Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/908 ze dne 26. února 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 908/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 153/3
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/908
   ze dne 26. února 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 7 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Specifikace společných kritérií, postupů a požadavků by měla přispět k vytvoření jednotných ustanovení v oblasti uznávaných tržních postupů, zlepšit srozumitelnost právního režimu, podle něhož jsou tyto postupy povoleny, a podpořit spravedlivé a efektivní jednání mezi účastníky trhu. Měla by dále sloužit i k posílení řádného fungování trhu a integrity trhu.
            
   
               (2)
            
               Aby zajistily, že uznávané tržní postupy nenaruší inovace a průběžný dynamický rozvoj finančních trhů, neměly by příslušné orgány automaticky považovat za nepřijatelné nové nebo nově vznikající tržní trendy, které by mohly vést ke vzniku nových tržních postupů. Namísto toho by tyto příslušné orgány měly posoudit, zda jsou tyto tržní postupy v souladu s kritérii stanovenými v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. 596/2014.
            
   
               (3)
            
               Uznávané tržní postupy by měly být prováděny způsobem, který zajistí integritu trhu a ochranu investorů, aniž by vzniklo riziko pro ostatní účastníky trhu a další související trhy. Proto by měla být věnována náležitá pozornost transparentnosti a podmínkám, kterými se řídí tržní postupy navržené k tomu, aby byly určeny jako uznávané tržní postupy. Při posuzování úrovně transparentnosti tržních postupů, které byly navrženy jako uznávané tržní postupy, pro veřejnost i pro příslušné orgány, by příslušné orgány měly zohlednit různé fáze provádění potenciálních uznávaných tržních postupů. Proto je rovněž vhodné stanovit konkrétní požadavky na transparentnost v těchto jednotlivých fázích, a to před tím, než účastníci trhu začnou uznávaný tržní postup provádět, v průběhu jeho provádění a poté, co jej provádět přestanou.
            
   
               (4)
            
               Tržní postupy, které mohou příslušné orgány zavést jako uznávané tržní postupy, se od sebe mohou lišit jak co do typu, tak co do povahy. Při zavádění tržního postupu jako uznávaného tržního postupu by měl příslušný orgán posoudit četnost zveřejňování informací, která je požadována od všech osob, které budou postup provádět, s cílem zajistit, že bude přizpůsobena danému tržnímu postupu a že pro něj bude vhodná. Četnost zveřejňování by měla být v rovnováze mezi potřebou informovat veřejnost a poskytovat příslušnému orgánu informace pro průběžné monitorování a mezi zátěží pro osoby provádějící uznávané tržní postupy, kterou pravidelné zveřejňování informací představuje. Při posuzování tržního postupu, který lze provádět mimo obchodní systém, by příslušné orgány měly navíc zvážit, zda je splněn požadavek na významnou míru transparentnosti z hlediska trhu.
            
   
               (5)
            
               Příslušné orgány, které přijaly určitý tržní postup, by měly zajistit, že bude s náležitou péčí a pozorností přiměřeně monitorován. Proto by měly být osoby provádějící daný tržní postup povinny vést dostatečné záznamy o všech uskutečněných obchodech a pokynech tak, aby umožňovaly příslušným orgánům plnit kontrolní funkce a provádět donucovací opatření stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014. Je také nesmírně důležité, aby jejich činnost spočívající v provádění daného tržního postupu bylo možno odlišit od ostatních obchodních činností, které vykonávají na vlastní účet nebo na účet klientů. Toho lze dosáhnout vedením oddělených účtů.
            
   
               (6)
            
               Zvláštním prvkem, který je třeba zohlednit, je status subjektu provádějícího daný uznávaný tržní postup, zejména pokud tento subjekt jedná jménem nebo na účet jiné osoby, která je přímým příjemcem daného tržního postupu. Příslušné orgány by měly posoudit, zda je pro přijetí konkrétního zvažovaného tržního postupu relevantní, že se jedná o „osobu podléhající dohledu“.
            
   
               (7)
            
               Při posuzování dopadu tržních postupů navržených k označení za uznávané tržní postupy na likviditu a účinnost trhu by příslušné orgány měly zohlednit cíl těchto tržních postupů, například to, zda je za určitých konkrétních okolností cílem těchto tržních postupů podporovat pravidelné obchodování nelikvidních finančních nástrojů, bránit zneužívání dominantního postavení nebo poskytovat kotace, pokud existuje riziko, že nebudou mít protistranu k určitému obchodu, případně umožnit náležité fungování v případě, že jeden z účastníků má dominantní postavení. Ve vztahu k ceně by tyto cíle mohly představovat rovněž snahu o minimalizaci výkyvů cen vyplývajících z příliš velkých rozpětí a z omezené nabídky nebo poptávky v souvislosti s určitým finančním nástrojem, aniž by docházelo k ohrožení vývoje na trhu, o zajištění transparentnosti cen nebo o umožnění spravedlivého posouzení cen na trzích, kde je většina obchodů prováděna mimo obchodní systém.
            
   
               (8)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
   
               (9)
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti trhů s cennými papíry zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).
            
   
               (10)
            
               V zájmu zajištění řádného fungování finančních trhů je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení stanovená tímto nařízením použila od stejného data jako ustanovení stanovená nařízením (EU) č. 596/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se „osobami podléhajícími dohledu“ rozumí kterýkoli z následujících subjektů:
   
               a)
            
               investiční podniky povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3);
            
   
               b)
            
               úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4);
            
   
               c)
            
               finanční smluvní strany ve smyslu čl. 2 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (5);
            
   
               d)
            
               každá osoba, která podléhá povolení, organizačním požadavkům a dohledu „příslušného finančního orgánu“ nebo „vnitrostátního regulačního orgánu“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (6);
            
   
               e)
            
               každá osoba, která podléhá povolení, organizačním požadavkům a dohledu ze strany příslušných orgánů, regulačních orgánů nebo agentur odpovědných za spotové nebo derivátové komoditní trhy;
            
   
               f)
            
               provozovatelé s povinností dodržovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (7) o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
            
   KAPITOLA II
   
      UZNÁVANÉ TRŽNÍ POSTUPY
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Zavedení uznávaného tržního postupu
      
   
   Článek 2
   Obecné požadavky
   1.   Před zavedením tržního postupu jako uznávaného tržního postupu příslušné orgány:
   
               a)
            
               vyhodnotí tento tržní postup na základě každého z kritérii, která jsou uvedena v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 a dále konkretizována v oddílu 2 této kapitoly;
            
   
               b)
            
               podle potřeby projednají s příslušnými subjekty, které budou zahrnovat minimálně zástupce emitentů, investičních podniků, úvěrových institucí, investorů, účastníků trhu s povolenkami na emise, organizátorů trhu provozujících mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém a organizátorů regulovaného trhu, a s dalšími orgány účelnost zavedení tržního postupu jako uznávaného tržního postupu.
            
   2.   Příslušné orgány, které mají v úmyslu zavést určitý tržní postup jako uznávaný tržní postup, oznámí orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům tento záměr v souladu s postupem stanoveným v oddíle 3 a použijí k tomu vzor uvedený v příloze.
   3.   V případě, že příslušné orgány zavedou tržní postup jako uznávaný tržní postup v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 596/2014 a s tímto nařízením, zveřejní na svých webových stránkách rozhodnutí o zavedení tohoto tržního postupu jako uznávaného tržního postupu a popis příslušného uznávaného tržního postupu v souladu se vzorem uvedeným v příloze, včetně následujících informací:
   
               a)
            
               popis typů osob, které mohou uznávaný tržní postup provádět;
            
   
               b)
            
               popis typů osob nebo skupin osob, které mohou mít z provádění daného uznávaného tržního postupu prospěch, a to buď tak, že ho přímo provádějí, nebo tak, že určí jinou osobu, která bude uznávaný tržní postup provádět („příjemce“);
            
   
               c)
            
               popis typu finančního nástroje, k němuž se uznávaný tržní postup vztahuje;
            
   
               d)
            
               informace o tom, zda je možno uznávaný tržní postup provádět v průběhu určitého časového období, a popis situací nebo podmínek vedoucích k dočasnému přerušení, pozastavení nebo ukončení tohoto postupu.
            
   Osoby uvedené v písm. a) prvního pododstavce odpovídají za každé obchodní rozhodnutí včetně předložení pokynu, zrušení nebo změny pokynu a uzavření obchodu nebo uskutečnění obchodu související daným uznávaným tržním postupem.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Specifikace kritérií, která je třeba zvážit při zavádění uznávaných tržních postupů
      
   
   Článek 3
   Transparentnost
   1.   Při určování toho, zda může být nějaký tržní postup zaveden jako uznávaný tržní postup a zda splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány přezkoumají, zda tento tržní postup zajišťuje zveřejnění následujících informací:
   
               a)
            
               předtím, než tržní postup začne být prováděn jako uznávaný tržní postup:
               
                           i)
                        
                           totožnost příjemců a osob, které jej budou provádět, a totožnost jednoho z nich, který odpovídá za splnění požadavků na transparentnost podle písmen b) a c) tohoto odstavce,
                        
               
                           ii)
                        
                           identifikace finančních nástrojů, ve vztahu k nimž se uznávané tržní postupy budou uplatňovat,
                        
               
                           iii)
                        
                           období, během něhož bude uznávaný tržní postup prováděn, a situace nebo podmínky vedoucí k dočasnému přerušení, pozastavení nebo ukončení tohoto postupu,
                        
               
                           iv)
                        
                           identifikace obchodních systémů, na kterých bude uznávaný tržní postup prováděn, případně údaj o možnosti provádění transakcí mimo obchodní systém,
                        
               
                           v)
                        
                           případně odkaz na maximální částky peněžních prostředků a počet finančních nástrojů určených na provádění uznávaného tržního postupu;
                        
            
   
               b)
            
               v době, kdy je tržní postup prováděn jako uznávaný tržní postup:
               
                           i)
                        
                           v pravidelných intervalech údaje o obchodní činnosti související s prováděním daného uznávaného tržního postupu, jako je počet provedených obchodů, objem obchodů, průměrná velikost obchodů a průměrná kótovaná rozpětí, ceny provedených obchodů,
                        
               
                           ii)
                        
                           případné změny dříve zveřejněných informací o daném uznávaném tržním postupu včetně změn týkajících se dostupných zdrojů ve formě peněžních prostředků a finančních nástrojů, změny totožnosti osob provádějících uznávaný tržní postup, a jakékoliv změny v přidělování peněžních prostředků nebo finančních nástrojů na účty příjemce a osob provádějících uznávaný tržní postup;
                        
            
   
               c)
            
               poté, co tržní postup z podnětu osoby, která jej prováděla, příjemce, nebo obou přestane být prováděn jako uznávaný tržní postup:
               
                           i)
                        
                           skutečnost, že provádění daného uznávaného tržního postupu bylo ukončeno,
                        
               
                           ii)
                        
                           popis způsobu, jakým byl uznávaný tržní postup prováděn,
                        
               
                           iii)
                        
                           důvody nebo příčiny ukončení provádění uznávaného tržního postupu.
                        
            
   Pro účely písm. b) bodu i) může být v případě, že se provádí více transakcí v jednom burzovním dni, přípustné uvádět ve vztahu k příslušným kategoriím informací denní souhrnné údaje.
   2.   Při určování toho, zda může být určitý tržní postup zaveden jako uznávaný tržní postup a zda splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány přezkoumají, zda tento tržní postup zajišťuje, že jim budou poskytnuty následující informace:
   
               a)
            
               před tím, než tržní postup začne být prováděn jako uznávaný tržní postup, ujednání nebo smlouvy mezi identifikovanými příjemci a osobami, které budou daný tržní postup provádět, až bude jako uznávaný tržní postup zaveden, a to v případě, že jsou tato ujednání nebo smlouvy nezbytné pro jeho provádění;
            
   
               b)
            
               v době, kdy je tržní postup prováděn jako uznávaný tržní postup, pravidelná zpráva příslušnému orgánu, obsahující informace o provedených obchodech a o fungování veškerých ujednání nebo smluv mezi příjemcem a osobami provádějícími uznávaný tržní postup.
            
   Článek 4
   Ochrana z hlediska působení tržních sil a patřičná souhra sil nabídky a poptávky
   1.   Při určování toho, zda určitý tržní postup, u něhož je navrhováno, aby byl zaveden jako uznávaný tržní postup, splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány zváží, zda tento tržní postup omezuje možnosti jiných účastníků trhu reagovat na obchody. Příslušné orgány také zváží minimálně následující kritéria týkající se typů osob, které budou tržní postup provádět, až bude jako uznávaný tržní postup zaveden:
   
               a)
            
               zda se jedná o osoby podléhající dohledu;
            
   
               b)
            
               zda se jedná o členy obchodního systému, v němž bude uznávaný tržní postup prováděn;
            
   
               c)
            
               zda uchovávají záznamy o pokynech a transakcích týkajících se tržního postupu prováděného takovým způsobem, který umožňuje jejich snadné odlišení od ostatních obchodních činností, včetně vedení oddělených účtů pro provádění daného uznávaného tržního postupu, a to zejména s cílem prokázat, že vkládané pokyny jsou zadávány odděleně a samostatně a že nedochází ke slučování pokynů od více klientů;
            
   
               d)
            
               zda mají zavedeny zvláštní vnitřní postupy umožňující:
               
                           i)
                        
                           okamžitou identifikaci činností souvisejících s daným tržním postupem,
                        
               
                           ii)
                        
                           aby příslušné pokyny a záznamy o obchodech byly na vyžádání snadno dostupné příslušnému orgánu;
                        
            
   
               e)
            
               zda vlastní zdroje umožňují dodržování podmínek a provádění auditu, které jsou nezbytné k tomu, aby mohly za všech okolností monitorovat a zajišťovat dodržování podmínek stanovených pro daný uznávaný tržní postup;
            
   
               f)
            
               zda uchovávají záznamy uvedené v písmenu c) po dobu nejméně pěti let.
            
   2.   Příslušné orgány posoudí, do jaké míry daný tržní postup vytváří ex ante seznam obchodních podmínek umožňujících jeho provádění jako uznávaného tržního postupu, včetně limitů v oblasti cen a objemů a limitů pozic.
   3.   Příslušné orgány posoudí, do jaké míry daný tržní postup a ujednání nebo smlouva o jeho provádění:
   
               a)
            
               umožňuje osobě provádějící uznávaný tržní postup jednat nezávisle na příjemci, aniž by podléhala instrukcím, informacím nebo vlivu příjemce, pokud jde o způsob, jakým má být obchodování prováděno;
            
   
               b)
            
               umožňuje zamezit střetu zájmů mezi příjemcem a klienty osoby provádějící uznávaný tržní postup.
            
   Článek 5
   Vliv na likviditu a účinnost trhu
   Při určování toho, zda určitý tržní postup, u něhož je navrhováno, aby byl zaveden jako uznávaný tržní postup, splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány zváží vliv, který tento tržní postup má minimálně na následující prvky:
   
               a)
            
               objem obchodů;
            
   
               b)
            
               počet pokynů v knize pokynů (hloubka pokynů);
            
   
               c)
            
               rychlost provádění obchodů;
            
   
               d)
            
               průměrná cena dosažená v jednom burzovním dni vážená podle objemu obchodu, denní závěrečná cena;
            
   
               e)
            
               rozpětí nákup/prodej, výkyvy cen a volatilita;
            
   
               f)
            
               pravidelnost kotací nebo transakcí.
            
   Článek 6
   Dopad na řádné fungování trhu
   1.   Při určování toho, zda určitý tržní postup, u něhož je navrhováno, aby byl zaveden jako uznávaný tržní postup, splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány posoudí následující prvky:
   
               a)
            
               možnost, že by daný tržní postup mohl ovlivnit procesy tvorby cen v obchodním systému;
            
   
               b)
            
               do jaké míry by tento tržní postup mohl usnadnit posuzování cen a pokynů zapsaných do knihy pokynů, a zda obchody, které mají být provedeny, nebo pokyny, které mají být zavedeny za účelem jeho provádění jako uznávaného tržního postupu, nejsou v rozporu s obchodními pravidly příslušného obchodního systému;
            
   
               c)
            
               způsoby zveřejňování informací uvedených v článku 3 včetně případů, kdy jsou zveřejňovány na webových stránkách příslušné obchodní platformy, a zda jsou případně zároveň zveřejněny i na webových stránkách příjemců;
            
   
               d)
            
               do jaké míry tento tržní postup vytváří ex ante seznam situací nebo podmínek, za nichž je jeho provádění jako uznávaného tržního postupu dočasně pozastaveno nebo omezeno, mimo jiné určitá obchodovací období nebo fáze, například fáze dražby, převzetí, primární veřejné nabídky akcií, navyšování kapitálu, druhé nabídky.
            
   Pro účely písm. b) prvního pododstavce se rovněž zohlední tržní postup, kde jsou obchody a pokyny monitorovány v reálném čase organizátorem trhu nebo investičním podnikem nebo organizátory trhu provozujícími mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.
   2.   Příslušné orgány posoudí, do jaké míry tržní postup umožňuje:
   
               a)
            
               aby byly pokyny vztahující se k jeho provádění předkládány a prováděny při otevírání nebo uzavírání fází dražby burzovního dne;
            
   
               b)
            
               pokyny nebo obchody vztahující se k jeho provádění, které mají být zavedeny nebo provedeny v období, kdy jsou prováděny stabilizace a operace zpětného odkupu.
            
   Článek 7
   Rizika pro integritu souvisejících trhů
   Při určování toho, zda určitý tržní postup, u něhož je navrhováno, aby byl zaveden jako uznávaný tržní postup, splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány zváží:
   
               a)
            
               zda budou obchody spojené s prováděním tohoto tržního postupu, až bude zaveden jako uznávaný tržní postup, pravidelně oznamovány příslušným orgánům;
            
   
               b)
            
               zda jsou zdroje (peněžní prostředky nebo finanční nástroje), které mají být přiděleny na provádění daného uznávaného tržního postupu, přiměřené a úměrné cílům tohoto uznávaného tržního postupu jako takového;
            
   
               c)
            
               povahu a úroveň odměny za služby poskytované v rámci provádění uznávaného tržního postupu, a zda je tato odměna stanovena pevnou částkou; v případě, že je navrhována odměna variabilní, nesmí to vést k jednání, které by mohlo být na újmu integritě trhu nebo řádnému fungování trhu, a musí být příslušnému orgánu k dispozici za účelem posouzení;
            
   
               d)
            
               zda typ osob, které budou daný uznávaný tržní postup provádět, zajišťuje tam, kde je to pro posuzovaný trh vhodné, přiměřené oddělení aktiv vyčleněných na provádění uznávaného tržního postupu od aktiv případných klientů nebo od svých vlastních aktiv;
            
   
               e)
            
               zda jsou jasně definovány příslušné povinnosti příjemců a osob provádějících uznávané tržní postupy, případně povinnosti, které sdílejí;
            
   
               f)
            
               zda má typ osob, které budou daný uznávaný tržní postup provádět, zavedenou organizační strukturu a odpovídající vnitřní opatření umožňující zajistit, že bude zachována důvěrnost obchodních rozhodnutí týkajících se uznávaného tržního postupu vůči jiným útvarům v rámci této osoby a nezávislost na pokynech k obchodování přijatých od klientů, na správě portfolia nebo na pokynech zadaných na vlastní účet;
            
   
               g)
            
               zda je případně zaveden odpovídající proces vykazování mezi příjemcem a osobou, která bude uznávaný tržní postup provádět, umožňující výměnu informací nezbytných k tomu, aby každý z těchto subjektů mohl plnit své právní nebo smluvní závazky.
            
   Článek 8
   Šetření tržního postupu
   Při určování toho, zda určitý tržní postup, u něhož je navrhováno, aby byl zaveden jako uznávaný tržní postup, splňuje kritérium uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 596/2014, příslušné orgány posoudí zejména výsledky veškerých šetření na jimi monitorovaných trzích, které by mohly zpochybnit uznávaný tržní postup, jenž má být zaveden.
   Článek 9
   Strukturální charakteristiky trhu
   Při zohledňování míry účasti drobných investorů na příslušném trhu v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 596/2014 příslušné orgány posoudí minimálně:
   
               a)
            
               dopad, který by tento tržní postup mohl mít na zájmy drobných investorů v případě, že se týká finančních nástrojů obchodovaných na trzích, kde působí drobní investoři;
            
   
               b)
            
               zda daný tržní postup zvyšuje pravděpodobnost, že drobní investoři naleznou protistrany u finančních nástrojů s nízkou likviditou, aniž by došlo ke zvýšení rizik, která nesou.
            
   
      ODDÍL 3
   
   
      
         Postupy
      
   
   Článek 10
   Oznámení záměru zavést uznávaný tržní postup
   1.   Příslušné orgány oznámí v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014 svůj záměr zavést uznávaný tržní postup poštou nebo e-mailem současně orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům za použití předem stanoveného seznamu kontaktních míst, který sestaví a pravidelně udržují příslušné orgány a orgán ESMA.
   2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 musí obsahovat tyto údaje:
   
               a)
            
               prohlášení o záměru zavést uznávaný tržní postup včetně předpokládaného data zavedení;
            
   
               b)
            
               identifikaci oznamujícího příslušného orgánu a kontaktní údaje kontaktní osoby (kontaktních osob) v rámci tohoto příslušného orgánu (jméno, telefonní číslo do zaměstnání a e-mailová adresa, titul);
            
   
               c)
            
               podrobný popis tržního postupu včetně:
               
                           i)
                        
                           identifikace typů finančních nástrojů a obchodních systémů, kde budou uznávané tržní postupy prováděny,
                        
               
                           ii)
                        
                           typů osob, které mohou uznávaný tržní postup provádět,
                        
               
                           iii)
                        
                           typu příjemců,
                        
               
                           iv)
                        
                           informace o tom, zda je možné tento tržní postup provádět v průběhu určitého časového období, a popis situací nebo podmínek vedoucích k dočasnému přerušení, pozastavení nebo ukončení tohoto postupu;
                        
            
   
               d)
            
               důvod, proč by tento postup mohl představovat manipulaci s trhem podle článku 12 nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               e)
            
               podrobnosti posouzení provedeného podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014.
            
   3.   Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje tabulku pro posouzení navrhovaného tržního postupu pomocí vzoru uvedeného v příloze.
   Článek 11
   Stanovisko orgánu ESMA
   1.   Po přijetí oznámení podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) č. 596/2014 a před vydáním stanoviska požadovaného v uvedeném odstavci zahájí orgán ESMA z vlastního podnětu nebo na žádost jakéhokoliv příslušného orgánu postup umožňující poskytnout oznamujícímu příslušnému orgánu případná předběžná vyjádření, vyjádření obav, nesouhlasu nebo žádost o vysvětlení týkající se oznámeného tržního postupu. Oznamující příslušný orgán může poskytnout orgánu ESMA další vysvětlení týkající se oznámeného tržního postupu.
   2.   Pokud je v průběhu procesu uvedeného v odstavci 1 zavedena jakákoli zásadní nebo významná změna, která ovlivňuje základ či podstatu oznámeného tržního postupu nebo posouzení provedené oznamujícím příslušným orgánem, proces vydání stanoviska ESMA o oznámeném postupu se ukončí. Pokud je to vhodné, zahájí příslušný orgán nový proces s cílem zavést změněný postup jako uznávaný tržní postup v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014.
   
      ODDÍL 4
   
   
      
         Udržování, změny a ukončení uznávaných tržních postupů
      
   
   Článek 12
   Přezkum zavedeného uznávaného tržního postupu
   1.   Příslušné orgány, které zavedly uznávané tržní postupy, pravidelně, avšak minimálně jednou za dva roky, posuzují, zda jsou i nadále plněny podmínky pro zavedení uznávaného tržního postupu stanovené v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 a v oddíle 2 této kapitoly.
   2.   Bez ohledu na pravidelný přezkum v souladu s čl. 13 odst. 8 nařízení (EU) č. 596/2014 se proces posuzování uvedený v odstavci 1 zahájí rovněž v následujících případech:
   
               a)
            
               pokud byla uložena jakákoli sankce týkající se zavedeného uznávaného tržního postupu;
            
   
               b)
            
               pokud kvůli významné změně prostředí trhů uvedené v čl. 13 odst. 8 uvedeného nařízení již není splněna jedna nebo více podmínek uznávání zavedeného postupu;
            
   
               c)
            
               pokud má příslušný orgán důvody se domnívat, že příjemci uznávaného tržního postupu nebo osoby, které jej provádějí, vykonávají nebo vykonávali činnosti, které jsou v rozporu s nařízením (EU) č. 596/2014.
            
   3.   V případě, že z tohoto posouzení vyplyne, že zavedený uznávaný tržní postup již nesplňuje podmínky původního posouzení příslušných orgánů v souladu s oddílem 2, příslušné orgány buď navrhnou změnu podmínek přijetí, nebo uznávaný tržní postup ukončí s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v článku 13.
   4.   Příslušné orgány informují orgán ESMA o výsledku procesu posuzování včetně případů, kdy je uznávaný tržní postup zachován beze změny.
   5.   V případě, že příslušný orgán navrhne změnu podmínek pro uznávání zavedeného uznávaného tržního postupu, musí splnit požadavky stanovené v článku 2.
   6.   Pokud příslušný orgán rozhodne o ukončení zavedeného uznávaného tržního postupu, musí své rozhodnutí zveřejnit a oznámit je současně všem ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA s uvedením data ukončení, aby mohl orgán ESMA aktualizovat seznam uznávaných tržních postupů, který zveřejňuje v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (EU) č. 596/2014.
   Článek 13
   Kritéria pro změnu nebo ukončení zavedeného uznávaného tržního postupu
   Při rozhodování o tom, zda zavedený uznávaný tržní postup ukončit, nebo navrhnout změnu podmínek pro jeho uznávání, příslušné orgány zohlední:
   
               a)
            
               do jaké míry příjemci nebo osoby provádějící uznávaný tržní postup splňovali podmínky stanovené na základě tohoto uznávaného tržního postupu;
            
   
               b)
            
               do jaké míry má jednání příjemců nebo osob provádějících uznávaný tržní postup za následek to, že již není splněno některé z kritérií stanovených v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014;
            
   
               c)
            
               do jaké míry nebyl uznávaný tržní postup účastníky trhu po určité časové období využíván;
            
   
               d)
            
               zda má významná změna prostředí příslušných trhů uvedená v čl. 13 odst. 8 nařízení (EU) č. 596/2014 za následek to, že již není nadále možné plnit některou z podmínek pro zavedení uznávaného tržního postupu, případně že ji není nutné plnit, s přihlédnutím zejména k tomu:
               
                           i)
                        
                           zda se cíl uznávaného tržního postupu stal neproveditelným,
                        
               
                           ii)
                        
                           zda by další využívání zavedeného uznávaného tržního postupu mohlo nepříznivě ovlivnit integritu nebo účinnost trhů podléhajících dohledu příslušného orgánu;
                        
            
   
               e)
            
               zda existuje situace, která spadá pod jakékoli obecné ustanovení o ukončení zahrnuté v samotném zavedeném uznávaném tržním postupu.
            
   KAPITOLA III
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 14
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. července 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Vzor pro oznamování záměru zavést uznávané tržní postupy
      
      
                  
                     Uznávaný tržní postup týkající se
                     [vložte název uznávaného tržního postupu]
                  
               
                  
                     Navrhované datum zavedení uznávaného tržního postupu:
                     [vložte datum, k němuž oznamující příslušný orgán plánuje daný uznávaný tržní postup zavést]
                  
               
                  
                     Popis uznávaného tržního postupu
                  
                  
                     [vložte text obsahující identifikaci typů finančních nástrojů a obchodních systémů, kde budou uznávané tržní postupy prováděny, typů osob, které mohou uznávaný tržní postup provádět, typu příjemců a informace o tom, zda je možné tento tržní postup provádět v průběhu určitého časového období, a popis situací nebo podmínek vedoucích k dočasnému přerušení, pozastavení nebo ukončení tohoto postupu]
                  
               
                  
                     Důvod, proč by tento postup mohl představovat manipulaci s trhem
                  
                  
                     [vložte text]
                  
               
                  
                     POSOUZENÍ
                  
               
                  
                     Seznam zohledňovaných kritérií
                  
               
                  
                     Závěr příslušného orgánu a odůvodnění
                  
               
                  
                              a)
                           
                              Úroveň transparentnosti poskytované na daném trhu
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              b)
                           
                              Stupeň ochrany z hlediska působení tržních sil a patřičná souhra sil nabídky a poptávky
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              c)
                           
                              Vliv na likviditu a účinnost trhu
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              d)
                           
                              Mechanismus obchodování na příslušném trhu a možnost, aby účastníci tohoto trhu reagovali náležitým a včasným způsobem na nově vzniklou situaci na trhu, vytvořenou tímto postupem
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              e)
                           
                              Rizika pro integritu přímo nebo nepřímo souvisejících trhů, regulovaných i neregulovaných, v rámci dotčených finančních nástrojů v Unii
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              f)
                           
                              Závěry veškerých šetření příslušného tržního postupu, která byla provedena příslušným orgánem nebo jiným orgánem, zejména pokud jde o posouzení toho, zda byla daným tržním postupem porušena pravidla nebo předpisy určené k předcházení zneužívání trhu nebo kodexy chování, bez ohledu na to, zda se přímo nebo nepřímo týká příslušného trhu nebo trhů v rámci Unie
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
                  
                              g)
                           
                              Strukturální charakteristiky příslušného trhu, mimo jiné, zda je regulován či nikoli, druhy obchodovaných finančních nástrojů a typy účastníků tohoto trhu, včetně míry účasti drobných investorů
                           
               
                  
                     [vložte text s uvedením odůvodnění tohoto kritéria]
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.