Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 910/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 153/23
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910
   ze dne 9. června 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které mají pravomoc k provádění kontrol a vydávání osvědčení v třetích zemích pro účely rovnocennosti.
            
   
               (2)
            
               Dne 30. června 2016 končí platnost uznání několika kontrolních subjektů podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě výsledků průběžného dozoru prováděného Komisí by mělo být do 30. června 2018 prodlouženo uznání kontrolních subjektů AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System a TÜV Nord Integra.
            
   
               (3)
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se u položek „AsureQuality Limited“, „Balkan Biocert Skopje“, „Bio.inspecta AG“, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“, „Organic Control System“ a „TÜV Nord Integra“ v bodě 5 nahrazuje datum „30. června 2016“ datem „30. června 2018“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.