Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/872 ze dne 1. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky isoproturon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 872/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 145/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/872
   ze dne 1. června 2016,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky isoproturon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice Komise 2002/18/ES (2) zařadila isoproturon jako účinnou látku do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).
            
   
               (2)
            
               Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).
            
   
               (3)
            
               Platnost schválení účinné látky isoproturon, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dne 30. června 2016.
            
   
               (4)
            
               Žádost o obnovení zařazení látky isoproturon do přílohy I směrnice 91/414/EHS byla v souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (5) předložena ve lhůtě stanovené v uvedeném článku.
            
   
               (5)
            
               Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
            
   
               (6)
            
               Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 28. února 2014 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
            
   
               (7)
            
               Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
            
   
               (8)
            
               Dne 5. srpna 2015 oznámil úřad Komisi svoje stanovisko (6) k tomu, zda lze očekávat, že isoproturon splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad dospěl k závěru, že u posuzovaných reprezentativních použití je vysoká pravděpodobnost, že výsledky pro vystavení podzemní vody přesáhnou mezní hodnoty ukazatelů pro pitnou vodu 0,1 μg/L, pokud jde o příslušné metabolity isoproturonu v situacích, které představují všechny relevantní scénáře týkající se podzemních vod. Kromě toho bylo zjištěno, že isoproturon představuje vysoké dlouhodobé riziko pro ptáky a volně žijící savce a vysoké riziko pro vodní organismy.
            
   
               (9)
            
               Na základě těchto zjištěných rizik nebyl učiněn závěr, že by v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neobnovit schválení isoproturonu v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (10)
            
               Kromě toho je isoproturon v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 a úřad ve svém stanovisku uvádí, že během vzájemného hodnocení bylo navrženo klasifikovat isoproturon jako toxický pro reprodukci kategorie 2.
            
   
               (11)
            
               Vzhledem k obavám uvedeným v 8. bodu odůvodnění se nepoužije výjimka stanovená v čl. 4 odst. 7 nařízení (ES) č. 1107/2009. Použití této výjimky je rovněž vyloučeno z důvodu, že nebylo prokázáno, že není splněno žádné z kritérií stanovených v bodech 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 nebo 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (12)
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky ke stanovisku úřadu a v souladu čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1141/2010 i k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány.
            
   
               (13)
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné obavy týkající se dané látky vyvrátit.
            
   
               (14)
            
               Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující isoproturon měl být poskytnut určitý čas.
            
   
               (15)
            
               U přípravků na ochranu rostlin obsahujících isoproturon, u kterých členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději 30. září 2017.
            
   
               (16)
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro isoproturon podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (17)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neobnovení schválení účinné látky
   Schválení účinné látky isoproturon se neobnovuje.
   Článek 2
   Přechodná opatření
   Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku isoproturon do 30. září 2016.
   Článek 3
   Odkladná lhůta
   Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dnem 30. září 2017.
   Článek 4
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 28, isoproturon, zrušuje.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2002/18/ES ze dne 22. února 2002, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinné látky isoproturon (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 29).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
   
      (6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isoproturon. EFSA Journal 2015;13(8):4206, 99 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4206.
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.