Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/900 ze dne 8. června 2016 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 900/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 152/18
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/900
   ze dne 8. června 2016
   o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení kyseliny benzoové. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
            
   
               (3)
            
               Žádost se týká povolení přípravku kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro prasnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
            
   
               (4)
            
               Přípravek byl již povolen jako doplňková látka pro odstavená selata nařízením Komise (ES) č. 1730/2006 (2) a pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 1138/2007 (3).
            
   
               (5)
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 14. června 2012 (4) a 16. června 2015 (5) k závěru, že kyselina benzoová nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její používání může vést k malému snížení pH moči u prasnic. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
            
   
               (6)
            
               Posouzení přípravku kyseliny benzoové prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Doplňková látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 9).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 256, 2.10.2007, s. 8).
   
      (4)  EFSA Journal 2012;10(7):2775.
   
      (5)  EFSA Journal 2015;13(7):4157.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Identifikační číslo doplňkové látky
               
                  Jméno držitele povolení
               
                  Doplňková látka
               
                  Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
               
                  Druh nebo kategorie zvířat
               
                  Maximální stáří
               
                  Minimální obsah
               
                  Maximální obsah
               
                  Další ustanovení
               
                  Konec platnosti povolení
               
                  mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
               
                  
                     Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky ((snížení pH moči)
                  
               
                  4d210
               
                  DSM Nutritional Products Sp. z o. o.
               
                  kyselina benzoová
               
                  
                     Složení doplňkové látky
                  
                  kyselina benzoová (≥ 99,9 %)
                  
                     Charakteristika účinné látky
                  
                  Kyselina benzenkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová,
                  C7H6O2
                  
                  číslo CAS 65-85-0
                  Maximální míra nečistot:
                  
                               
                           
                              Kyselina ftalová: ≤ 100 mg/kg
                           
                  
                               
                           
                              Bifenyl: ≤ 100 mg/kg
                           
                  
                     Analytická metoda
                      (1)
                  
                  Pro kvantifikaci kyseliny benzoové v doplňkové látce:
                  
                              —
                           
                              titrace hydroxidem sodným (Monografie Evropského lékopisu 0066)
                           
                  Pro kvantifikaci kyseliny benzoové v premixu a krmivu:
                  
                              —
                           
                              kapalinová chromatografie na reverzní fázi s ultrafialovou detekcí (RP-HPLC-UV) – metoda podle ISO9231:2008.
                           
               
                  Prasnice
               
                  —
               
                  5 000
               
                  10 000
               
                  
                              1.
                           
                              V návodu použití doplňkového krmiva musí být uvedeno:
                              „Doplňkovým krmivem obsahujícím kyselinu benzoovou nesmí být prasnice krmeny přímo. Doplňkové krmivo pro prasnice musí být důkladně smícháno s ostatními krmnými materiály denní krmné dávky.“
                           
                  
                              2.
                           
                              Pro uživatele doplňkové látky a premixů v krmivářských podnicích se zavedou provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit nebezpečí vyplývající z vdechnutí, dermálního kontaktu a styku s očima. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit dermální, inhalační či oční expozici na přijatelnou úroveň, používají se doplňková látka a premixy s vhodnými osobními ochrannými prostředky.
                           
               
                  29. června 2026
               
      
      
         (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.