Nařízení Rady (EU) 2016/891 ze dne 6. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o některá rybolovná práva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 891/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 151/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/891
   ze dne 6. června 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o některá rybolovná práva
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/72 (1) stanoví pro rok 2016 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
            
   
               (2)
            
               Pro účely řízení rybolovných práv pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES IIa, IIIa a v podoblasti ICES IV vymezuje příloha IID nařízení (EU) 2016/72 sedm oblastí řízení, v nichž jsou uplatňována specifická omezení odlovu.
            
   
               (3)
            
               Nařízením (EU) 2016/72, ve znění nařízení Rady (EU) 2016/458 (2), byl celkový přípustný odlov (TAC) smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie v divizích ICES IIa, IIIa a podoblasti ICES IV stanoven na 87 219 tun, zatímco omezení odlovu smačků rodu Ammodytes v oblasti řízení 1 bylo stanoveno na 13 000 tun s cílem umožnit Dánsku provádět monitorování v reálném čase v zájmu získání lepších údajů o skutečné velikosti dané populace, na základě poradenství ICES na zvláštní žádost.
            
   
               (4)
            
               Z analýzy výsledků z monitorování provedeného v reálném čase ohledně velikosti příslušné populace vyplývá, že omezení odlovu smačků rodu Ammodytes v oblasti 1 by mělo být zachováno na úrovni omezení odlovu ve výši 5 000 tun, jak bylo původně doporučeno ICES pro tuto oblast.
            
   
               (5)
            
               Za těchto okolností by měl být TAC snížen o 8 000 tun. Na základě závazku Dánska před přijetím nařízení (EU) 2016/458 by toto snížení mělo být provedeno v rámci příslušné kvóty v oblasti řízení 3. Toto snížení představuje řešení ad hoc vzhledem k neočekávanému podstatnému snížená rybolovných práv smačků rodu Ammodytes, jak jsou uvedena ve vědeckých doporučeních ICES, a s ohledem na zvláštní závazky dotčených členských států. Toto snížení se nedotýká principu relativní stability a nemělo by představovat precedens pro budoucí případy.
            
   
               (6)
            
               Biomasa populace a obnova populace sardele obecné v Biskajském zálivu jsou na jedné z nejvyšších historických úrovní v časových řadách, a umožňují tak vyšší úroveň preventivního TAC v roce 2016 v souladu se strategií řízení posouzenou Vědeckým, technickým a hospodářským výborem pro rybolov (STECF) v roce 2014.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (EU) 2016/72 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k tomu, že změna omezení odlovu má vliv na hospodářské činnosti a plánování rybářské sezony pro plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.
            
   
               (9)
            
               Omezení odlovu stanovená nařízením (EU) 2016/72 se používají od 1. ledna 2016. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla rovněž použít od tohoto data. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IA nařízení (EU) 2016/72 se mění takto:
   
               a)
            
               tabulka rybolovných práv pro smačky ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:
               
                           
                              „Druh:
                           
                        
                           Smačci rodu Ammodytes
                           
                              Ammodytes spp.
                        
                           
                              Oblast:
                           
                        
                           vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (3)
                           
                        
                           Dánsko
                        
                           74 273  (4)
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           Spojené království
                        
                           1 799  (4)
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           Německo
                        
                           126 (4)
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           Švédsko
                        
                           3 021  (4)
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           Unie
                        
                           79 219
                        
                            
                        
                            
                        
                           TAC
                        
                           79 219
                        
                            
                        
                           Analytický TAC
                           Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                           Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        
            
   
               b)
            
               tabulka rybolovných práv pro sardel obecnou ve vodách oblasti VIII se nahrazuje tímto:
               
                           
                              „Druh:
                           
                        
                           Sardel obecná
                           
                              Engraulis encrasicolus
                           
                        
                           
                              Oblast:
                           
                        
                           VIII
                           (ANE/08.)
                        
                           Španělsko
                        
                           29 700
                        
                            
                        
                            
                        
                           Francie
                        
                           3 300
                        
                            
                        
                            
                        
                           Unie
                        
                           33 000
                        
                            
                        
                            
                        
                           TAC
                        
                           33 000
                        
                            
                        
                           Analytický TAC“.
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 6. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         H.G.J. KAMP
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/458 ze dne 30. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 1).
   
      (3)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.
   
      (4)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou se úlovky limandy obecné, tresky bezvousé a makrely obecné započítávat až do 2 % kvóty (OT1/*2A3A4) za předpokladu, že tyto úlovky a vedlejší úlovky těchto druhů podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 celkem představují nejvýše 9 % této kvóty pro smačky rodu Ammodytes.
   Zvláštní podmínky: v rámci výše uvedených kvót je odlov v níže uvedených oblastech řízení populací smačků rodu Ammodytes omezen na množství uvedená v příloze IID:
   
               
                  Oblast:
               Vody Unie oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes
            
                
            
               
                  1
               
            
               
                  2
               
            
               
                  3
               
            
               
                  4
               
            
               
                  5
               
            
               
                  6
               
            
               
                  7
               
            
                
            
               (SAN/234_1)
            
               (SAN/234_2)
            
               (SAN/234_3)
            
               (SAN/234_4)
            
               (SAN/234_5)
            
               (SAN/234_6)
            
               (SAN/234_7)
            
               Dánsko
            
               12 263
            
               4 717
            
               51 428
            
               5 659
            
               0
            
               206
            
               0
            
               Spojené království
            
               268
            
               103
            
               1 299
            
               124
            
               0
            
               5
            
               0
            
               Německo
            
               19
            
               7
            
               91
            
               9
            
               0
            
               0
            
               0
            
               Švédsko
            
               450
            
               173
            
               2 182
            
               208
            
               0
            
               8
            
               0
            
               Unie
            
               13 000
            
               5 000
            
               55 000
            
               6 000
            
               0
            
               219
            
               0
            
               Celkem
            
               13 000
            
               5 000
            
               55 000
            
               6 000
            
               0
            
               219
            
               0“;
            
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.