Nařízení Rady (EU) 2016/888 ze dne 6. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond, pokud jde o úhradu splátek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 888/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 149/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/888
   ze dne 6. června 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond, pokud jde o úhradu splátek
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (1) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 10 odst. 2 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora (2),
   s ohledem na stanovisko Evropské investiční banky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Evropská centrální banka přijala dne 5. června 2014 rozhodnutí (3) stanovící zápornou úrokovou sazbu, jež zahrnuje platební povinnost držitele vkladu vůči příslušné národní centrální bance, včetně práva této národní centrální banky odpovídajícím způsobem zatížit příslušný vládní vkladový účet. Podobná rozhodnutí přijaly i jiné národní centrální banky, u nichž mají být prostředky Evropského rozvojového fondu (ERF) v souladu s článkem 22 nařízení Rady (EU) 2015/323 (4) vedeny.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2015/323 má příspěvek do ERF převádět každý členský stát ve prospěch zvláštního účtu nazvaného „Evropská komise – Evropský rozvojový fond“ zřízeného u centrální banky daného členského státu nebo u jím určené finanční instituce.
            
   
               (3)
            
               Tyto zvláštní účty, jež členské státy jménem Komise zřizují pro účely vkládání příspěvků do ERF, by měly být vedeny bez jakýchkoli poplatků či úroků, dokud není třeba je použít k provedení plateb, čímž se zabrání ztrátám v rozpočtu ERF. Uplatňování poplatků nebo záporných úroků by snižovalo rozpočet ERF a vedlo k nerovnému zacházení s členskými státy. Pokud se tedy u účtu ERF záporný úrok uplatní, měly by dotčené členské státy připsat částku rovnající se výši tohoto záporného úroku. Vzhledem k tomu, že některé členské státy nemají možnost zabránit finančnímu dopadu povinnosti připsat tyto částky negativního úroku na účet ERF, je vhodné, aby Komise při krytí svých požadavků na platby usilovala o snížení tohoto dopadu tím, že přednostně čerpá částky připsané na dotyčné účty.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) 2015/323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Článek 22 nařízení (EU) 2015/323 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 22
      Úhrada splátek
      1.   Výzvy k poskytnutí příspěvků využijí nejdříve částky vyčleněné na předchozí Evropské rozvojové fondy, a to v postupném pořadí.
      2.   Příspěvky členských států se vyjadřují v eurech a jsou hrazeny v eurech.
      3.   Příspěvek podle čl. 21 odst. 7 písm. a) převádí každý členský stát ve prospěch zvláštního účtu nazvaného „Evropská komise – Evropský rozvojový fond“ zřízeného u centrální banky daného členského státu nebo u jím určené finanční instituce. Částka těchto příspěvků se na těchto zvláštních účtech ponechává, dokud není potřeba provést úhradu.
      4.   Účet uvedený v odstavci 3 je veden bez jakýchkoli poplatků či úroků.
      5.   Uplatní-li se u účtu uvedeného v odstavci 3 záporný úrok, dotčený členský stát na tento účet nejpozději v den splatnosti jednotlivých splátek uvedených v článku 21 připíše částku odpovídající výši záporného úroku, který byl u tohoto účtu uplatňován do prvního dne měsíce předcházejícího úhradě splátky.
      6.   Aniž je dotčen odstavec 7, Komise se snaží provádět výběry ze zvláštních účtů takovým způsobem, aby stav zůstatků na těchto účtech vždy odpovídal poměru příspěvků podle čl. 1 odst. 2 písm. a) vnitřní dohody.
      7.   Komise při krytí svých požadavků na peněžní prostředky ERF v souladu s odstavcem 3 usiluje o snížení dopadu povinnosti členských států připsat částky záporných úroků podle odstavce 5 tím, že přednostně čerpá částky připsané na dotyčné účty.
      8.   Příspěvek podle čl. 21 odst. 7 písm. b) převádějí jednotlivé členské státy v souladu s čl. 53 odst. 1.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 6. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         H.G.J. KAMP
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 5, 8.1.2016, s. 6.
   
      (3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/23 ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 115).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.