Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/873 ze dne 1. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 873/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 145/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/873
   ze dne 1. června 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. h) uvedené směrnice,
   s ohledem na žádosti Finska, Irska, Itálie, Malty, Portugalska, Řecka, Slovenska, Spojeného království a Španělska,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Na základě nařízení Komise (ES) č. 690/2008 (2) byly některé členské státy a některé oblasti v členských státech uznány za chráněné zóny ohledně určitých škodlivých organismů. V některých případech bylo uznání uděleno na omezenou dobu, aby mohl dotčený členský stát poskytnout úplné informace nezbytné k tomu, aby se prokázalo, že se dané škodlivé organismy v dotčeném členském státě nebo v dotčené oblasti nevyskytují, nebo aby mohl dotčený členský stát dokončit eradikaci takových organismů. Od té doby se rostlinolékařská situace určitých chráněných zón v některých členských státech podstatně změnila.
            
   
               (2)
            
               Některé obce regionu Ribatejo e Oeste v Portugalsku byly uznány za chráněnou zónu ohledně Bemisia tabaci Genn. (evropské populace). Portugalsko předložilo informace prokazující, že Bemisia tabaci (evropské populace) je v současné době usídlen v těchto obcích. Tyto obce by proto již neměly být uznávány za chráněnou zónu ohledně Bemisia tabaci (evropské populace).
            
   
               (3)
            
               Území Řecka bylo do 30. dubna 2016 uznáno za chráněnou zónu ohledně Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer a Ips duplicatus Sahlberg. Z dalších informací, které poskytlo Řecko, vyplývá, že území Řecka je nadále prosté těchto organismů. Řecko by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně těchto škodlivých organismů bez časového omezení.
            
   
               (4)
            
               Území Irska a Spojeného království byla uznána za chráněnou zónu ohledně Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do 30. dubna 2016. Z dalších informací, které poskytlo Irsko a Spojené království vyplývá, že jejich území je nadále prosté tohoto organismu. Irsko a Spojené království by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu bez časového omezení.
            
   
               (5)
            
               Území Portugalska bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do 30. dubna 2016. Portugalsko předložilo informace prokazující, že Dryocosmus kuriphilus je v současné době usídlen na jeho území. Portugalsko by proto již nemělo být uznáváno za chráněnou zónu ohledně Dryocosmus kuriphilus.
            
   
               (6)
            
               Portugalsko požádalo, aby území Azor bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Na základě průzkumů provedených od roku 2006 Portugalsko předložilo důkazy, že se dotčené škodlivé organismy na území Azor nevyskytují, přestože tam jsou příznivé podmínky pro jejich usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Azory by proto měly být uznány za chráněnou zónu ohledně Globodera pallida a Globodera rostochiensis pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (7)
            
               Irsko, Malta a Spojené království požádaly, aby jejich území byla uznána za chráněnou zónu ohledně Paysandisia archon (Burmeister). Na základě průzkumů provedených od roku 2007 předložily Irsko, Malta a Spojené království důkazy, že se dotčený škodlivý organismus na jejich území nevyskytuje, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Irsko, Malta a Spojené království by proto měly být uznány za chráněnou zónu ohledně Paysandisia archon pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (8)
            
               Irsko a Spojené království požádaly, aby jejich území byla uznána za chráněnou zónu ohledně Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Na základě průzkumů provedených od roku 2007 předložily Irsko a Spojené království důkazy, že se dotčený škodlivý organismus na jejich území nevyskytuje, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Irsko a Spojené království by proto měly být uznány za chráněnou zónu ohledně Rhynchophorus ferrugineus pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (9)
            
               Portugalsko požádalo, aby území Azor bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Na základě průzkumů provedených od roku 2007 Portugalsko předložilo důkazy, že se dotčený škodlivý organismus na území Azor nevyskytuje, přestože tam jsou příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Azory by proto měly být uznány za chráněnou zónu ohledně Rhynchophorus ferrugineus pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (10)
            
               Spojené království požádalo, aby jeho území bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Na základě průzkumů provedených od roku 2013 předložilo Spojené království důkazy, že se dotčený škodlivý organismus na jeho území nevyskytuje, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Spojené království by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea pityocampa pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (11)
            
               Území Irska bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea processionea L. do 30. dubna 2016. Z dalších informací, které poskytlo Irsko, vyplývá, že území Irska je nadále prosté tohoto organismu. Irsko by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu bez časového omezení.
            
   
               (12)
            
               Území Spojeného království, s výjimkou určitých území pod místní správou, bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea processionea L. do 30. dubna 2016. Spojené království předložilo informace prokazující, že Thaumetopoea processionea je v současné době usídlen na územích pod místní správou Guildford a Woking. Tyto oblasti by proto již neměly být uznávány za součást chráněné zóny Spojeného království. Z těchto informací rovněž vyplývá, že zbývající části území Spojeného království, které bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea processionea, jsou nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Spojené království, s výjimkou určitých území pod místní správou včetně území Guildford a Woking, by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně Thaumetopoea processionea pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (13)
            
               Spojené království požádalo, aby jeho území bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně „Candidatus Phytoplasma ulmi“. Na základě průzkumů provedených od roku 2013 předložilo Spojené království důkazy, že se tento škodlivý organismus na jeho území nevyskytuje, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Spojené království by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně „Candidatus Phytoplasma ulmi“ pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (14)
            
               Území Portugalska bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Jelikož portugalská domácí produkce semen Phaseolus vulgaris a Dolichos (relevantních hostitelských rostlin) klesla na zanedbatelnou úroveň, Portugalsko požádalo o zrušení statusu chráněné zóny ohledně Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Portugalsko by proto již nemělo být uznáváno za chráněnou zónu ohledně Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.
            
   
               (15)
            
               Španělsko bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., s výjimkou určitých částí jeho území. Španělsko požádalo o zrušení statusu chráněné zóny pro autonomní oblast Madrid v důsledku nedostatku hospodářského zájmu. Autonomní oblast Madrid by proto již neměla být uznávána za součást chráněné zóny Španělska ohledně Erwinia amylovora.
            
   
               (16)
            
               Španělsko dále předložilo informace prokazující, že Erwinia amylovora je v současné době usídlen v autonomní oblasti Andalusie a v okresech (comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues a Urgell v provincii Lleida (Comunidad Autónoma de Cataluña). Opatření přijatá v letech 2013–2015 za účelem eradikace tohoto škodlivého organismu se ukázala jako neúčinná. Autonomní oblast Andalusie a okresy (comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues a Urgell v provincii Lleida (Comunidad Autónoma de Cataluña) by proto již neměly být uznávány za součást chráněné zóny Španělska ohledně Erwinia amylovora.
            
   
               (17)
            
               Některé části území Itálie byly uznány za chráněné zóny ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Itálie předložila informace prokazující, že Erwinia amylovora je v současné době usídlen v obcích Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo (Piemont). Obce Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo (Piemont) by proto již neměly být uznávány za součást chráněné zóny Itálie ohledně Erwinia amylovora.
            
   
               (18)
            
               Území Severního Irska bylo uznáno za součást chráněné zóny Spojeného království ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spojené království předložilo informace prokazující, že Erwinia amylovora je v současné době usídlen v townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a ve volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim v Severním Irsku. Townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblast Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim v Severním Irsku by proto již neměly být uznávány za součást chráněné zóny Spojeného království ohledně Erwinia amylovora.
            
   
               (19)
            
               Některé části území Itálie byly uznány za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do 30. dubna 2016. Itálie předložila informace prokazující, že Erwinia amylovora je v současné době usídlen v provinciích Milán a Varese v Lombardii. Tyto provincie by proto již neměly být uznávány za součást chráněné zóny Itálie. Z těchto informací rovněž vyplývá, že zbývající části území Itálie, které bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora do 30. dubna 2016, jsou nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Itálie, s výjimkou určitých provincií – včetně provincií Milán a Varese v Lombardii –, by proto měla být uznána za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (20)
            
               Území Slovenska, s výjimkou určitých obcí v některých okresech, bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do 30. dubna 2016. Slovensko předložilo informace prokazující, že Erwinia amylovora je v současné době usídlen na celém území okresu Dunajská Streda. Z těchto informací rovněž vyplývá, že zbývající části území Slovenska, které bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora do 30. dubna 2016, jsou nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Slovensko, s výjimkou určitých obcí v některých okresech včetně okresu Dunajská Streda, by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (21)
            
               Spojené království požádalo, aby jeho území bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Na základě průzkumů provedených od roku 2013 předložilo Spojené království důkazy, že v částech jeho území, kde došlo k výskytu dotčeného škodlivého organismu, byl tento organismus vymýcen nebo probíhá jeho eradikace a že se ve zbývajících částech jeho území nevyskytuje, přestože tam jsou příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Spojené království by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně Xanthomonas arboricola pv. pruni pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (22)
            
               Irsko požádalo, aby jeho území bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Na základě průzkumů provedených od roku 2013 předložilo Irsko důkazy, že se dotčený škodlivý organismus na jeho území nevyskytuje, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho usídlení. Bude nicméně nutné provést další průzkumy. Tyto průzkumy by měly být nadále sledovány odborným dohledem Komise. Irsko by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně Ceratocystis platani pouze do 30. dubna 2018.
            
   
               (23)
            
               Území Spojeného království bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr do 30. dubna 2016. Z dalších informací, které poskytlo Spojené království, vyplývá, že jeho území je nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Spojené království by proto mělo být uznáno za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu bez časového omezení.
            
   
               (24)
            
               Území ostrova Man ve Spojeném království bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Cryphonectria parasitica (Murill) Barr do 30. dubna 2016. Z dalších informací, které poskytlo Spojené království, vyplývá, že území ostrova Man je nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Ostrov Man ve Spojeném království by proto měl být uznán za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu bez časového omezení.
            
   
               (25)
            
               Území Finska bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Tomato spotted wilt virus. Finsko předložilo informace prokazující, že nemůže zabránit opakovanému zanesení Tomato spotted wilt virus na své území, a žádá, aby již nebylo uznáváno za chráněnou zónu ohledně uvedeného škodlivého organismu. Finsko by proto již nemělo být uznáváno za chráněnou zónu ohledně Tomato spotted wilt virus.
            
   
               (26)
            
               Území Portugalska, s výjimkou některých oblastí, bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny). Portugalsko předložilo informace prokazující, že Citrus tristeza virus (evropské kmeny) je v současné době usídlen v okrese Odemira v Alenteju. Okres Odemira v Alenteju by proto již neměl být uznáván za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny).
            
   
               (27)
            
               Regiony Apulie a Sardinie v Itálii byly uznány za chráněnou zónu ohledně Grapevine flavescence dorée MLO. Z dalších informací, které poskytla Itálie, vyplývá, že regiony Apulie a Sardinie jsou nadále prosté tohoto škodlivého organismu. Apulie a Sardinie v Itálii by proto měly být uznány za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu bez časového omezení.
            
   
               (28)
            
               Z důvodů přehlednosti se nahrazuje celá příloha nařízení (ES) č. 690/2008.
            
   
               (29)
            
               Nařízení (ES) č. 690/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (30)
            
               Jelikož některé oblasti byly uznány za chráněné zóny podle nařízení (ES) č. 690/2008 do dne 30. dubna 2016, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. května 2016, aby se zajistila právní kontinuita a zabránilo narušení obchodu.
            
   
               (31)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 690/2008
   Příloha I nařízení (ES) č. 690/2008 se nahrazuje textem uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. května 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (Úř. věst. L 193, 22.7.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
               Území Společenství uznaná za „chráněné zóny“ ohledně škodlivých organismů uvedených u jejich jména
            
            
                        Škodlivé organismy
                     
                        Chráněné zóny: území
                     (a)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    
                                       Anthonomus grandis (Boh.)
                                 
                     
                        Řecko, Španělsko (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencie)
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    
                                       Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)
                                 
                     
                        Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Finsko, Švédsko, Spojené království
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    
                                       Cephalcia
                                       lariciphila (Klug.)
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
                     
                        
                                    3.1
                                 
                                    
                                       Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
                                 
                     
                        Kypr
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    
                                       Dendroctonus micans Kugelan
                                 
                     
                        Irsko, Řecko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
                     
                        
                                    4.1
                                 
                                    
                                       Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    
                                       Gilpinia hercyniae (Hartig)
                                 
                     
                        Irsko, Řecko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    
                                       Globodera pallida (Stone) Behrens
                                 
                     
                        Lotyšsko, Portugalsko (Azory, do 30. dubna 2018), Slovinsko, Slovensko, Finsko
                     
                        
                                    6.1
                                 
                                    
                                       Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
                                 
                     
                        Portugalsko (Azory, do 30. dubna 2018)
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    
                                       Gonipterus scutellatus Gyll.
                                 
                     
                        Řecko, Portugalsko (Azory)
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    
                                       Ips amitinus Eichhof
                                 
                     
                        Irsko, Řecko, Spojené království
                     
                        
                                    9.
                                 
                                    
                                       Ips cembrae Heer
                                 
                     
                        Irsko, Řecko, Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
                     
                        
                                    10.
                                 
                                    
                                       Ips duplicatus Sahlberg
                                 
                     
                        Irsko, Řecko, Spojené království
                     
                        
                                    11.
                                 
                                    
                                       Ips sexdentatus Bőrner
                                 
                     
                        Irsko, Kypr, Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)
                     
                        
                                    12.
                                 
                                    
                                       Ips typographus Heer
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království
                     
                        
                                    13.
                                 
                                    
                                       Leptinotarsa decemlineata Say
                                 
                     
                        Irsko, Španělsko (Ibiza a Menorca), Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy Ålandy, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (okresy Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), Spojené království
                     
                        
                                    14.
                                 
                                    
                                       Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království (Severní Irsko)
                     
                        
                                    14.1
                                 
                                    
                                       Paysandisia archon (Burmeister)
                                 
                     
                        Irsko (do 30. dubna 2018), Malta (do 30. dubna 2018), Spojené království (do 30. dubna 2018)
                     
                        
                                    14.2
                                 
                                    
                                       Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
                                 
                     
                        Irsko (do 30. dubna 2018), Portugalsko (Azory, do 30. dubna 2018), Spojené království (do 30. dubna 2018)
                     
                        
                                    15.
                                 
                                    
                                       Sternochetus mangiferae Fabricius
                                 
                     
                        Španělsko (Granada a Málaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)
                     
                        
                                    15.1
                                 
                                    
                                       Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller
                                 
                     
                        Spojené království (do 30. dubna 2018)
                     
                        
                                    16.
                                 
                                    
                                       Thaumetopoea processionea L.
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království (s výjimkou těchto oblastí pod místní správou: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking) (do 30. dubna 2018)
                     (b)   Bakterie
                     
                        
                                    01.
                                 
                                    „Candidatus Phytoplasma ulmi“
                                 
                     
                        Spojené království (do 30. dubna 2018)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    
                                       Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.
                                 
                     
                        Řecko, Španělsko
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    
                                       Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
                                    
                                 
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Estonsko, Španělsko (s výjimkou autonomních oblastí Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomní oblasti Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzkoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad Autónoma de Cataluña) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Comunidad Valenciana)), Francie (Korsika), Itálie (Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta), Lotyšsko, Portugalsko, Finsko, Spojené království (Severní Irsko: s výjimkou townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim, ostrova Man a Normanských ostrovů)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    a do 30. dubna 2018 Irsko (s výjimkou města Galway), Itálie (Apulie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese), Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov))
                                 
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    
                                       Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
                                    
                                 
                     
                        Spojené království (do 30. dubna 2018)
                     (c)   Houby
                     
                        
                                    01.
                                 
                                    
                                       Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr.
                                 
                     
                        Irsko (do 30. dubna 2018), Spojené království
                     
                        
                                    02.
                                 
                                    
                                       Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
                                 
                     
                        Česká republika, Irsko, Švédsko, Spojené království
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    
                                       Glomerella gossypii Edgerton
                                 
                     
                        Řecko
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    
                                       Gremmeniella abietina Morelet
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království (Severní Irsko)
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    
                                       Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller
                                 
                     
                        Irsko, Spojené království (Severní Irsko)
                     (d)   Viry a jim podobné organismy
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Beet necrotic yellow vein virus
                                 
                     
                        Irsko, Francie (Bretaň), Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království (Severní Irsko)
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Tomato spotted wilt virus
                                 
                     
                        Švédsko
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Citrus tristeza virus (evropské kmeny)
                                 
                     
                        Řecko (s výjimkou správních jednotek Argolida a Chania), Malta, Portugalsko (s výjimkou Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju)
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Grapevine flavescence dorée MLO
                                 
                     
                        Česká republika, Francie (Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko)), Itálie (Apulie, Sardinie a Basilicata)“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.