výše závazků dlužníka ve smyslu odstavce 1 se vypočte jako součet výše závazků ze všech nástrojů dlužníka ve vztahu ke sledované jednotce na základě oblasti působnosti článku 4 a nástrojů v tomto článku definovaných.
   Článek 6
   Statistická zpravodajská povinnost na individuálním základě
   1.   Zpravodajské jednotky vykazují údaje o úvěrech na individuálním základě v souladu se vzory v příloze I.
   2.   Zpravodajské jednotky, které jsou právními subjekty, předkládají výkazy ve vztahu ke všem sledovaným jednotkám, které jsou součástí právního subjektu. Zpravodajské jednotky, které jsou zahraničními pobočkami, předkládají výkazy ve vztahu ke své vlastní činnosti.
   3.   Jsou-li právní subjekt a jeho zahraniční pobočka rezidenty ve zpravodajských členských státech, na základě koordinace mezi příslušnými národními centrálními bankami a s cílem zamezit dvojímu vykazování:
   
               a)
            
               může příslušná národní centrální banka právního subjektu rozhodnout, že od právního subjektu nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 1 v příloze I nebo že bude shromažďovat pouze jejich část, pokud jsou tyto nástroje drženy nebo obsluhovány zahraniční pobočkou;
            
   
               b)
            
               může příslušná národní centrální banka zahraniční pobočky rozhodnout, že od zahraniční pobočky nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 2 v příloze I nebo že bude shromažďovat pouze jejich část.
            
   4.   Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že nebude shromažďovat informace o zahraničních pobočkách, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu a které jsou součástí právního subjektu, který je zpravodajskou jednotkou.
   Článek 7
   Zvláštní statistická zpravodajská povinnost
   Statistická zpravodajská povinnost vymezená v článku 6 je omezena, pokud se týká údajů o úvěrech, jež splňují zvláštní kritéria podle přílohy II.
   Článek 8
   Obecné požadavky pro zlepšené vykazování
   1.   Zpravodajské jednotky a jejich zahraniční pobočky, které nejsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, zavedou nezbytnou organizační strukturu a vhodné interní kontrolní systémy s cílem zajistit, aby údaje, které jsou na základě tohoto nařízení vykazovány na individuálním základě v souladu s článkem 6, byly řádně zpracovány a předávány.
   2.   Zahraniční pobočky, které nejsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, nejsou zpravodajskými jednotkami na základě tohoto nařízení. Zpravodajské jednotky v zájmu řádného provádění zpravodajské povinnosti na individuálním základě zajistí, aby tyto zahraniční pobočky prováděly příslušná opatření, postupy a systémy.
   3.   Statistickou zpravodajskou povinností na základě tohoto nařízení není dotčena jiná stávající či budoucí zpravodajská povinnost týkající se údajů o úvěrech v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo s jinými rámci pro vykazování.
   4.   Národní centrální banky mohou shromažďovat informace, které mají být ECB předávány, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který je v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy. Tyto širší zpravodajské rámce mohou zahrnout informace, které slouží jiným účelům než statistickým, a to například informace pro potřeby dohledu.
   5.   Národní centrální banky mohou získávat údaje o úvěrech z jiných zdrojů.
   6.   Minimální požadavky na harmonizaci, úplnost, úroveň podrobnosti a identifikaci protistran, pokud se týká údajů o úvěrech, jsou vymezeny ve vzorech v příloze I.
   Článek 9
   Identifikace protistran
   1.   Pro účely vykazování podle tohoto nařízení zpravodajské jednotky a národní centrální banky identifikují protistrany za pomoci:
   
               a)
            
               LEI, pokud byl tento identifikační kód přidělen; nebo
            
   
               b)
            
               pokud LEI nebyl přidělen, za pomoci vnitrostátního identifikačního kódu, jak je dále podrobně uvedeno v příloze IV.
            
   2.   Národní centrální banky mohou získat informace o identifikaci protistran ve smyslu přílohy III prostřednictvím přímého výkaznictví ze strany zpravodajských jednotek nebo na základě dohod o spolupráci či obdobných ujednání s národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány a jinými vnitrostátními orgány. Národní centrální banky stanoví jednoznačné identifikační kódy za účelem řádné identifikace protistran na základě informací vymezených v příloze III.
   Článek 10
   Přístup k údajům o úvěrech a jejich použití
   1.   ECB a národní centrální banky používají údaje o úvěrech vykázané podle tohoto nařízení v rozsahu a pro účely vymezené v nařízení (ES) č. 2533/98. Tyto údaje mohou být používány zejména pro zřízení a udržování zpětné vazby v souladu s článkem 11.
   2.   Tímto nařízením není dotčeno stávající či budoucí použití údajů o úvěrech, jež je povoleno nebo vyžadováno podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo na základě dohod o spolupráci, a to včetně přeshraniční výměny.
   Článek 11
   Zpětná vazba ve vztahu ke zpravodajským jednotkám
   1.   Národní centrální banky mají právo zpravodajským jednotkám poskytovat údaje o úvěrech včetně údajů, které shromáždila jiná národní centrální banka, tak, že zavedou nebo zlepší zpětné vazby nebo jiné informační služby, které centrální registry úvěrů poskytují zpravodajským jednotkám. Mohou poskytovat dílčí soubor údajů o úvěrech shromážděných podle tohoto nařízení, a to v souladu s osvědčenými postupy a v rozsahu, který příslušný zákonný režim utajení umožňuje. Zpravodajské jednotky mohou údaje používat výlučně pro účely řízení úvěrového rizika a zlepšení kvality úvěrových informací, které mají k dispozici, pokud se týká stávajících nebo potenciálních nástrojů. Tyto údaje nesdílejí s jinými stranami s výjimkou případů, kdy je sdílení údajů s poskytovateli služeb pro tyto účely nezbytně nutné a pokud se údaje používají pouze ve vztahu ke zpravodajské jednotce a zpravodajská jednotka zajistí přiměřenou ochranu důvěrnosti na základě smluvního ujednání, které vylučuje jakékoli jiné použití údajů a zajišťuje anonymizaci údajů ve všech nezbytných případech a vymazání údajů, jakmile bylo dosaženo účelu, pro který byly tyto údaje sdíleny. Veškeré další předávání údajů o úvěrech poskytovatelem služeb a veškeré sdílení údajů o úvěrech s komerčními poskytovateli je zakázáno.
   2.   Národní centrální banky vymezí rozsah poskytovaných údajů, postup pro poskytování přístupu k údajům a případná další omezení použití těchto údajů, a to s ohledem na vnitrostátní právní rámec a veškerá další omezení, která jsou spojena s důvěrnou povahou těchto informací.
   3.   Tento článek nezakládá právo zpravodajských jednotek na poskytnutí zpětné vazby, ani na obdržení určitých informací ze zpětné vazby, ani na jiné informační služby, které centrální registry úvěrů poskytují zpravodajským jednotkám.
   4.   Národní centrální banky mají právo dočasně odepřít zpravodajské jednotce přístup k určitým údajům o úvěrech ze zpětné vazby, pokud zpravodajská jednotka nesplnila svou vlastní statistickou zpravodajskou povinnost podle tohoto nařízení, zejména pokud se týká kvality a přesnosti údajů, a v případech, kdy zpravodajská jednotka nesplnila své povinnosti uvedené v odstavci 1.
   5.   Národní centrální banky mají právo odepřít jiným národním centrálním bankám přístup k podrobným údajům o úvěrech, které shromažďují pro účely zpětné vazby. Pokud se týká poskytování podrobných údajů o úvěrech, mají národní centrální banky právo vyžadovat reciprocitu od jiné národní centrální banky, která od jiné národní centrální banky požaduje údaje pro účely zpětné vazby. Informace o institucionální jednotce zpravodajské jednotky usazené ve zpravodajském členském státě může příslušná národní centrální banka zpravodajské jednotky vždy použít pro účely zpětné vazby bez ohledu na to, kde je institucionální jednotka rezidentem.
   Článek 12
   Přístup ze strany právních subjektů
   1.   Právní subjekty nebo části právních subjektů, o nichž byly údaje o úvěrech vykázány, mají právo na přístup k těmto údajům u příslušné národní centrální banky. Právní subjekty mohou dále požadovat, aby zpravodajské jednotky opravily nesprávné údaje, které se jich týkají.
   2.   Národní centrální banky mohou právnímu subjektu nebo částem právních subjektů odepřít přístup k údajům o úvěrech, které byly ve vztahu k nim vykázány, pouze pokud:
   
               a)
            
               by tento přístup porušil legitimní zájem zpravodajské jednotky na ochraně důvěrnosti, například pokud se týká interního hodnocení úvěrového rizika, nebo legitimní zájem třetích osob, například právních subjektů, o nichž byly údaje o úvěrech vykázány; nebo
            
   
               b)
            
               údaje nebyly použity k vytvoření nebo zlepšení zpětné vazby podle článku 11 a národní centrální banky nejsou povinny umožnit přístup k těmto údajům podle jiných unijních nebo vnitrostátních právních předpisů.
            
   Článek 13
   Lhůty
   1.   Zpravodajské jednotky vykazují údaje o úvěrech, které zaznamenaly v těchto referenčních datech pro vykazování:
   
               a)
            
               v případě měsíčních přenosů v poslední den každého měsíce;
            
   
               b)
            
               v případě čtvrtletních přenosů v poslední den března, června, září a prosince.
            
   2.   Národní centrální banky rozhodují o tom, kdy a jak často budou od zpravodajských jednotek dostávat údaje, aby mohly dodržet lhůty pro vykazování do ECB, a vhodným způsobem o tom informují zpravodajské jednotky.
   3.   Národní centrální banky zpravodajské jednotky vyrozumí o zpravodajské povinnosti alespoň 18 měsíců před prvním referenčním datem pro vykazování, k němuž budou tyto jednotky vykazovat údaje podle tohoto nařízení, aniž by byla dotčena jiná zpravodajská povinnost podle vnitrostátních právních předpisů nebo jiných rámců pro vykazování.
   4.   V případě sledovaných jednotek, které jsou rezidenty zpravodajského členského státu, národní centrální banky ECB předávají měsíční údaje o úvěrech do konce pracovní doby třicátého pracovního dne následujícího po skončení měsíce, ke kterému se údaje vztahují.
   5.   V případě sledovaných jednotek, které jsou rezidenty zpravodajského členského státu, národní centrální banky ECB předávají čtvrtletní údaje o úvěrech do konce pracovní doby patnáctého pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro předávání údajů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (11).
   6.   V případě sledovaných jednotek, které jsou zahraničními pobočkami, jež nejsou rezidenty zpravodajského členského státu, národní centrální banky ECB předávají měsíční údaje o úvěrech do konce pracovní doby třicátého pátého pracovního dne následujícího po skončení měsíce, ke kterému se údaje vztahují.
   7.   V případě sledovaných jednotek, které jsou zahraničními pobočkami, jež nejsou rezidenty zpravodajského členského státu, národní centrální banky ECB předávají čtvrtletní údaje o úvěrech do konce pracovní doby dvacátého pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro předávání údajů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
   8.   Spolu s prvním přenosem údajů o úvěrech národní centrální banky ECB předají referenční údaje o protistranách za všechny protistrany v souladu s oddílem 1 vzoru 1 v příloze I. Nastane-li změna, národní centrální banky údaje aktualizují nejpozději při přenosu údajů o úvěrech, jenž je relevantní pro první referenční datum pro vykazování, ke kterému nebo před kterým ke změně dochází. Pokud národní centrální banky zpravodajské jednotky nevyrozumí o tom, že aktualizované referenční údaje o protistranách obdržely z jiných zdrojů, zpravodajské jednotky tyto údaje aktualizují tak, že národní centrální banky vyrozumí o všech změnách v okamžiku, který si příslušná národní centrální banka vyžádala, avšak nejpozději v den, kdy jsou údaje o úvěrech příslušné národní centrální bance vykázány za první referenční datum pro vykazování, jež následuje po dni, kdy ke změně došlo.
   Článek 14
   Minimální společné standardy a vnitrostátní zpravodajské postupy
   1.   Zpravodajské jednotky plní statistickou zpravodajskou povinnost, která se na ně vztahuje, v souladu s minimálními společnými standardy pro přenos, přesnost, přesnou identifikaci protistran, pojmovou shodu a opravy, jak jsou stanoveny v příloze V.
   2.   Národní centrální banky stanoví a zavedou zpravodajské postupy, kterými se mají řídit zpravodajské jednotky, v souladu s tímto nařízením a vnitrostátními právními rámci, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nařízení. Národní centrální banky zajistí, aby tyto zpravodajské postupy: a) poskytovaly požadované statistické informace a b) umožňovaly ověření skutečnosti, že minimální standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy ve smyslu přílohy V byly splněny.
   3.   Národní centrální banky mohou pro přenos údajů o úvěrech do ECB v souladu s čl. 8 odst. 5 používat informace získané z jiných zdrojů, pokud tyto informace splňují standardy pro kvalitu a včasnost, které se podle tohoto nařízení vztahují na údaje shromážděné od zpravodajských jednotek. Musí být splněny zejména minimální standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy ve smyslu přílohy V.
   Článek 15
   Fúze, rozdělení a reorganizace
   1.   V případě fúze, rozdělení nebo reorganizace, které by mohly ovlivnit plnění statistické zpravodajské povinnosti, informují dotčené zpravodajské jednotky příslušnou národní centrální banku o postupech, které jsou plánovány za účelem plnění statistické zpravodajské povinnosti vymezené v tomto nařízení, jakmile byl záměr provést fúzi, rozdělení nebo reorganizaci zveřejněn, avšak před tím, než k fúzi, rozdělení nebo reorganizaci dojde.
   2.   Aniž by byly dotčeny povinnosti vymezené v předchozím odstavci, může příslušná národní centrální banka nabývající instituci povolit, aby svou statistickou zpravodajskou povinnost plnila prostřednictvím dočasných postupů. Výjimku z běžných zpravodajských postupů lze udělit nejdéle na dobu šesti měsíců ode dne, kdy došlo k fúzi, rozdělení nebo reorganizaci. Touto výjimkou není dotčena povinnost nabývající instituce plnit zpravodajskou povinnost v souladu s tímto nařízením.
   Článek 16
   Výjimky a snížená periodicita vykazování
   1.   S cílem zajistit přiměřenost zpravodajské povinnosti zavedené tímto nařízením může příslušná národní centrální banka malým zpravodajským jednotkám udělovat výjimky, pokud společný příspěvek všech zpravodajských jednotek, kterým je udělena výjimka, do celkové nesplacené částky úvěrů vykazovaných podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (12) všemi zpravodajskými jednotkami, které jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, nepřesáhne 2 %. Výjimky se mohou vztahovat na celou zpravodajskou povinnost ve smyslu tohoto nařízení nebo její část.
   2.   S cílem podpořit provádění zpravodajské povinnosti může příslušná národní centrální banka malým zpravodajským jednotkám umožnit, aby vykazovaly údaje o úvěrech, které se týkají referenčních dat pro vykazování před 1. lednem 2021, čtvrtletně namísto měsíčně, pokud společný příspěvek všech jednotek, které vykazují čtvrtletně, do celkové nesplacené částky úvěrů vykazovaných podle nařízení (EU) č. 1071/2013 všemi zpravodajskými jednotkami, které jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, nepřesáhne 4 %, aniž by bylo dotčeno jejich vykazování údajů o úvěrech na základě jiného právního rámce.
   3.   Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělit výjimky, pokud národní centrální banky údaje získají z jiných zdrojů, které mají kvalitu a včasnost vyžadovanou podle čl. 14 odst. 3.
   4.   Národní centrální banky v souladu s čl. 13 odst. 3 vyrozumí o zpravodajské povinnosti tyto zpravodajské jednotky:
   
               a)
            
               zpravodajské jednotky, kterým byla udělena výjimka v souladu s odstavcem 1;
            
   
               b)
            
               zpravodajské jednotky, které mohou údaje vykazovat se sníženou periodicitou vykazování v souladu s odstavcem 2;
            
   
               c)
            
               zpravodajské jednotky, které již nesplňují podmínky pro udělení výjimky nebo sníženou periodicitu vykazování v souladu s odstavcem 1 nebo 2.
            
   Článek 17
   Ověřování, nucené shromažďování a minimální standardy kvality
   Národní centrální banky ověřují informace, které jsou jim zpravodajské jednotky povinny podle tohoto nařízení poskytnout, a v nezbytném rozsahu provádějí jejich nucené shromažďování, aniž by bylo dotčeno právo ECB vykonávat tato práva sama. Národní centrální banky toto právo vykonávají zejména, pokud zpravodajská jednotka nesplňuje minimální standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy uvedené v příloze V.
   Článek 18
   Sankce
   ECB může zpravodajským jednotkám, které nesplní zpravodajskou povinnost podle tohoto nařízení, ukládat sankce v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98. Zpravodajské jednotky nepodléhají sankcím, pokud prokáží, že požadované informace nemohou vykazovat podle vnitrostátního práva země, v níž je rezidentem pobočka, o které musí vykazovat informace. Pravomoc ECB ukládat sankce za neplnění zpravodajské povinnosti na základě tohoto nařízení je nezávislá na právu národní centrální banky v souladu s vnitrostátním právem ukládat sankce za neplnění statistické či jiné zpravodajské povinnosti, které se na zpravodajské jednotky v souladu s čl. 8 odst. 3 vztahují na základě příslušného vnitrostátního právního rámce.
   Článek 19
   Přechodné ustanovení
   Národní centrální banky mohou odložit první přenos údajů o úvěrech, které se týkají referenčních dat pro vykazování před 1. únorem 2019, do ECB, pokud tyto údaje ECB předají nejpozději 31. března 2019.
   Článek 20
   Zjednodušený postup provádění změn
   S přihlédnutím ke stanoviskům Výboru pro statistiku je Výkonná rada oprávněna provádět technické změny příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.
   Článek 21
   Závěrečná ustanovení
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 31. prosince 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. května 2016.
      
         
            Za Radu guvernérů ECB
         
         
            prezident ECB
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
   
      (2)  Stanovisko Komise ze dne 7. srpna 2015 k návrhu nařízení Evropské centrální banky o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku (Úř. věst. C 261, 8.8.2015, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí ECB/2014/6 ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (Úř. věst. L 104, 8.4.2014, s. 72).
   
      (4)  Doporučení Evropské centrální banky ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2014/7) (Úř. věst. C 103, 8.4.2014, s. 1).
   
      (5)  „Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions“ (Memorandum o porozumění o výměně informací mezi národními centrálními registry úvěrů pro účely jejich předávání vykazujícím institucím). K dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
   
      (8)  K dispozici na internetových stránkách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) www.iso.org.
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
   
      (10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
   
      (12)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Vykazované údaje a vzory
      
      1.   Údaje, které mají být vykazovány podle tohoto nařízení, se týkají více prvků (např. věřitelů, dlužníků, nástrojů, zajištění atd.), které jsou vzájemně spojeny. Například jednomu dlužníkovi může být poskytnuto několik úvěrů nebo několik nástrojů může být zajištěno jediným zajištěním. Soubor údajů pro vykazování specifických informací o každém z těchto prvků je obsažen v této příloze.
      2.   Informace v každém souboru údajů se týkají jediného prvku, např. nástroje, nebo kombinace několika prvků, např. „nástroj-zajištění“, čímž je určena úroveň, jak podrobné údaje se v rámci každého souboru údajů poskytují. Soubory údajů jsou uspořádány do dvou vzorů.
      3.   Požadavky na vykazování atributů údajů obsažených v každém vzoru jsou uvedeny v příloze II a III.
      4.   Atributy údajů obsažené v každém vzoru jsou vymezeny v příloze IV.
      5.   Částky se vykazují v jednotkách eura. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura Evropské centrální banky (ECB) (tj. kurz střed).
      
         Vzor 1
      
      1.   Referenční údaje o protistraně
      
      
                  1.1
               
                  Podrobnost referenčních údajů o protistraně je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky a b) identifikační kód protistrany.
               
      
                  1.2
               
                  Každý identifikační kód protistrany musí být pro každou protistranu vykazovanou toutéž zpravodajskou jednotkou jedinečný a každá protistrana musí být vždy zpravodajskou jednotkou identifikována za použití jejího jedinečného identifikačního kódu protistrany. Identifikační kód nemůže tatáž zpravodajská jednotka nikdy znovu použít pro účely identifikace jiné protistrany. Národní centrální banky mohou vyžadovat, aby zpravodajské jednotky používaly identifikační kódy protistran, jak uvede příslušná národní centrální banka.
               
      
                  1.3
               
                  Protistrany, které mají být zaznamenány, jsou všechny institucionální jednotky, které jsou právními subjekty nebo které jsou částí právních subjektů a které jsou spojeny s nástroji vykazovanými podle článků 4 a 5 nebo které poskytují zajištění za účelem zajištění těchto nástrojů. Konkrétně mají být zaznamenány tyto protistrany: a) věřitelé; b) dlužníci; c) poskytovatelé zajištění; d) původci; e) obsluhovatelé; f) ústředí podniků; g) přímo nadřízené mateřské podniky a h) nejvyšší mateřské podniky. Jediný subjekt může být protistranou ve vztahu k několika nástrojům nebo může být ve vztahu k témuž nástroji jakožto protistrana v různém postavení. Každá protistrana by však měla být zaznamenána pouze jednou.
               
      
                  1.4
               
                  Informace vyžadované pro každý typ protistrany jsou uvedeny v příloze III.
               
      
                  1.5
               
                  Údaje o protistraně popisují vlastnosti protistrany.
               
      
                  1.6
               
                  V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován žádný záznam o fyzických osobách.
               
      
                  1.7
               
                  Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy protistrana uzavřela smlouvu zaznamenanou v AnaCreditu. V případě změny musí být záznamy aktualizovány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech pro referenční datum pro vykazování, kdy daná změna nabyla účinnosti.
               
      2.   Údaje o nástrojích
      
      
                  2.1
               
                  Podrobnost údajů o nástrojích je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; c) identifikační kód smlouvy a d) identifikační kód nástroje.
               
      
                  2.2
               
                  Každý identifikační kód smlouvy musí být jedinečný pro každou smlouvu, z níž vyplývá úvěrové riziko pro tutéž sledovanou jednotku. Identifikační kód nelze nikdy znovu použít pro účely identifikace jiné smlouvy s toutéž sledovanou jednotkou. Každý identifikační kód nástroje musí být jedinečný pro každou smlouvu, tj. všem nástrojům vloženým do jediné smlouvy musí být přiřazen různý identifikační kód nástroje, a nikdy jej nelze znovu použít pro účely identifikace jiného nástroje v rámci smlouvy.
               
      
                  2.3
               
                  Údaje o nástroji zaznamenávají nástroj, který existuje na základě smlouvy mezi sledovanou jednotkou a protistranami, včetně všech nástrojů mezi institucionálními jednotkami v rámci téhož právního subjektu.
               
      
                  2.4
               
                  Údaje o nástroji popisují znaky nástroje, které se časem mění jen zřídka.
               
      
                  2.5
               
                  Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy je nástroj zaznamenán v AnaCreditu. V případě změny musí být záznamy aktualizovány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech pro referenční datum pro vykazování, kdy daná změna nabývá účinnosti nebo před tím, než nabyde účinnosti.
               
      3.   Finanční údaje
      
      
                  3.1
               
                  Podrobnost finančních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; c) identifikační kód smlouvy a d) identifikační kód nástroje.
               
      
                  3.2
               
                  Finanční údaje popisují finanční vývoj nástroje.
               
      
                  3.3
               
                  Jakákoli vyčerpaná částka nástroje musí být zaznamenána v atributu údajů „nesplacená nominální hodnota“. Jakákoli přislíbená nevyčerpaná částka nástroje se musí zaznamenat v atributu údajů „podrozvahová částka“.
               
      
                  3.4
               
                  Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
               
      4.   Údaje „protistrana-nástroj“
      
      
                  4.1
               
                  Podrobnost údajů „protistrana-nástroj“ je nastavena na úrovni kombinace „protistrana-nástroj“, přičemž každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky, c) identifikační kód protistrany, d) identifikační kód smlouvy, e) identifikační kód nástroje a f) postavení protistrany.
               
      
                  4.2
               
                  Údaje „protistrana-nástroj“ popisují postavení všech protistran v každém nástroji.
               
      
                  4.3
               
                  V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován žádný záznam o fyzických osobách.
               
      
                  4.4
               
                  Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy je nástroj zaznamenán v AnaCreditu nebo před tím, než byl v AnaCreditu zaznamenán. V případě změny musí být záznamy aktualizovány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, který je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy daná změna nabývá účinnosti nebo před tím, než nabyde účinnosti.
               
      5.   Údaje o společných závazcích
      
      
                  5.1
               
                  Podrobnost údajů o společných závazcích je nastavena na úrovni kombinace „protistrana-nástroj“. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; c) identifikační kód protistrany; d) identifikační kód smlouvy a e) identifikační kód nástroje.
               
      
                  5.2
               
                  Tyto údaje zaznamenávají výši společných závazků nástroje, jež odpovídá každému dlužníkovi, který nese společnou odpovědnost ve vztahu k jedinému nástroji.
               
      
                  5.3
               
                  V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován žádný záznam o fyzických osobách.
               
      
                  5.4
               
                  Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
               
      
                  Soubor údajů
               
                  Atribut údajů
               
                  
                              1.
                           
                              Referenční údaje o protistraně
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód protistrany
                  Identifikační kód právního subjektu (LEI)
                  Vnitrostátní identifikační kód
                  Identifikační kód ústředí podniku
                  Identifikační kód přímo nadřízeného mateřského podniku
                  Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku
                  Název
                  Adresa: ulice
                  Adresa: město/obec
                  Adresa: region/správní oblast
                  Adresa: PSČ
                  Adresa: země
                  Právní forma
                  Institucionální sektor
                  Ekonomická činnost
                  Stav soudního řízení
                  Datum zahájení soudního řízení
                  Velikost podniku
                  Datum, kdy je měřena velikost podniku
                  Počet zaměstnanců
                  Bilanční suma
                  Roční obrat
                  Účetní standardy
               
                  
                              2.
                           
                              Údaje o nástrojích
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Druh nástroje
                  Druh amortizace
                  Měna
                  Fiduciární nástroj
                  Datum vzniku
                  Datum konce období, kdy se platí pouze úroky
                  Horní limit úrokové sazby
                  Spodní limit úrokové sazby
                  Periodicita nového nastavení úrokové sazby
                  Rozpětí/marže úrokové sazby
                  Druh úrokové sazby
                  Datum právně závazné konečné splatnosti
                  Výše závazků při vzniku
                  Četnost splátek
                  Úvěry na projektové financování
                  Účel
                  Postih
                  Referenční sazba
                  Den vypořádání
                  Podřízený dluh
                  Identifikační kód syndikované smlouvy
                  Práva na splacení
                  Změny reálné hodnoty způsobené změnou úvěrového rizika před nákupem
               
                  
                              3.
                           
                              Finanční údaje
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Úroková sazba
                  Datum příštího nového nastavení úrokové sazby
                  Stav selhání nástroje
                  Datum stavu selhání nástroje
                  Převáděná částka
                  Nedoplatky za nástroj
                  Datum nástroje po splatnosti
                  Druh sekuritizace
                  Nesplacená nominální hodnota
                  Naběhlý úrok
                  Částka podrozvahových položek
               
                  
                              4.
                           
                              Údaje „protistrana-nástroj“
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód protistrany
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Postavení protistrany
               
                  
                              5.
                           
                              Údaje o společných závazcích
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód protistrany
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Výše společných závazků
               
      
         Vzor 2
      
      6.   Účetní údaje
      
      
                  6.1
               
                  Podrobnost účetních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; c) identifikační kód smlouvy a d) identifikační kód nástroje.
               
      
                  6.2
               
                  Tyto údaje popisují vývoj nástroje v souladu s příslušnými účetními standardy právního subjektu sledované jednotky. Pokud se na zpravodajskou jednotku vztahuje nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (1), údaje se zaznamenávají v souladu s účetními standardy – Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) nebo vnitrostátními obecně uznávanými účetními standardy (GAAP) – uplatněnými tak, aby splňovaly požadavky podle nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) ze strany právního subjektu sledované jednotky.
               
      
                  6.3
               
                  Záznamy musí být vykazovány čtvrtletně.
               
      7.   Údaje o přijatém zajištění
      
      
                  7.1
               
                  Podrobnost údajů o přijatém zajištění je nastavena na úrovni přijatého zajištění. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; a c) identifikační kód zajištění.
               
      
                  7.2
               
                  Zpravodajské jednotky by měly vykazovat veškeré zajištění, které bylo přijato jako zajištění splacení nástroje či nástrojů vykázaných v údajích o nástrojích bez ohledu na způsobilost zajištění snížit úvěrové riziko v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
      
                  7.3
               
                  Tyto údaje popisují přijaté zajištění.
               
      
                  7.4
               
                  Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy nebo před nímž bylo zajištění přijato jako zajištění splacení nástroje zaznamenaného v AnaCreditu. V případě změny musí být záznamy aktualizovány nejpozději spolu se čtvrtletním přenosem údajů o úvěrech, který je relevantní pro referenční datum pro vykazování, kdy daná změna nabyla účinnosti nebo před tím, než nabyde účinnosti.
               
      8.   Údaje „nástroj – přijaté zajištění“
      
      
                  8.1
               
                  Podrobnost údajů „nástroj – přijaté zajištění“ je nastavena na úrovni kombinace nástroj – přijaté zajištění. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; c) identifikační kód smlouvy; d) identifikační kód nástroje a e) identifikační kód zajištění.
               
      
                  8.2
               
                  Tyto údaje popisují veškeré zajištění přijaté v souvislosti s nástrojem, jenž je zajištěním zajištěn.
               
      
                  8.3
               
                  Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
               
      9.   Údaje o riziku protistrany
      
      
                  9.1
               
                  Podrobnost údajů o riziku protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; a c) identifikační kód protistrany.
               
      
                  9.2
               
                  Údaje umožňují hodnocení úvěrového rizika protistrany.
               
      
                  9.3
               
                  Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
               
      
                  9.4
               
                  V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován žádný záznam o fyzických osobách.
               
      
                  9.5
               
                  Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
               
      
                  9.6
               
                  Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že údaje o riziku protistrany bude shromažďovat čtvrtletně.
               
      10.   Údaje o selhání protistrany
      
      
                  10.1
               
                  Podrobnost údajů o selhání protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je jedinečným způsobem identifikován pomocí kombinace těchto atributů údajů: a) identifikační kód zpravodajské jednotky; b) identifikační kód sledované jednotky; a c) identifikační kód protistrany.
               
      
                  10.2
               
                  Tyto údaje umožňují bez zbytečného odkladu identifikovat protistrany, u nichž došlo k selhání.
               
      
                  10.3
               
                  Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
               
      
                  10.4
               
                  V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován žádný záznam o fyzických osobách.
               
      
                  10.5
               
                  Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
               
      
                  Údaje
               
                  Atribut údajů
               
                  
                              6.
                           
                              Účetní údaje
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Účetní klasifikace nástrojů
                  Zachycení v rozvaze
                  Kumulované odpisy
                  Kumulovaná výše snížení hodnoty
                  Druh snížení hodnoty
                  Metoda posouzení snížení hodnoty
                  Zdroje zatížení
                  Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
                  Stav výkonnosti nástroje
                  Datum stavu výkonnosti nástroje
                  Rezervy související s podrozvahovými expozicemi
                  Stav úlev a opětovných sjednání
                  Datum stavu úlev a opětovných sjednání
                  Kumulativní úhrady od selhání
                  Obezřetnostní portfolio
                  Účetní hodnota
               
                  
                              7.
                           
                              Údaje o přijatém zajištění
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód zajištění
                  Identifikační kód poskytovatele zajištění
                  Druh zajištění
                  Hodnota zajištění
                  Druh ocenění zajištění
                  Způsob ocenění zajištění
                  Místo, kde se nachází zajištění v podobě nemovitosti
                  Den ocenění zajištění
                  Den splatnosti zajištění
                  Původní hodnota zajištění
                  Den původního ocenění zajištění
               
                  
                              8.
                           
                              Údaje „nástroj – přijaté zajištění“
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód smlouvy
                  Identifikační kód nástroje
                  Identifikační kód zajištění
                  Přiřazená hodnota zajištění
                  Přednostní pohledávky třetích osob ve vztahu k zajištění
               
                  
                              9.
                           
                              Údaje o riziku protistrany
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód protistrany
                  Pravděpodobnost selhání
               
                  
                              10.
                           
                              Údaje o selhání protistrany
                           
               
                  Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  Identifikační kód sledované jednotky
                  Identifikační kód protistrany
                  Stav selhání protistrany
                  Datum stavu selhání protistrany
               
      
      
         (1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Zvláštní statistická zpravodajská povinnost
      
      V souladu s článkem 7 musí být snížena statistická zpravodajská povinnost vymezená v článku 6, pokud se uplatňují zvláštní podmínky. Zvláštní podmínky, za kterých se nevyžaduje úplný soubor údajů o úvěrech, jsou popsány v následujících čtyřech případech.
      1.   Sledované jednotky, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu
      
      Nástroje, u nichž je sledovaná jednotka zahraniční pobočkou, která není rezidentem zpravodajského členského státu.
      2.   Sledované jednotky, na které se nevztahují kapitálové požadavky
      
      Nástroje, u nichž sledovaná jednotka:
      
                  a)
               
                  není institucí, nad níž je vykonáván dohled podle nařízení (EU) č. 575/2013; nebo
               
      
                  b)
               
                  je zahraniční pobočkou subjektu, nad nímž není vykonáván dohled podle nařízení (EU) č. 575/2013.
               
      3.   Nástroje odúčtované v plném rozsahu, které jsou obsluhovány
      
      Nástroje, které jsou:
      
                  a)
               
                  odúčtovány a
               
      
                  b)
               
                  obsluhovány.
               
      4.   Nástroje, které vznikly před 1. září 2018
      
      Nástroje s datem vzniku před 1. září 2018.
      Tabulka 1 specifikuje požadavky na vykazování jednotlivých atributů údajů v každém ze čtyř případů, a to za použití příslušných klasifikací:
      a)   N: na základě individuálních ujednání mohou příslušné národní centrální banky rozhodnout, že tyto informace nebudou od jednotlivých zpravodajských jednotek shromažďovat.
      b)   X: informace, jejichž vykazování se nevyžaduje.
      Pokud není poskytnuta žádná klasifikace, vykazování těchto informací se vyžaduje.
      Pokud se na údaje vztahuje více než jeden popis v tabulce 1, použije se nejméně zatěžující zpravodajská povinnost.
      
         Tabulka 1
      
      
         Zvláštní statistická zpravodajská povinnost
      
      
                   
               
                  
                              1.
                           
                              Sledované jednotky, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu
                           
               
                  
                              2.
                           
                              Sledované jednotky, na které se nevztahují kapitálové požadavky
                           
               
                  
                              3.
                           
                              Nástroje odúčtované v plném rozsahu, které jsou obsluhovány
                           
               
                  
                              4.
                           
                              Nástroje, které vznikly před 1. září 2018
                           
               
                  Úvěry na projektové financování
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Datum vzniku
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Druh úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Periodicita nového nastavení úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Datum konce období, kdy se platí pouze úroky
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Referenční sazba
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Rozpětí/marže úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Horní limit úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                  Spodní limit úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                  Druh amortizace
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Četnost splátek
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Změny reálné hodnoty způsobené změnou úvěrového rizika před nákupem
               
                   
               
                  N
               
                  N
               
                   
               
                  Datum příštího nového nastavení úrokové sazby
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Stav selhání nástroje
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  Datum stavu selhání nástroje
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  Naběhlý úrok
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Účetní klasifikace nástrojů
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Zdroje zatížení
               
                   
               
                  N
               
                  X
               
                   
               
                  Kumulované odpisy
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Kumulovaná výše snížení hodnoty
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Druh snížení hodnoty
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Metoda posouzení snížení hodnoty
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Stav výkonnosti nástroje
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  Datum stavu výkonnosti nástroje
               
                   
               
                  N
               
                   
               
                   
               
                  Rezervy související s podrozvahovými expozicemi
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Datum stavu úlev a opětovných sjednání
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Obezřetnostní portfolio
               
                   
               
                  X
               
                  X
               
                   
               
                  Účetní hodnota
               
                   
               
                   
               
                  X
               
                   
               
                  Původní hodnota zajištění
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Datum původního ocenění zajištění
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  N
               
                  Pravděpodobnost selhání
               
                   
               
                  N
               
                  N
               
                   
               
                  Stav selhání protistrany
               
                   
               
                  N
               
                  N
               
                   
               
                  Datum stavu selhání protistrany
               
                   
               
                  N
               
                  N
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Referenční údaje o protistraně
      
      Tabulky 2 a 3 specifikují požadavky na vykazování jednotlivých atributů údajů v rámci referenčních údajů o protistraně, které jsou popsány ve vzoru 1 v příloze I.
      Tabulka 2 specifikuje požadavky na protistrany, které jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, zatímco tabulka 3 specifikuje požadavky na protistrany, které nejsou rezidenty ve zpravodajském členském státě.
      Použita je tato klasifikace požadavků:
      a)   N: na základě individuálních ujednání mohou příslušné národní centrální banky rozhodnout, že tyto informace nebudou od jednotlivých zpravodajských jednotek shromažďovat;
      b)   X: informace, jejichž vykazování se nevyžaduje.
      Pokud není poskytnuta žádná klasifikace, vykazování těchto informací se vyžaduje.
      Pokud se na údaje vztahuje více než jeden popis v tabulce 2 nebo 3, musí se použít nejvíce zatěžující zpravodajská povinnost.
      
         Tabulka 2
      
      
         Zvláštní požadavky na vykazování referenčních údajů o protistraně pro protistrany, které jsou rezidenty zpravodajského členského státu
      
      
                   
               
                  
                              1.
                           
                              Zpravodajská jednotka
                           
               
                  
                              2.
                           
                              Sledovaná jednotka
                           
               
                  
                              3.
                           
                              Věřitel
                           
               
                  
                              4.
                           
                              Dlužník – všechny nástroje vznikly před 1. září 2018
                           
               
                  
                              5.
                           
                              Dlužník – alespoň jeden nástroj vznikl 1. září 2018 či poté
                           
               
                  
                              6.
                           
                              Poskytovatel zajištění
                           
               
                  
                              7.
                           
                              Podnik ústředí
                           
               
                  
                              8.
                           
                              Přímo nadřízený mateřský podnik
                           
               
                  
                              9.
                           
                              Nejvyšší mateřský podnik
                           
               
                  
                              10.
                           
                              Původce
                           
               
                  
                              11.
                           
                              Obsluhovatel
                           
               
                  
                     Referenční údaje o protistraně
                  
               
                  Identifikační kód protistrany
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Identifikační kód právního subjektu (LEI)
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Vnitrostátní identifikační kód
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Identifikační kód ústředí podniku
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Identifikační kód přímo nadřízeného mateřského podniku
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Název
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Adresa: ulice
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: město/obec
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: region/správní oblast
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: PSČ
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: země
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Právní forma
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Institucionální sektor
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Ekonomická činnost
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Stav soudního řízení
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Datum zahájení soudního řízení
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Velikost podniku
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Datum, kdy je měřena velikost podniku
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Počet zaměstnanců
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Bilanční suma
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Roční obrat
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Účetní standardy
               
                   
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
      
         
      
      
         Tabulka 3
      
      
         Zvláštní požadavky na vykazování referenčních údajů o protistraně pro protistrany, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu
      
      
                   
               
                  
                              1.
                           
                              Zpravodajská jednotka
                           
               
                  
                              2.
                           
                              Sledovaná jednotka
                           
               
                  
                              3.
                           
                              Věřitel
                           
               
                  
                              4.
                           
                              Dlužník – všechny nástroje vznikly před 1. září 2018
                           
               
                  
                              5.
                           
                              Dlužník – alespoň jeden nástroj vznikl 1. září 2018 či poté
                           
               
                  
                              6.
                           
                              Poskytovatel zajištění
                           
               
                  
                              7.
                           
                              Podnik ústředí
                           
               
                  
                              8.
                           
                              Přímo nadřízený mateřský podnik
                           
               
                  
                              9.
                           
                              Nejvyšší mateřský podnik dlužníka
                           
               
                  
                              10.
                           
                              Původce
                           
               
                  
                              11.
                           
                              Obsluhovatel
                           
               
                  
                     Referenční údaje o protistraně
                  
               
                  Identifikační kód protistrany
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Identifikační kód právního subjektu (LEI)
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Vnitrostátní identifikační kód
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Identifikační kód ústředí podniku
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Identifikační kód přímo nadřízeného mateřského podniku
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Název
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Adresa: ulice
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: město/obec
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: region/správní oblast
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Adresa: PSČ
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Adresa: země
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Právní forma
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Institucionální sektor
               
                  
                     NA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     N
                  
               
                  Ekonomická činnost
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  Stav soudního řízení
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Datum zahájení soudního řízení
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Velikost podniku
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     N
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Datum, kdy je měřena velikost podniku
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Počet zaměstnanců
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Bilanční suma
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Roční obrat
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  Účetní standardy
               
                  
                     NA
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
                  
                     X
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Atributy údajů, definice a hodnoty
      
      Tato tabulka obsahuje podrobný standardní popis a definice atributů údajů uvedených v přílohách I až III. Rovněž obsahuje hodnoty, které mají být vykazovány pro atributy údajů, včetně popisu těchto hodnot.
      Národní centrální banky odpovídají za převod atributů údajů a hodnot na rovnocenné atributy údajů a hodnoty použitelné na vnitrostátní úrovni.
      
                  Pojem
               
                  Druh pojmu
               
                  Definice
               
                  
                     Identifikační kód protistrany
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód, který zpravodajská jednotka používá za účelem jednoznačné identifikace jednotlivých protistran. Každá protistrana musí mít jeden identifikační kód protistrany. Tato hodnota se v průběhu času nemění a nelze ji jako identifikační kód protistrany použít pro žádnou jinou protistranu.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód zpravodajské jednotky
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro zpravodajskou jednotku.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód sledované jednotky
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro sledovanou jednotku.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód smlouvy
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód, který zpravodajská jednotka používá za účelem jednoznačné identifikace jednotlivé smlouvy. Každá smlouva musí mít jeden identifikační kód smlouvy. Tato hodnota se v průběhu času nemění a nelze ji jako identifikační kód smlouvy použít pro žádnou jinou smlouvu.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód, který zpravodajská jednotka používá za účelem jednoznačné identifikace jednotlivých nástrojů v rámci jediné smlouvy. Každý nástroj musí mít jeden identifikační kód nástroje. Tato hodnota se v průběhu času nezmění a nelze ji jako identifikační kód nástroje použít pro žádný jiný nástroj v rámci téže smlouvy.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód, který zpravodajská jednotka používá za účelem jednoznačné identifikace jednotlivého zajištění nástroje. Každé zajištění musí mít jeden identifikační kód zajištění. Tato hodnota se v průběhu času nezmění a nelze ji jako identifikační kód zajištění použít pro žádné jiné zajištění.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód poskytovatele zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro poskytovatele zajištění.
                  Není-li poskytovatel zajištění právním subjektem, nemusí se identifikační kód poskytovatele vykazovat.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Referenční údaje o protistraně
                  
               
                  
                     Identifikační kód právního subjektu (LEI)
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód právního subjektu protistrany, který je přiřazen v souladu s normou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 17442.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Vnitrostátní identifikační kód
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Obvykle používaný identifikační kód, který umožňuje jednoznačně rozpoznat totožnost protistrany nebo právního subjektu, jehož je protistrana součástí, v rámci země, v níž je rezidentem.
                  V případě protistrany, která je zahraniční pobočkou, se vnitrostátní identifikační kód týká zahraniční pobočky.
                  V případě protistrany, která není zahraniční pobočkou, se vnitrostátní identifikační kód týká právního subjektu, jehož je protistrana součástí.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód ústředí podniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro právní subjekt, jehož právně závislou částí zahraniční pobočka je.
                  Tato informace se musí vykazovat pouze v případě protistran, které jsou zahraničními pobočkami.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód přímo nadřízeného mateřského podniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro právní subjekt, který je přímo nadřízeným mateřským podnikem protistrany. Pokud protistrana mateřský podnik nemá, vykazuje se identifikační kód samotné protistrany.
                  Mateřský podnik má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 pododst. 15 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikační kód protistrany pro právní subjekt, který je nejvyšším mateřským podnikem protistrany. Nejvyšší mateřský podnik nemá žádný mateřský podnik. Pokud protistrana mateřský podnik nemá, vykazuje se identifikační kód samotné protistrany.
                  Mateřský podnik má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 pododst. 15 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Název
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Úplný název protistrany podle právních předpisů.
               
                  Řada znaků
               
                  Hodnota
               
                  Určité pořadí znaků.
               
                  
                     Adresa: ulice
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Adresa protistrany v ulici včetně uličního čísla.
               
                  Řada znaků
               
                  Hodnota
               
                  Určité pořadí znaků.
               
                  
                     Adresa: město/obec
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Město nebo obec protistrany.
               
                  Řada znaků
               
                  Hodnota
               
                  Určité pořadí znaků.
               
                  
                     Adresa: PSČ
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Poštovní směrovací číslo protistrany.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Adresa: region/správní oblast
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Region nebo obdobné administrativní členění protistran, které jsou rezidenty členských států Evropské unie.
               
                  Řada znaků
               
                  Hodnota
               
                  Regiony NUTS 3
               
                  
                     Adresa: země
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Země protistrany.
               
                  Kódy ISO 3166-1 alfa-2
               
                  Hodnota
               
                  Kód ISO 3166-1 alfa-2 země.
               
                  
                     Právní forma
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh podnikatelského subjektu, jak je vymezen ve vnitrostátním právním systému.
               
                  Řada znaků
               
                  Hodnota
               
                  Určité pořadí znaků.
               
                  
                     Institucionální sektor
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Institucionální sektory v souladu s nařízením (EU) č. 549/2013, nařízením (EU) č. 575/2013 a nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (1).
               
                  Nefinanční podniky
               
                  Hodnota
               
                  Nefinanční podniky ve smyslu odstavců 2.45 až 2.50 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Centrální banka
               
                  Hodnota
               
                  Centrální banky ve smyslu odstavců 2.72 až 2.74 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Úvěrové instituce
               
                  Hodnota
               
                  Úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Instituce přijímající vklady jiné než úvěrové instituce
               
                  Hodnota
               
                  Instituce přijímající vklady jiné než úvěrové instituce ve smyslu čl. 1 odst. a) pododst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
               
                  Fondy peněžního trhu
               
                  Hodnota
               
                  Fondy peněžního trhu ve smyslu článku 2 nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
               
                  Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu
               
                  Hodnota
               
                  Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu ve smyslu odstavců 2.82 až 2.85 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí
               
                  Hodnota
               
                  Účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí ve smyslu čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40).
               
                  Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností, penzijních fondů a účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí
               
                  Hodnota
               
                  Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů ve smyslu odstavce 2.86 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 a s výjimkou účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí ve smyslu čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40).
               
                  Pomocné finanční instituce
               
                  Hodnota
               
                  Pomocné finanční instituce ve smyslu odstavce 2.63 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz
               
                  Hodnota
               
                  Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz ve smyslu odstavců 2.98 až 2.99 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Pojišťovací společnosti
               
                  Hodnota
               
                  Pojišťovací společnosti ve smyslu odstavců 2.100 až 2.104 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Penzijní fondy
               
                  Hodnota
               
                  Penzijní fondy ve smyslu odstavců 2.105 až 2.110 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Ústřední vládní instituce
               
                  Hodnota
               
                  Ústřední vládní instituce ve smyslu odstavce 2.114 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Národní vládní instituce
               
                  Hodnota
               
                  Národní vládní instituce ve smyslu odstavce 2.115 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Místní vládní instituce
               
                  Hodnota
               
                  Místní vládní instituce ve smyslu odstavce 2.116 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Fondy sociálního zabezpečení
               
                  Hodnota
               
                  Fondy sociálního zabezpečení ve smyslu odstavce 2.117 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Neziskové instituce sloužící domácnostem
               
                  Hodnota
               
                  Neziskové instituce sloužící domácnostem ve smyslu odstavců 2.129 až 2.130 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  
                     Ekonomická činnost
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace protistran podle jejich hospodářské činnosti v souladu se statistickou klasifikací NACE rev. 2 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (2).
               
                  Kód NACE
               
                  Hodnota
               
                  Kód NACE druhé, třetí nebo čtvrté úrovně v souladu s nařízením (ES) č. 1893/2006.
               
                  
                     Stav soudního řízení
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Kategorie, která popisuje právní postavení protistrany, pokud se týká její platební schopnosti na základě vnitrostátních právních předpisů.
                  Národní centrální banka by tyto hodnoty měla provést do vnitrostátního právního rámce. V přiměřené době by měla každá národní centrální banka připravit tabulku odkazů s cílem usnadnit výklad a porovnání těchto hodnot v jednotlivých zemích.
               
                  Nebyly podniknuty žádné právní kroky
               
                  Hodnota
               
                  Nebyly podniknuty žádné právní kroky týkající se platební schopnosti nebo zadluženosti protistrany.
               
                  Ochrana věřitelů, na dlužníka se vztahuje soudní správa, nucená správa nebo obdobná opatření
               
                  Hodnota
               
                  Jakékoli řízení, při kterém dochází k zásahu soudního či obdobného orgánu s cílem dosáhnout dohody o refinancování mezi věřiteli, s výjimkou úpadkového či insolvenčního řízení.
               
                  Úpadek/insolvence
               
                  Hodnota
               
                  Kolektivní a závazné úpadkové nebo insolvenční řízení pod soudní kontrolou, které má za následek částečné nebo úplné zbavení práva protistrany nakládat s majetkem a jmenování správce podstaty.
               
                  Ostatní zákonná opatření
               
                  Hodnota
               
                  Jiná než již uvedená zákonná opatření včetně dvoustranných zákonných opatření mezi zpravodajskou jednotkou a protistranou.
               
                  
                     Datum zahájení soudního řízení
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, kdy bylo zahájeno soudní řízení vykázané v rámci atributu „stav soudního řízení“. Tímto datem by mělo být nejaktuálnější relevantní datum přede dnem vykazování a mělo by být vykazováno pouze tehdy, pokud má atribut údajů „stav soudního řízení“ jinou hodnotu než „nebyly podniknuty žádné právní kroky“.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Velikost podniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES (3).
               
                  Velký podnik
               
                  Hodnota
               
                  Podnik, který není kvalifikován jako mikropodnik, ani jako malý či střední podnik v souladu s přílohou doporučení 2003/361/ES.
               
                  Střední podnik
               
                  Hodnota
               
                  Podnik, který je kvalifikován jako malý a střední podnik, avšak není malým podnikem ani mikropodnikem, v souladu s přílohou doporučení 2003/361/ES.
               
                  Malý podnik
               
                  Hodnota
               
                  Podnik, který je kvalifikován jako malý podnik v souladu s přílohou doporučení 2003/361/ES.
               
                  Mikropodnik
               
                  Hodnota
               
                  Podnik, který je kvalifikován jako mikropodnik v souladu s přílohou doporučení 2003/361/ES.
               
                  
                     Datum, kdy je měřena velikost podniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, k němuž se vztahuje hodnota uvedená v rámci údaje „velikost podniku“. Jedná se o datum posledních údajů, které byly použity ke klasifikaci nebo k přezkumu klasifikace podniku.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Počet zaměstnanců
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Počet zaměstnanců, kteří pracují pro protistranu, v souladu s článkem 5 přílohy doporučení 2003/361/ES.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Nikoli záporné číslo.
               
                  
                     Bilanční suma
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Účetní hodnota celkových aktiv protistrany v souladu s nařízením (EU) č. 549/2013.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Roční obrat
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Roční obrat protistrany očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Účetní standardy
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Účetní standardy, které používá právní subjekt sledované jednotky. Pokud se na zpravodajskou jednotku vztahuje nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), údaje se zaznamenávají v souladu s účetními standardy – Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) nebo národními obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP) –, které právní subjekt sledované jednotky uplatňuje tak, aby splnil požadavky podle nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13).
               
                  IFRS
               
                  Hodnota
               
                  IFRS, jež jsou použitelné podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (4).
               
                  Národní GAAP v souladu s IFRS
               
                  Hodnota
               
                  Vnitrostátní účetní rámce vypracované na základě směrnice Rady 86/635/EHS (5), které používají kritéria IFRS pro nástroje.
               
                  Národní GAAP, které nejsou v souladu s IFRS
               
                  Hodnota
               
                  Vnitrostátní účetní rámce vypracované na základě směrnice Rady 86/635/EHS, které nepoužívají kritéria IFRS pro nástroje.
               
                  
                     Údaje o riziku protistrany
                  
               
                  
                     Pravděpodobnost selhání
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Pravděpodobnost selhání protistrany v průběhu jednoho roku v souladu s články 160, 163, 179 a 180 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Číslo od 0 do 1.
               
                  
                     Údaje o selhání protistrany
                  
               
                  
                     Stav selhání protistrany
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace stavu selhání protistrany. Kategorie, které popisují důvody, pro které může být protistrana v selhání v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Není v selhání
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana není v selhání v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání z důvodu, že splacení je nepravděpodobné
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana v selhání, jelikož se má za to, že pravděpodobně nezaplatí, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana v selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání jak z důvodu, že splacení je nepravděpodobné, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana v selhání jak z důvodu, že protistrana pravděpodobně nezaplatí, tak proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  
                     Datum stavu selhání protistrany
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, ke kterému se má za to, že vznikl stav selhání, jak je vykazován v atributu údajů „Stav selhání protistrany“.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Údaje o nástrojích
                  
               
                  
                     Druh nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace nástroje podle typu smluvních podmínek ujednaných mezi stranami.
               
                  Vklady jiné než reverzní repo obchody
               
                  Hodnota
               
                  Vklady ve smyslu odstavce 5.79 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 jiné než reverzní repo obchody.
               
                  Přečerpání
               
                  Hodnota
               
                  Přečerpání ve smyslu bodu 2 odst. 1 písm. c) tabulky v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
               
                  Pohledávky z kreditních karet
               
                  Hodnota
               
                  Úvěr poskytnutý prostřednictvím debetních karet s funkcí odloženého debetu, tj. karet umožňujících čerpání bezúročného úvěru, nebo prostřednictvím kreditních karet, tj. karet umožňujících čerpání bezúročného úvěru nebo úročeného úvěru.
               
                  Revolvingový úvěr kromě přečerpání a pohledávek z kreditních karet
               
                  Hodnota
               
                  Úvěr, který má tyto znaky:
                  
                              i)
                           
                              dlužník může čerpat prostředky do předem stanoveného úvěrového rámce bez předchozího oznámení věřiteli;
                           
                  
                              ii)
                           
                              výše disponibilního úvěru se může zvyšovat nebo snižovat podle toho, jak jsou prostředky vypůjčovány a spláceny;
                           
                  
                              iii)
                           
                              úvěr lze využívat opakovaně;
                           
                  
                              iv)
                           
                              nejedná se o pohledávku z kreditních karet nebo přečerpání.
                           
               
                  Úvěrové linky jiné než revolvingový úvěr
               
                  Hodnota
               
                  Úvěr, který má tyto znaky:
                  
                              i)
                           
                              dlužník může čerpat prostředky do předem stanoveného úvěrového rámce bez předchozího oznámení věřiteli;
                           
                  
                              ii)
                           
                              úvěr lze využívat opakovaně;
                           
                  
                              iii)
                           
                              nejedná se o revolvingový úvěr, pohledávku z kreditních karet nebo přečerpání.
                           
               
                  Reverzní repo obchody
               
                  Hodnota
               
                  Reverzní repo obchody ve smyslu odstavce 2.14 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Obchodní pohledávky
               
                  Hodnota
               
                  Obchodní pohledávky ve smyslu odst. 5.41 písm. c) části 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Finanční leasing
               
                  Hodnota
               
                  Finanční leasing ve smyslu odstavců 5.134 až 5.135 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Ostatní úvěry
               
                  Hodnota
               
                  Ostatní úvěry, které nejsou zahrnuty do žádné z kategorií uvedených výše.
                  Úvěr má stejný význam jako v definici půjček v odstavcích 5.112, 5.113 a 5.114 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  
                     Úvěry na projektové financování
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace projektového financování.
               
                  Úvěry na projektové financování
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud je nástroj úvěrem na projektové financování v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Úvěry nikoli na projektové financování
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj není úvěrem na projektové financování v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  
                     Měna
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Měnová denominace nástrojů v souladu s normou ISO 4217.
               
                  Norma ISO 4217
               
                  Hodnota
               
                  Kód měny podle normy ISO 4217.
               
                  
                     Datum vzniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, kdy vznikl smluvní vztah, tj. datum, kdy se sjednaná smlouva stala pro všechny strany závaznou.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Den vypořádání
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Den, kdy podmínky uvedené ve smlouvě jsou nebo mohou být poprvé vykonány, tj. den, kdy jsou finanční nástroje na začátku vyměněny nebo vytvořeny.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Datum právně závazné konečné splatnosti
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Smluvní datum splatnosti nástroje, které zohledňuje všechny dohody o změně původních smluv.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Postih
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace nástrojů založená na právech věřitele zabavit aktiva jiná než zajištění zastavené za účelem zajištění nástroje.
               
                  Postih
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, u něhož má věřitel právo zabavit aktiva dlužníka jiná než zajištění zastavené za účelem zajištění nástroje, nebo – v případě obchodních pohledávek – právo dluh vymáhat po subjektu, který pohledávky prodal věřiteli.
               
                  Bez postihu
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj bez výše uvedeného postihu.
               
                  
                     Druh úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace úvěrových expozic založená na základní sazbě pro stanovení úrokové sazby v daném platebním období.
               
                  Pevná
               
                  Hodnota
               
                  Schéma vymezení úrokových sazeb v průběhu trvání expozice, které zahrnuje pouze konstantní sazby – číselnou konstantní sazbu s jistotou známou při vzniku expozice – a kde se úrokové sazby vztahují na celou expozici. Schéma může zahrnovat více než jednu konstantní úrokovou sazbu, která se má uplatnit v různých dobách trvání expozice (např. úvěr s konstantní úrokovou sazbou v době počáteční fixace úrokové sazby, která se potom změní na jinou úrokovou sazbu, která je stále konstantní a která byla známa v době vzniku expozice).
               
                  Proměnná
               
                  Hodnota
               
                  Schéma vymezení úrokových sazeb v průběhu trvání expozice, které zahrnuje pouze úrokové sazby vycházející z vývoje jiné proměnné (referenční proměnné) a kde se úrokové sazby vztahují na celou expozici.
               
                  Smíšená
               
                  Hodnota
               
                  Jiný druh úrokové sazby, který není zahrnut do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Periodicita nového nastavení úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Četnost nového nastavení úrokové sazby po době počáteční fixace úrokové sazby, pokud byla sjednána.
               
                  Sazbu nelze nově nastavit
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, který neobsahuje smluvní ujednání o změně úrokové sazby.
               
                  Jednodenní
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění každý den.
               
                  Měsíční
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění každý měsíc.
               
                  Čtvrtletní
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění každé čtvrtletí.
               
                  Pololetní
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění každé pololetí.
               
                  Roční
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění každý rok.
               
                  Na základě uvážení věřitele
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že věřitel má právo stanovit datum nového nastavení úrokové sazby.
               
                  Jiná periodicita
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj se smluvním ujednáním v tom směru, že úroková sazba se mění s jinou periodicitou, než je uvedeno ve všech výše uvedených kategoriích.
               
                  
                     Datum konce období, kdy se platí pouze úroky
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, kdy končí období, kdy se platí pouze úroky. Pouhé placení úroků je nástroj, v rámci něhož se po smluvně sjednanou dobu platí pouze úroky z jistiny, přičemž jistina zůstává nezměněna.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Referenční sazba
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Referenční sazba, která se používá pro výpočet aktuální úrokové sazby.
               
                  Kód referenční sazby
               
                  Hodnota
               
                  Kód referenční sazby je kombinací hodnoty referenční sazby a hodnoty splatnosti.
                  Musí se používat tyto hodnoty referenční sazby:
                  EURIBOR, LIBOR v USD, LIBOR v GBP, LIBOR v EUR, LIBOR v JPY, LIBOR v CHF, MIBOR, jiné jednoduché referenční sazby, jiné složené referenční sazby.
                  Musí se používat tyto hodnoty splatnosti:
                  Jednodenní, týden, dva týdny, tři týdny, jeden měsíc, dva měsíce, tři měsíce, čtyři měsíce, pět měsíců, šest měsíců, sedm měsíců, osm měsíců, devět měsíců, deset měsíců, jedenáct měsíců, dvanáct měsíců.
                  Kód referenční sazby se tvoří takto: hodnota referenční sazby je kombinována s hodnotou splatnosti.
               
                  
                     Rozpětí/marže úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Marže nebo rozpětí (vyjádřené v procentech), jež se přičte k referenční sazbě, jež se používá pro účely výpočtu úrokové sazby v bazických bodech.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Úroková sazba vymezená jako procento.
               
                  
                     Horní limit úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Maximální výše použité úrokové sazby.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Úroková sazba vymezená jako procento.
               
                  
                     Spodní limit úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Minimální výše použité úrokové sazby.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Úroková sazba vymezená jako procento.
               
                  
                     Účel
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace nástrojů podle jejich účelu.
               
                  Nákup obytných nemovitostí
               
                  Hodnota
               
                  Financování obytných nemovitostí. Obytné nemovitosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 75 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Nákup komerčních nemovitostí
               
                  Hodnota
               
                  Financování nemovitostí, které nejsou obytnými nemovitostmi.
               
                  Maržové obchody
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje, jejichž prostřednictvím úvěrová instituce poskytne úvěr související s nákupem, prodejem, převodem cenných papírů či v souvislosti s obchodováním s nimi. Nástroje maržových obchodů nezahrnují úvěry, které jsou zajištěny formou cenných papírů.
               
                  Financování dluhu
               
                  Hodnota
               
                  Financování dluhu, jehož splatnost nastala či nastane. Zahrnuje refinancování dluhu.
               
                  Dovoz
               
                  Hodnota
               
                  Financování zboží a služeb (nákupů, směnných obchodů a/nebo darů) od nerezidentů rezidentům.
               
                  Vývoz
               
                  Hodnota
               
                  Financování zboží a služeb (prodejů, směnných obchodů a/nebo darů) od rezidentů nerezidentům.
               
                  Stavební investice
               
                  Hodnota
               
                  Financování stavebních investic, infrastruktury a průmyslových zařízení.
               
                  Provozní kapitál
               
                  Hodnota
               
                  Financování řízení hotovostních toků organizace.
               
                  Jiné účely
               
                  Hodnota
               
                  Jiné účely, které nejsou zahrnuty do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Druh amortizace
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh amortizace nástroje včetně jistiny a úroků.
               
                  Francouzská
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy celková částka – jistina plus úroky – je v rámci každé splátky stejná.
               
                  Německá
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku.
               
                  Fixní splátkový kalendář
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná.
               
                  Jednorázová splátka („bullet“)
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy se celková částka jistiny splácí v rámci poslední splátky.
               
                  Ostatní
               
                  Hodnota
               
                  Jiný druh amortizace, který není zahrnut do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Četnost splátek
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Četnost splátek jistiny nebo úroků, tj. počet měsíců mezi splátkami.
               
                  Měsíční
               
                  Hodnota
               
                  Měsíčně.
               
                  Čtvrtletní
               
                  Hodnota
               
                  Čtvrtletně.
               
                  Pololetní
               
                  Hodnota
               
                  Pololetně.
               
                  Roční
               
                  Hodnota
               
                  Ročně.
               
                  Jednorázová splátka („bullet“)
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy se celková částka jistiny splácí v rámci poslední splátky bez ohledu na četnost splátek úroků.
               
                  Nulový kupón
               
                  Hodnota
               
                  Amortizace, kdy se celková částka jistiny a úroků splácí v rámci poslední splátky.
               
                  Ostatní
               
                  Hodnota
               
                  Jiná četnost splátek, která není zahrnuta do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Identifikační kód syndikované smlouvy
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  „Identifikační kód smlouvy“, který hlavní zprostředkovatel syndikované smlouvy používá za účelem jednoznačné identifikace jednotlivé smlouvy. Každá syndikovaná smlouva má jeden „identifikační kód syndikované smlouvy“. Tato hodnota se v průběhu času nemění a hlavní zprostředkovatel ji nemůže použít jako identifikační kód smlouvy pro žádnou jinou smlouvu. Všichni věřitelé, kteří jsou účastníky syndikované smlouvy, musí používat stejný „identifikační kód syndikované smlouvy“.
               
                  Alfanumerický
               
                  Hodnota
               
                  Kód sestávající z abecedních a číselných symbolů.
               
                  
                     Podřízený dluh
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace podřízeného dluhu. Nástroje podřízeného dluhu představují podřízenou pohledávku za emitující institucí, která může být uplatněna až po té, kdy byly uspokojeny všechny pohledávky s vyšším postavením (např. vklady/úvěry).
               
                  Podřízený dluh
               
                  Hodnota
               
                  Nástrojem je podřízený dluh ve smyslu tabulky v příloze II nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).
               
                  Nikoli podřízený dluh
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj není podřízen.
               
                  
                     Práva na splacení
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace úvěrových expozic podle práv věřitelů požadovat splacení expozice.
               
                  Na požádání nebo v krátké lhůtě
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje, které jsou splatné na požádání nebo v krátké lhůtě na žádost věřitele.
               
                  Ostatní
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje, u nichž jsou práva na splacení jiná než na požádání nebo v krátké lhůtě.
               
                  
                     Fiduciární nástroj
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace nástrojů, u nichž sledovaná jednotka jedná svým vlastním jménem, avšak v zastoupení třetí osoby, která nese příslušné riziko.
               
                  Fiduciární nástroj
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pouze pokud je nástroj umístěn u jiné strany jakožto fiduciáře.
               
                  Nikoli fiduciární nástroj
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pouze pokud nástroj není umístěn u jiné strany jakožto fiduciáře.
               
                  
                     Výše závazků při vzniku
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Maximální expozice sledované jednotky vůči úvěrovému riziku v den vzniku nástroje bez ohledu na držené zajištění nebo jiné úvěrové posílení. Celková výše závazků v den vzniku se stanoví během schvalovacího procesu a jejím účelem je v rámci příslušného nástroje omezit výši úvěrového rizika sledované jednotky vůči dané protistraně.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Změny reálné hodnoty způsobené změnou úvěrového rizika před nákupem
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Rozdíl mezi nesplacenou nominální hodnotou a nákupní cenou nástroje v den nákupu. Tato částka by měla být vykazována v případě nástrojů, které byly v důsledku zhoršení úvěrového rizika nakoupeny za hodnotu nižší, než je nesplacená částka.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Finanční údaje
                  
               
                  
                     Úroková sazba
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Dohodnutá průměrná roční sazba nebo úzce vymezená úroková sazba v souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Úroková sazba vymezená jako procento.
               
                  
                     Datum příštího nového nastavení úrokové sazby
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, kdy dojde k příštímu novému nastavení úrokové sazby ve smyslu části 3 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Pokud se u nástroje v budoucnu neuplatní nové nastavení úrokové sazby, vykáže se jeho datum právně závazné konečné splatnosti.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Převáděná částka
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Převáděná částka ekonomického vlastnictví finančního aktiva.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Stav selhání nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace stavu selhání nástroje. Kategorie, které popisují situace, za nichž lze nástroj popsat jako v selhání v souladu s článkem 178 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Není v selhání
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj není v selhání v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání z důvodu, že splacení je nepravděpodobné
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje v selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje v selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Selhání jak z důvodu, že splacení je nepravděpodobné, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj v selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  
                     Nedoplatky za nástroj
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Agregovaná částka jistiny, úroků a případných poplatků dlužných ke dni vykazování, jejichž splatnost na základě smlouvy nastala, avšak nebyly zaplaceny (po splatnosti). Tato částka se vykazuje vždy. 0 se vykazuje, pokud nástroj nebyl v den vykazování po splatnosti.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Datum nástroje po splatnosti
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Den, kdy se nástroj stal nástrojem po splatnosti v souladu s částí 2.48 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014. Jedná se o poslední takové datum před referenčním datem pro vykazování a vykazuje se, pokud je nástroj po splatnosti k referenčnímu datu pro vykazování.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Datum stavu selhání nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, ke kterému se má za to, že nastal stav selhání, jak je vykazován v atributu údajů „Stav selhání nástroje“.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Druh sekuritizace
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace druhu sekuritizace podle čl. 242 odst. 10 a 11 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Tradiční sekuritizace
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, který je sekuritizován v rámci tradiční sekuritizace.
               
                  Syntetická sekuritizace
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, který je sekuritizován v rámci syntetické sekuritizace.
               
                  Nesekuritizován
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, který není sekuritizován ani v rámci tradiční, ani syntetické sekuritizace.
               
                  
                     Nesplacená nominální hodnota
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Jistina nesplacená ke konci referenčního data pro vykazování včetně nesplacených úroků po splatnosti, avšak s výjimkou naběhlých úroků. Nesplacená nominální hodnota musí být vykazována očištěná o odpisy a snížení hodnoty podle příslušných účetních postupů.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Částka podrozvahových položek
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Celková nominální hodnota podrozvahových expozic. Zahrnuje všechny přísliby půjček před zohledněním konverzních faktorů a technik snižování úvěrového rizika. Jedná se o částku, která nejlépe vystihuje maximální expozici instituce vůči úvěrovému riziku bez ohledu na držené zajištění nebo jiné úvěrové posílení.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Naběhlý úrok
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Výše naběhlých úroků z úvěrů k referenčnímu datu pro vykazování ve smyslu nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Podle obecné zásady akruálního účetnictví by měly být úroky z nástrojů vykazovány v rozvaze v okamžiku, kdy nabíhají (tj. na akruální bázi), a nikoli v okamžiku jejich skutečného splacení (tj. na bázi příjmů a výdajů).
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Účetní údaje
                  
               
                  
                     Účetní klasifikace nástrojů
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Účetní portfolio, v němž je nástroj zaznamenáván v souladu s účetními standardy – IFRS nebo vnitrostátními GAAP – podle nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), které používá právní subjekt sledované jednotky.
               
                  
                     Účetní portfolia podle IFRS
                  
               
                  Hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání
               
                  Hodnota
               
                  Hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání v souladu s IFRS.
               
                  Finanční aktiva k obchodování
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva k obchodování v souladu s IFRS.
               
                  Neobchodovatelná finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
                  Hodnota
               
                  Neobchodovatelná finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s IFRS.
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztrát, která byla takto oceněna při prvotním vykázání nebo následně v souladu s IFRS s výjimkou aktiv klasifikovaných jako finanční aktiva k obchodování.
               
                  Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku s ohledem na obchodní model a znaky hotovostních toků v souladu s IFRS.
               
                  Finanční aktiva v zůstatkové hodnotě
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v zůstatkové hodnotě v souladu s IFRS.
               
                  
                     Účetní portfolia podle národních GAAP
                  
               
                  Hotovost a hotovostní zůstatky u centrálních bank
               
                  Hodnota
               
                  Hotovost a hotovostní zůstatky u centrálních bank v souladu s národními GAAP.
               
                  Finanční aktiva k obchodování
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva k obchodování v souladu s národními GAAP.
               
                  Neobchodovatelná finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
                  Hodnota
               
                  Neobchodovatelná finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s národními GAAP
               
                  Obchodovatelná finanční aktiva
               
                  Hodnota
               
                  Obchodovatelná finanční aktiva v souladu s národními GAAP.
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
                  Hodnota
               
                  Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s národními GAAP.
               
                  Realizovatelná finanční aktiva
               
                  Hodnota
               
                  Realizovatelná finanční aktiva v souladu s národními GAAP.
               
                  Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
                  Hodnota
               
                  Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty v souladu s národními GAAP.
               
                  Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu
               
                  Hodnota
               
                  Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu v souladu s národními GAAP.
               
                  Úvěry a pohledávky
               
                  Hodnota
               
                  Úvěry a pohledávky v souladu s národními GAAP.
               
                  Investice držené do splatnosti
               
                  Hodnota
               
                  Investice držené do splatnosti v souladu s národními GAAP.
               
                  Neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně
               
                  Hodnota
               
                  Neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně v souladu s národními GAAP.
               
                  Ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva
               
                  Hodnota
               
                  Ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v souladu s národními GAAP.
               
                  
                     Zachycení v rozvaze
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Zachycení finančního aktiva v rozvaze.
               
                  Zachyceno v plném rozsahu
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj zachycen v plném rozsahu v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Zachyceno v rozsahu přetrvávající angažovanosti instituce
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj zaúčtovaný v rozsahu přetrvávající angažovanosti instituce v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Odúčtováno v plném rozsahu
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj odúčtovaný v plném rozsahu v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  
                     Zdroje zatížení
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh transakce, při níž dochází k zatížení expozice v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014. S aktivem se nakládá jako se zatíženým, pokud bylo zastaveno nebo je předmětem jakékoli formy ujednání o zajištění nebo úvěrovém posílení jakéhokoli nástroje, z něhož nemůže být volně staženo.
               
                  Financování centrální bankou
               
                  Hodnota
               
                  Financování centrální bankou (všeho druhu včetně repo operací) v souladu s prováděcími technickými normami Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Deriváty obchodované na burze
               
                  Hodnota
               
                  Deriváty obchodované na burze v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Mimoburzovní deriváty
               
                  Hodnota
               
                  Mimoburzovní deriváty v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Vklady – dohody o zpětném odkupu s jinými subjekty než centrálními bankami
               
                  Hodnota
               
                  Dohody o zpětném odkupu s jinými subjekty než centrálními bankami v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Vklady jiné než dohody o zpětném odkupu
               
                  Hodnota
               
                  Vklady jiné než dohody o zpětném odkupu v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Emitované dluhové cenné papíry – cenné papíry, které jsou krytými dluhopisy
               
                  Hodnota
               
                  Cenné papíry, které jsou krytými dluhopisy, emitované v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Emitované dluhové cenné papíry – cenné papíry kryté aktivy
               
                  Hodnota
               
                  Emitované cenné papíry kryté aktivy v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Emitované dluhové cenné papíry – jiné než kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy
               
                  Hodnota
               
                  Emitované dluhové cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Jiné zdroje zatížení
               
                  Hodnota
               
                  Jiné zdroje zatížení v souladu s prováděcími technickými normami EBA, pokud se týká vykazování zatížení aktiv podle čl. 99 odst. 5 a článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Bez zatížení
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, který nebyl zastaven ani není předmětem jakékoli formy ujednání o zajištění nebo úvěrovém posílení jakéhokoli nástroje, z něhož nemůže být volně staženo.
               
                  
                     Kumulované odpisy
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Kumulovaná hodnota jistiny a úroku za období po splatnosti u všech dluhových nástrojů, o nichž instituce již neúčtuje, neboť je považuje za nedobytné, a to nezávisle na portfoliu, v němž jsou zahrnuty. K odpisům může dojít kvůli snížení účetní hodnoty finančních aktiv vykázanému přímo do zisku nebo ztráty a i kvůli snížení objemu opravných položek na ztráty z titulu úvěrového rizika započtenému proti účetní hodnotě finančních aktiv.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Kumulovaná výše snížení hodnoty
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Výše opravných položek na ztráty vedených vůči nástroji nebo přiřazených nástroji v referenční datum pro vykazování. Tento atribut údajů se vztahuje na nástroje, které jsou předmětem snížení hodnoty na základě příslušných účetních standardů.
                  V souladu s IFRS se kumulované snížení hodnoty týká těchto částek:
                  
                              i)
                           
                              opravná položka na ztráty ve výši dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát;
                           
                  
                              ii)
                           
                              opravná položka na ztráty ve výši očekávaných úvěrových ztrát po dobu životnosti.
                           
                  V souladu s GAAP se kumulované snížení hodnoty týká těchto částek:
                  
                              i)
                           
                              opravná položka na ztráty ve výši rezerv;
                           
                  
                              ii)
                           
                              opravná položka na ztráty ve výši opravných položek.
                           
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Druh snížení hodnoty
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh snížení hodnoty.
               
                  Fáze 1 (IFRS)
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje nedošlo ke snížení hodnoty a vůči nástroji byla podle IFRS vytvořena opravná položka ve výši dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát. Pouze pro nástroje, u nichž dochází ke snížení hodnoty podle IFRS 9.
               
                  Fáze 2 (IFRS)
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje nedošlo ke snížení hodnoty a vůči nástroji byla podle IFRS vytvořena opravná položka ve výši očekávaných úvěrových ztrát po dobu životnosti. Pouze pro nástroje, u nichž dochází ke snížení hodnoty podle IFRS 9.
               
                  Fáze 3 (IFRS)
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje došlo ke snížení hodnoty úvěru v souladu s IFRS 9.
               
                  Rezervy (GAAP)
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s použitými účetními standardy, které nejsou IFRS 9, a pokud vůči nástroji nejsou zřízeny žádné opravné položky (hodnota nesnížena).
               
                  Opravné položky (GAAP)
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s použitými účetními standardy, které nejsou IFRS 9, a pokud jsou vůči nástroji zřízeny opravné položky pro případ ztráty bez ohledu na to, zda jsou tyto položky posuzovány individuálně nebo kolektivně (hodnota snížena).
               
                  Nepodléhá snížení hodnoty
               
                  Hodnota
               
                  Pouze pro nástroj, u něhož nedochází ke snížení hodnoty v souladu s příslušnými účetními standardy.
               
                  
                     Metoda posouzení snížení hodnoty
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Metoda, podle níž se posuzuje snížení hodnoty, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s použitými účetními standardy. Metody kolektivního a individuálního posouzení se liší.
               
                  Individuální posouzení
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s příslušnými účetními standardy a pokud je pro účely snížení hodnoty posuzován individuálně.
               
                  Kolektivní posouzení
               
                  Hodnota
               
                  Použije se, pokud u nástroje dochází ke snížení hodnoty v souladu s příslušnými účetními standardy a pokud je pro účely snížení hodnoty posuzován kolektivně ve skupině s nástroji s podobnými znaky úvěrového rizika.
               
                  Nepodléhá snížení hodnoty
               
                  Hodnota
               
                  Použije se pro nástroj, u něhož nedochází ke snížení hodnoty v souladu s příslušnými účetními standardy.
               
                  
                     Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika v souladu s částí 2.46 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Stav výkonnosti nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Nástroj se v referenční datum pro vykazování klasifikuje v jedné z těchto kategorií:
               
                  Nevýkonný
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje klasifikované jako nevýkonné v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Výkonný
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje, které nejsou nevýkonné v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  
                     Datum stavu výkonnosti nástroje
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, ke kterému se má za to, že byl zaznamenán nebo změněn stav výkonnosti vykázaný v rámci „stavu výkonnosti nástroje“.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Rezervy související s podrozvahovými expozicemi
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Výše rezerv pro podrozvahové částky.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Stav úlev a opětovných sjednání
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Identifikace nástrojů s úlevou a opětovně sjednávaných nástrojů.
               
                  Úleva: nástroje s úrokovou sazbou změněnou pod tržní úroveň
               
                  Hodnota
               
                  Opatření týkající se úlevy se uplatňují v případě nástrojů se změněnými podmínkami včetně změny úrokové sazby pod tržní úroveň v souladu s nařízením (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34).
               
                  Úleva: nástroje s jinak změněnými podmínkami
               
                  Hodnota
               
                  Opatření týkající se úlevy se uplatňují v případě nástrojů se změněnými podmínkami s výjimkou změny úrokové sazby tak, aby byla pod tržní úrovní v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Úleva: zcela či částečně refinancovaný dluh
               
                  Hodnota
               
                  Opatření týkající se úlevy se uplatňují v případě refinancovaného dluhu v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Opětovně sjednaný nástroj bez opatření týkajících se úlevy
               
                  Hodnota
               
                  Nástroj, jehož finanční podmínky jsou změněny, avšak neuplatňují se u něj žádná opatření týkající se úlevy v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Žádná úleva ani opětovné sjednání
               
                  Hodnota
               
                  Neuplatňují se ani opatření týkající se úlevy, ani opětovné sjednání v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  
                     Kumulativní úhrady od selhání
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Celková částka uhrazená od data selhání.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Datum stavu úlev a opětovných sjednání
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, ke kterému se má za to, že nastal stav úlevy nebo opětovných sjednání, jak je vykazován v rámci „stavu úlevy a opětovných sjednání“.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Obezřetnostní portfolio
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Klasifikace expozic v obchodním portfoliu podle čl. 4 odst. 1 pododst. 86 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Obchodní portfolio
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje v obchodním portfoliu podle čl. 4 odst. 1 pododst. 86 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Investiční portfolio
               
                  Hodnota
               
                  Nástroje, které nejsou v obchodním portfoliu podle čl. 4 odst. 1 pododst. 86 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  
                     Účetní hodnota
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Účetní hodnota v souladu s přílohou V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Údaje „protistrana – nástroj“
                  
               
                  
                     Postavení protistrany
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Postavení protistran v rámci nástroje.
               
                  Věřitel
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana, která nese úvěrové riziko nástroje a která není poskytovatelem zajištění.
               
                  Dlužník
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana, která zapříčinila úvěrové riziko nástroje a která není poskytovatelem zajištění.
               
                  Obsluhovatel
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana, která odpovídá za administrativní a finanční správu nástroje.
               
                  Původce
               
                  Hodnota
               
                  Protistrana v rámci sekuritizační transakce ve smyslu čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40).
               
                  
                     Údaje o společných závazcích
                  
               
                  
                     Výše společných závazků
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Nesplacená nominální hodnota, za kterou každý dlužník odpovídá ve vztahu k jednotlivému nástroji, jsou-li dáni dva či více dlužníků.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Údaje o přijatém zajištění
                  
               
                  
                     Den splatnosti zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Smluvně sjednaný den splatnosti zajištění, kterým je den, kdy lze zajištění co nejdříve zrušit či kdy může být zajištění co nejdříve zrušeno s ohledem na všechny dohody, kterými se mění původní smlouva.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Druh zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh přijatého zajištění bez ohledu na jeho způsobilost ke snížení úvěrového rizika.
               
                  Zlato
               
                  Hodnota
               
                  Zlato v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Oběživo a vklady
               
                  Hodnota
               
                  Oběživo a vklady ve smyslu odstavce 5.74 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Cenné papíry
               
                  Hodnota
               
                  Cenné papíry ve smyslu odstavce 5.89 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Úvěry
               
                  Hodnota
               
                  Půjčky ve smyslu odstavce 5.112 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013.
               
                  Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů
               
                  Hodnota
               
                  Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů ve smyslu odstavce 5.139 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013
               
                  Úvěrové deriváty
               
                  Hodnota
               
                  Úvěrové deriváty jsou:
                  
                              —
                           
                              Úvěrové deriváty, které splňují definici finančních záruk – ve smyslu odst. 58 písm. b) části 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                           
                  
                              —
                           
                              Úvěrové deriváty jiné než finanční záruky – ve smyslu odst. 67 písm. d) části 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                           
                  Úvěrové deriváty zahrnují způsobilé úvěrové deriváty uvedené v článku 204 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Finanční záruky jiné než úvěrové deriváty
               
                  Hodnota
               
                  Finanční záruky jiné než úvěrové deriváty v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
               
                  Obchodní pohledávky
               
                  Hodnota
               
                  Obchodní pohledávky ve smyslu odst. 5.41 písm. c) části 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Zastavené životní pojistky
               
                  Hodnota
               
                  Životní pojistky zastavené ve prospěch institucí poskytujících úvěr v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Zajištění ve formě obytných nemovitostí
               
                  Hodnota
               
                  Obytné nemovitosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 75 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
                  Kanceláře a obchodní prostory
               
                  Hodnota
               
                  Kanceláře a obchodní prostory v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.
               
                  Zajištění ve formě komerčních nemovitostí
               
                  Hodnota
               
                  Nemovitosti jiné než obytné nemovitosti, kanceláře a obchodní prostory.
               
                  Ostatní hmotné zajištění
               
                  Hodnota
               
                  Další hmotný kolaterál v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013, který není zahrnut v rámci předchozích hodnot.
               
                  Jiné zajištění
               
                  Hodnota
               
                  Jiné zajištění, které není zahrnuto do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Hodnota zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Výše hodnoty zajištění zjištěná pomocí příslušného „druhu ocenění zajištění“ podle určité metody ocenění.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Druh ocenění zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Zjištění druhu hodnoty uvedené v atributu údajů „hodnota zajištění“.
               
                  Pomyslná hodnota
               
                  Hodnota
               
                  Smluvně sjednaná nominální či jmenovitá hodnota, která se používá pro výpočet plateb v případě výkonu zajištění.
               
                  Reálná hodnota
               
                  Hodnota
               
                  Cena, která by byla dosažena při prodeji aktiva nebo zaplacena za převod závazku v rámci řádné transakce mezi účastníky trhu ke dni ocenění.
                  Použije se, pokud zajištění není nemovitost.
               
                  Tržní hodnota
               
                  Hodnota
               
                  Stávající tržní hodnota nemovitosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 76 nařízení (EU) č. 575/2013.
                  Použije se, pokud je zajištění nemovitost, kdy se tržní hodnota vykazuje v rámci atributu údajů „hodnota zajištění“.
               
                  Dlouhodobá udržitelná hodnota
               
                  Hodnota
               
                  „Zástavní hodnota nemovitosti“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 74 nařízení (EU) č. 575/2013.
                  Použije se, pokud je zajištění nemovitost, kdy se „zástavní hodnota nemovitosti“ vykazuje v rámci atributu údajů „hodnota zajištění“.
               
                  Jiná hodnota zajištění
               
                  Hodnota
               
                  Jiná hodnota zajištění, která není zahrnuta do žádné z kategorií uvedených výše.
               
                  
                     Místo, kde se nachází zajištění v podobě nemovitosti
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Kraj nebo země, v níž se zajištění nachází.
               
                  Kódy ISO 3166-1 alfa-2
               
                  Hodnota
               
                  Kódy ISO 3166-1 alfa-2 země, v níž se nachází zajištění, jedná-li se o zajištění, které se nenachází ve zpravodajském členském státě.
               
                  Regiony NUTS 3
               
                  Hodnota
               
                  Regiony NUTS 3, v nichž se nachází zajištění, jedná-li se o zajištění, které se nachází ve zpravodajském členském státě.
               
                  
                     Datum ocenění zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum, kdy byl před referenčním datem pro vykazování naposledy proveden odhad nebo ocenění zajištění.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Způsob ocenění zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Druh ocenění zajištění; metoda použitá k určení hodnoty zajištění.
               
                  Tržní
               
                  Hodnota
               
                  Oceňovací metoda, kdy hodnota zajištění vychází z neupravených kótovaných cen za totožná aktiva a pasiva na aktivním trhu.
               
                  Odhad protistrany
               
                  Hodnota
               
                  Oceňovací metoda, kdy ocenění provádí poskytovatel zajištění.
               
                  Ocenění věřitelem
               
                  Hodnota
               
                  Oceňovací metoda, kdy ocenění provádí věřitel; ocenění provedené externím odhadcem nebo odhadcem z řad zaměstnanců, který má nezbytnou kvalifikaci, schopnosti a zkušenosti provádět ocenění a který není nezávislý ve vztahu k rozhodování o úvěru.
               
                  Ocenění třetí osobou
               
                  Hodnota
               
                  Oceňovací metoda, kdy ocenění provádí odhadce, který je nezávislý ve vztahu k rozhodování o úvěru.
               
                  Jiný druh ocenění
               
                  Hodnota
               
                  Jiný druh ocenění, který není zahrnut do žádné jiné kategorie ocenění.
               
                  
                     Původní hodnota zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Reálná hodnota zajištění v den, kdy bylo původně přijato jako zajištění úvěrového rizika.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Datum původního ocenění zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Datum původní hodnoty zajištění, tj. den, kdy byl před tím, než bylo zajištění původně přijato jako zajištění úvěrového rizika, naposledy proveden odhad nebo ocenění zajištění.
               
                  Datum
               
                  Hodnota
               
                  Definováno jako dd/mm/yyyy.
               
                  
                     Údaje „nástroj- přijaté zajištění“
                  
               
                  
                     Přiřazená hodnota zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Maximální výše hodnoty zajištění, kterou lze považovat za zajištění úvěrového rizika nástroje. Z přiřazené hodnoty zajištění musí být vyňata výše stávajících přednostních pohledávek třetích stran nebo sledované jednotky ve vztahu k zajištění. V případě zajištění, které je způsobilé podle nařízení (EU) č. 575/2013, by tato hodnota měla být vykázána v souladu s částí 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu pro vykazování převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
                  
                     Přednostní pohledávky třetích osob ve vztahu k zajištění
                  
               
                  Atribut údajů
               
                  Maximální výše jakýchkoli existujících zástavních práv s vyšším pořadím, která byla ve vztahu k zajištění zřízena ve prospěch třetích osob, které nejsou sledovanou jednotkou.
               
                  Numerický
               
                  Hodnota
               
                  Částka v eurech. Částky v cizí měně by měly být k referenčnímu datu převedeny na euro pomocí příslušných referenčních směnných kurzů eura ECB (tj. kurz střed).
               
      
      
         (1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
      
         (3)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
      
         (5)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 51).
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Minimální standardy závazné pro skutečný soubor zpravodajských jednotek
      
      Zpravodajské jednotky musí dodržovat tyto minimální standardy, aby splnily statistickou zpravodajskou povinnost vůči Evropské centrální bance (ECB).
      
                  1.
               
                  Společné standardy pro přenos:
                  
                              a)
                           
                              výkazy musí být předány včas a ve lhůtách, které příslušná národní centrální banka stanoví;
                           
                  
                              b)
                           
                              forma a formát statistických výkazů musí splňovat technické požadavky na výkaznictví stanovené příslušnou národní centrální bankou;
                           
                  
                              c)
                           
                              zpravodajská jednotka musí příslušné národní centrální bance poskytnout údaje o kontaktní osobě nebo osobách;
                           
                  
                              d)
                           
                              musí být dodrženy technické parametry pro přenos dat do příslušné národní centrální banky.
                           
               
      
                  2.
               
                  Minimální standardy pro přesnost:
                  
                              a)
                           
                              statistické údaje musí být správné; všechny lineární vazby musí být splněny (např. dílčí součty musí vytvářet výsledné součty) a údaje musí být v rámci všech periodicit konzistentní;
                           
                  
                              b)
                           
                              zpravodajské jednotky musí být schopny poskytnout informace o trendech vyplývajících z předaných údajů;
                           
                  
                              c)
                           
                              statistické údaje musí být úplné a nesmí obsahovat časové nebo strukturální mezery: chybějící údaje musí být přechodné a musí být vykázány do národní centrální banky (přičemž tato národní centrální banka je vykáže do ECB), vysvětleny příslušné národní centrální bance a případně co nejdříve dodány;
                           
                  
                              d)
                           
                              zpravodajské jednotky musí dodržovat rozměry, zásady zaokrouhlování a počet desetinných míst stanovené příslušnou národní centrální bankou pro technický přenos dat.
                           
               
      
                  3.
               
                  Minimální standardy pro pojmovou shodu:
                  
                              a)
                           
                              statistické údaje musí splňovat definice a klasifikace obsažené v tomto nařízení;
                           
                  
                              b)
                           
                              v případě odchylek od těchto definic a klasifikací musí zpravodajské jednotky okamžitě odstranit rozdíly mezi použitým opatřením a opatřením obsaženým v tomto nařízení;
                           
                  
                              c)
                           
                              zpravodajské jednotky musí být schopny vysvětlit zlomové změny v předávaných údajích ve srovnání s hodnotami za předcházející období.
                           
               
      
                  4.
               
                  Minimální standardy pro opravy:
                  Je nutné dodržovat metody a postupy pro opravy, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka. Opravy odchylující se od pravidelných oprav musí být doplněny vysvětlivkami.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.