Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/914 ze dne 9. června 2016 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 914/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 153/31
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/914
   ze dne 9. června 2016
   o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/826 (2) byl zahájen nákup sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení na období do 30. září v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 (3).
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 musí Komise na základě nabídek podaných v rámci dílčích nabídkových řízení stanovit maximální nákupní cenu.
            
   
               (3)
            
               S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci prvního dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro první dílčí nabídkové řízení na nákup sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826, u něhož lhůta pro podávání nabídek uplynula dne 7. června 2016, se stanoví maximální nákupní cena ve výši 169,80 EUR/100 kg.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a zahájení nabídkového řízení pro nákup (Úř. věst. L 137, 26.5.2016, s. 19.
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.