Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/892 ze dne 7. června 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 892/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 151/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/892
   ze dne 7. června 2016
   o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu povolování a uznávání stávajících ústředních protistran vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož mohou instituce pokládat všechny ústřední protistrany, s nimiž instituce usazené v Unii provádějí clearing transakcí, za způsobilé ústřední protistrany.
            
   
               (2)
            
               Nařízením (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízení (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů svého clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v článku 497 nařízení (EU) č. 575/2013.
            
   
               (3)
            
               Obě přechodná období měla skončit dnem 15. června 2014.
            
   
               (4)
            
               Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt s cílem prodloužit přechodné období pro kapitálové požadavky o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Tato přechodná období byla prodloužena do 15. června 2016 prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 591/2014 (3), (EU) č. 1317/2014 (4), (EU) 2015/880 (5) a (EU) 2015/2326 (6).
            
   
               (5)
            
               Proces povolování stávajících ústředních protistran usazených v Unii sice probíhá, ale do 15. června 2016 dokončen nebude. Na povolení stále čekají dvě protistrany usazené v Unii. Pokud nebude přechodné období prodlouženo, došlo by u institucí usazených v Unii, jež mají vůči těmto dvěma ústředním protistranám expozice, k výraznému navýšení kapitálových požadavků na tyto expozice. Přestože by toto navýšení bylo pouze dočasné, mohlo by vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, či přinejmenším k dočasnému ukončení poskytování clearingových služeb klientům těchto institucí, a tudíž k narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí, a případně i k narušení trhů Unie obecně.
            
   
               (6)
            
               Pokud jde o ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které požádaly o uznání, uznal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) již sedmnáct z nich. Z těchto ústředních protistran jich bylo uznáno šest z Kanady, Mexika, Jižní Afriky a Švýcarska po přijetí prováděcího nařízení (EU) 2015/2326. Kromě toho by mohly být uznány ústřední protistrany z Jižní Koreje na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 (7) a ze Spojených států amerických na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 (8). Zbývající ústřední strany ze třetích zemí však na uznání stále čekají a proces jejich uznávání do 15. června 2016 dokončen nebude. Trhy obsluhované těmito zbývajícími ústředními protistranami by rovněž mohly být vážně narušeny, pokud by přechodné období nebylo institucím, jež mají vůči těmto ústředním protistranám expozice, prodlouženo, a to ze stejných důvodů jako v případě neprodloužení přechodných období ústředním protistranám usazeným v Unii.
            
   
               (7)
            
               Nutnost zabránit narušení trhů uvnitř Unie i mimo ni, která již dříve vedla k prodloužení přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/2326. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli dosud neukončenému procesu povolování nebo uznávání ústředních protistran, jež průchodným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii) požadují. Z tohoto důvodu je vhodné přechodná období prodloužit o dalších šest měsíců.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a prvním a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která byla prodloužena v souladu s článkem 1 prováděcích nařízení (EU) č. 591/2014, (EU) č. 1317/2014, (EU) 2015/880 a (EU) 2015/2326, se prodlužují o dalších šest měsíců do 15. prosince 2016.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 591/2014 ze dne 3. června 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 31).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2014 ze dne 11. prosince 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 355, 12.12.2014, s. 6).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 143, 9.6.2015, s. 7).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2326 ze dne 11. prosince 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 108).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Korejské republiky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 25).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 ze dne 15. března 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 32).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.