Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě při uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh a jeho ověřování nezávislým auditorem (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 879/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 146/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879
   ze dne 2. června 2016,
   kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě při uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh a jeho ověřování nezávislým auditorem
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 umožňují uvádět na trh chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla plněná částečně fluorovanými uhlovodíky, pokud částečně fluorované uhlovodíky obsažené v těchto zařízeních jsou započítány do systému kvót uvedeného v kapitole IV uvedeného nařízení. Při uvádění předem plněného zařízení na trh musí výrobci a dovozci zařízení doložit, že tento požadavek splňují, a vypracovat v tomto ohledu prohlášení o shodě.
            
   
               (2)
            
               V prohlášení o shodě a dokumentaci je nezbytné zohlednit různé možnosti odrážející různé způsoby zajištění shody, které mohou výrobci a dovozci využívat. Tyto způsoby se týkají uvádění na trh zařízení plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na základě povolení podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014, zařízení plněných částečně fluorovanými uhlovodíky, které byly ve velkém objemu uvedeny na trh a následně zpětně vyvezeny a plněny do zařízení mimo Unii, a zařízení plněných částečně fluorovanými uhlovodíky v Unii. Od dovozců a výrobců jsou vyžadovány různé druhy dokumentů odrážející různé druhy činností, které tyto subjekty vykonávají.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zajištěna věrohodnost prohlášení o shodě na základě oprávnění podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014, je důležité umožnit sledování takových oprávnění. Proto je třeba, aby tato oprávnění byla řádně zapsaná v rejstříku zřízeném podle článku 17 uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Za účelem poskytnutí pokynů pro ověřování prohlášení o shodě a podkladové dokumentace třetí stranou vyžadované v čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 by měl být stanoven rozsah tohoto ověřování a modality předkládání ověřovacích dokumentů.
            
   
               (5)
            
               Z důvodu konzistentnosti je třeba, aby příslušná ustanovení stanovená tímto nařízením a příslušná ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 517/2014 platila od stejného data.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prohlášení o shodě
   1.   Dovozci a výrobci chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky (dále jen „zařízení“) vypracují prohlášení o shodě uvedené v článku 14 nařízení (EU) č. 517/2014 za použití šablony stanovené přílohou I tohoto nařízení. Prohlášení o shodě musí být opatřeno podpisem právního zástupce výrobce nebo dovozce zařízení.
   2.   V případě dovozu zařízení uvedeného/uvedených v článku 1 dovozce zajistí, aby byla kopie prohlášení o shodě dostupná celním orgánům v okamžiku podání celního prohlášení souvisejícího s uvolněním zařízení do volného oběhu v Unii.
   3.   Prohlášení o shodě se může na oprávnění uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 517/2014 vztahovat, pouze pokud je toto oprávnění řádně zapsáno v rejstříku zřízeném podle článku 17 uvedeného nařízení.
   Článek 2
   Dokumentace
   1.   V případě jakéhokoliv uvádění na trh je třeba, aby výrobci zařízení plněných částečně fluorovanými uhlovodíky v Unii uchovávali v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 517/2014 tuto dokumentaci:
   
               a)
            
               prohlášení o shodě;
            
   
               b)
            
               seznam označující zařízení a druh a celkové množství kilogramů na jeden druh částečně fluorovaných uhlovodíků obsažených v zařízení. Tento seznam není vyžadován, pokud může výrobce prokázat, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly uvedeny na trh před plněním;
            
   
               c)
            
               v případě, že částečně fluorované uhlovodíky byly poskytnuty jiným podnikem v Unii, dodací list nebo fakturu na příslušné částečně fluorované uhlovodíky, které byly předtím uvedeny na trh v Unii;
            
   
               d)
            
               v případě, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly dovezeny a uvolněny do volného oběhu v Unii výrobcem zařízení před plněním tohoto zařízení, příslušné celní dokumenty prokazující, že množství částečně fluorovaných uhlovodíků obsažené v zařízení bylo uvolněno do volného oběhu v Unii;
            
   
               e)
            
               v případě, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly dovezeny výrobcem, ale nebyly uvolněny do volného oběhu v Unii před plněním tohoto zařízení, důkaz o dodržení příslušných celních režimů pro uvolnění příslušného množství částečně fluorovaných uhlovodíků do volného oběhu v okamžiku uvedení tohoto zařízení na trh;
            
   
               f)
            
               v případě, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly vyrobeny výrobcem zařízení a plněny do zařízení v Unii, dokument, který prokáže množství částečně fluorovaných uhlovodíků v zařízení.
            
   2.   V případě jakéhokoliv zařízení, na něž se vztahuje celní prohlášení o uvolnění do volného oběhu v Unii, je třeba, aby dovozci zařízení uchovávali v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 517/2014 tuto dokumentaci:
   
               a)
            
               prohlášení o shodě;
            
   
               b)
            
               seznam označující zařízení uvolněné do volného oběhu a obsahující tyto údaje:
               
                           i)
                        
                           informace o modelu,
                        
               
                           ii)
                        
                           počet vyrobených kusů každého modelu,
                        
               
                           iii)
                        
                           označení druhu částečně fluorovaných uhlovodíků obsažených v každém modelu,
                        
               
                           iv)
                        
                           množství částečně fluorovaných uhlovodíků v každém kusu zaokrouhlené na celé gramy,
                        
               
                           v)
                        
                           celkové množství částečně fluorovaných uhlovodíků v kilogramech a jeho ekvivalent v tunách emisí CO2;
                        
            
   
               c)
            
               celní prohlášení související s uvolněním zařízení do volného oběhu v Unii;
            
   
               d)
            
               v případě, že částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly uvedeny na trh v Unii a následně vyvezeny a plněny do zařízení mimo Unii, dodací list nebo fakturu a prohlášení podniku, který tyto částečně fluorované uhlovodíky na trh uvedl, o minulém nebo budoucím ohlášení příslušného množství částečně fluorovaných uhlovodíků v okamžiku uvedení na trh v Unii, a o tom, že toto množství nebylo a nebude ohlášeno jako přímá dodávka určená k vývozu ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 517/2014 podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 a oddílu 5C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 (2).
            
   Článek 3
   Ověřování
   1.   Nezávislý auditor uvedený v čl. 14 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 517/2014 ověří tuto dokumentaci a prohlášení o shodě dovozce zařízení:
   
               a)
            
               soulad prohlášení o shodě a souvisejících dokumentů se zprávami podávanými podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 a oddíly 11, 12 a 13 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014;
            
   
               b)
            
               přesnost a úplnost informací obsažených v prohlášeních o shodě a souvisejících dokumentech na základě záznamů o příslušných transakcích podniku;
            
   
               c)
            
               v případě, že dovozce zařízení odkazuje na oprávnění vydané v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014, dostupnost dostatečných oprávnění porovnáním údajů v rejstříku uvedeném v článku 17 nařízení (EU) č. 517/2014 a dokumentů dokazujících uvedení na trh;
            
   
               d)
            
               v případě, že byly částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení uvedeny na trh v Unii a následně vyvezeny a plněny do zařízení mimo Unii, existenci prohlášení podniku o uvedení částečně fluorovaných uhlovodíků na trh v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d), pokrývajícího příslušné množství.
            
   2.   Nezávislý auditor po provedení ověření v souladu s odstavcem 1 vydá ověřovací dokument o svých zjištěních. Tento ověřovací dokument obsahuje prohlášení o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení.
   Článek 4
   Předkládání ověřovacích dokumentů
   Dovozce zařízení předloží do 31. března každého roku za předcházející kalendářní rok ověřovací dokument uvedený v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení za použití nástroje pro podávání zpráv podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 a v tomto nástroji uvede zjištění auditora o míře přesnosti příslušné dokumentace a příslušných prohlášení.
   Článek 5
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Články 1 a 2 se však použijí ode dne 1. ledna 2017 a články 3 a 4 se použijí ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Prohlášení o shodě s článkem 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
          (1)
      
      My, společnost [vložte jméno společnosti, DIČ a v případě dovozců zařízení také registrační číslo pro portál částečně fluorovaných uhlovodíků] na svou vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že v okamžiku uvedení na trh předem plněného zařízení, které dovážíme do Unie nebo které v Unii vyrábíme, je do systému kvót Unie uvedeného v kapitole IV nařízení (EU) č. 517/2014 započítáno množství částečně fluorovaných uhlovodíků obsažené v tomto zařízení, protože:
      
         [zaškrtněte odpovídající možnost(i); započítání do systému kvót lze dosáhnout jednou či více možnostmi z následujících]
      
      
                  ☐ A.
               
                  v okamžiku uvolnění částečně fluorovaných uhlovodíků do volného oběhu máme oprávnění k využití kvót jejich výrobce nebo dovozce uvedených v článku 15 nařízení (EU) č. 517/2014 vydané/vydaná v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a zapsané/zapsaná v rejstříku podle článku 17 uvedeného nařízení. Toto oprávnění pokrývá množství částečně fluorovaných uhlovodíků obsažených v zařízení;
               
      
                  ☐ B.
               
                  
                     [pouze pro dovozce zařízení] částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení byly uvedeny na trh v Unii a následně vyvezeny a plněny do zařízení mimo Unii, a podnik, který tyto částečně fluorované uhlovodíky na trh uvedl, vydal prohlášení, že příslušné množství částečně fluorovaných uhlovodíků bylo nebo bude ohlášeno v okamžiku uvedení na trh v Unii, a že nebylo a nebude ohlášeno jako přímá dodávka určená k vývozu ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 517/2014 podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 a oddílu 5C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 (2);
               
      
                  ☐ C.
               
                  [pouze pro zařízení vyrobené v Unii] částečně fluorované uhlovodíky plněné do zařízení byly uvedeny na trh výrobcem nebo dovozcem částečně fluorovaných uhlovodíků podle článku 15 nařízení (EU) č. 517/2014.
               
      
         [jméno a funkce zákonného zástupce]
      
      
         [podpis zákonného zástupce]
      
      
         [datum]
      
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.