Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/869 ze dne 27. května 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 869/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 147/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/869
   ze dne 27. května 2016,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr a základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a koeficientu volatility.
            
   
               (2)
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 7. dubna 2016 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce března 2016. Uvedené informace byly dne 7. dubna 2016 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
   
               (4)
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
   
               (5)
            
               Za účelem co nejdřívějšího zajištění právní jistoty existují náležité závažné a naléhavé důvody týkající se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2016 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
               a)
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
   
               b)
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
   
               c)
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 31. března 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  euro
               
                  česká koruna
               
                  dánská koruna
               
                  forint
               
                  švédská koruna
               
                  kuna
               
                  1
               
                  – 0,248 %
               
                  0,042 %
               
                  – 0,258 %
               
                  1,008 %
               
                  – 0,553 %
               
                  1,358 %
               
                  2
               
                  – 0,249 %
               
                  0,105 %
               
                  – 0,259 %
               
                  1,188 %
               
                  – 0,442 %
               
                  1,707 %
               
                  3
               
                  – 0,216 %
               
                  0,130 %
               
                  – 0,226 %
               
                  1,370 %
               
                  – 0,264 %
               
                  1,965 %
               
                  4
               
                  – 0,151 %
               
                  0,165 %
               
                  – 0,161 %
               
                  1,589 %
               
                  – 0,046 %
               
                  2,193 %
               
                  5
               
                  – 0,071 %
               
                  0,205 %
               
                  – 0,081 %
               
                  1,862 %
               
                  0,182 %
               
                  2,496 %
               
                  6
               
                  0,029 %
               
                  0,244 %
               
                  0,019 %
               
                  2,091 %
               
                  0,406 %
               
                  2,827 %
               
                  7
               
                  0,140 %
               
                  0,292 %
               
                  0,130 %
               
                  2,259 %
               
                  0,606 %
               
                  3,148 %
               
                  8
               
                  0,255 %
               
                  0,339 %
               
                  0,245 %
               
                  2,430 %
               
                  0,780 %
               
                  3,441 %
               
                  9
               
                  0,353 %
               
                  0,387 %
               
                  0,343 %
               
                  2,604 %
               
                  0,934 %
               
                  3,696 %
               
                  10
               
                  0,464 %
               
                  0,442 %
               
                  0,454 %
               
                  2,782 %
               
                  1,067 %
               
                  3,905 %
               
                  11
               
                  0,549 %
               
                  0,499 %
               
                  0,539 %
               
                  2,936 %
               
                  1,232 %
               
                  4,067 %
               
                  12
               
                  0,622 %
               
                  0,556 %
               
                  0,612 %
               
                  3,064 %
               
                  1,413 %
               
                  4,192 %
               
                  13
               
                  0,700 %
               
                  0,614 %
               
                  0,690 %
               
                  3,172 %
               
                  1,589 %
               
                  4,289 %
               
                  14
               
                  0,771 %
               
                  0,677 %
               
                  0,761 %
               
                  3,265 %
               
                  1,754 %
               
                  4,364 %
               
                  15
               
                  0,823 %
               
                  0,749 %
               
                  0,813 %
               
                  3,344 %
               
                  1,904 %
               
                  4,422 %
               
                  16
               
                  0,851 %
               
                  0,830 %
               
                  0,840 %
               
                  3,412 %
               
                  2,040 %
               
                  4,467 %
               
                  17
               
                  0,866 %
               
                  0,917 %
               
                  0,855 %
               
                  3,472 %
               
                  2,162 %
               
                  4,502 %
               
                  18
               
                  0,879 %
               
                  1,008 %
               
                  0,869 %
               
                  3,524 %
               
                  2,272 %
               
                  4,529 %
               
                  19
               
                  0,899 %
               
                  1,099 %
               
                  0,889 %
               
                  3,570 %
               
                  2,371 %
               
                  4,549 %
               
                  20
               
                  0,931 %
               
                  1,190 %
               
                  0,920 %
               
                  3,610 %
               
                  2,461 %
               
                  4,564 %
               
                  21
               
                  0,976 %
               
                  1,279 %
               
                  0,966 %
               
                  3,646 %
               
                  2,543 %
               
                  4,574 %
               
                  22
               
                  1,032 %
               
                  1,367 %
               
                  1,022 %
               
                  3,679 %
               
                  2,618 %
               
                  4,581 %
               
                  23
               
                  1,095 %
               
                  1,451 %
               
                  1,085 %
               
                  3,708 %
               
                  2,686 %
               
                  4,586 %
               
                  24
               
                  1,162 %
               
                  1,533 %
               
                  1,153 %
               
                  3,734 %
               
                  2,748 %
               
                  4,588 %
               
                  25
               
                  1,232 %
               
                  1,612 %
               
                  1,223 %
               
                  3,758 %
               
                  2,806 %
               
                  4,588 %
               
                  26
               
                  1,303 %
               
                  1,687 %
               
                  1,294 %
               
                  3,779 %
               
                  2,859 %
               
                  4,587 %
               
                  27
               
                  1,374 %
               
                  1,760 %
               
                  1,365 %
               
                  3,799 %
               
                  2,909 %
               
                  4,584 %
               
                  28
               
                  1,445 %
               
                  1,830 %
               
                  1,436 %
               
                  3,817 %
               
                  2,954 %
               
                  4,581 %
               
                  29
               
                  1,514 %
               
                  1,896 %
               
                  1,506 %
               
                  3,834 %
               
                  2,997 %
               
                  4,577 %
               
                  30
               
                  1,582 %
               
                  1,960 %
               
                  1,574 %
               
                  3,849 %
               
                  3,037 %
               
                  4,572 %
               
                  31
               
                  1,648 %
               
                  2,021 %
               
                  1,640 %
               
                  3,863 %
               
                  3,074 %
               
                  4,567 %
               
                  32
               
                  1,712 %
               
                  2,080 %
               
                  1,705 %
               
                  3,876 %
               
                  3,109 %
               
                  4,562 %
               
                  33
               
                  1,774 %
               
                  2,135 %
               
                  1,767 %
               
                  3,888 %
               
                  3,142 %
               
                  4,556 %
               
                  34
               
                  1,834 %
               
                  2,189 %
               
                  1,827 %
               
                  3,899 %
               
                  3,173 %
               
                  4,551 %
               
                  35
               
                  1,892 %
               
                  2,240 %
               
                  1,885 %
               
                  3,910 %
               
                  3,202 %
               
                  4,545 %
               
                  36
               
                  1,948 %
               
                  2,289 %
               
                  1,941 %
               
                  3,919 %
               
                  3,230 %
               
                  4,539 %
               
                  37
               
                  2,002 %
               
                  2,336 %
               
                  1,995 %
               
                  3,928 %
               
                  3,256 %
               
                  4,533 %
               
                  38
               
                  2,054 %
               
                  2,381 %
               
                  2,047 %
               
                  3,937 %
               
                  3,281 %
               
                  4,527 %
               
                  39
               
                  2,104 %
               
                  2,424 %
               
                  2,097 %
               
                  3,945 %
               
                  3,304 %
               
                  4,521 %
               
                  40
               
                  2,152 %
               
                  2,465 %
               
                  2,145 %
               
                  3,952 %
               
                  3,327 %
               
                  4,515 %
               
                  41
               
                  2,198 %
               
                  2,505 %
               
                  2,192 %
               
                  3,959 %
               
                  3,348 %
               
                  4,509 %
               
                  42
               
                  2,242 %
               
                  2,543 %
               
                  2,236 %
               
                  3,966 %
               
                  3,368 %
               
                  4,503 %
               
                  43
               
                  2,285 %
               
                  2,579 %
               
                  2,279 %
               
                  3,972 %
               
                  3,387 %
               
                  4,498 %
               
                  44
               
                  2,326 %
               
                  2,614 %
               
                  2,320 %
               
                  3,978 %
               
                  3,406 %
               
                  4,492 %
               
                  45
               
                  2,365 %
               
                  2,648 %
               
                  2,360 %
               
                  3,984 %
               
                  3,423 %
               
                  4,487 %
               
                  46
               
                  2,403 %
               
                  2,680 %
               
                  2,398 %
               
                  3,989 %
               
                  3,440 %
               
                  4,482 %
               
                  47
               
                  2,440 %
               
                  2,711 %
               
                  2,434 %
               
                  3,994 %
               
                  3,456 %
               
                  4,477 %
               
                  48
               
                  2,475 %
               
                  2,741 %
               
                  2,470 %
               
                  3,999 %
               
                  3,472 %
               
                  4,472 %
               
                  49
               
                  2,509 %
               
                  2,770 %
               
                  2,504 %
               
                  4,004 %
               
                  3,486 %
               
                  4,467 %
               
                  50
               
                  2,542 %
               
                  2,797 %
               
                  2,537 %
               
                  4,008 %
               
                  3,501 %
               
                  4,462 %
               
                  51
               
                  2,573 %
               
                  2,824 %
               
                  2,568 %
               
                  4,012 %
               
                  3,514 %
               
                  4,457 %
               
                  52
               
                  2,604 %
               
                  2,850 %
               
                  2,599 %
               
                  4,016 %
               
                  3,527 %
               
                  4,453 %
               
                  53
               
                  2,633 %
               
                  2,875 %
               
                  2,628 %
               
                  4,020 %
               
                  3,540 %
               
                  4,449 %
               
                  54
               
                  2,661 %
               
                  2,899 %
               
                  2,657 %
               
                  4,024 %
               
                  3,552 %
               
                  4,444 %
               
                  55
               
                  2,689 %
               
                  2,922 %
               
                  2,684 %
               
                  4,027 %
               
                  3,564 %
               
                  4,440 %
               
                  56
               
                  2,715 %
               
                  2,944 %
               
                  2,711 %
               
                  4,030 %
               
                  3,575 %
               
                  4,436 %
               
                  57
               
                  2,741 %
               
                  2,966 %
               
                  2,736 %
               
                  4,034 %
               
                  3,586 %
               
                  4,432 %
               
                  58
               
                  2,766 %
               
                  2,987 %
               
                  2,761 %
               
                  4,037 %
               
                  3,597 %
               
                  4,429 %
               
                  59
               
                  2,789 %
               
                  3,007 %
               
                  2,785 %
               
                  4,040 %
               
                  3,607 %
               
                  4,425 %
               
                  60
               
                  2,813 %
               
                  3,026 %
               
                  2,808 %
               
                  4,042 %
               
                  3,617 %
               
                  4,421 %
               
                  61
               
                  2,835 %
               
                  3,045 %
               
                  2,831 %
               
                  4,045 %
               
                  3,626 %
               
                  4,418 %
               
                  62
               
                  2,857 %
               
                  3,064 %
               
                  2,853 %
               
                  4,048 %
               
                  3,636 %
               
                  4,415 %
               
                  63
               
                  2,878 %
               
                  3,082 %
               
                  2,874 %
               
                  4,050 %
               
                  3,645 %
               
                  4,411 %
               
                  64
               
                  2,898 %
               
                  3,099 %
               
                  2,894 %
               
                  4,053 %
               
                  3,653 %
               
                  4,408 %
               
                  65
               
                  2,918 %
               
                  3,116 %
               
                  2,914 %
               
                  4,055 %
               
                  3,662 %
               
                  4,405 %
               
                  66
               
                  2,937 %
               
                  3,132 %
               
                  2,934 %
               
                  4,058 %
               
                  3,670 %
               
                  4,402 %
               
                  67
               
                  2,956 %
               
                  3,148 %
               
                  2,952 %
               
                  4,060 %
               
                  3,678 %
               
                  4,399 %
               
                  68
               
                  2,974 %
               
                  3,163 %
               
                  2,970 %
               
                  4,062 %
               
                  3,685 %
               
                  4,396 %
               
                  69
               
                  2,992 %
               
                  3,178 %
               
                  2,988 %
               
                  4,064 %
               
                  3,693 %
               
                  4,393 %
               
                  70
               
                  3,009 %
               
                  3,192 %
               
                  3,005 %
               
                  4,066 %
               
                  3,700 %
               
                  4,391 %
               
                  71
               
                  3,026 %
               
                  3,207 %
               
                  3,022 %
               
                  4,068 %
               
                  3,707 %
               
                  4,388 %
               
                  72
               
                  3,042 %
               
                  3,220 %
               
                  3,038 %
               
                  4,070 %
               
                  3,714 %
               
                  4,385 %
               
                  73
               
                  3,057 %
               
                  3,234 %
               
                  3,054 %
               
                  4,072 %
               
                  3,720 %
               
                  4,383 %
               
                  74
               
                  3,073 %
               
                  3,247 %
               
                  3,069 %
               
                  4,074 %
               
                  3,727 %
               
                  4,380 %
               
                  75
               
                  3,088 %
               
                  3,259 %
               
                  3,084 %
               
                  4,075 %
               
                  3,733 %
               
                  4,378 %
               
                  76
               
                  3,102 %
               
                  3,271 %
               
                  3,099 %
               
                  4,077 %
               
                  3,739 %
               
                  4,376 %
               
                  77
               
                  3,116 %
               
                  3,283 %
               
                  3,113 %
               
                  4,079 %
               
                  3,745 %
               
                  4,374 %
               
                  78
               
                  3,130 %
               
                  3,295 %
               
                  3,127 %
               
                  4,080 %
               
                  3,751 %
               
                  4,371 %
               
                  79
               
                  3,144 %
               
                  3,306 %
               
                  3,141 %
               
                  4,082 %
               
                  3,757 %
               
                  4,369 %
               
                  80
               
                  3,157 %
               
                  3,318 %
               
                  3,154 %
               
                  4,083 %
               
                  3,762 %
               
                  4,367 %
               
                  81
               
                  3,170 %
               
                  3,328 %
               
                  3,167 %
               
                  4,085 %
               
                  3,768 %
               
                  4,365 %
               
                  82
               
                  3,182 %
               
                  3,339 %
               
                  3,179 %
               
                  4,086 %
               
                  3,773 %
               
                  4,363 %
               
                  83
               
                  3,194 %
               
                  3,349 %
               
                  3,191 %
               
                  4,088 %
               
                  3,778 %
               
                  4,361 %
               
                  84
               
                  3,206 %
               
                  3,359 %
               
                  3,203 %
               
                  4,089 %
               
                  3,783 %
               
                  4,359 %
               
                  85
               
                  3,218 %
               
                  3,369 %
               
                  3,215 %
               
                  4,090 %
               
                  3,788 %
               
                  4,357 %
               
                  86
               
                  3,229 %
               
                  3,379 %
               
                  3,226 %
               
                  4,092 %
               
                  3,793 %
               
                  4,355 %
               
                  87
               
                  3,240 %
               
                  3,388 %
               
                  3,237 %
               
                  4,093 %
               
                  3,797 %
               
                  4,354 %
               
                  88
               
                  3,251 %
               
                  3,397 %
               
                  3,248 %
               
                  4,094 %
               
                  3,802 %
               
                  4,352 %
               
                  89
               
                  3,262 %
               
                  3,406 %
               
                  3,259 %
               
                  4,095 %
               
                  3,807 %
               
                  4,350 %
               
                  90
               
                  3,272 %
               
                  3,415 %
               
                  3,269 %
               
                  4,096 %
               
                  3,811 %
               
                  4,349 %
               
                  91
               
                  3,282 %
               
                  3,424 %
               
                  3,280 %
               
                  4,098 %
               
                  3,815 %
               
                  4,347 %
               
                  92
               
                  3,292 %
               
                  3,432 %
               
                  3,290 %
               
                  4,099 %
               
                  3,819 %
               
                  4,345 %
               
                  93
               
                  3,302 %
               
                  3,440 %
               
                  3,299 %
               
                  4,100 %
               
                  3,823 %
               
                  4,344 %
               
                  94
               
                  3,311 %
               
                  3,448 %
               
                  3,309 %
               
                  4,101 %
               
                  3,827 %
               
                  4,342 %
               
                  95
               
                  3,321 %
               
                  3,456 %
               
                  3,318 %
               
                  4,102 %
               
                  3,831 %
               
                  4,341 %
               
                  96
               
                  3,330 %
               
                  3,464 %
               
                  3,327 %
               
                  4,103 %
               
                  3,835 %
               
                  4,339 %
               
                  97
               
                  3,339 %
               
                  3,472 %
               
                  3,336 %
               
                  4,104 %
               
                  3,839 %
               
                  4,338 %
               
                  98
               
                  3,348 %
               
                  3,479 %
               
                  3,345 %
               
                  4,105 %
               
                  3,843 %
               
                  4,336 %
               
                  99
               
                  3,356 %
               
                  3,486 %
               
                  3,354 %
               
                  4,106 %
               
                  3,846 %
               
                  4,335 %
               
                  100
               
                  3,365 %
               
                  3,493 %
               
                  3,362 %
               
                  4,107 %
               
                  3,850 %
               
                  4,334 %
               
                  101
               
                  3,373 %
               
                  3,500 %
               
                  3,370 %
               
                  4,108 %
               
                  3,853 %
               
                  4,332 %
               
                  102
               
                  3,381 %
               
                  3,507 %
               
                  3,378 %
               
                  4,109 %
               
                  3,857 %
               
                  4,331 %
               
                  103
               
                  3,389 %
               
                  3,514 %
               
                  3,386 %
               
                  4,110 %
               
                  3,860 %
               
                  4,330 %
               
                  104
               
                  3,397 %
               
                  3,520 %
               
                  3,394 %
               
                  4,110 %
               
                  3,863 %
               
                  4,329 %
               
                  105
               
                  3,404 %
               
                  3,527 %
               
                  3,402 %
               
                  4,111 %
               
                  3,866 %
               
                  4,327 %
               
                  106
               
                  3,412 %
               
                  3,533 %
               
                  3,409 %
               
                  4,112 %
               
                  3,870 %
               
                  4,326 %
               
                  107
               
                  3,419 %
               
                  3,539 %
               
                  3,417 %
               
                  4,113 %
               
                  3,873 %
               
                  4,325 %
               
                  108
               
                  3,426 %
               
                  3,546 %
               
                  3,424 %
               
                  4,114 %
               
                  3,876 %
               
                  4,324 %
               
                  109
               
                  3,433 %
               
                  3,552 %
               
                  3,431 %
               
                  4,115 %
               
                  3,879 %
               
                  4,323 %
               
                  110
               
                  3,440 %
               
                  3,557 %
               
                  3,438 %
               
                  4,115 %
               
                  3,882 %
               
                  4,322 %
               
                  111
               
                  3,447 %
               
                  3,563 %
               
                  3,445 %
               
                  4,116 %
               
                  3,884 %
               
                  4,320 %
               
                  112
               
                  3,454 %
               
                  3,569 %
               
                  3,451 %
               
                  4,117 %
               
                  3,887 %
               
                  4,319 %
               
                  113
               
                  3,460 %
               
                  3,574 %
               
                  3,458 %
               
                  4,118 %
               
                  3,890 %
               
                  4,318 %
               
                  114
               
                  3,467 %
               
                  3,580 %
               
                  3,465 %
               
                  4,118 %
               
                  3,893 %
               
                  4,317 %
               
                  115
               
                  3,473 %
               
                  3,585 %
               
                  3,471 %
               
                  4,119 %
               
                  3,895 %
               
                  4,316 %
               
                  116
               
                  3,479 %
               
                  3,591 %
               
                  3,477 %
               
                  4,120 %
               
                  3,898 %
               
                  4,315 %
               
                  117
               
                  3,486 %
               
                  3,596 %
               
                  3,483 %
               
                  4,120 %
               
                  3,901 %
               
                  4,314 %
               
                  118
               
                  3,492 %
               
                  3,601 %
               
                  3,489 %
               
                  4,121 %
               
                  3,903 %
               
                  4,313 %
               
                  119
               
                  3,498 %
               
                  3,606 %
               
                  3,495 %
               
                  4,122 %
               
                  3,906 %
               
                  4,312 %
               
                  120
               
                  3,503 %
               
                  3,611 %
               
                  3,501 %
               
                  4,122 %
               
                  3,908 %
               
                  4,311 %
               
                  121
               
                  3,509 %
               
                  3,616 %
               
                  3,507 %
               
                  4,123 %
               
                  3,910 %
               
                  4,311 %
               
                  122
               
                  3,515 %
               
                  3,620 %
               
                  3,513 %
               
                  4,124 %
               
                  3,913 %
               
                  4,310 %
               
                  123
               
                  3,520 %
               
                  3,625 %
               
                  3,518 %
               
                  4,124 %
               
                  3,915 %
               
                  4,309 %
               
                  124
               
                  3,526 %
               
                  3,630 %
               
                  3,524 %
               
                  4,125 %
               
                  3,917 %
               
                  4,308 %
               
                  125
               
                  3,531 %
               
                  3,634 %
               
                  3,529 %
               
                  4,126 %
               
                  3,920 %
               
                  4,307 %
               
                  126
               
                  3,536 %
               
                  3,639 %
               
                  3,534 %
               
                  4,126 %
               
                  3,922 %
               
                  4,306 %
               
                  127
               
                  3,542 %
               
                  3,643 %
               
                  3,540 %
               
                  4,127 %
               
                  3,924 %
               
                  4,305 %
               
                  128
               
                  3,547 %
               
                  3,648 %
               
                  3,545 %
               
                  4,127 %
               
                  3,926 %
               
                  4,304 %
               
                  129
               
                  3,552 %
               
                  3,652 %
               
                  3,550 %
               
                  4,128 %
               
                  3,928 %
               
                  4,304 %
               
                  130
               
                  3,557 %
               
                  3,656 %
               
                  3,555 %
               
                  4,128 %
               
                  3,930 %
               
                  4,303 %
               
                  131
               
                  3,562 %
               
                  3,660 %
               
                  3,560 %
               
                  4,129 %
               
                  3,933 %
               
                  4,302 %
               
                  132
               
                  3,566 %
               
                  3,664 %
               
                  3,565 %
               
                  4,129 %
               
                  3,935 %
               
                  4,301 %
               
                  133
               
                  3,571 %
               
                  3,668 %
               
                  3,569 %
               
                  4,130 %
               
                  3,937 %
               
                  4,301 %
               
                  134
               
                  3,576 %
               
                  3,672 %
               
                  3,574 %
               
                  4,131 %
               
                  3,938 %
               
                  4,300 %
               
                  135
               
                  3,581 %
               
                  3,676 %
               
                  3,579 %
               
                  4,131 %
               
                  3,940 %
               
                  4,299 %
               
                  136
               
                  3,585 %
               
                  3,680 %
               
                  3,583 %
               
                  4,132 %
               
                  3,942 %
               
                  4,298 %
               
                  137
               
                  3,590 %
               
                  3,684 %
               
                  3,588 %
               
                  4,132 %
               
                  3,944 %
               
                  4,298 %
               
                  138
               
                  3,594 %
               
                  3,687 %
               
                  3,592 %
               
                  4,133 %
               
                  3,946 %
               
                  4,297 %
               
                  139
               
                  3,598 %
               
                  3,691 %
               
                  3,596 %
               
                  4,133 %
               
                  3,948 %
               
                  4,296 %
               
                  140
               
                  3,603 %
               
                  3,695 %
               
                  3,601 %
               
                  4,134 %
               
                  3,950 %
               
                  4,296 %
               
                  141
               
                  3,607 %
               
                  3,698 %
               
                  3,605 %
               
                  4,134 %
               
                  3,951 %
               
                  4,295 %
               
                  142
               
                  3,611 %
               
                  3,702 %
               
                  3,609 %
               
                  4,134 %
               
                  3,953 %
               
                  4,294 %
               
                  143
               
                  3,615 %
               
                  3,705 %
               
                  3,613 %
               
                  4,135 %
               
                  3,955 %
               
                  4,294 %
               
                  144
               
                  3,619 %
               
                  3,709 %
               
                  3,617 %
               
                  4,135 %
               
                  3,957 %
               
                  4,293 %
               
                  145
               
                  3,623 %
               
                  3,712 %
               
                  3,621 %
               
                  4,136 %
               
                  3,958 %
               
                  4,292 %
               
                  146
               
                  3,627 %
               
                  3,716 %
               
                  3,625 %
               
                  4,136 %
               
                  3,960 %
               
                  4,292 %
               
                  147
               
                  3,631 %
               
                  3,719 %
               
                  3,629 %
               
                  4,137 %
               
                  3,962 %
               
                  4,291 %
               
                  148
               
                  3,635 %
               
                  3,722 %
               
                  3,633 %
               
                  4,137 %
               
                  3,963 %
               
                  4,290 %
               
                  149
               
                  3,639 %
               
                  3,725 %
               
                  3,637 %
               
                  4,138 %
               
                  3,965 %
               
                  4,290 %
               
                  150
               
                  3,642 %
               
                  3,728 %
               
                  3,641 %
               
                  4,138 %
               
                  3,966 %
               
                  4,289 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  lev
               
                  libra šterlinků
               
                  rumunský leu
               
                  zlotý
               
                  islandská koruna
               
                  norská koruna
               
                  1
               
                  – 0,299 %
               
                  0,618 %
               
                  0,750 %
               
                  1,259 %
               
                  5,518 %
               
                  0,677 %
               
                  2
               
                  – 0,299 %
               
                  0,667 %
               
                  1,225 %
               
                  1,341 %
               
                  5,670 %
               
                  0,690 %
               
                  3
               
                  – 0,266 %
               
                  0,725 %
               
                  1,698 %
               
                  1,493 %
               
                  5,855 %
               
                  0,690 %
               
                  4
               
                  – 0,201 %
               
                  0,795 %
               
                  2,126 %
               
                  1,787 %
               
                  5,858 %
               
                  0,746 %
               
                  5
               
                  – 0,121 %
               
                  0,878 %
               
                  2,461 %
               
                  2,086 %
               
                  5,691 %
               
                  0,847 %
               
                  6
               
                  – 0,021 %
               
                  0,971 %
               
                  2,736 %
               
                  2,176 %
               
                  5,641 %
               
                  0,955 %
               
                  7
               
                  0,089 %
               
                  1,066 %
               
                  2,960 %
               
                  2,360 %
               
                  5,664 %
               
                  1,068 %
               
                  8
               
                  0,204 %
               
                  1,165 %
               
                  3,141 %
               
                  2,523 %
               
                  5,684 %
               
                  1,161 %
               
                  9
               
                  0,302 %
               
                  1,245 %
               
                  3,312 %
               
                  2,644 %
               
                  5,665 %
               
                  1,250 %
               
                  10
               
                  0,413 %
               
                  1,316 %
               
                  3,487 %
               
                  2,775 %
               
                  5,626 %
               
                  1,329 %
               
                  11
               
                  0,498 %
               
                  1,381 %
               
                  3,633 %
               
                  2,891 %
               
                  5,584 %
               
                  1,413 %
               
                  12
               
                  0,571 %
               
                  1,434 %
               
                  3,748 %
               
                  2,989 %
               
                  5,542 %
               
                  1,500 %
               
                  13
               
                  0,649 %
               
                  1,470 %
               
                  3,841 %
               
                  3,072 %
               
                  5,501 %
               
                  1,589 %
               
                  14
               
                  0,720 %
               
                  1,505 %
               
                  3,916 %
               
                  3,144 %
               
                  5,461 %
               
                  1,677 %
               
                  15
               
                  0,771 %
               
                  1,539 %
               
                  3,978 %
               
                  3,207 %
               
                  5,422 %
               
                  1,763 %
               
                  16
               
                  0,799 %
               
                  1,551 %
               
                  4,028 %
               
                  3,262 %
               
                  5,385 %
               
                  1,846 %
               
                  17
               
                  0,814 %
               
                  1,565 %
               
                  4,070 %
               
                  3,311 %
               
                  5,349 %
               
                  1,927 %
               
                  18
               
                  0,827 %
               
                  1,578 %
               
                  4,104 %
               
                  3,355 %
               
                  5,314 %
               
                  2,004 %
               
                  19
               
                  0,847 %
               
                  1,581 %
               
                  4,133 %
               
                  3,394 %
               
                  5,280 %
               
                  2,078 %
               
                  20
               
                  0,879 %
               
                  1,599 %
               
                  4,157 %
               
                  3,430 %
               
                  5,248 %
               
                  2,148 %
               
                  21
               
                  0,925 %
               
                  1,607 %
               
                  4,177 %
               
                  3,463 %
               
                  5,217 %
               
                  2,215 %
               
                  22
               
                  0,982 %
               
                  1,602 %
               
                  4,194 %
               
                  3,493 %
               
                  5,188 %
               
                  2,280 %
               
                  23
               
                  1,046 %
               
                  1,591 %
               
                  4,208 %
               
                  3,520 %
               
                  5,159 %
               
                  2,341 %
               
                  24
               
                  1,114 %
               
                  1,579 %
               
                  4,220 %
               
                  3,546 %
               
                  5,132 %
               
                  2,399 %
               
                  25
               
                  1,186 %
               
                  1,569 %
               
                  4,230 %
               
                  3,569 %
               
                  5,106 %
               
                  2,454 %
               
                  26
               
                  1,258 %
               
                  1,564 %
               
                  4,238 %
               
                  3,591 %
               
                  5,081 %
               
                  2,506 %
               
                  27
               
                  1,330 %
               
                  1,561 %
               
                  4,245 %
               
                  3,611 %
               
                  5,056 %
               
                  2,557 %
               
                  28
               
                  1,402 %
               
                  1,558 %
               
                  4,250 %
               
                  3,630 %
               
                  5,033 %
               
                  2,604 %
               
                  29
               
                  1,472 %
               
                  1,553 %
               
                  4,255 %
               
                  3,648 %
               
                  5,011 %
               
                  2,650 %
               
                  30
               
                  1,541 %
               
                  1,545 %
               
                  4,259 %
               
                  3,665 %
               
                  4,990 %
               
                  2,693 %
               
                  31
               
                  1,609 %
               
                  1,532 %
               
                  4,262 %
               
                  3,680 %
               
                  4,970 %
               
                  2,734 %
               
                  32
               
                  1,674 %
               
                  1,517 %
               
                  4,264 %
               
                  3,695 %
               
                  4,950 %
               
                  2,774 %
               
                  33
               
                  1,737 %
               
                  1,501 %
               
                  4,266 %
               
                  3,709 %
               
                  4,932 %
               
                  2,811 %
               
                  34
               
                  1,798 %
               
                  1,487 %
               
                  4,268 %
               
                  3,722 %
               
                  4,914 %
               
                  2,847 %
               
                  35
               
                  1,857 %
               
                  1,475 %
               
                  4,269 %
               
                  3,735 %
               
                  4,896 %
               
                  2,882 %
               
                  36
               
                  1,914 %
               
                  1,465 %
               
                  4,270 %
               
                  3,747 %
               
                  4,880 %
               
                  2,915 %
               
                  37
               
                  1,968 %
               
                  1,457 %
               
                  4,270 %
               
                  3,758 %
               
                  4,864 %
               
                  2,946 %
               
                  38
               
                  2,021 %
               
                  1,450 %
               
                  4,271 %
               
                  3,769 %
               
                  4,849 %
               
                  2,976 %
               
                  39
               
                  2,072 %
               
                  1,442 %
               
                  4,271 %
               
                  3,779 %
               
                  4,834 %
               
                  3,005 %
               
                  40
               
                  2,120 %
               
                  1,434 %
               
                  4,271 %
               
                  3,789 %
               
                  4,820 %
               
                  3,032 %
               
                  41
               
                  2,167 %
               
                  1,424 %
               
                  4,270 %
               
                  3,798 %
               
                  4,806 %
               
                  3,059 %
               
                  42
               
                  2,212 %
               
                  1,413 %
               
                  4,270 %
               
                  3,807 %
               
                  4,793 %
               
                  3,084 %
               
                  43
               
                  2,256 %
               
                  1,402 %
               
                  4,270 %
               
                  3,815 %
               
                  4,780 %
               
                  3,109 %
               
                  44
               
                  2,297 %
               
                  1,391 %
               
                  4,269 %
               
                  3,824 %
               
                  4,768 %
               
                  3,132 %
               
                  45
               
                  2,337 %
               
                  1,380 %
               
                  4,269 %
               
                  3,831 %
               
                  4,757 %
               
                  3,154 %
               
                  46
               
                  2,376 %
               
                  1,370 %
               
                  4,268 %
               
                  3,839 %
               
                  4,745 %
               
                  3,176 %
               
                  47
               
                  2,413 %
               
                  1,362 %
               
                  4,267 %
               
                  3,846 %
               
                  4,735 %
               
                  3,197 %
               
                  48
               
                  2,449 %
               
                  1,357 %
               
                  4,267 %
               
                  3,853 %
               
                  4,724 %
               
                  3,217 %
               
                  49
               
                  2,483 %
               
                  1,358 %
               
                  4,266 %
               
                  3,860 %
               
                  4,714 %
               
                  3,236 %
               
                  50
               
                  2,517 %
               
                  1,364 %
               
                  4,265 %
               
                  3,866 %
               
                  4,704 %
               
                  3,255 %
               
                  51
               
                  2,549 %
               
                  1,377 %
               
                  4,264 %
               
                  3,872 %
               
                  4,695 %
               
                  3,273 %
               
                  52
               
                  2,579 %
               
                  1,395 %
               
                  4,263 %
               
                  3,878 %
               
                  4,686 %
               
                  3,290 %
               
                  53
               
                  2,609 %
               
                  1,417 %
               
                  4,263 %
               
                  3,884 %
               
                  4,677 %
               
                  3,307 %
               
                  54
               
                  2,638 %
               
                  1,442 %
               
                  4,262 %
               
                  3,890 %
               
                  4,668 %
               
                  3,323 %
               
                  55
               
                  2,666 %
               
                  1,470 %
               
                  4,261 %
               
                  3,895 %
               
                  4,660 %
               
                  3,338 %
               
                  56
               
                  2,693 %
               
                  1,500 %
               
                  4,260 %
               
                  3,900 %
               
                  4,652 %
               
                  3,353 %
               
                  57
               
                  2,719 %
               
                  1,531 %
               
                  4,259 %
               
                  3,905 %
               
                  4,645 %
               
                  3,368 %
               
                  58
               
                  2,744 %
               
                  1,563 %
               
                  4,259 %
               
                  3,910 %
               
                  4,637 %
               
                  3,382 %
               
                  59
               
                  2,768 %
               
                  1,596 %
               
                  4,258 %
               
                  3,915 %
               
                  4,630 %
               
                  3,396 %
               
                  60
               
                  2,792 %
               
                  1,629 %
               
                  4,257 %
               
                  3,919 %
               
                  4,623 %
               
                  3,409 %
               
                  61
               
                  2,814 %
               
                  1,662 %
               
                  4,256 %
               
                  3,924 %
               
                  4,616 %
               
                  3,421 %
               
                  62
               
                  2,836 %
               
                  1,695 %
               
                  4,256 %
               
                  3,928 %
               
                  4,610 %
               
                  3,434 %
               
                  63
               
                  2,858 %
               
                  1,728 %
               
                  4,255 %
               
                  3,932 %
               
                  4,603 %
               
                  3,446 %
               
                  64
               
                  2,879 %
               
                  1,761 %
               
                  4,254 %
               
                  3,936 %
               
                  4,597 %
               
                  3,457 %
               
                  65
               
                  2,899 %
               
                  1,793 %
               
                  4,253 %
               
                  3,940 %
               
                  4,591 %
               
                  3,469 %
               
                  66
               
                  2,918 %
               
                  1,825 %
               
                  4,253 %
               
                  3,944 %
               
                  4,585 %
               
                  3,480 %
               
                  67
               
                  2,937 %
               
                  1,857 %
               
                  4,252 %
               
                  3,948 %
               
                  4,579 %
               
                  3,490 %
               
                  68
               
                  2,956 %
               
                  1,888 %
               
                  4,251 %
               
                  3,951 %
               
                  4,574 %
               
                  3,501 %
               
                  69
               
                  2,973 %
               
                  1,919 %
               
                  4,251 %
               
                  3,955 %
               
                  4,569 %
               
                  3,511 %
               
                  70
               
                  2,991 %
               
                  1,949 %
               
                  4,250 %
               
                  3,958 %
               
                  4,563 %
               
                  3,520 %
               
                  71
               
                  3,008 %
               
                  1,978 %
               
                  4,249 %
               
                  3,962 %
               
                  4,558 %
               
                  3,530 %
               
                  72
               
                  3,024 %
               
                  2,007 %
               
                  4,249 %
               
                  3,965 %
               
                  4,553 %
               
                  3,539 %
               
                  73
               
                  3,040 %
               
                  2,035 %
               
                  4,248 %
               
                  3,968 %
               
                  4,549 %
               
                  3,548 %
               
                  74
               
                  3,056 %
               
                  2,063 %
               
                  4,247 %
               
                  3,971 %
               
                  4,544 %
               
                  3,557 %
               
                  75
               
                  3,071 %
               
                  2,090 %
               
                  4,247 %
               
                  3,974 %
               
                  4,539 %
               
                  3,565 %
               
                  76
               
                  3,086 %
               
                  2,117 %
               
                  4,246 %
               
                  3,977 %
               
                  4,535 %
               
                  3,574 %
               
                  77
               
                  3,100 %
               
                  2,143 %
               
                  4,246 %
               
                  3,980 %
               
                  4,531 %
               
                  3,582 %
               
                  78
               
                  3,114 %
               
                  2,168 %
               
                  4,245 %
               
                  3,983 %
               
                  4,526 %
               
                  3,590 %
               
                  79
               
                  3,128 %
               
                  2,193 %
               
                  4,245 %
               
                  3,985 %
               
                  4,522 %
               
                  3,597 %
               
                  80
               
                  3,141 %
               
                  2,218 %
               
                  4,244 %
               
                  3,988 %
               
                  4,518 %
               
                  3,605 %
               
                  81
               
                  3,154 %
               
                  2,241 %
               
                  4,243 %
               
                  3,990 %
               
                  4,514 %
               
                  3,612 %
               
                  82
               
                  3,167 %
               
                  2,265 %
               
                  4,243 %
               
                  3,993 %
               
                  4,510 %
               
                  3,619 %
               
                  83
               
                  3,179 %
               
                  2,287 %
               
                  4,242 %
               
                  3,995 %
               
                  4,507 %
               
                  3,626 %
               
                  84
               
                  3,191 %
               
                  2,310 %
               
                  4,242 %
               
                  3,998 %
               
                  4,503 %
               
                  3,633 %
               
                  85
               
                  3,203 %
               
                  2,331 %
               
                  4,241 %
               
                  4,000 %
               
                  4,500 %
               
                  3,640 %
               
                  86
               
                  3,215 %
               
                  2,353 %
               
                  4,241 %
               
                  4,002 %
               
                  4,496 %
               
                  3,646 %
               
                  87
               
                  3,226 %
               
                  2,374 %
               
                  4,241 %
               
                  4,005 %
               
                  4,493 %
               
                  3,653 %
               
                  88
               
                  3,237 %
               
                  2,394 %
               
                  4,240 %
               
                  4,007 %
               
                  4,489 %
               
                  3,659 %
               
                  89
               
                  3,248 %
               
                  2,414 %
               
                  4,240 %
               
                  4,009 %
               
                  4,486 %
               
                  3,665 %
               
                  90
               
                  3,258 %
               
                  2,434 %
               
                  4,239 %
               
                  4,011 %
               
                  4,483 %
               
                  3,671 %
               
                  91
               
                  3,268 %
               
                  2,453 %
               
                  4,239 %
               
                  4,013 %
               
                  4,480 %
               
                  3,677 %
               
                  92
               
                  3,278 %
               
                  2,471 %
               
                  4,238 %
               
                  4,015 %
               
                  4,477 %
               
                  3,682 %
               
                  93
               
                  3,288 %
               
                  2,490 %
               
                  4,238 %
               
                  4,017 %
               
                  4,474 %
               
                  3,688 %
               
                  94
               
                  3,298 %
               
                  2,508 %
               
                  4,238 %
               
                  4,019 %
               
                  4,471 %
               
                  3,693 %
               
                  95
               
                  3,307 %
               
                  2,525 %
               
                  4,237 %
               
                  4,021 %
               
                  4,468 %
               
                  3,699 %
               
                  96
               
                  3,317 %
               
                  2,543 %
               
                  4,237 %
               
                  4,023 %
               
                  4,465 %
               
                  3,704 %
               
                  97
               
                  3,326 %
               
                  2,560 %
               
                  4,236 %
               
                  4,025 %
               
                  4,463 %
               
                  3,709 %
               
                  98
               
                  3,335 %
               
                  2,576 %
               
                  4,236 %
               
                  4,026 %
               
                  4,460 %
               
                  3,714 %
               
                  99
               
                  3,343 %
               
                  2,592 %
               
                  4,236 %
               
                  4,028 %
               
                  4,457 %
               
                  3,719 %
               
                  100
               
                  3,352 %
               
                  2,608 %
               
                  4,235 %
               
                  4,030 %
               
                  4,455 %
               
                  3,724 %
               
                  101
               
                  3,360 %
               
                  2,624 %
               
                  4,235 %
               
                  4,032 %
               
                  4,452 %
               
                  3,728 %
               
                  102
               
                  3,368 %
               
                  2,639 %
               
                  4,235 %
               
                  4,033 %
               
                  4,450 %
               
                  3,733 %
               
                  103
               
                  3,377 %
               
                  2,654 %
               
                  4,234 %
               
                  4,035 %
               
                  4,447 %
               
                  3,737 %
               
                  104
               
                  3,384 %
               
                  2,669 %
               
                  4,234 %
               
                  4,036 %
               
                  4,445 %
               
                  3,742 %
               
                  105
               
                  3,392 %
               
                  2,683 %
               
                  4,234 %
               
                  4,038 %
               
                  4,443 %
               
                  3,746 %
               
                  106
               
                  3,400 %
               
                  2,698 %
               
                  4,233 %
               
                  4,039 %
               
                  4,440 %
               
                  3,750 %
               
                  107
               
                  3,407 %
               
                  2,712 %
               
                  4,233 %
               
                  4,041 %
               
                  4,438 %
               
                  3,755 %
               
                  108
               
                  3,414 %
               
                  2,725 %
               
                  4,233 %
               
                  4,042 %
               
                  4,436 %
               
                  3,759 %
               
                  109
               
                  3,422 %
               
                  2,739 %
               
                  4,232 %
               
                  4,044 %
               
                  4,434 %
               
                  3,763 %
               
                  110
               
                  3,429 %
               
                  2,752 %
               
                  4,232 %
               
                  4,045 %
               
                  4,431 %
               
                  3,767 %
               
                  111
               
                  3,436 %
               
                  2,765 %
               
                  4,232 %
               
                  4,047 %
               
                  4,429 %
               
                  3,771 %
               
                  112
               
                  3,442 %
               
                  2,778 %
               
                  4,232 %
               
                  4,048 %
               
                  4,427 %
               
                  3,774 %
               
                  113
               
                  3,449 %
               
                  2,790 %
               
                  4,231 %
               
                  4,049 %
               
                  4,425 %
               
                  3,778 %
               
                  114
               
                  3,456 %
               
                  2,802 %
               
                  4,231 %
               
                  4,051 %
               
                  4,423 %
               
                  3,782 %
               
                  115
               
                  3,462 %
               
                  2,814 %
               
                  4,231 %
               
                  4,052 %
               
                  4,421 %
               
                  3,786 %
               
                  116
               
                  3,468 %
               
                  2,826 %
               
                  4,230 %
               
                  4,053 %
               
                  4,420 %
               
                  3,789 %
               
                  117
               
                  3,475 %
               
                  2,838 %
               
                  4,230 %
               
                  4,054 %
               
                  4,418 %
               
                  3,793 %
               
                  118
               
                  3,481 %
               
                  2,849 %
               
                  4,230 %
               
                  4,056 %
               
                  4,416 %
               
                  3,796 %
               
                  119
               
                  3,487 %
               
                  2,861 %
               
                  4,230 %
               
                  4,057 %
               
                  4,414 %
               
                  3,799 %
               
                  120
               
                  3,493 %
               
                  2,872 %
               
                  4,229 %
               
                  4,058 %
               
                  4,412 %
               
                  3,803 %
               
                  121
               
                  3,499 %
               
                  2,883 %
               
                  4,229 %
               
                  4,059 %
               
                  4,410 %
               
                  3,806 %
               
                  122
               
                  3,504 %
               
                  2,893 %
               
                  4,229 %
               
                  4,060 %
               
                  4,409 %
               
                  3,809 %
               
                  123
               
                  3,510 %
               
                  2,904 %
               
                  4,229 %
               
                  4,061 %
               
                  4,407 %
               
                  3,812 %
               
                  124
               
                  3,516 %
               
                  2,914 %
               
                  4,229 %
               
                  4,063 %
               
                  4,405 %
               
                  3,816 %
               
                  125
               
                  3,521 %
               
                  2,925 %
               
                  4,228 %
               
                  4,064 %
               
                  4,404 %
               
                  3,819 %
               
                  126
               
                  3,526 %
               
                  2,935 %
               
                  4,228 %
               
                  4,065 %
               
                  4,402 %
               
                  3,822 %
               
                  127
               
                  3,532 %
               
                  2,944 %
               
                  4,228 %
               
                  4,066 %
               
                  4,400 %
               
                  3,825 %
               
                  128
               
                  3,537 %
               
                  2,954 %
               
                  4,228 %
               
                  4,067 %
               
                  4,399 %
               
                  3,828 %
               
                  129
               
                  3,542 %
               
                  2,964 %
               
                  4,227 %
               
                  4,068 %
               
                  4,397 %
               
                  3,830 %
               
                  130
               
                  3,547 %
               
                  2,973 %
               
                  4,227 %
               
                  4,069 %
               
                  4,396 %
               
                  3,833 %
               
                  131
               
                  3,552 %
               
                  2,983 %
               
                  4,227 %
               
                  4,070 %
               
                  4,394 %
               
                  3,836 %
               
                  132
               
                  3,557 %
               
                  2,992 %
               
                  4,227 %
               
                  4,071 %
               
                  4,393 %
               
                  3,839 %
               
                  133
               
                  3,562 %
               
                  3,001 %
               
                  4,227 %
               
                  4,072 %
               
                  4,391 %
               
                  3,842 %
               
                  134
               
                  3,566 %
               
                  3,010 %
               
                  4,226 %
               
                  4,073 %
               
                  4,390 %
               
                  3,844 %
               
                  135
               
                  3,571 %
               
                  3,018 %
               
                  4,226 %
               
                  4,074 %
               
                  4,389 %
               
                  3,847 %
               
                  136
               
                  3,576 %
               
                  3,027 %
               
                  4,226 %
               
                  4,075 %
               
                  4,387 %
               
                  3,849 %
               
                  137
               
                  3,580 %
               
                  3,036 %
               
                  4,226 %
               
                  4,076 %
               
                  4,386 %
               
                  3,852 %
               
                  138
               
                  3,585 %
               
                  3,044 %
               
                  4,226 %
               
                  4,077 %
               
                  4,384 %
               
                  3,854 %
               
                  139
               
                  3,589 %
               
                  3,052 %
               
                  4,225 %
               
                  4,077 %
               
                  4,383 %
               
                  3,857 %
               
                  140
               
                  3,594 %
               
                  3,060 %
               
                  4,225 %
               
                  4,078 %
               
                  4,382 %
               
                  3,859 %
               
                  141
               
                  3,598 %
               
                  3,068 %
               
                  4,225 %
               
                  4,079 %
               
                  4,381 %
               
                  3,862 %
               
                  142
               
                  3,602 %
               
                  3,076 %
               
                  4,225 %
               
                  4,080 %
               
                  4,379 %
               
                  3,864 %
               
                  143
               
                  3,606 %
               
                  3,084 %
               
                  4,225 %
               
                  4,081 %
               
                  4,378 %
               
                  3,867 %
               
                  144
               
                  3,610 %
               
                  3,092 %
               
                  4,225 %
               
                  4,082 %
               
                  4,377 %
               
                  3,869 %
               
                  145
               
                  3,614 %
               
                  3,100 %
               
                  4,224 %
               
                  4,082 %
               
                  4,376 %
               
                  3,871 %
               
                  146
               
                  3,618 %
               
                  3,107 %
               
                  4,224 %
               
                  4,083 %
               
                  4,374 %
               
                  3,873 %
               
                  147
               
                  3,622 %
               
                  3,114 %
               
                  4,224 %
               
                  4,084 %
               
                  4,373 %
               
                  3,876 %
               
                  148
               
                  3,626 %
               
                  3,122 %
               
                  4,224 %
               
                  4,085 %
               
                  4,372 %
               
                  3,878 %
               
                  149
               
                  3,630 %
               
                  3,129 %
               
                  4,224 %
               
                  4,086 %
               
                  4,371 %
               
                  3,880 %
               
                  150
               
                  3,634 %
               
                  3,136 %
               
                  4,224 %
               
                  4,086 %
               
                  4,370 %
               
                  3,882 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  švýcarský frank
               
                  australský dolar
               
                  baht
               
                  kanadský dolar
               
                  chilské peso
               
                  kolumbijské peso
               
                  1
               
                  – 0,820 %
               
                  2,003 %
               
                  1,237 %
               
                  0,722 %
               
                  3,470 %
               
                  4,216 %
               
                  2
               
                  – 0,828 %
               
                  1,921 %
               
                  1,237 %
               
                  0,710 %
               
                  3,522 %
               
                  4,322 %
               
                  3
               
                  – 0,808 %
               
                  1,916 %
               
                  1,346 %
               
                  0,735 %
               
                  3,627 %
               
                  4,429 %
               
                  4
               
                  – 0,746 %
               
                  1,963 %
               
                  1,443 %
               
                  0,760 %
               
                  3,766 %
               
                  4,594 %
               
                  5
               
                  – 0,661 %
               
                  2,015 %
               
                  1,479 %
               
                  0,817 %
               
                  3,896 %
               
                  4,647 %
               
                  6
               
                  – 0,575 %
               
                  2,080 %
               
                  1,573 %
               
                  0,905 %
               
                  3,995 %
               
                  4,788 %
               
                  7
               
                  – 0,483 %
               
                  2,149 %
               
                  1,625 %
               
                  1,012 %
               
                  4,119 %
               
                  4,938 %
               
                  8
               
                  – 0,396 %
               
                  2,212 %
               
                  1,727 %
               
                  1,131 %
               
                  4,198 %
               
                  5,056 %
               
                  9
               
                  – 0,316 %
               
                  2,270 %
               
                  1,790 %
               
                  1,250 %
               
                  4,266 %
               
                  5,270 %
               
                  10
               
                  – 0,242 %
               
                  2,325 %
               
                  1,783 %
               
                  1,363 %
               
                  4,337 %
               
                  5,506 %
               
                  11
               
                  – 0,183 %
               
                  2,376 %
               
                  1,884 %
               
                  1,469 %
               
                  4,393 %
               
                  5,687 %
               
                  12
               
                  – 0,119 %
               
                  2,427 %
               
                  2,023 %
               
                  1,565 %
               
                  4,435 %
               
                  5,814 %
               
                  13
               
                  – 0,079 %
               
                  2,477 %
               
                  2,122 %
               
                  1,652 %
               
                  4,466 %
               
                  5,901 %
               
                  14
               
                  – 0,026 %
               
                  2,524 %
               
                  2,187 %
               
                  1,728 %
               
                  4,489 %
               
                  5,956 %
               
                  15
               
                  0,014 %
               
                  2,568 %
               
                  2,239 %
               
                  1,793 %
               
                  4,506 %
               
                  5,989 %
               
                  16
               
                  0,050 %
               
                  2,607 %
               
                  2,291 %
               
                  1,846 %
               
                  4,518 %
               
                  6,004 %
               
                  17
               
                  0,083 %
               
                  2,641 %
               
                  2,344 %
               
                  1,888 %
               
                  4,526 %
               
                  6,005 %
               
                  18
               
                  0,112 %
               
                  2,671 %
               
                  2,397 %
               
                  1,919 %
               
                  4,532 %
               
                  5,996 %
               
                  19
               
                  0,137 %
               
                  2,699 %
               
                  2,449 %
               
                  1,940 %
               
                  4,535 %
               
                  5,979 %
               
                  20
               
                  0,155 %
               
                  2,724 %
               
                  2,500 %
               
                  1,950 %
               
                  4,536 %
               
                  5,956 %
               
                  21
               
                  0,168 %
               
                  2,746 %
               
                  2,550 %
               
                  1,951 %
               
                  4,535 %
               
                  5,929 %
               
                  22
               
                  0,179 %
               
                  2,766 %
               
                  2,598 %
               
                  1,949 %
               
                  4,534 %
               
                  5,898 %
               
                  23
               
                  0,193 %
               
                  2,781 %
               
                  2,645 %
               
                  1,947 %
               
                  4,531 %
               
                  5,865 %
               
                  24
               
                  0,213 %
               
                  2,792 %
               
                  2,690 %
               
                  1,951 %
               
                  4,528 %
               
                  5,831 %
               
                  25
               
                  0,241 %
               
                  2,798 %
               
                  2,734 %
               
                  1,962 %
               
                  4,524 %
               
                  5,796 %
               
                  26
               
                  0,279 %
               
                  2,798 %
               
                  2,775 %
               
                  1,981 %
               
                  4,520 %
               
                  5,760 %
               
                  27
               
                  0,323 %
               
                  2,797 %
               
                  2,815 %
               
                  2,008 %
               
                  4,515 %
               
                  5,724 %
               
                  28
               
                  0,373 %
               
                  2,795 %
               
                  2,854 %
               
                  2,039 %
               
                  4,511 %
               
                  5,688 %
               
                  29
               
                  0,425 %
               
                  2,796 %
               
                  2,890 %
               
                  2,074 %
               
                  4,506 %
               
                  5,653 %
               
                  30
               
                  0,480 %
               
                  2,800 %
               
                  2,926 %
               
                  2,112 %
               
                  4,500 %
               
                  5,618 %
               
                  31
               
                  0,536 %
               
                  2,808 %
               
                  2,959 %
               
                  2,151 %
               
                  4,495 %
               
                  5,584 %
               
                  32
               
                  0,592 %
               
                  2,820 %
               
                  2,992 %
               
                  2,191 %
               
                  4,490 %
               
                  5,551 %
               
                  33
               
                  0,649 %
               
                  2,835 %
               
                  3,023 %
               
                  2,231 %
               
                  4,485 %
               
                  5,519 %
               
                  34
               
                  0,704 %
               
                  2,852 %
               
                  3,053 %
               
                  2,272 %
               
                  4,479 %
               
                  5,488 %
               
                  35
               
                  0,759 %
               
                  2,871 %
               
                  3,081 %
               
                  2,312 %
               
                  4,474 %
               
                  5,457 %
               
                  36
               
                  0,812 %
               
                  2,890 %
               
                  3,108 %
               
                  2,351 %
               
                  4,469 %
               
                  5,428 %
               
                  37
               
                  0,865 %
               
                  2,911 %
               
                  3,134 %
               
                  2,391 %
               
                  4,464 %
               
                  5,400 %
               
                  38
               
                  0,916 %
               
                  2,932 %
               
                  3,160 %
               
                  2,429 %
               
                  4,459 %
               
                  5,372 %
               
                  39
               
                  0,966 %
               
                  2,954 %
               
                  3,184 %
               
                  2,466 %
               
                  4,454 %
               
                  5,346 %
               
                  40
               
                  1,014 %
               
                  2,975 %
               
                  3,207 %
               
                  2,503 %
               
                  4,449 %
               
                  5,320 %
               
                  41
               
                  1,061 %
               
                  2,997 %
               
                  3,229 %
               
                  2,538 %
               
                  4,445 %
               
                  5,295 %
               
                  42
               
                  1,106 %
               
                  3,019 %
               
                  3,250 %
               
                  2,572 %
               
                  4,440 %
               
                  5,271 %
               
                  43
               
                  1,150 %
               
                  3,040 %
               
                  3,271 %
               
                  2,606 %
               
                  4,436 %
               
                  5,248 %
               
                  44
               
                  1,192 %
               
                  3,061 %
               
                  3,291 %
               
                  2,638 %
               
                  4,431 %
               
                  5,226 %
               
                  45
               
                  1,233 %
               
                  3,081 %
               
                  3,310 %
               
                  2,670 %
               
                  4,427 %
               
                  5,205 %
               
                  46
               
                  1,272 %
               
                  3,102 %
               
                  3,328 %
               
                  2,700 %
               
                  4,423 %
               
                  5,184 %
               
                  47
               
                  1,311 %
               
                  3,121 %
               
                  3,345 %
               
                  2,729 %
               
                  4,419 %
               
                  5,164 %
               
                  48
               
                  1,348 %
               
                  3,141 %
               
                  3,362 %
               
                  2,758 %
               
                  4,415 %
               
                  5,145 %
               
                  49
               
                  1,383 %
               
                  3,160 %
               
                  3,379 %
               
                  2,785 %
               
                  4,411 %
               
                  5,127 %
               
                  50
               
                  1,418 %
               
                  3,178 %
               
                  3,394 %
               
                  2,812 %
               
                  4,408 %
               
                  5,109 %
               
                  51
               
                  1,451 %
               
                  3,196 %
               
                  3,410 %
               
                  2,838 %
               
                  4,404 %
               
                  5,092 %
               
                  52
               
                  1,483 %
               
                  3,213 %
               
                  3,424 %
               
                  2,863 %
               
                  4,400 %
               
                  5,075 %
               
                  53
               
                  1,514 %
               
                  3,230 %
               
                  3,438 %
               
                  2,887 %
               
                  4,397 %
               
                  5,059 %
               
                  54
               
                  1,545 %
               
                  3,247 %
               
                  3,452 %
               
                  2,910 %
               
                  4,394 %
               
                  5,043 %
               
                  55
               
                  1,574 %
               
                  3,263 %
               
                  3,465 %
               
                  2,933 %
               
                  4,390 %
               
                  5,028 %
               
                  56
               
                  1,602 %
               
                  3,279 %
               
                  3,478 %
               
                  2,955 %
               
                  4,387 %
               
                  5,014 %
               
                  57
               
                  1,629 %
               
                  3,294 %
               
                  3,491 %
               
                  2,976 %
               
                  4,384 %
               
                  5,000 %
               
                  58
               
                  1,656 %
               
                  3,309 %
               
                  3,502 %
               
                  2,996 %
               
                  4,381 %
               
                  4,986 %
               
                  59
               
                  1,681 %
               
                  3,323 %
               
                  3,514 %
               
                  3,016 %
               
                  4,378 %
               
                  4,973 %
               
                  60
               
                  1,706 %
               
                  3,337 %
               
                  3,525 %
               
                  3,035 %
               
                  4,376 %
               
                  4,960 %
               
                  61
               
                  1,730 %
               
                  3,351 %
               
                  3,536 %
               
                  3,054 %
               
                  4,373 %
               
                  4,948 %
               
                  62
               
                  1,753 %
               
                  3,364 %
               
                  3,547 %
               
                  3,072 %
               
                  4,370 %
               
                  4,936 %
               
                  63
               
                  1,776 %
               
                  3,377 %
               
                  3,557 %
               
                  3,090 %
               
                  4,368 %
               
                  4,924 %
               
                  64
               
                  1,798 %
               
                  3,389 %
               
                  3,567 %
               
                  3,107 %
               
                  4,365 %
               
                  4,913 %
               
                  65
               
                  1,819 %
               
                  3,401 %
               
                  3,576 %
               
                  3,123 %
               
                  4,363 %
               
                  4,902 %
               
                  66
               
                  1,840 %
               
                  3,413 %
               
                  3,586 %
               
                  3,140 %
               
                  4,360 %
               
                  4,892 %
               
                  67
               
                  1,860 %
               
                  3,425 %
               
                  3,595 %
               
                  3,155 %
               
                  4,358 %
               
                  4,881 %
               
                  68
               
                  1,879 %
               
                  3,436 %
               
                  3,604 %
               
                  3,170 %
               
                  4,356 %
               
                  4,871 %
               
                  69
               
                  1,898 %
               
                  3,447 %
               
                  3,612 %
               
                  3,185 %
               
                  4,354 %
               
                  4,862 %
               
                  70
               
                  1,917 %
               
                  3,457 %
               
                  3,620 %
               
                  3,199 %
               
                  4,352 %
               
                  4,852 %
               
                  71
               
                  1,934 %
               
                  3,467 %
               
                  3,629 %
               
                  3,213 %
               
                  4,349 %
               
                  4,843 %
               
                  72
               
                  1,952 %
               
                  3,477 %
               
                  3,636 %
               
                  3,227 %
               
                  4,347 %
               
                  4,834 %
               
                  73
               
                  1,969 %
               
                  3,487 %
               
                  3,644 %
               
                  3,240 %
               
                  4,345 %
               
                  4,825 %
               
                  74
               
                  1,985 %
               
                  3,497 %
               
                  3,652 %
               
                  3,253 %
               
                  4,344 %
               
                  4,817 %
               
                  75
               
                  2,001 %
               
                  3,506 %
               
                  3,659 %
               
                  3,266 %
               
                  4,342 %
               
                  4,809 %
               
                  76
               
                  2,017 %
               
                  3,515 %
               
                  3,666 %
               
                  3,278 %
               
                  4,340 %
               
                  4,801 %
               
                  77
               
                  2,032 %
               
                  3,524 %
               
                  3,673 %
               
                  3,290 %
               
                  4,338 %
               
                  4,793 %
               
                  78
               
                  2,047 %
               
                  3,532 %
               
                  3,680 %
               
                  3,301 %
               
                  4,336 %
               
                  4,785 %
               
                  79
               
                  2,062 %
               
                  3,541 %
               
                  3,686 %
               
                  3,313 %
               
                  4,335 %
               
                  4,778 %
               
                  80
               
                  2,076 %
               
                  3,549 %
               
                  3,692 %
               
                  3,324 %
               
                  4,333 %
               
                  4,771 %
               
                  81
               
                  2,089 %
               
                  3,557 %
               
                  3,699 %
               
                  3,334 %
               
                  4,331 %
               
                  4,764 %
               
                  82
               
                  2,103 %
               
                  3,565 %
               
                  3,705 %
               
                  3,345 %
               
                  4,330 %
               
                  4,757 %
               
                  83
               
                  2,116 %
               
                  3,572 %
               
                  3,711 %
               
                  3,355 %
               
                  4,328 %
               
                  4,750 %
               
                  84
               
                  2,129 %
               
                  3,580 %
               
                  3,717 %
               
                  3,365 %
               
                  4,327 %
               
                  4,743 %
               
                  85
               
                  2,141 %
               
                  3,587 %
               
                  3,722 %
               
                  3,375 %
               
                  4,325 %
               
                  4,737 %
               
                  86
               
                  2,154 %
               
                  3,594 %
               
                  3,728 %
               
                  3,384 %
               
                  4,324 %
               
                  4,731 %
               
                  87
               
                  2,166 %
               
                  3,601 %
               
                  3,733 %
               
                  3,394 %
               
                  4,322 %
               
                  4,725 %
               
                  88
               
                  2,177 %
               
                  3,608 %
               
                  3,738 %
               
                  3,403 %
               
                  4,321 %
               
                  4,719 %
               
                  89
               
                  2,189 %
               
                  3,614 %
               
                  3,744 %
               
                  3,412 %
               
                  4,320 %
               
                  4,713 %
               
                  90
               
                  2,200 %
               
                  3,621 %
               
                  3,749 %
               
                  3,421 %
               
                  4,318 %
               
                  4,707 %
               
                  91
               
                  2,211 %
               
                  3,627 %
               
                  3,754 %
               
                  3,429 %
               
                  4,317 %
               
                  4,702 %
               
                  92
               
                  2,222 %
               
                  3,633 %
               
                  3,758 %
               
                  3,437 %
               
                  4,316 %
               
                  4,696 %
               
                  93
               
                  2,232 %
               
                  3,639 %
               
                  3,763 %
               
                  3,446 %
               
                  4,315 %
               
                  4,691 %
               
                  94
               
                  2,242 %
               
                  3,645 %
               
                  3,768 %
               
                  3,454 %
               
                  4,313 %
               
                  4,686 %
               
                  95
               
                  2,252 %
               
                  3,651 %
               
                  3,772 %
               
                  3,461 %
               
                  4,312 %
               
                  4,680 %
               
                  96
               
                  2,262 %
               
                  3,657 %
               
                  3,777 %
               
                  3,469 %
               
                  4,311 %
               
                  4,675 %
               
                  97
               
                  2,272 %
               
                  3,663 %
               
                  3,781 %
               
                  3,477 %
               
                  4,310 %
               
                  4,670 %
               
                  98
               
                  2,281 %
               
                  3,668 %
               
                  3,785 %
               
                  3,484 %
               
                  4,309 %
               
                  4,666 %
               
                  99
               
                  2,290 %
               
                  3,673 %
               
                  3,790 %
               
                  3,491 %
               
                  4,308 %
               
                  4,661 %
               
                  100
               
                  2,299 %
               
                  3,679 %
               
                  3,794 %
               
                  3,498 %
               
                  4,307 %
               
                  4,656 %
               
                  101
               
                  2,308 %
               
                  3,684 %
               
                  3,798 %
               
                  3,505 %
               
                  4,305 %
               
                  4,652 %
               
                  102
               
                  2,317 %
               
                  3,689 %
               
                  3,802 %
               
                  3,512 %
               
                  4,304 %
               
                  4,647 %
               
                  103
               
                  2,326 %
               
                  3,694 %
               
                  3,805 %
               
                  3,519 %
               
                  4,303 %
               
                  4,643 %
               
                  104
               
                  2,334 %
               
                  3,699 %
               
                  3,809 %
               
                  3,525 %
               
                  4,302 %
               
                  4,639 %
               
                  105
               
                  2,342 %
               
                  3,703 %
               
                  3,813 %
               
                  3,531 %
               
                  4,301 %
               
                  4,635 %
               
                  106
               
                  2,350 %
               
                  3,708 %
               
                  3,817 %
               
                  3,538 %
               
                  4,301 %
               
                  4,630 %
               
                  107
               
                  2,358 %
               
                  3,713 %
               
                  3,820 %
               
                  3,544 %
               
                  4,300 %
               
                  4,626 %
               
                  108
               
                  2,366 %
               
                  3,717 %
               
                  3,824 %
               
                  3,550 %
               
                  4,299 %
               
                  4,622 %
               
                  109
               
                  2,374 %
               
                  3,722 %
               
                  3,827 %
               
                  3,556 %
               
                  4,298 %
               
                  4,619 %
               
                  110
               
                  2,381 %
               
                  3,726 %
               
                  3,831 %
               
                  3,562 %
               
                  4,297 %
               
                  4,615 %
               
                  111
               
                  2,388 %
               
                  3,730 %
               
                  3,834 %
               
                  3,568 %
               
                  4,296 %
               
                  4,611 %
               
                  112
               
                  2,396 %
               
                  3,734 %
               
                  3,837 %
               
                  3,573 %
               
                  4,295 %
               
                  4,607 %
               
                  113
               
                  2,403 %
               
                  3,738 %
               
                  3,840 %
               
                  3,579 %
               
                  4,294 %
               
                  4,604 %
               
                  114
               
                  2,410 %
               
                  3,742 %
               
                  3,843 %
               
                  3,584 %
               
                  4,293 %
               
                  4,600 %
               
                  115
               
                  2,416 %
               
                  3,746 %
               
                  3,847 %
               
                  3,589 %
               
                  4,293 %
               
                  4,597 %
               
                  116
               
                  2,423 %
               
                  3,750 %
               
                  3,850 %
               
                  3,595 %
               
                  4,292 %
               
                  4,593 %
               
                  117
               
                  2,430 %
               
                  3,754 %
               
                  3,853 %
               
                  3,600 %
               
                  4,291 %
               
                  4,590 %
               
                  118
               
                  2,436 %
               
                  3,758 %
               
                  3,856 %
               
                  3,605 %
               
                  4,290 %
               
                  4,587 %
               
                  119
               
                  2,443 %
               
                  3,762 %
               
                  3,858 %
               
                  3,610 %
               
                  4,290 %
               
                  4,583 %
               
                  120
               
                  2,449 %
               
                  3,765 %
               
                  3,861 %
               
                  3,615 %
               
                  4,289 %
               
                  4,580 %
               
                  121
               
                  2,455 %
               
                  3,769 %
               
                  3,864 %
               
                  3,620 %
               
                  4,288 %
               
                  4,577 %
               
                  122
               
                  2,461 %
               
                  3,772 %
               
                  3,867 %
               
                  3,624 %
               
                  4,287 %
               
                  4,574 %
               
                  123
               
                  2,467 %
               
                  3,776 %
               
                  3,870 %
               
                  3,629 %
               
                  4,287 %
               
                  4,571 %
               
                  124
               
                  2,473 %
               
                  3,779 %
               
                  3,872 %
               
                  3,634 %
               
                  4,286 %
               
                  4,568 %
               
                  125
               
                  2,479 %
               
                  3,783 %
               
                  3,875 %
               
                  3,638 %
               
                  4,285 %
               
                  4,565 %
               
                  126
               
                  2,485 %
               
                  3,786 %
               
                  3,877 %
               
                  3,643 %
               
                  4,285 %
               
                  4,562 %
               
                  127
               
                  2,490 %
               
                  3,789 %
               
                  3,880 %
               
                  3,647 %
               
                  4,284 %
               
                  4,559 %
               
                  128
               
                  2,496 %
               
                  3,792 %
               
                  3,882 %
               
                  3,651 %
               
                  4,283 %
               
                  4,556 %
               
                  129
               
                  2,501 %
               
                  3,796 %
               
                  3,885 %
               
                  3,656 %
               
                  4,283 %
               
                  4,554 %
               
                  130
               
                  2,507 %
               
                  3,799 %
               
                  3,887 %
               
                  3,660 %
               
                  4,282 %
               
                  4,551 %
               
                  131
               
                  2,512 %
               
                  3,802 %
               
                  3,890 %
               
                  3,664 %
               
                  4,281 %
               
                  4,548 %
               
                  132
               
                  2,517 %
               
                  3,805 %
               
                  3,892 %
               
                  3,668 %
               
                  4,281 %
               
                  4,546 %
               
                  133
               
                  2,522 %
               
                  3,808 %
               
                  3,894 %
               
                  3,672 %
               
                  4,280 %
               
                  4,543 %
               
                  134
               
                  2,527 %
               
                  3,811 %
               
                  3,897 %
               
                  3,676 %
               
                  4,280 %
               
                  4,540 %
               
                  135
               
                  2,532 %
               
                  3,813 %
               
                  3,899 %
               
                  3,680 %
               
                  4,279 %
               
                  4,538 %
               
                  136
               
                  2,537 %
               
                  3,816 %
               
                  3,901 %
               
                  3,683 %
               
                  4,278 %
               
                  4,535 %
               
                  137
               
                  2,542 %
               
                  3,819 %
               
                  3,903 %
               
                  3,687 %
               
                  4,278 %
               
                  4,533 %
               
                  138
               
                  2,547 %
               
                  3,822 %
               
                  3,905 %
               
                  3,691 %
               
                  4,277 %
               
                  4,530 %
               
                  139
               
                  2,551 %
               
                  3,825 %
               
                  3,907 %
               
                  3,695 %
               
                  4,277 %
               
                  4,528 %
               
                  140
               
                  2,556 %
               
                  3,827 %
               
                  3,910 %
               
                  3,698 %
               
                  4,276 %
               
                  4,526 %
               
                  141
               
                  2,561 %
               
                  3,830 %
               
                  3,912 %
               
                  3,702 %
               
                  4,276 %
               
                  4,523 %
               
                  142
               
                  2,565 %
               
                  3,833 %
               
                  3,914 %
               
                  3,705 %
               
                  4,275 %
               
                  4,521 %
               
                  143
               
                  2,569 %
               
                  3,835 %
               
                  3,916 %
               
                  3,709 %
               
                  4,275 %
               
                  4,519 %
               
                  144
               
                  2,574 %
               
                  3,838 %
               
                  3,918 %
               
                  3,712 %
               
                  4,274 %
               
                  4,517 %
               
                  145
               
                  2,578 %
               
                  3,840 %
               
                  3,920 %
               
                  3,715 %
               
                  4,273 %
               
                  4,515 %
               
                  146
               
                  2,582 %
               
                  3,843 %
               
                  3,921 %
               
                  3,719 %
               
                  4,273 %
               
                  4,512 %
               
                  147
               
                  2,587 %
               
                  3,845 %
               
                  3,923 %
               
                  3,722 %
               
                  4,272 %
               
                  4,510 %
               
                  148
               
                  2,591 %
               
                  3,847 %
               
                  3,925 %
               
                  3,725 %
               
                  4,272 %
               
                  4,508 %
               
                  149
               
                  2,595 %
               
                  3,850 %
               
                  3,927 %
               
                  3,728 %
               
                  4,272 %
               
                  4,506 %
               
                  150
               
                  2,599 %
               
                  3,852 %
               
                  3,929 %
               
                  3,732 %
               
                  4,271 %
               
                  4,504 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  hongkongský dolar
               
                  indická rupie
               
                  mexické peso
               
                  nový tchajwanský dolar
               
                  novozélandský dolar
               
                  rand
               
                  1
               
                  0,451 %
               
                  6,882 %
               
                  3,728 %
               
                  0,086 %
               
                  1,856 %
               
                  7,361 %
               
                  2
               
                  0,652 %
               
                  7,031 %
               
                  4,012 %
               
                  0,150 %
               
                  1,859 %
               
                  7,673 %
               
                  3
               
                  0,784 %
               
                  7,169 %
               
                  4,586 %
               
                  0,218 %
               
                  1,934 %
               
                  7,904 %
               
                  4
               
                  0,886 %
               
                  7,295 %
               
                  4,853 %
               
                  0,287 %
               
                  2,048 %
               
                  8,085 %
               
                  5
               
                  0,999 %
               
                  7,402 %
               
                  5,128 %
               
                  0,355 %
               
                  2,176 %
               
                  8,253 %
               
                  6
               
                  1,073 %
               
                  7,472 %
               
                  5,374 %
               
                  0,417 %
               
                  2,298 %
               
                  8,398 %
               
                  7
               
                  1,122 %
               
                  7,545 %
               
                  5,534 %
               
                  0,479 %
               
                  2,411 %
               
                  8,521 %
               
                  8
               
                  1,160 %
               
                  7,587 %
               
                  5,663 %
               
                  0,536 %
               
                  2,517 %
               
                  8,594 %
               
                  9
               
                  1,197 %
               
                  7,620 %
               
                  5,759 %
               
                  0,591 %
               
                  2,610 %
               
                  8,668 %
               
                  10
               
                  1,236 %
               
                  7,651 %
               
                  5,862 %
               
                  0,646 %
               
                  2,694 %
               
                  8,720 %
               
                  11
               
                  1,281 %
               
                  7,660 %
               
                  5,981 %
               
                  0,720 %
               
                  2,777 %
               
                  8,752 %
               
                  12
               
                  1,333 %
               
                  7,649 %
               
                  6,107 %
               
                  0,810 %
               
                  2,859 %
               
                  8,757 %
               
                  13
               
                  1,390 %
               
                  7,623 %
               
                  6,233 %
               
                  0,908 %
               
                  2,937 %
               
                  8,727 %
               
                  14
               
                  1,453 %
               
                  7,586 %
               
                  6,353 %
               
                  1,010 %
               
                  3,010 %
               
                  8,671 %
               
                  15
               
                  1,520 %
               
                  7,543 %
               
                  6,462 %
               
                  1,113 %
               
                  3,075 %
               
                  8,601 %
               
                  16
               
                  1,591 %
               
                  7,494 %
               
                  6,557 %
               
                  1,214 %
               
                  3,131 %
               
                  8,524 %
               
                  17
               
                  1,664 %
               
                  7,443 %
               
                  6,637 %
               
                  1,314 %
               
                  3,180 %
               
                  8,444 %
               
                  18
               
                  1,738 %
               
                  7,389 %
               
                  6,703 %
               
                  1,410 %
               
                  3,223 %
               
                  8,361 %
               
                  19
               
                  1,811 %
               
                  7,334 %
               
                  6,754 %
               
                  1,503 %
               
                  3,261 %
               
                  8,277 %
               
                  20
               
                  1,883 %
               
                  7,279 %
               
                  6,791 %
               
                  1,592 %
               
                  3,297 %
               
                  8,193 %
               
                  21
               
                  1,952 %
               
                  7,224 %
               
                  6,813 %
               
                  1,677 %
               
                  3,330 %
               
                  8,110 %
               
                  22
               
                  2,020 %
               
                  7,170 %
               
                  6,822 %
               
                  1,758 %
               
                  3,360 %
               
                  8,029 %
               
                  23
               
                  2,085 %
               
                  7,116 %
               
                  6,822 %
               
                  1,836 %
               
                  3,389 %
               
                  7,949 %
               
                  24
               
                  2,148 %
               
                  7,064 %
               
                  6,813 %
               
                  1,910 %
               
                  3,416 %
               
                  7,871 %
               
                  25
               
                  2,209 %
               
                  7,013 %
               
                  6,799 %
               
                  1,981 %
               
                  3,441 %
               
                  7,796 %
               
                  26
               
                  2,266 %
               
                  6,964 %
               
                  6,780 %
               
                  2,048 %
               
                  3,464 %
               
                  7,723 %
               
                  27
               
                  2,322 %
               
                  6,916 %
               
                  6,757 %
               
                  2,112 %
               
                  3,487 %
               
                  7,652 %
               
                  28
               
                  2,375 %
               
                  6,870 %
               
                  6,732 %
               
                  2,173 %
               
                  3,508 %
               
                  7,584 %
               
                  29
               
                  2,426 %
               
                  6,826 %
               
                  6,705 %
               
                  2,232 %
               
                  3,527 %
               
                  7,518 %
               
                  30
               
                  2,475 %
               
                  6,783 %
               
                  6,677 %
               
                  2,287 %
               
                  3,546 %
               
                  7,455 %
               
                  31
               
                  2,522 %
               
                  6,742 %
               
                  6,648 %
               
                  2,340 %
               
                  3,564 %
               
                  7,395 %
               
                  32
               
                  2,566 %
               
                  6,702 %
               
                  6,618 %
               
                  2,391 %
               
                  3,581 %
               
                  7,337 %
               
                  33
               
                  2,609 %
               
                  6,664 %
               
                  6,589 %
               
                  2,439 %
               
                  3,597 %
               
                  7,281 %
               
                  34
               
                  2,650 %
               
                  6,627 %
               
                  6,559 %
               
                  2,485 %
               
                  3,613 %
               
                  7,227 %
               
                  35
               
                  2,689 %
               
                  6,591 %
               
                  6,530 %
               
                  2,529 %
               
                  3,627 %
               
                  7,176 %
               
                  36
               
                  2,726 %
               
                  6,557 %
               
                  6,501 %
               
                  2,571 %
               
                  3,641 %
               
                  7,126 %
               
                  37
               
                  2,762 %
               
                  6,525 %
               
                  6,473 %
               
                  2,611 %
               
                  3,655 %
               
                  7,079 %
               
                  38
               
                  2,797 %
               
                  6,493 %
               
                  6,445 %
               
                  2,649 %
               
                  3,668 %
               
                  7,034 %
               
                  39
               
                  2,830 %
               
                  6,463 %
               
                  6,418 %
               
                  2,686 %
               
                  3,680 %
               
                  6,990 %
               
                  40
               
                  2,861 %
               
                  6,434 %
               
                  6,392 %
               
                  2,721 %
               
                  3,692 %
               
                  6,948 %
               
                  41
               
                  2,891 %
               
                  6,407 %
               
                  6,366 %
               
                  2,755 %
               
                  3,703 %
               
                  6,908 %
               
                  42
               
                  2,921 %
               
                  6,380 %
               
                  6,341 %
               
                  2,787 %
               
                  3,714 %
               
                  6,870 %
               
                  43
               
                  2,948 %
               
                  6,354 %
               
                  6,318 %
               
                  2,818 %
               
                  3,724 %
               
                  6,833 %
               
                  44
               
                  2,975 %
               
                  6,329 %
               
                  6,294 %
               
                  2,848 %
               
                  3,734 %
               
                  6,797 %
               
                  45
               
                  3,001 %
               
                  6,305 %
               
                  6,272 %
               
                  2,877 %
               
                  3,744 %
               
                  6,763 %
               
                  46
               
                  3,026 %
               
                  6,283 %
               
                  6,250 %
               
                  2,904 %
               
                  3,753 %
               
                  6,730 %
               
                  47
               
                  3,050 %
               
                  6,260 %
               
                  6,229 %
               
                  2,930 %
               
                  3,762 %
               
                  6,699 %
               
                  48
               
                  3,073 %
               
                  6,239 %
               
                  6,209 %
               
                  2,956 %
               
                  3,770 %
               
                  6,668 %
               
                  49
               
                  3,095 %
               
                  6,219 %
               
                  6,189 %
               
                  2,980 %
               
                  3,779 %
               
                  6,639 %
               
                  50
               
                  3,116 %
               
                  6,199 %
               
                  6,170 %
               
                  3,004 %
               
                  3,786 %
               
                  6,611 %
               
                  51
               
                  3,137 %
               
                  6,180 %
               
                  6,152 %
               
                  3,027 %
               
                  3,794 %
               
                  6,584 %
               
                  52
               
                  3,157 %
               
                  6,162 %
               
                  6,134 %
               
                  3,049 %
               
                  3,802 %
               
                  6,557 %
               
                  53
               
                  3,176 %
               
                  6,144 %
               
                  6,117 %
               
                  3,070 %
               
                  3,809 %
               
                  6,532 %
               
                  54
               
                  3,194 %
               
                  6,127 %
               
                  6,100 %
               
                  3,090 %
               
                  3,816 %
               
                  6,508 %
               
                  55
               
                  3,212 %
               
                  6,110 %
               
                  6,084 %
               
                  3,110 %
               
                  3,822 %
               
                  6,484 %
               
                  56
               
                  3,229 %
               
                  6,094 %
               
                  6,069 %
               
                  3,129 %
               
                  3,829 %
               
                  6,462 %
               
                  57
               
                  3,246 %
               
                  6,079 %
               
                  6,054 %
               
                  3,148 %
               
                  3,835 %
               
                  6,440 %
               
                  58
               
                  3,262 %
               
                  6,064 %
               
                  6,039 %
               
                  3,165 %
               
                  3,841 %
               
                  6,418 %
               
                  59
               
                  3,278 %
               
                  6,049 %
               
                  6,025 %
               
                  3,183 %
               
                  3,847 %
               
                  6,398 %
               
                  60
               
                  3,293 %
               
                  6,035 %
               
                  6,012 %
               
                  3,199 %
               
                  3,853 %
               
                  6,378 %
               
                  61
               
                  3,308 %
               
                  6,022 %
               
                  5,998 %
               
                  3,215 %
               
                  3,858 %
               
                  6,359 %
               
                  62
               
                  3,322 %
               
                  6,008 %
               
                  5,986 %
               
                  3,231 %
               
                  3,864 %
               
                  6,340 %
               
                  63
               
                  3,336 %
               
                  5,996 %
               
                  5,973 %
               
                  3,246 %
               
                  3,869 %
               
                  6,322 %
               
                  64
               
                  3,349 %
               
                  5,983 %
               
                  5,961 %
               
                  3,261 %
               
                  3,874 %
               
                  6,304 %
               
                  65
               
                  3,362 %
               
                  5,971 %
               
                  5,950 %
               
                  3,275 %
               
                  3,879 %
               
                  6,287 %
               
                  66
               
                  3,374 %
               
                  5,960 %
               
                  5,938 %
               
                  3,289 %
               
                  3,883 %
               
                  6,271 %
               
                  67
               
                  3,387 %
               
                  5,948 %
               
                  5,927 %
               
                  3,303 %
               
                  3,888 %
               
                  6,255 %
               
                  68
               
                  3,398 %
               
                  5,937 %
               
                  5,917 %
               
                  3,316 %
               
                  3,893 %
               
                  6,239 %
               
                  69
               
                  3,410 %
               
                  5,927 %
               
                  5,906 %
               
                  3,328 %
               
                  3,897 %
               
                  6,224 %
               
                  70
               
                  3,421 %
               
                  5,916 %
               
                  5,896 %
               
                  3,341 %
               
                  3,901 %
               
                  6,210 %
               
                  71
               
                  3,432 %
               
                  5,906 %
               
                  5,886 %
               
                  3,353 %
               
                  3,905 %
               
                  6,195 %
               
                  72
               
                  3,443 %
               
                  5,896 %
               
                  5,877 %
               
                  3,364 %
               
                  3,909 %
               
                  6,182 %
               
                  73
               
                  3,453 %
               
                  5,887 %
               
                  5,867 %
               
                  3,376 %
               
                  3,913 %
               
                  6,168 %
               
                  74
               
                  3,463 %
               
                  5,878 %
               
                  5,858 %
               
                  3,387 %
               
                  3,917 %
               
                  6,155 %
               
                  75
               
                  3,473 %
               
                  5,869 %
               
                  5,850 %
               
                  3,398 %
               
                  3,921 %
               
                  6,142 %
               
                  76
               
                  3,482 %
               
                  5,860 %
               
                  5,841 %
               
                  3,408 %
               
                  3,924 %
               
                  6,130 %
               
                  77
               
                  3,492 %
               
                  5,851 %
               
                  5,833 %
               
                  3,418 %
               
                  3,928 %
               
                  6,118 %
               
                  78
               
                  3,501 %
               
                  5,843 %
               
                  5,825 %
               
                  3,428 %
               
                  3,931 %
               
                  6,106 %
               
                  79
               
                  3,509 %
               
                  5,835 %
               
                  5,817 %
               
                  3,438 %
               
                  3,935 %
               
                  6,094 %
               
                  80
               
                  3,518 %
               
                  5,827 %
               
                  5,809 %
               
                  3,448 %
               
                  3,938 %
               
                  6,083 %
               
                  81
               
                  3,526 %
               
                  5,819 %
               
                  5,801 %
               
                  3,457 %
               
                  3,941 %
               
                  6,072 %
               
                  82
               
                  3,534 %
               
                  5,811 %
               
                  5,794 %
               
                  3,466 %
               
                  3,944 %
               
                  6,062 %
               
                  83
               
                  3,542 %
               
                  5,804 %
               
                  5,787 %
               
                  3,475 %
               
                  3,947 %
               
                  6,051 %
               
                  84
               
                  3,550 %
               
                  5,797 %
               
                  5,780 %
               
                  3,483 %
               
                  3,950 %
               
                  6,041 %
               
                  85
               
                  3,558 %
               
                  5,790 %
               
                  5,773 %
               
                  3,492 %
               
                  3,953 %
               
                  6,031 %
               
                  86
               
                  3,565 %
               
                  5,783 %
               
                  5,766 %
               
                  3,500 %
               
                  3,956 %
               
                  6,021 %
               
                  87
               
                  3,573 %
               
                  5,776 %
               
                  5,760 %
               
                  3,508 %
               
                  3,959 %
               
                  6,012 %
               
                  88
               
                  3,580 %
               
                  5,770 %
               
                  5,754 %
               
                  3,516 %
               
                  3,962 %
               
                  6,003 %
               
                  89
               
                  3,587 %
               
                  5,763 %
               
                  5,747 %
               
                  3,523 %
               
                  3,964 %
               
                  5,994 %
               
                  90
               
                  3,593 %
               
                  5,757 %
               
                  5,741 %
               
                  3,531 %
               
                  3,967 %
               
                  5,985 %
               
                  91
               
                  3,600 %
               
                  5,751 %
               
                  5,735 %
               
                  3,538 %
               
                  3,970 %
               
                  5,976 %
               
                  92
               
                  3,607 %
               
                  5,745 %
               
                  5,729 %
               
                  3,545 %
               
                  3,972 %
               
                  5,968 %
               
                  93
               
                  3,613 %
               
                  5,739 %
               
                  5,724 %
               
                  3,552 %
               
                  3,974 %
               
                  5,959 %
               
                  94
               
                  3,619 %
               
                  5,733 %
               
                  5,718 %
               
                  3,559 %
               
                  3,977 %
               
                  5,951 %
               
                  95
               
                  3,625 %
               
                  5,728 %
               
                  5,713 %
               
                  3,566 %
               
                  3,979 %
               
                  5,943 %
               
                  96
               
                  3,631 %
               
                  5,722 %
               
                  5,707 %
               
                  3,572 %
               
                  3,981 %
               
                  5,936 %
               
                  97
               
                  3,637 %
               
                  5,717 %
               
                  5,702 %
               
                  3,579 %
               
                  3,984 %
               
                  5,928 %
               
                  98
               
                  3,643 %
               
                  5,711 %
               
                  5,697 %
               
                  3,585 %
               
                  3,986 %
               
                  5,920 %
               
                  99
               
                  3,648 %
               
                  5,706 %
               
                  5,692 %
               
                  3,591 %
               
                  3,988 %
               
                  5,913 %
               
                  100
               
                  3,654 %
               
                  5,701 %
               
                  5,687 %
               
                  3,597 %
               
                  3,990 %
               
                  5,906 %
               
                  101
               
                  3,659 %
               
                  5,696 %
               
                  5,682 %
               
                  3,603 %
               
                  3,992 %
               
                  5,899 %
               
                  102
               
                  3,665 %
               
                  5,691 %
               
                  5,677 %
               
                  3,609 %
               
                  3,994 %
               
                  5,892 %
               
                  103
               
                  3,670 %
               
                  5,687 %
               
                  5,673 %
               
                  3,615 %
               
                  3,996 %
               
                  5,885 %
               
                  104
               
                  3,675 %
               
                  5,682 %
               
                  5,668 %
               
                  3,621 %
               
                  3,998 %
               
                  5,879 %
               
                  105
               
                  3,680 %
               
                  5,677 %
               
                  5,664 %
               
                  3,626 %
               
                  4,000 %
               
                  5,872 %
               
                  106
               
                  3,685 %
               
                  5,673 %
               
                  5,659 %
               
                  3,631 %
               
                  4,002 %
               
                  5,866 %
               
                  107
               
                  3,690 %
               
                  5,668 %
               
                  5,655 %
               
                  3,637 %
               
                  4,004 %
               
                  5,860 %
               
                  108
               
                  3,694 %
               
                  5,664 %
               
                  5,651 %
               
                  3,642 %
               
                  4,006 %
               
                  5,854 %
               
                  109
               
                  3,699 %
               
                  5,660 %
               
                  5,647 %
               
                  3,647 %
               
                  4,007 %
               
                  5,848 %
               
                  110
               
                  3,703 %
               
                  5,656 %
               
                  5,643 %
               
                  3,652 %
               
                  4,009 %
               
                  5,842 %
               
                  111
               
                  3,708 %
               
                  5,651 %
               
                  5,639 %
               
                  3,657 %
               
                  4,011 %
               
                  5,836 %
               
                  112
               
                  3,712 %
               
                  5,647 %
               
                  5,635 %
               
                  3,662 %
               
                  4,013 %
               
                  5,830 %
               
                  113
               
                  3,717 %
               
                  5,643 %
               
                  5,631 %
               
                  3,667 %
               
                  4,014 %
               
                  5,825 %
               
                  114
               
                  3,721 %
               
                  5,640 %
               
                  5,627 %
               
                  3,671 %
               
                  4,016 %
               
                  5,819 %
               
                  115
               
                  3,725 %
               
                  5,636 %
               
                  5,623 %
               
                  3,676 %
               
                  4,017 %
               
                  5,814 %
               
                  116
               
                  3,729 %
               
                  5,632 %
               
                  5,620 %
               
                  3,680 %
               
                  4,019 %
               
                  5,808 %
               
                  117
               
                  3,733 %
               
                  5,628 %
               
                  5,616 %
               
                  3,685 %
               
                  4,021 %
               
                  5,803 %
               
                  118
               
                  3,737 %
               
                  5,625 %
               
                  5,613 %
               
                  3,689 %
               
                  4,022 %
               
                  5,798 %
               
                  119
               
                  3,741 %
               
                  5,621 %
               
                  5,609 %
               
                  3,693 %
               
                  4,024 %
               
                  5,793 %
               
                  120
               
                  3,745 %
               
                  5,617 %
               
                  5,606 %
               
                  3,698 %
               
                  4,025 %
               
                  5,788 %
               
                  121
               
                  3,748 %
               
                  5,614 %
               
                  5,602 %
               
                  3,702 %
               
                  4,027 %
               
                  5,783 %
               
                  122
               
                  3,752 %
               
                  5,611 %
               
                  5,599 %
               
                  3,706 %
               
                  4,028 %
               
                  5,778 %
               
                  123
               
                  3,756 %
               
                  5,607 %
               
                  5,596 %
               
                  3,710 %
               
                  4,029 %
               
                  5,774 %
               
                  124
               
                  3,759 %
               
                  5,604 %
               
                  5,593 %
               
                  3,714 %
               
                  4,031 %
               
                  5,769 %
               
                  125
               
                  3,763 %
               
                  5,601 %
               
                  5,589 %
               
                  3,718 %
               
                  4,032 %
               
                  5,764 %
               
                  126
               
                  3,766 %
               
                  5,598 %
               
                  5,586 %
               
                  3,722 %
               
                  4,033 %
               
                  5,760 %
               
                  127
               
                  3,770 %
               
                  5,594 %
               
                  5,583 %
               
                  3,725 %
               
                  4,035 %
               
                  5,756 %
               
                  128
               
                  3,773 %
               
                  5,591 %
               
                  5,580 %
               
                  3,729 %
               
                  4,036 %
               
                  5,751 %
               
                  129
               
                  3,776 %
               
                  5,588 %
               
                  5,577 %
               
                  3,733 %
               
                  4,037 %
               
                  5,747 %
               
                  130
               
                  3,780 %
               
                  5,585 %
               
                  5,574 %
               
                  3,736 %
               
                  4,039 %
               
                  5,743 %
               
                  131
               
                  3,783 %
               
                  5,582 %
               
                  5,572 %
               
                  3,740 %
               
                  4,040 %
               
                  5,739 %
               
                  132
               
                  3,786 %
               
                  5,579 %
               
                  5,569 %
               
                  3,743 %
               
                  4,041 %
               
                  5,734 %
               
                  133
               
                  3,789 %
               
                  5,577 %
               
                  5,566 %
               
                  3,747 %
               
                  4,042 %
               
                  5,730 %
               
                  134
               
                  3,792 %
               
                  5,574 %
               
                  5,563 %
               
                  3,750 %
               
                  4,043 %
               
                  5,726 %
               
                  135
               
                  3,795 %
               
                  5,571 %
               
                  5,561 %
               
                  3,753 %
               
                  4,044 %
               
                  5,723 %
               
                  136
               
                  3,798 %
               
                  5,568 %
               
                  5,558 %
               
                  3,757 %
               
                  4,046 %
               
                  5,719 %
               
                  137
               
                  3,801 %
               
                  5,566 %
               
                  5,555 %
               
                  3,760 %
               
                  4,047 %
               
                  5,715 %
               
                  138
               
                  3,804 %
               
                  5,563 %
               
                  5,553 %
               
                  3,763 %
               
                  4,048 %
               
                  5,711 %
               
                  139
               
                  3,807 %
               
                  5,560 %
               
                  5,550 %
               
                  3,766 %
               
                  4,049 %
               
                  5,707 %
               
                  140
               
                  3,810 %
               
                  5,558 %
               
                  5,548 %
               
                  3,769 %
               
                  4,050 %
               
                  5,704 %
               
                  141
               
                  3,812 %
               
                  5,555 %
               
                  5,545 %
               
                  3,772 %
               
                  4,051 %
               
                  5,700 %
               
                  142
               
                  3,815 %
               
                  5,553 %
               
                  5,543 %
               
                  3,775 %
               
                  4,052 %
               
                  5,697 %
               
                  143
               
                  3,818 %
               
                  5,550 %
               
                  5,540 %
               
                  3,778 %
               
                  4,053 %
               
                  5,693 %
               
                  144
               
                  3,820 %
               
                  5,548 %
               
                  5,538 %
               
                  3,781 %
               
                  4,054 %
               
                  5,690 %
               
                  145
               
                  3,823 %
               
                  5,545 %
               
                  5,536 %
               
                  3,784 %
               
                  4,055 %
               
                  5,686 %
               
                  146
               
                  3,826 %
               
                  5,543 %
               
                  5,533 %
               
                  3,787 %
               
                  4,056 %
               
                  5,683 %
               
                  147
               
                  3,828 %
               
                  5,541 %
               
                  5,531 %
               
                  3,790 %
               
                  4,057 %
               
                  5,680 %
               
                  148
               
                  3,831 %
               
                  5,538 %
               
                  5,529 %
               
                  3,793 %
               
                  4,058 %
               
                  5,677 %
               
                  149
               
                  3,833 %
               
                  5,536 %
               
                  5,527 %
               
                  3,795 %
               
                  4,059 %
               
                  5,673 %
               
                  150
               
                  3,836 %
               
                  5,534 %
               
                  5,524 %
               
                  3,798 %
               
                  4,060 %
               
                  5,670 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  real
               
                  juan renminbi
               
                  ringgit
               
                  ruský rubl
               
                  singapurský dolar
               
                  jihokorejský won
               
                  1
               
                  13,359 %
               
                  1,974 %
               
                  3,379 %
               
                  10,945 %
               
                  0,962 %
               
                  1,117 %
               
                  2
               
                  13,375 %
               
                  1,969 %
               
                  3,356 %
               
                  10,340 %
               
                  1,124 %
               
                  1,074 %
               
                  3
               
                  13,473 %
               
                  2,052 %
               
                  3,377 %
               
                  10,009 %
               
                  1,269 %
               
                  1,072 %
               
                  4
               
                  13,588 %
               
                  2,178 %
               
                  3,410 %
               
                  9,809 %
               
                  1,405 %
               
                  1,092 %
               
                  5
               
                  13,829 %
               
                  2,297 %
               
                  3,453 %
               
                  9,665 %
               
                  1,519 %
               
                  1,120 %
               
                  6
               
                  14,084 %
               
                  2,352 %
               
                  3,526 %
               
                  9,527 %
               
                  1,639 %
               
                  1,145 %
               
                  7
               
                  14,290 %
               
                  2,367 %
               
                  3,599 %
               
                  9,432 %
               
                  1,755 %
               
                  1,170 %
               
                  8
               
                  14,301 %
               
                  2,444 %
               
                  3,673 %
               
                  9,311 %
               
                  1,836 %
               
                  1,195 %
               
                  9
               
                  14,313 %
               
                  2,498 %
               
                  3,749 %
               
                  9,283 %
               
                  1,914 %
               
                  1,222 %
               
                  10
               
                  14,306 %
               
                  2,618 %
               
                  3,826 %
               
                  9,258 %
               
                  1,987 %
               
                  1,248 %
               
                  11
               
                  14,248 %
               
                  2,736 %
               
                  3,878 %
               
                  9,204 %
               
                  2,049 %
               
                  1,273 %
               
                  12
               
                  14,148 %
               
                  2,837 %
               
                  3,920 %
               
                  9,125 %
               
                  2,099 %
               
                  1,293 %
               
                  13
               
                  14,014 %
               
                  2,923 %
               
                  3,965 %
               
                  9,031 %
               
                  2,135 %
               
                  1,307 %
               
                  14
               
                  13,855 %
               
                  2,998 %
               
                  4,015 %
               
                  8,924 %
               
                  2,160 %
               
                  1,313 %
               
                  15
               
                  13,678 %
               
                  3,064 %
               
                  4,071 %
               
                  8,811 %
               
                  2,173 %
               
                  1,314 %
               
                  16
               
                  13,487 %
               
                  3,123 %
               
                  4,131 %
               
                  8,692 %
               
                  2,177 %
               
                  1,309 %
               
                  17
               
                  13,286 %
               
                  3,175 %
               
                  4,192 %
               
                  8,571 %
               
                  2,177 %
               
                  1,306 %
               
                  18
               
                  13,079 %
               
                  3,223 %
               
                  4,250 %
               
                  8,450 %
               
                  2,179 %
               
                  1,309 %
               
                  19
               
                  12,868 %
               
                  3,266 %
               
                  4,302 %
               
                  8,329 %
               
                  2,185 %
               
                  1,322 %
               
                  20
               
                  12,657 %
               
                  3,305 %
               
                  4,347 %
               
                  8,209 %
               
                  2,200 %
               
                  1,347 %
               
                  21
               
                  12,446 %
               
                  3,341 %
               
                  4,384 %
               
                  8,092 %
               
                  2,222 %
               
                  1,384 %
               
                  22
               
                  12,238 %
               
                  3,374 %
               
                  4,413 %
               
                  7,977 %
               
                  2,252 %
               
                  1,430 %
               
                  23
               
                  12,034 %
               
                  3,404 %
               
                  4,436 %
               
                  7,865 %
               
                  2,286 %
               
                  1,483 %
               
                  24
               
                  11,834 %
               
                  3,433 %
               
                  4,454 %
               
                  7,757 %
               
                  2,323 %
               
                  1,540 %
               
                  25
               
                  11,639 %
               
                  3,459 %
               
                  4,467 %
               
                  7,653 %
               
                  2,362 %
               
                  1,600 %
               
                  26
               
                  11,450 %
               
                  3,484 %
               
                  4,477 %
               
                  7,552 %
               
                  2,403 %
               
                  1,661 %
               
                  27
               
                  11,268 %
               
                  3,507 %
               
                  4,485 %
               
                  7,455 %
               
                  2,444 %
               
                  1,722 %
               
                  28
               
                  11,092 %
               
                  3,528 %
               
                  4,490 %
               
                  7,362 %
               
                  2,485 %
               
                  1,783 %
               
                  29
               
                  10,923 %
               
                  3,549 %
               
                  4,493 %
               
                  7,273 %
               
                  2,526 %
               
                  1,842 %
               
                  30
               
                  10,760 %
               
                  3,568 %
               
                  4,495 %
               
                  7,187 %
               
                  2,566 %
               
                  1,901 %
               
                  31
               
                  10,604 %
               
                  3,586 %
               
                  4,495 %
               
                  7,104 %
               
                  2,605 %
               
                  1,958 %
               
                  32
               
                  10,454 %
               
                  3,603 %
               
                  4,494 %
               
                  7,026 %
               
                  2,643 %
               
                  2,014 %
               
                  33
               
                  10,310 %
               
                  3,619 %
               
                  4,493 %
               
                  6,950 %
               
                  2,681 %
               
                  2,068 %
               
                  34
               
                  10,173 %
               
                  3,634 %
               
                  4,490 %
               
                  6,878 %
               
                  2,717 %
               
                  2,120 %
               
                  35
               
                  10,041 %
               
                  3,649 %
               
                  4,488 %
               
                  6,809 %
               
                  2,752 %
               
                  2,171 %
               
                  36
               
                  9,915 %
               
                  3,663 %
               
                  4,484 %
               
                  6,742 %
               
                  2,786 %
               
                  2,220 %
               
                  37
               
                  9,795 %
               
                  3,676 %
               
                  4,481 %
               
                  6,679 %
               
                  2,819 %
               
                  2,267 %
               
                  38
               
                  9,680 %
               
                  3,688 %
               
                  4,477 %
               
                  6,618 %
               
                  2,850 %
               
                  2,312 %
               
                  39
               
                  9,569 %
               
                  3,700 %
               
                  4,473 %
               
                  6,560 %
               
                  2,881 %
               
                  2,355 %
               
                  40
               
                  9,464 %
               
                  3,712 %
               
                  4,469 %
               
                  6,504 %
               
                  2,910 %
               
                  2,397 %
               
                  41
               
                  9,362 %
               
                  3,723 %
               
                  4,465 %
               
                  6,450 %
               
                  2,939 %
               
                  2,438 %
               
                  42
               
                  9,266 %
               
                  3,733 %
               
                  4,461 %
               
                  6,399 %
               
                  2,966 %
               
                  2,477 %
               
                  43
               
                  9,173 %
               
                  3,743 %
               
                  4,456 %
               
                  6,350 %
               
                  2,993 %
               
                  2,514 %
               
                  44
               
                  9,084 %
               
                  3,753 %
               
                  4,452 %
               
                  6,302 %
               
                  3,018 %
               
                  2,550 %
               
                  45
               
                  8,998 %
               
                  3,762 %
               
                  4,448 %
               
                  6,257 %
               
                  3,043 %
               
                  2,585 %
               
                  46
               
                  8,916 %
               
                  3,771 %
               
                  4,444 %
               
                  6,213 %
               
                  3,066 %
               
                  2,618 %
               
                  47
               
                  8,838 %
               
                  3,780 %
               
                  4,440 %
               
                  6,171 %
               
                  3,089 %
               
                  2,650 %
               
                  48
               
                  8,762 %
               
                  3,788 %
               
                  4,436 %
               
                  6,131 %
               
                  3,111 %
               
                  2,681 %
               
                  49
               
                  8,689 %
               
                  3,796 %
               
                  4,432 %
               
                  6,092 %
               
                  3,132 %
               
                  2,711 %
               
                  50
               
                  8,619 %
               
                  3,804 %
               
                  4,428 %
               
                  6,055 %
               
                  3,153 %
               
                  2,740 %
               
                  51
               
                  8,552 %
               
                  3,811 %
               
                  4,424 %
               
                  6,019 %
               
                  3,173 %
               
                  2,767 %
               
                  52
               
                  8,487 %
               
                  3,818 %
               
                  4,420 %
               
                  5,984 %
               
                  3,192 %
               
                  2,794 %
               
                  53
               
                  8,425 %
               
                  3,825 %
               
                  4,416 %
               
                  5,951 %
               
                  3,210 %
               
                  2,820 %
               
                  54
               
                  8,365 %
               
                  3,832 %
               
                  4,413 %
               
                  5,918 %
               
                  3,228 %
               
                  2,845 %
               
                  55
               
                  8,307 %
               
                  3,838 %
               
                  4,409 %
               
                  5,887 %
               
                  3,245 %
               
                  2,869 %
               
                  56
               
                  8,251 %
               
                  3,844 %
               
                  4,406 %
               
                  5,857 %
               
                  3,262 %
               
                  2,892 %
               
                  57
               
                  8,197 %
               
                  3,850 %
               
                  4,402 %
               
                  5,828 %
               
                  3,278 %
               
                  2,915 %
               
                  58
               
                  8,145 %
               
                  3,856 %
               
                  4,399 %
               
                  5,800 %
               
                  3,294 %
               
                  2,937 %
               
                  59
               
                  8,095 %
               
                  3,862 %
               
                  4,396 %
               
                  5,773 %
               
                  3,309 %
               
                  2,958 %
               
                  60
               
                  8,046 %
               
                  3,867 %
               
                  4,393 %
               
                  5,747 %
               
                  3,323 %
               
                  2,978 %
               
                  61
               
                  7,999 %
               
                  3,872 %
               
                  4,390 %
               
                  5,722 %
               
                  3,338 %
               
                  2,998 %
               
                  62
               
                  7,953 %
               
                  3,878 %
               
                  4,387 %
               
                  5,697 %
               
                  3,351 %
               
                  3,017 %
               
                  63
               
                  7,909 %
               
                  3,883 %
               
                  4,384 %
               
                  5,673 %
               
                  3,365 %
               
                  3,036 %
               
                  64
               
                  7,866 %
               
                  3,887 %