Nařízení Rady (EU) 2016/907 ze dne 9. června 2016, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny a nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 907/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 153/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/907
   ze dne 9. června 2016,
   kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny a nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/917 ze dne 9. června 2016 o zrušení rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 28. dubna 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2283 (2016), kterou se s okamžitým účinkem ukončují všechny sankce OSN vůči Pobřeží slonoviny.
            
   
               (2)
            
               Dne 29. října 2010 Rada zrušila společný postoj 2004/852/SZBP (2).
            
   
               (3)
            
               Dne 9. června 2016 Rada zrušila rozhodnutí 2010/656/SZBP (3).
            
   
               (4)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 (4) a (ES) č. 560/2005 (5) by proto měla být zrušena,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 174/2005 a nařízení (ES) č. 560/2005 se zrušují.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 9. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         G.A. VAN DER STEUR
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 38 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004, týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 50).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5).
   
      (5)  Nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.